ogmejer keâesjesvee ueeš Deeueer Deensces 2021


  – SefuePeeyesLe uee@jsvme IeesvmeeueefJeme, pegves yejecehetj
 
 meeJeOe jene, leÙeej Jne. keâesjesvee JneÙejmeÛeer ogmejer ueeš Deeueer Deens. lÙeeÛÙeeMeer meecevee keâjCÙeeme meppe Jne. Ùee YeÙebkeâj mebkeâšeuee meeceesjs peeT Ùee. Ùeemee"er mejkeâejves Ieeuetve efouesues efveÙece keâešskeâesjheCes heeUt Ùee. ueme IesTve efvejesieer nesT Ùee. ns DeeosMe meJeeËveer heeUeJes. keâesjesveeyeeyele peeie¤keâlee efvecee&Ce keâjeJeer. meJeeËvee meeJeOe keâjeJes.
 ‘Skeâceskeâe meeneÙÙe keâ¤, DeJeIes Oe¤ meghebLe’ DeeuesuÙee keâ"erCe keâeUeuee leeW[ osCes Deeheues keâle&JÙe Deens. keâesjesveecegUs ueeskeâebÛes efJeMes<ekeâ¤ve ieefjyeebÛes nesle Demeuesues neue DeeheCe peeCelees. hegvne uee@keâ[eTve keâ¤ve ieefjyeebvee Jes"erme OejCes Jes[sheCeeÛes nesF&ue. DeeleeMee lÙeebÛÙee ceveeleerue Yeerleer Lees[erMeer keâceer nesle nesleer. hegvne uee@keâ[eTvecegUs iejeryeÛe veJns, lej meeceevÙe pevelee keâesuece[tve he[sue. meòeeOeejkeâebveer Ùeekeâ[s ue#e osCes iejpesÛes Deens.
 meÅeeÛÙee keâesjevee JneÙejmeÛÙee keâeUele ceeCemeeleerue veelÙeeÛeer Kejer DeesUKe hešles. peele-heele, Oece&, hebLe ve heenelee pees ceoleeruee OeeJetve Ùeslees, leesÛe Keje Mespeejer, leesÛe Keje efce$e… ÙeeÛee DeeheCeeme DevegYeJe DeeueeÛe Demesue. ceeCemeeJej Deeuesues ns keâesjesvee¤heer efvejeMeepevekeâ DeceeJemÙesÛes keâeUs {ie F&Õej ke=âhesves peeleerue DeeefCe heewefCe&cesÛes megKeo DeeMesÛes {ie peerJeveele Deevebo IesTve Ùesleerue. Oeerj Oeje, Ieeye¤ vekeâe. og:Ke, mebkeâšs, De[ÛeCeer peeleerue. osJe DeeheCeebme JeeNÙeeJej mees[Ceej veener. YeefJe<ÙeeÛeer Yeerleer JeešCeej veener, Flekeâe osJeeJej efJeÕeeme nJee. mebkeâšeJej ceele keâjCÙeeFlekesâ meeceLÙe& nJes lejÛe osJe Deeheues j#eCe keâjerue.
 ceeCetme mJeÙebhetCe& veener. lÙeeÛÙeekeâ[tve Ûegkeâe nesleele. ÛegkeâercegUs ØesceeÛeer veeleer legšleele heCe Ûegkeâe megOeejuÙee keâer veeleer efškeâleele. veelÙeebvee iejpe Demeles leer ceeskeâàÙee ceveeÛeer Je efJeÕeemeeÛeer. ØelÙeskeâeuee Deevebo osCes DeeheuÙee neleele vemeles, heCe ØelÙeskeâyejesyej Deeveboer jenCes MekeäÙe Demeles. lÙeemee"er Ûeebieues ùoÙe Je Ûeebieuee mJeYeeJe DeeJeMÙekeâ Deens. ceeCetme peielees DeeMesÛÙee efkeâjCeeJej Je cew$eerÛÙee efJeÕeemeeJej. cnCetve Øesce, cew$eer Je efJeÕeeme Ùee iees°er cenòJeeÛÙee Demeleele. lÙee legšuÙee lej DeeJeepe nesle veener, heCe ceveeuee Heâej Jesovee nesleele. cnCetve veeleer efškeâJee Je efceUeuesuÙee DeeÙeg<ÙeeÛee Deevebo IÙee. iejerye MespeeNÙeeuee DeeheuÙeeyejesyej IesTve Ûeuee. Skeâšs mees[t vekeâe. DeOeea Yeekeâj lÙeeueener Åee.
 DeeÙeg<Ùeele keâOeerner legcner mJele:Ûeer leguevee FlejebMeer ke⤠vekeâe. legcner pemes Deenele lemesÛe osJeeuee Kethe DeeJe[lee. Deeheues peerJeve ÙeMemJeer nesCÙeemee"er DeelceefJeÕeeme FÛÚeMekeäleer DeeefCe cenòJeekeâeb#ee ÙeeÛeer iejpe Deens. cnCetve Deeheues Meyo pehetve Jeehejues heeefnpesle. keâejCe Meyo ceeCemeeuee ØesjCee, ÙeMe Je DeesUKe osleele. ceeCemeeuee ceeCegmekeâer osleele. MeyoeÛes ceesue peheues keâer, Deeheues peerJeve ueeKeceesueeÛes nesles. mJeYeeJeeleerue iees[erves Je peerYesJejerue ceeOegÙee&ves ceeCemes pees[ueer peeleele. cnCetve hejkeäÙeeMeer Jeeieleevee MeyoebÛee pehetve Jeehej keâjeJee.
 mebkeâšeJej ceele keâjCÙeemee"er DeeÙeg<Ùeele ØeeLe&vesuee HeâejÛe cenòJeeÛes mLeeve Deens. ØeeLe&vesÛee keâOeerner kebâšeUe ke⤠vekeâe. efve:mJeeLeea YeeJevesves kesâuesueer ØeeLe&vee Je mesJee, ceole keâesCelÙee vee keâesCelÙee ceeiee&ves osJeekeâ[s heesnesÛelesÛe. efoJemeYej ØeeLe&vee keâjeJeerÛe. efcemmeeyeefueoeveele Yeeie IÙeeJeeÛe. heCe mekeâeUer G"uÙeeJej ØeLece megboj efouesuÙee efoJemeeyeöue Je je$eYej kesâuesuÙee mebj#eCeeyeöue lÙeeÛes ceveeheemetve DeeYeej ceeveeJes. lÙeeuee OevÙeJeeo ÅeeJesle Je cnCeeJes ns osJee, ceePÙee Meyoebletve, ùoÙeeletve, efJeÛeejebletve keâesCeeÛes JeeF&š nesT osT vekeâesme. ØeeLe&veeceÙe peerJeve DeeheCeeme osJeekeâ[s vesles. Ûeebieuee ceeie& oeKeJeles.
 DeeheCe DeeheuÙee ØeeLe&vesle meJeeËÛÙee ceeieCÙeebÛee, DeejesiÙeeÛee, megKe-og:KeeÛee Je veeskeâjerOebÅeeÛee efJeÛeej keâjeJee.
 Ûeuee… DeeheCe osJeekeâ[s peeT Ùee. lees DeeheCeeuee efmcelenemÙe keâ¤ve yeesueeJeerle Deens.
 ns osJee, Deecner DeeueesÙe legPÙeekeâ[s. DeeceÛee mJeerkeâej keâj. Deecner OevÙe nesT Je keâesjesveeÛÙee ogmeNÙee ueešsletve yeensj he[t.