mebheeokeâerÙeces 2021


 
 keâeceieej efove (1 ces)
 
 meble peesmesHeâ – osJejepÙeeÛeer Deeme Demeuesuee keâeceieej
 meble peesmesHeâ Skeâ keâeceieej neslee Je lees keâeceieejebÛee DeeßeÙeoelee Deens cnCetve lÙeeÛes keâece lÙeeÛÙee cees"sheCeeuee keâejCe "jues Deens Demes keâener veener. lees hesMeeves Skeâ megleej neslee. megleejkeâer ns lÙeeÛÙee keâceeF&Ûes meeOeve nesles. lÙee keâeceecegUsÛe lÙeeÛes Je lÙeeÛÙee kegâšgbyeeÛes heesš Yejle nesles Je Flej KeÛe& Yeeiele neslee. cnCetve keâece keâjCes lÙeeuee Yeeie nesles ojjespe Je efoJemeYej. keâece kesâuÙeeefMeJeeÙe lÙeeuee ogmeje heÙee&Ùe veJnlee. lees Skeâ meeceevÙe ceeCetme neslee. meeceevÙe ceeCemeeÛes heesš neleeJej Demeles. keâeceele Keb[ he[uee keâer meeceevÙe ceeCetme mewjYewj neslees. lÙeeuee GÅeeÛeer efÛeblee ueeieles. lees yesÛewve neslees. keâeUpeerle he[lees. keâesjesvee keâeUele DeeheCeeme Ùee heefjefmLeleerÛee Deieoer peJeUtve DevegYeJe Deeuee Deens Je Ùeslees Deens. ‘‘let DeeheuÙee efve{UeÛÙee Ieeceeves Yeekeâj efceUJetve KeeMeerue’’ ns yeeÙeyeue JeÛeve efkeâleer meeLe& Deens! cnCetve keâece keâjCes ØelÙeskeâ ceeCemeeuee Yeeie Deens. meble peesmesHeâ lÙeeuee DeheJeeo veJnlee. lÙeeves DeeÙeg<ÙeYej keâece kesâues, keâ° kesâues, keâceeJeues Je Deeheuee mebmeej kesâuee.
 Demes DemetveosKeerue lees lÙeeÛÙee keâeceecegUs keâeceieejebÛee DeeßeÙeoelee yeveuee Deens Demes cegUerÛe veener. lÙeeÛÙeehes#ee peemle keâece keâjCeejer, peemle keâ° IesCeejer, peemle Kemlee KeeCeejer ceeCemes nesTve iesueer. keâeneRvee lej keâeceeÛÙee Deueerkeâ[s efkebâJee heueerkeâ[s keâener efomelener veJnles. SJe{er leer keâeÙe&ceive Demele. keâeceemee"er peieCeejer Je cej-cej keâece keâ¤ve MesJešer cejCeejer. leer keâeceJes[er nesleer. keâece keâjCes ns lÙeebÛes meJe&mJe nesles. keâece cnCepes les Je les cnCepes keâece DeMee DeJemLesle leer peiele Demele. lejer lÙeebÛÙeehewkeâer meble peesmesHeâeØeceeCes keâesCeer keâeceieejebÛee DeeßeÙeoelee yeveuee veener. lees ceeve meble ÙeesmesHeâuee efceUeuee. meble ÙeesmesHeâ keâeceieejebvee ØesjCee osCeeje "juee. lees keâeceieejebÛee efMe#ekeâ yeveuee. keâeceieej keâmes yeveeJes ns lÙeeÛÙeeheemetve efMekeâeJes.
 lejerner keâece keâjCes, efkebâJee keâeceieej DemeCes ner lÙeeves mJele:Ûeer DeesUKe ceeveueer veener. keâece keâjCes ner meble peesmesHeâÛeer Deefmcelee veJnleer. keâeceeves lÙeeÛÙee peerJeveeuee DeLe&hetCe&lee efoueer veener. Deepe ef¡emlemeYesceOÙes lÙeeuee ceeveeÛes mLeeve Deens les lÙeeÛÙee keâeceecegUs veener, lej lÙeeÛÙee keâece keâjCÙeeÛÙee MewueercegUs. ner keâeÙe&Mewueer cnCepes keâeÙe&kegâMeuelee veJns, lej lÙeeÛee keâece keâjCÙeeÛee mJeYeeJe. lÙeeves lÙeeÛes keâece osJeeÛÙee Dee%esle jentve kesâues. lÙeeÛes Úesšsmes keâece ns osJeeÛÙee YeJÙeefoJÙe ÙeespevesÛee Yeeie neslee. ner owJeer Ùeespevee efMejmeeJebÅe ceevetve – mJele:ÛÙee heÙee&Ùeer ÙeespevesÛee Deóeneme ve Oejlee – leer Deceueele DeeCeCÙeemee"er lÙeeves DeeheuÙee keâeceeÛee Jeeše GÛeueuee ceie lees efkeâleerner ceecegueer keâe Demesvee lees GÛeueuee. Dee%eeOeejkeâlesves GÛeueuee. heojer Deeuesues keâece lÙeeuee DeesPes Jeešues veener. megleejkeâerÛes keâece cnCepes keâ°eÛes keâece. heCe les lÙeeves nuekesâHegâuekesâ ceeveues. les keâjleevee lees $eeefmekeâ yeveuee veener. lÙeeuee LekeâJee peeCeJeuee veener. keâejCe les keâece lees osJeemee"er keâjle neslee, osJeeyejesyej keâjerle neslee Je lÙee keâeceeJej osJeeÛeer Øeeflecee GcešJeerle neslee. lÙeeuee osJeeves mJele:ÛÙee ØeeflecesØeceeCes efvecee&Ce kesâues nesles. lÙee owJeer Øeeflecesuee peeietve 'not man but God is the measure of everything' Ùee efJeÛeejeves Je efJeÕeemeeves meble ÙeesmesHeâ lÙeeÛes keâece keâjle neslee.
 ØeyeesOeve (enlightenment) keâeUele ceeCetme keâjerue Je "jJeerue leer hetJe&efoMee ne efJeÛeej yeUeJeuee. ceeCemeeuee osJeeheemetve lees[CÙeele Deeues. Ùee peieele kesâJeU ceeCetmeÛe meeJe&Yeewce Deens, lÙeeÛeerÛe DeefveÙebef$ele meòee Deens, lÙeeÛÙeeJej osJeeÛeer DeefOemeòee veener, ceeCemeeÛee efJeÛeej lees MesJešÛee efJeÛeej, ceeCemeeuee ØeefleyebOe keâjCeeje keâesCeer veener, ceeCemeeuee efMekeâefJeCeeje, meuuee osCeeje, Dee%ee osCeeje Demee ‘osJe’ veecekeâ keâesCeer veenerÛe cegUer, Ùee efJeÛeejmejCeerves ØeyeesOeve keâeUele efkeâlÙeskeâ yegefæJeeÅeebÛee keâypee Iesleuee. MesJešer osJeeuee Ùee peieeletve ve° keâjCÙeeÛÙee efJeÛeejeheÙeËle les heesnesÛeues. ceie ceeies Gjuee Heâkeäle ceeCetme. leesÛe SkeâcesJe yegefæJeeve Je cnCetve leesÛe meJe& iees°eRÛee ceeheob[ (measure). lÙeeÛes nele OejeÙeuee keâesCeer veener. leesÛe ÙeespeCeej Je leesÛe yeebOeCeej. ceeCemeeÛÙee veefMeyeeves YejeYej MeesOe ueeiet ueeieues. peie heg{s peeT ueeieues Demes Jeešues, Øeieleer nesT ueeieueer Demes efomet ueeieues. heCe ceie Skeâe yeepetuee Øeieleer Je ogmeNÙee yeepetuee DeOeesieleer Demes efÛe$e efvecee&Ce Peeues. Skeâe ceeieesceeie Skeâ ceneÙegæs Peeueer. efnjesefMecee, veeieemeekeâer ÙesLes yeeBye he[ues, ceeveJeer mebmeej yesefÛejeKe Peeuee. ceeCetme mJele:uee mJele:heemetve JeeÛeJet Mekeâle veener DeMeer efmLeleer efvecee&Ce Peeueer. ceeCetme mJele:ÛeeÛe ceejkeâ "juee. osJeeJejerue ßeæe ceeCemeeleerue meomeodefJeJeskeâ yegæer Lees[erHeâej peeieleer "sJele Demes. lees ßeæsÛee DeeOeejner Gjuee veener ceie ceeCemeeves keâesCeekeâ[s heeneJes?
 osJeeves Deeoece Je SJee Ùeebvee meebefieleues, ‘‘he=LJeer JÙeehetve šekeâe Je leer meòesKeeueer DeeCee.’’ ner Dee%ee nesleer Je osJeeÛÙee Dee%esle jentveÛe leer Deceueele DeeCeeJeÙeeÛeer nesleer. cnCepes ÙesLes osJe Je ceeCetme Ùeebveer Skeâ$e keâece keâjCes DeefYeØesle nesles. DeMee osJe Je ceeCetme ÙeebÛÙeeceOeerue menkeâeÙee&efMeJeeÙe lÙee Dee%esÛeer hetle&lee nesTÛe MekeâCeej veJnleer. ‘‘hejcesÕej pej Iej yeebOeerle veener lej les yeebOeCeeNÙeebÛes ßece JÙeLe& Deensle’’ (mlees$e 127:1). Ùee peieele ceeCemeekeâ[tve kesâues peeCeejs ØelÙeskeâ keâece ceie les keâesCelÙeener opee&Ûes Demet os ns osJeeÛÙee efJeÕeyeebOeCeerÛÙee Ùeespevesmee"er kesâuesues Ùeesieoeve Demeles. ns Ùeesieoeve ceeCemeeves osJeeves Ieeuetve efouesuÙee veereflecetuÙeebÛÙee heefjIeele jentve cnCepesÛe osJeeÛÙee Dee%esle jentve ÅeeÙeÛes Demeles. lejÛe lÙee Ùeesieoeveeuee cetuÙe Øeehle nesles Je les mJeerkeâejCeerÙe "jles. veenerlej Deeheues keâece yeeyesueÛÙee yeg®peeØeceeCes efvejLe&keâ "jsue. DeepeIe[eruee peieele efJekeâeme Je efJeOJebme, yeebOeCes Je keâesmeUCes ne Øekeâej Ûeeuet Deens Ùeeuee keâejCe cnCepes osJeeÛeer mebceleer Je menkeâeÙe& ve Ieslee peieeÛeer yeebOeCeer keâjCÙeeÛee ceeCemeeÛee Kešešeshe, DeeheCeeme ‘‘hejcesÕej pej Iej yeebOeerle veener lej yeebOeCeeNÙeebÛes ßece JÙeLe& Deensle’’ Ùee osJeJeÛeveeÛeer ØeÛeerleer osCeeje. meble peesmesHeâkeâ[tve peieeves Kethe keâener efMekeâeÙeuee nJes.
 meJe&Ûe keâeces keâ°eÛeer Demeleele ceie leer Meejerefjkeâ keâeces Demees Jee yeewefækeâ. keâener "jeJeerkeâ ceÙee&osveblej leer yeespe[ Jeešleele, vekeâesMeer Jeešleele. DeeheCeeme efJemeeJee, Meebleer ÙeebÛeer Deeme ueeieles. keâeceeveblejÛeer efJeßeebleer ner osJeeÛeerÛe Ùeespevee Deens. lÙeemee"er lej osJeeves MeyyeeLe (efJeßeebleer) Ûeer ØemLeehevee kesâueer Deens. Kegö osJe ne DeKeb[ efJemeeJee Deens. meble hee@ue efueefnlees, ‘‘ef¡emle Deeheuee efJemeeJee (Meebleer) Deens.’’ cnCetve DeeheCe DeefJejle keâece keâjCes DeMeer osJeeÛeer FÛÚe cegUerÛe veener. ceeuekeâebveer iejerye keâeceieejebvee, cepegjebvee ÚUt veÙes, lÙeebÛÙeekeâ[tve cejsmleesJej keâece keâ¤ve IesT veÙes cnCetve osJeeves efJeßeebleerÛee (MeyyeeLe) efoJeme vesceuee. ceeueceòee Oeejkeâebveer DeeheuÙee hewmes keâceeJeCÙeeÛÙee ueeuemesuee JesmeCe ueeJeeJeer Je efJeßeebleerÛÙee efoJemeebÛee ceesyeouee ieefjyeebvee ÅeeJee DeMeerner efJeßeebleerÛes efoJeme "jJeCÙeeceeies osJeeÛeer FÛÚe nesleer. ‘‘mene Je<ex DeeheuÙee peefceveerÛeer hesjCeer keâj, DeeefCe efleÛes GlheVe mee"erJe. heCe meeleJÙee Je<eea leer he[erle jent os, cnCepes legPÙee ueeskeâebhewkeâer kebâieeue Demeleerue les leerle GieJeuesues Keeleerue Je lÙeebveer KeeTve pes Gjsue les JeveheMet Keeleerue’’ (efveie&ce 23:10-11). ÙesLes efJeßeebleerÛes efoJeme vesceCÙeeceeies iejerye ueeskeâ Je heMethe#eer ÙeebÛÙeeyeöue osJeeuee Jeešle Demeuesueer keâeUpeer efometve Ùesles.
 cee$e Ùee peieele DemesheÙeËle DeeheCeeme keâ°eÛeer keâecesner kesâueerÛe heeefnpesle. Ùee keâ°eÛÙee keâeceeÛes nele ueebyeJej heesnÛeleele. DeeheCeeme YeefJe<Ùeeleerue YeJÙe efJeßeebleer, mJeieeaÙe MeyyeeLe efceUJeCÙeemee"er ner keâ°eÛeer keâeces ueeYeoeÙekeâ "jleele. ÙesMetves Ùeelevee Je cejCe Ùee efoJÙeeletve peeTve hegve®lLeeve Øeehle kesâues. ‘‘lÙeeves cejCe DeeefCe lesner ›egâmeeJejÛes cejCe meesmeues; ÙesLeheÙeËle Dee%eeheeueve keâ¤ve lÙeeves mJele:uee ueerve kesâues. ¢eecegUs osJeeves lÙeeuee DelÙegÛÛe kesâues, DeeefCe meJe& veeJeebhes#ee pes ßes‰ veeJe les lÙeeuee efoues’’ (efHeâefuehhewkeâjebme 2:8-9). meble ÙeesmesHeâves keâ°eÛeer keâeces kesâueer. kesâJeU megleejkeâerÛe veener lej kegâšgbyeyeebOeCeer keâjCÙeeÛes peyeeyeoejerÛes keâece lÙeeves kesâues. lÙeeceeies DeLee&pe&ve Je Ssefnkeâ ueeYe nsÛe kesâJeU lÙeeÛes nslet veJnles. lÙeeÛÙee "eÙeer otj°er nesleer. mJeieeaÙe jepÙeemee"er lÙeeves DeeheuÙee peerJeveele keâ° Ghemeues. ‘‘legcner heefnuÙeeves lÙeeÛes jepÙe Je lÙeeÛes veerefleceòJe efceUefJeCÙeeme Peše cnCepes lÙeeÛÙee yejesyej ¢eener meJe& iees°er legcneuee efceUleerue’’ (ceòeÙe 6:33). meble peesmesHeâ kesâJeU lÙeeÛÙee keâeceeYeesJeleer Øeoef#eCee Iesle efHeâjuee veener. lÙeeÛÙee owvebefove keâeceeuee lÙeeves osJeeÛÙee lÙeeÛÙeeefJe<eÙeerÛÙee Je peieefJe<eÙeerÛÙee efJeMeeue Ùeespevesle ÛeheKeue yemeJeues. lÙeecegUsÛe lej lees ef¡emlemeYesÛÙee Deeojeme hee$e Deens. lÙeecegUsÛe lej ef¡emlemeYesves lÙeeuee keâeceieejebÛee Je JewefÕekeâ ef¡emlemeYesÛee DeeßeÙeoelee cnCetve Ieesef<ele kesâues Deens.
 JÙekeäleer Decej Deens. leer Gjles Je peieles keâece cee$e Âef°Dee[ nesles. JÙekeäleer peieles. heCe efleÛes keâece KeesUbyeles. lÙeele Flej Yej Ieeueleele, les keâece heg{s vesleele heCe Skeâoe keâe ceeCetme cesuee keâer lÙeeÛÙee keâeceeuee hetCe&efJejece efceUlees. keâeceieej cee$e De#eÙe peielees. ÙeeJe¤ve keâeceieejeÛes JÙekeäleer Ùee veelÙeeves lÙeeÛÙee keâeceehes#ee cetuÙe Kethe Kethe DeefOekeâ Deens ns efomeles. oesneWceOÙes legueveeÛe nesT Mekeâle veener. cnCetve keâeceieejebvee kesâJeU ßeceMekeäleer (labour force) ceeveCes cnCepes keâeceieejebÛeer DeJensuevee keâjCes nesÙe. ner meecÙeJeeoer efJeÛeejmejCeer ef¡emlemeYesuee keâOeerÛe ceevÙe Peeueer veener. ef¡emlemeYesves efleÛÙee efMekeâJeCegkeâerle keâeceieejebÛeer Øeefle‰e peesheemeueer Deens. DeeheuÙee JewÙeefkeälekeâ Je meecetefnkeâ peerJeveele keâeceieejebkeâ[s heeneCÙeeÛeer nerÛe °er yeeUieueer heeefnpes. keâeceeuee ceeCemeehes#ee keâOeerÛe cees"s mecepet veÙes. keâece kesâJeU meeOeve Deens ¢ee efJeÛeejevesÛe melele keâeceekeâ[s heeneÙeuee nJes Je lemes JeeieeÙeuee nJes. ÙeeletveÛe keâeceieejebMeer keâmes JeeieeJes ne ØeMve efvecee&Ce neslees. keâeceieejebvee Deheceeveemheo JeeieCetkeâ efoueer peeles. efpelekesâ keâece ‘nuekeäÙee’ opee&Ûes eflelekeâer JeeieCetkeâ peemle Deheceevekeâejkeâ Demes nesles. keâejCe keâece Je keâeceieejeefJe<eÙeerÛes efJeÛeej mekeâejelcekeâ vemeleele. les mekeâejelcekeâ yeveeÙeuee nJesle.
 meble ÙeesmesHeâeves DeeheCeeme DeeheuÙee peerJeveekeâ[s efJeMeeue °erletve heeneCÙeeÛee Jemleghee" efouee Deens. Skeâe ueneveMee peieele lees jeefnuee Je ueneveMee kegâšgbyeele lees peieuee. lejerner JewefÕekeâ ef¡emlemeYesmee"er lees kewâJeejer "juee. lÙeeÛÙee peerJeveeÛes peeie=le °erves efvejer#eCe kesâues lej DeeheCeeme Deeheues peerJeve mece=æ keâjCÙeemee"er Deveskeâ hewuet meehe[leerue. Skeâ meeOee Je meeceevÙe ceeCetme osJeeÛee efkeâleer DeeJe[lee yevet Mekeâlees Je meceepeemee"er °er Je efoMee osCeeje "jlees ÙeeÛes meceLe& GoenjCe cnCepes ceefjÙesÛee heleer Je ÙesMetÛee heeuekeâ efhelee meble peesmesHeâ. lÙeeÛeer kesâJeU YekeäleerÛe veJns lej lÙeeÛÙeeJej Deeheguekeâerves kesâuesues efÛebleve Skeâe veJÙee peerJeveeÛes jnmÙe DeesUKeCÙeeme DeeheCeeme meeneÙÙeYetle "jsue. cnCetveÛe lÙeeÛÙeekeâ[tve ÛeebieuÙee cejCeemee"erÛe veJns lej Skeâ osJeeuee DeeJe[Ceejs peerJeve peieCÙeemee"er DeeMeerJee&o ceeieCÙeemee"er DeeheCe heg{s ÙeeÙeuee nJes.