efÛebleefvekeâeces 2021


 cee@efvme. øeâeefvmeme keâesefjÙee
 
 mebheeokeâebÛes mebheeokeâ
 cee@efvme. efHeâueerhe leJeejerme ns ‘megJeelee&’Ûes mebmLeehekeâ-mebheeokeâ nesles. lÙeebÛÙeeveblej Heâe. [e@ceefCekeâ ef[DeeefyeÇDees Ùeebveer mebheeokeâ cnCetve ‘megJeelee&’Ûeer Oetje neleer Iesleueer. Ùee ceefnvÙeeÛÙee 1 leejKesuee Heâe. [e@ceefCekeâ ef[DeeefyeÇDees ÙeebÛeer hegCÙeefleLeer. heg{Ûes Je<e& lÙeebÛÙee pevce-MeleeyoerÛes Je<e&. lÙeebveerÛe DeeheCeebhewkeâer Deveskeâebvee heepeues ceje"er Yee<esÛes Dece=le Je ceje"er meeefnlÙeeÛes yeeUkeâ[t. lesner Ùee cegKehe$eeÛÙee ceeOÙeceeletve.
 ceje"er ne Keeme efJe<eÙe IesTve les Sce. S. Peeues. ceje"er Yee<esÛÙee Je meeefnlÙeeÛÙee Øesceele les he[ues Je lÙeebveerÛe DeeheCeeuee Ùee Yee<esÛÙee Je meeefnlÙeeÛÙee Øesceele hee[ues. ceje"er Yee<esÛes Dece=le les DeKeb[ hÙeeues. lÙeebveer JeeÛekeâebÛÙee vemeevemeele les Ye¤ve "sJeues. lÙee ØesceecegUsÛe lÙee JeeÛekeâJeiee&letve Deveskeâ uesKekeâ pevceeuee Deeues. Jeelee&nej Je mlebYeuesKekeâ GoÙeeuee Deeues. mebheeokeâ Ie[Jeues iesues. cnCetve Heâe. ef[DeeefyeÇDees Ùeebvee ‘mebheeokeâebÛes mebheeokeâ’ nerÛe GheeOeer mebÙegefkeälekeâ "jsue.
 iesuÙee MelekeâeÛÙee ceOÙeeJej Ùee ‘megJeelee&’ ceeefmekeâeÛee pevce Peeuee. lÙee MelekeâeÛÙee GòejeOee&le JemeF&ÛÙee heóŸeele yejerÛe efveÙelekeâeefuekesâ GoÙeeuee Deeueer. Oeejoej uesKeveer hejpeCeejs meceLe& mebheeokeâ lÙee lÙee efveÙekeâeefuekeâebvee efceUeues. lÙee mebheeokeâebÛeer Ghepe Je lÙeebÛes meeefneflÙekeâ GojYejCe ns Heâeoj ef[DeeefyeÇDees ÙeebÛÙee Ùee ceeefmekeâeceOeerue Mewueeroej Je efJeÛeejØeJele&keâ DeMee mebheeokeâerÙeebletve Peeues. Deveskeâ mebheeokeâebÛes les pevekeâ "jues. ke@âLeefuekeâ mebheeokeâebÛes les DeeojCeerÙe efheleecen yeveues.
 uesKekeâebÛes pevekeâ yeveCes JesieUs. mebheeokeâeÛes pevekeâ yeveCes lÙeentve JesieUs. uesKekeâeÛes pevekeâ nesCes cnCepes lÙeeÛÙee uesKeveeruee Ie[efJeCes. mebheeokeâeÛes pevekeâ nesCes cnCepes lÙeeÛÙee °eruee Ie[JeCes. uesKekeâ pevceeuee IeeueCes DeJeIe[; mebheeokeâ pevceeuee IeeueCes lÙeentve DeefOekeâ DeJeIe[. uesKekeâ Ie[Jeleevee lÙeeÛÙee hebKeeble yeU YejeJes ueeieles. mebheeokeâ yeveJeleevee lÙeeuee otj°erÛes Jejoeve ÅeeJes ueeieles. mebheeokeâeÛeer cetleea Ie[Jeleevee cetefle&keâejeuee DeeheuÙee keâuee-kegâmejerle otj°erÛes Jejoeve DeesleeJes ueeieles. ke@âLeefuekeâ efveÙelekeâeefuekeâeÛes mebheeokeâ Ie[Jeleevee lÙee cetleeaÛÙee pe[CeIe[Ceerle lÙeeuee ie®[eÛÙee vepejsÛes keâmeye DeesleeJes ueeieles. DeekeâeMeele efJenbieYejejer ceejCeejs he#eer Demeleele leerve ØekeâejÛes. Ye#Ùe efceUefJeCÙeemee"er Keeueer [eskeâeJetve cesuesuÙee ØeeCÙeebkeâ[s Deeheueer vepej efYejefYejefJeCeejs efieOee[ he#eer. Meskeâ[es cewueebÛee ØeJeeme keâ¤ve jefMeÙeepeJeUÛÙee meeÙeyesefjÙeekeâ[ÛÙee ØeosMeeletve ceneje°^eheÙeËle GñeCe keâjle ÙesCeejs Heäue@efcebiees he#eer DeeefCe DeekeâeMeele efJenbieYejejer ceejleevee metÙee&keâ[s vepej efKeUJetve, efkeâjCeebMeer KesU ceeb[erle metÙee&keâ[s PesheeJeCeejs ie®[ he#eer. ie®[ he#eeÛeer vepej Demeles leer#Ce. cece&Yesokeâ. ØekeâeMeeÛee JesOe IesCeejer. ef¡emleer mebheeokeâebÛÙee cetleeale leer vepej YejCeeNÙee Ùee cetefle&keâejeuee mJele: leer efJeue#eCe vepej ueeYeueer nesleer. cnCetve les Peeues mebheeokeâebÛes mebheeokeâ. lÙeebveer Ie[Jeueer mebheeokeâebÛeer Skeâ ceeefuekeâe. Skeâ ceebefoÙeeUer.
 Heâe. ef[DeeefyeÇDees ns Oece&ieg¤ Peeues 1954 ÛÙee 5 ef[meWyejuee – ‘ve@Meveue cesefjDeve keâeB«esme’ÛÙee MegYecegntlee&Jej. OeejeJeer yesšeJejerue Gòeve Ùee Oece&«eeceele Oece&ØeebleerÙe Oece&ieg¤bÛÙee heeUkeâerÙe keâeceeÛee DevegYeJe iee"erme yeebOetve. JemeF&le veJÙeeves pevceeuee DeeuesuÙee ‘megJeelee&’ ceeefmekeâeÛÙee mebheeokeâheoeÛeer OJepee DeeheuÙee KeebÅeeJej IesTve 1956 ÛÙee petve ceefnvÙeele les DeeheuÙee pevceYetceerle Deeues. lelhetJeea lÙeebÛes uesKe DeOetveceOetve Jele&ceevehe$eeble Øeefmeæ JneÙeÛes. ‘ÙesMetÛeer nekeâ’ ns ke@âLeefuekeâ Oece&ieg¤bÛÙee peerJeveeJej ØekeâeMe šekeâCeejs lÙeebÛes hegmlekeâ lesJne yejsÛe ueeskeâefØeÙe Peeues nesles. lÙee Yeeb[JeueeJej Je ueeskeâebÛÙee Dee«eneKeelej ‘megJeelee&’ ceeefmekeâeÛeer peyeeyeoejer lÙeebÛÙee KeebÅeebJej meesheJeueer iesueer Je lÙeebveer leer meceLe&heCes meebYeeUueer. lÙee keâeUele ef¡emleer Oecee&efJe<eÙeer DeOe&melÙe meebietve iewjmecepe hemejefJeCeejs Kees[meeU Je KegUÛeš uesKe keâener ceje"er Je=òehe$eebletve nsleg:hegjmmej Øeefmeæ kesâues peele nesles – lÙeebvee mecehe&keâ Gòej osCeejs Skeâ yeeCesoej ceeefmekeâ cnCetve ‘megJeelee&’ Deeheues [eskesâ Jej keâe{t ueeieues nesles. leMee DeeJneveelcekeâ heefjefmLeleerle leejsJejÛeer keâmejle keâjerle Demeleevee DeeheuÙee ceeefmekeâeÛÙee ceeOÙeceeletve JemeF& hebÛe›eâesMeerleerue ef¡emleer meceepeeleerue keâener nesleke⤠uesKekeâ Je ef¡emleerlej meceepeebleerue keâener ØeefLeleÙeMe uesKekeâ ÙeebÛes veelesmebyebOe lÙeebveer pees[ues, peheues Je les cepeyetle kesâues.
 ner GcesoJeejer keâjerle Demeleevee lÙeebveer JemeF&leerue GoÙeesvcegKe uesKekeâebÛÙee uesKeCeerle Flekesâ yeU Ye¤ve Iesleues keâer lÙeebÛes uesKe cegbyeF&-hegCes ÙesLeerue owefvekeâebletvener jefmekeâebÛÙee vepejsme he[t ueeieues. HeâeojebÛÙee ceeie&oMe&veeKeeueer GcesoJeejer ke⤠heenCeeNÙee Deveskeâ YeeJeer uesKekeâebveer lÙeebvee ieg®mLeeveer ceeveues Je lÙeebÛÙee heeJeueebJej heeJeues šekeâerle les meeefneflÙekeâ ØeebieCeele JeešÛeeue ke⤠ueeieues. meeefneflÙekeâ Jeleg&Uele Yeücebleer keâjCeeNÙee DeMee keâener keâJeer-uesKekeâebÛes osKeCes keâeJÙemeb«en Je keâLeemeb«en nUtnUt Øeefmeæ nesT ueeieues. ‘megJeelee&’ ceeefmekeâeletve cegMeeefHeâjer keâjlee keâjlee keâener le[Heâoej uesKekeâebveer mebheeokeâeÛeer Oegje DeeheuÙee KeebÅeebJej Iesle Iesle DeeheCe mJele: Ûeeuet kesâuesuÙee ceeefmekeâebletve Deeheueer celes ÙeMemJeerheCes JeeÛekeâJeieeËheÙeËle heesnesÛeJeeÙeuee meg®Jeele kesâueer. peepJeuÙe efJeÛeejebÛÙee ‘megJeelee&’ veecekeâ cegMeerletve yeensj he[uesuÙee Ùee mebheeokeâ-ØeYeeJeUerÛes DeveefYeef<ekeäle meceüeš Je vepekeâ "jues – Heâeoj ef[DeeefyeÇDees.
 meoj mebheeokeâemeceJesle ‘megJeelee&’Ûes DeesPes DeeheuÙee KeebÅeebJej IesCÙeeÛes YeeiÙe ceuee ueeYeues 1968 meeueer. petve ceefnvÙeeÛÙee meg®Jeeleeruee.
 Sce. S. ÛÙee hejer#esle Heâeojebveer IeJeIeJeerle ÙeMe mebheeove kesâues; leLeeheer, efvece&U Oece&«eeceele DemeuesuÙee ‘nesueer ›eâe@me neÙemketâue’Ûes ØeeÛeeÙe&heo Yet<eefJeCÙeemee"er lÙeebveer yeer. S[. Ûeer heoJeer mebheeove keâjCes iejpesÛes nesles. lÙeemee"er lÙeebveer cegbyeF&leerue ÛeÛe&iesš ÙesLes DemeuesuÙee ‘meWš PesefJeDeme& FefvmššŸetš’ceOÙes ØeJesMe Iesleuee neslee Je lÙeebvee cegbyeF&uee jenCes iejpesÛes nesles. cnCetve efvece&U ÛeÛe&, MeeUe lemesÛe ‘megJeelee&’ ceeefmekeâ ¢eebÛes DeesPes Dekeâmceele ÙesTve he[ues DemceeefokeâebÛÙee KeebÅeeJej.
 31 ces 1968 jespeer ceer efvece&U ÛeÛe&ceOÙes heeÙe "sJeues. ogmeNÙee efoJeMeer Heâeoj ceePÙeekeâ[s Deeues. ‘veJeMekeäleer’ Ùee owefvekeâeÛÙee DeeouÙee jefJeJeejÛÙee hegjJeCeerÛes Skeâ keâe$eCe lÙeebÛÙee neleele ogce[uesues nesles. meYeeheleer yeeUemeensye Yeejos Ùee efJeodJeeve ceeCemeeÛee lees uesKe neslee. ‘OeceeËlejeuee yeboer IeeueCesÛe DeeJeMÙekeâ’ ns lÙeeÛes Meer<e&keâ. ‘megJeelee&’ÛÙee mebheeokeâerÙeeletve lÙeeuee meepesmes Gòej efceUCes iejpesÛes nesles, Demes lÙeebÛes cele. mebOÙeekeâeUheÙeËle mebheeokeâerÙe efuentve "sJeCes iejpesÛes nesles. lemesÛe cepeketâj lelkeâeU Øesmeuee heesnesÛeCes DeeJeMÙekeâ nesles. lÙee JesUer ‘megJeelee&’Ûeer ÚheeF& nesF& cegbyeF&ÛÙee oueeue mš^erš ÙesLes. nele-kebâheesefPebie DemeuÙeecegUs ÚheeF&uee meg®Jeele nesF& ØelÙeskeâ ceefnvÙeeÛÙee 1 leejKesuee. ‘megJeelee&’Ûee Debkeâ yeensj he[le Demes ØelÙeskeâ ceefnvÙeeÛÙee 15 leejKesuee. lÙeecegUs ‘veJeMekeäleer’Ûes les keâe$eCe HeâeojebÛÙee neleeletve IesleeÛe ceuee ojo¤ve Ieece Hegâšuee… mebheeokeâheoeÛee heefnuee Oe[e ceuee efceUeuee lees Demee…
 Je<e&YejeÛeer Ke[xIeeMeer nesles ve nesles leesÛe Gbyej"ŸeeJej ÙesTve Oe[keâues ‘ieebOeer pevceMeleeyoer Je<e&’. F. me. 1969. meJe&$e ieebOeer MeleeyoerÛes Jeejs Jeenle nesles. DeMee je°^efhelÙeeuee meepesMeer meueeceer osCÙeemee"er ‘megJeelee&’ves Keeme efJeMes<eebkeâ keâe keâe{t veÙes?… ne ceePee ØeeceeefCekeâ efJeÛeej. keâefjlee, YejieÛÛe DebkeâeÛeer DeeKeCeer Peeueer. hebÛe›eâesMeerleerue ceeleyyej efJeÛeejJebleebkeâ[tve Je meeefneflÙekeâebkeâ[tve uesKe ceeieefJeCÙeele Deeues. ÚheeF&mee"er ieebOeerefJe<eÙeerÛÙee jsKeešveebÛes yuee@keâ pecee kesâues iesues les Ûeveeajes[ mšsMeve peJeUerue mejkeâejer ØesmeceOetve. YejieÛÛe osKeCee Debkeâ ueeskeâebÛÙee neleeble ÙesTve he[uee.
 Dee"Je[e neslees ve neslees leesÛe Heâeoj ceePÙeekeâ[s Deeues Je cnCeeues, ‘‘efJeMes<eebkeâ YejieÛÛe! yeerue osKeerue eflelekesâÛe YejieÛÛe!! GÅeeheemetve jkeâcesÛeer peceJeepeceJe keâje.’’ efyeueeJejerue jkeâcesÛee Yeueecees"e Deekeâ[e heentve ceePes heeÙe ieUeues. lÙee keâeUer ‘megJeelee&’uee peeefnjeleer menmee efceUle vemele. efYe#ee ceeieCes neÛe neslee SkeâcesJe GheeÙe. mebheeokeâ nesCes cnCepes kesâJeU ceeefmekeâeÛeer meeefneflÙekeâ yeepetÛe meebYeeUCes veJns; lej lÙeeÛeer DeeefLe&keâ Je JÙeJeneefjkeâ yeepetosKeerue meebYeeUCes… Ùee ÛeškeäÙeeyejesyej mebheeokeâheoeÛee ogmeje Oe[e ceuee efceUeuee lees Demee…
 Heâeoj ef[DeeefyeÇDees ns ne[eÛes Jeelee&nej Je mebheeokeâ. efoJemeYej KeesueerceOÙes lÙeeÛes JeeÛeve-ceveve-efÛebleve ÛeeuetÛe. efoJemeYej KeesueerÛÙee efKe[keäÙee yebo; heCe efvece&U veekeäÙeeJej kegâ"s Yeeb[Ce meg¤ Peeues keâer lÙeeÛee ceeieesJee IesCÙeemee"er Oee[dOee[ lÙeebÛÙee efKe[keäÙee GIe[uÙeeÛe cnCetve mecepee! oesve he#eeble Jee oesve meceepeeble kegâ"s Jeeobie ceepeueeÛe lej lÙeeÛee ueJeeo HeâeojebÛÙee KeesueerJej… leesner leemevedleeme…
 efnbot, cegmeueceeve Je ef¡e§eve Ùee meceepeebleerue Jeeo efcešefJeCÙeele pemee lÙeebÛee neleKeb[e lemesÛe ef¡emleer yeebOeJeebleerue ke@âLeefuekeâ-Øee@šsmšbš Ùee hebLeeble ueeskeâebÛeer ceves Je celes meebYeeUCÙeele Je lÙeeble SskeäÙe Ie[Jetve DeeCeCÙeele les Jeekeâdyeieej. ‘ceje"er ef¡emleer meeefnlÙe heefj<eosÛeer efveefce&leer ner lÙeeletveÛe Peeueer. lÙee heefj<eosÛes les Keeme efMeuhekeâej Je efMeuesoej. cnCetveÛe efo. 29-30 ef[meWyej 1972 jespeer cegbyeF& ÙesLes mebheVe PeeuesuÙee ‘ceje"er ef¡emleer meeefnlÙe mebcesuevee’ÛÙee DeOÙe#eheoeÛeer ceeU lÙeebÛÙee ieUÙeele ÙesTve he[ueer Demesue lej lÙeele veJeue les keâeÙe?
 ‘nesueer ›eâe@me ÛeÛe&, efvece&U’ Ùee JemeF&leerue meJeeËle hegjeleve DeMee Oece&«eeceeÛÙee mesJeekeâeÙee&le DeeheuÙee Ssve lee®CÙeeÛeer leyyeue 13 Je<ex Heâeojebveer JÙeeflele kesâueer. ne[ebÛeer keâe[s keâ¤ve lÙeebveer Oece&«eeceeuee ef¡emleer ßeæsle cegUeJeCÙeeÛee Je ef¡emleer hejbhejsle heefjhees<eCe keâjCÙeeÛee DeeoMe& Ieeuetve efouee. lÙeecegUs efvece&U Oece&«eeceeuee veJeÛewlevÙeeÛeer heeueJeer Hegâšueer.
 petve 1977 ceOÙes HeâeojebÛeer yeoueer Peeueer heehe[er Oece&«eeceele. lesLeerue JeeleeJejCe lemes lÙeebvee veJeerve veJnles. 1957 les 1964 Ùee keâeueKeb[ele lÙeebveer lesLes keâeÙe& kesâues nesles Je lesLetveÛe ‘megJeelee&’Ûeer Oegje les meebYeeUle nesles. Deelee šer.yeer. keâe@uespeÛes ØeeÛeeÙe& cnCetve les keâeÙe&Yeej heenle nesles. Heâeoj pee@ve ®ceeJe Ùeebveer yeebOeuesuÙee ne@ueuee les veJes ¤he osle nesles, leesÛe lÙeebÛÙee peerJeveeueener veJes ¤he efceUeues…
 heeshe efÉleerÙe pee@ve hee@ue Ùeebveer 17 ef[meWyej 1977 jespeer efJeoYee&leerue DecejeJeleer Oece&ØeebleeÛes efJeYeepeve keâ¤ve veJÙeeves efvecee&Ce kesâuesuÙee Deewjbieeyeeo Ùee Oece&ØeebleeÛes heefnues efyeMehe cnCetve lÙeebÛeer efveÙegkeäleer kesâueer. meble øeâeefvmeme o mesume, Deewjbieeyeeo Ùee efJeÅeeueÙeeÛÙee YeJÙe hešebieCeeJej 9 SefØeue 1978 jespeer lÙeebÛee oer#ee Øeoeve efJeOeer cees"Ÿee Leešeceešele heej he[uee. veJÙee ef"keâeCeer veJes Oegceejs HegâšeÙeuee meg®Jeele Peeueer. peeefleJeble uesKekeâ ne mebLe keâmee yemeCeej? Deewjbieeyeeo ÙesLes lÙee Oece&ØeebleeÛes cegKehe$e Ûeeuet Peeues. ‘ØescepÙeesle’ ns lÙee cegKehe$eeÛes veeJe. Ùee cegKehe$eeÛÙee ceeOÙeceeletve Je DeewjbieeyeeoÛÙee DeekeâeMeJeeCeerJe¤ve JeejbJeej efouesuÙee JÙeeKÙeeveebceOetve lÙeebÛes efJeÛeej ef¡emleer Je ef¡emleerlej yeebOeJeebÛÙee Iejer heesnÛet ueeieues.
 leesÛe… leesÛe… DeeheuÙee hee"erÛÙee keâCÙeeceOÙes ogKeeJe Ûeeuet PeeuÙeeÛeer Ûeentue DeeleeÛe mee"erle efMejuesuÙee efyeMeheebvee ueeieueer. 1982 ÛÙee veesJnWyejceOÙes DeeefMeÙeeF& efyeMeheebÛeer heefj<eo Deešeshetve les vegkeâleeÛe JeejeCeeMeerntve Deewjbieeyeeouee hejleues nesles. ogKeeJe efoJemeeieefCekeâ Deme¢e nesT ueeieuee.
 cegbyeF&leerue jnspee ne@efmhešueceOeerue [e@. DeepeieeJekeâj ns lÙeebÛes meeefneflÙekeâ mvesner. lÙeebÛee Deew<eOeesheÛeej meg¤ Peeuee. heg{s [e@. efÛekeâes JeePe Je JemeF&Ûes [e@. ceeefš&ve ef[meespee ÙeebÛÙee ceeie&oMe&veeKeeueer les veeveeJešer ®iCeeueÙeele Deeues. efleLes lÙeebÛÙeeJej MeŒeef›eâÙee keâjCÙeele Deeueer. efleLes ceoj lesjspee Ùeebveer lÙeebvee oesveoe Yesš efoueer. DeeOeej efouee. oesIeebveener osJeeves ie®[eÛeer vepej yeneue kesâuesueer nesleer. ‘ef¡emle neÛe Keje metÙe& Deens, leesÛe ‘DeuHeâe’ DeeefCe ‘Deescesiee’ Deens’. leesÛe meg®Jeele Je MesJeš Deens’, Ùee efJe<eÙeeJej oesIeeble ceveve-efÛebleve Peeues. heuebieeJej he[uesuÙee JÙeefLele ie®[eÛeer vepej lÙee MeeÕele metÙee&uee peeTve efYe[ueer…
 keâeceieejebÛee DeeoMe& Je DeeßeÙeoelee meble peesmesHeâ ¢eeÛÙee meCeeÛÙee efoJeMeer efo. 1 ces 1987 jespeer Deeheueer meJe& keâeces mebheueer Deensle, ns DeesUKetve lÙeebveer cegbyeF& Ùee DeeheuÙee pevceYetceerle MesJešÛee Õeeme Iesleuee Je efÛejefJeßeebleer IesCÙeemee"er Deewjbieeyeeo Ùee DeeheuÙee keâce&YetceerÛee keâeÙeceÛee DeeßeÙe Iesleuee. Deepe lÙeebÛeer 34 meeJeer hegCÙeefleLeer.