yeeÙeyeue JeeÛeve (ces-petve 2021)ces 2021


 
 1.meble peesmesHeâ
 Glheòeer 1:26-2:3
 ceòeÙe 13:54-58
 mlees. 90:2,3-4,
  12-13,14,16
 
 2.Øes. ke=â. 9:26-31
 1Ùeesneve 3:18-24
 Ùeesneve 15:1-8
 mlees. 22:26ye-27
 28,30,31-32
 
 3.meble efHeâueerhe
 1keâefjbLe 15:1-8
 Ùeesneve 14:6-14
 mlees. 19:2-3,4-5
 
 4.Øes. ke=â. 14:19-28
 Ùeesneve 14:27-31
 mlees$e.145:10-11,
  12-13, 21
 
 5.Øes. ke=â. 15:1-6
 Ùeesneve 15:1-8
 mlees. 122:1-2,
  3-4De,ye, 4keâ [-5
 
 6.meble [e@ceefvekeâ meeefJeÙees
 Øes. ke=â. 15:7-21
 Ùeesneve 15:9-11
 mlees.96:1-2De,
  2ye-3, 10
 
 7.Øes. ke=â. 15:22-31
 Ùeesneve15:12-17
 mlees.57:8-9,10-12
 
 8.Øes. ke=â. 16:1-10
 Ùeesneve 15:18-21
 mlees. 100:1-2, 3, 5
 
 9.Øes. ke=â. 10:25-26
 34-35,44-48
 1Ùeesneve 4:7-10
 Ùeesneve 15:9-17
 mlees. 98:1,2-3De, ye, 3 keâ, [-4
 
 10.Øes. ke=â. 16:11-15
 Ùeesneve15:26-16:4
 mlees.149:1-2,3-4
 5-6De, 9ye
 11.Øes. ke=â. 16:22-34
 Ùeesneve 16:5-11
 mlees. 138:1-2De,
 2ye-3,7keâ-8
 
 12.Øes. ke=â. 17:15-22, 18:1
 Ùeesneve 16:12-15
 mlees. 148:1-2, 11-12,13,14
 
 13. Heâeeflecee ceelesÛee meCe
 Øes. ke=â. 18:1-8
 Ùeesneve 16:16-20
 mlees. 98:1,2-3Deye
 3keâ[-4
 
 14.meble ceefLeÙeeme
 Øes. ke=â. 1:15-17,
  20-26
 Ùeesneve 15:9-17
 mlees. 113:1-2,
  3-4,5-6,7-8
 
 15. Øes. ke=â. 18:23-28
 Ùeesneve 16:23-28
 mlees. 47:2-3,6-7,8-9
 
 16. ØeYetÛes mJeiee&jesnCe
 Øes. ke=â. 1:1-11
 FefHeâme 4:1-13
 ceeke&â 16:15-20
 mlees. 47:2-3,6-7,
 8-9
 
 17. Øes. ke=â. 19:1-8
 Ùeesneve 16:29-33
 mlees. 68:2-3,4-5,
  6-7
 
 18.meble pee@ve heefnues
 Øes. ke=â. 20:17-27
 Ùeesneve 17:1-11
 mlees. 68:10-11
 20-21
 
 19.Øes. ke=â. 20:28-38
 Ùeesneve 17:11-19
 mlees.68:29-30
 33-35De,
  35ye-36
 
 20.Øes. ke=â. 22:30,
  23:6-11
 Ùeesneve 17:20-26
 mlees. 16:1-2,5,
 7-8,9-10,11
 
 21.meble ef¡emleesHeâj
 Øes. ke=â. 25:13-21
 Ùeesneve 21:15-19
 mlees. 1-3:1-2,
  11-12,19-20
 
 22.ke@âefmeÙeeÛeer meble efjše
 Øes. ke=â. 28:16-20
 30-31
 Ùeesneve 21:20-25
 mlees. 11:4,5,7
 
 23.hesvšskeâe@mš
 Øes. ke=â. 2:11
 1keâefjbLe 12:3-7
 12-13
 Ùeesneve 20:19-23
  mlees.104:1De,ye,24, 29-30,31,34
 
 24.Glheòeer 3:9-15,20
 Ùeesneve 19:25-34
 mlees. 87:1-2, 3,5,6-7
 
 25.yesveefmeje 35:1-12
 ceeke&â 10:28-31
 mlees. 50:5-6,7-8
 14, 23
 
 26.yesveefmeje 36:1-2,
 5-6,13-19
 ceeke&â 10:32-45
 mlees. 79:8,9,11, 13
 
 27.yesveefmeje 42:15-25
 ceeke&â 10:46-52
 mlees. 33:2-3,4-5, 6-7,8-9
 
 28.yesveefmeje44:1,9-13
 ceeke&â11:11-25
 mlees. 140:1-2,
 3-4, 5-6De,9ye
 29.yesveefmeje 51:12-20
 ceeke&â 11:27-33
 mlees. 10:8, 9, 10,11
 
 30.heefJe$e $ewkeäÙeeÛee meCe
 Deveg. 4:32-34
 39-40
 jesce 8:14-17
 ceòeÙe 28:16-20
 mlees. 33:4-5,6,9, 18-19,20,22
 
 31.ceefjÙesÛeer SefuePeeyesLeuee Yesš
 meHeâvÙee 3:14-18
 uetkeâ 1:39-56
 ÙeMeÙee 12:2-3, 4, 5-6
 
 petve 2021
 1.meble pemšerve
 leesefyele 2:9-14
 ceeke&â 12:13-17
 mlees. 112:1-2,
  7-8,9
 
 2.meble ceemexefueÙegme heeršj
 leesefyele 3:1-11
 16-17
 ceeke&â 12:18-27
 mlees. 25:2-3,
  4-5,6,7,8-9
 
 3.meble Ûeeue&me
 leesefyele 6:1-12
 7:1,9-12
 15-16,8-1,4-9
 ceeke&â 1218-34
 mlees. 128:1-2, 3,4-5
 4. leesefyele 11:5-15
 ceeke&â 12:35-37
 mlees.146:1-2,6keâ- 7,8-9De,9ye-10
 
 5.meble yesefveHesâme
 leesefyele 12:1,
  5-15,2
 ceeke&â 12:38-44
 mlees. leesefyele 13:1-2
 3-4, 6-8
 
 6.ef¡emleeÛes Mejerj Je jkeäleeÛee meesnUe
 efveie&ce 24:3-8
 FyeÇer 9:11-15
 ceeke&â 14:12-16,
  22-26
 mlees. 116:12-13, 15,16 ye, keâ, 17-18
 
 7.2keâefjbLe 1:1-7
 ceòeÙe 5:1-12
 mlees. 34:2-3,4-5
 6-7, 8-9
 
 8.2keâefjbLe 1:18-22
 ceòeÙe 5:13-16
 mlees. 119:129-133, 135
 
 9.2keâefjbLe 3:4-11
 ceòeÙe 5:17-19
 mlees. 99:5, 6, 7, 8, 9
 
 10.2keâefjbLe 3:15-4:1, 3-6
 ceòeÙe 5:20-26
  mlees. 85:9De, ye, 10, 11-14