DeefOeke=âle – 1 ces 2021


 ef¡emle efpeJeble Deens, keâOeerÛe ve cejCÙeemee"er! DeeuuesuegÙee!!
 keâesefJe[-19 Ùeeves Deeheues peerJeve KejÛe nueeKeerÛes keâ¤ve šekeâues Deens. peevesJeejer-HesâyeÇgJeejer 2020ceOÙes Skeâe efJeefÛe$e efJe<eeCetves Oe[keâ efoueer. ceeÛe& 2020 ceOÙes Yeejleele šeUsyeboer ueeiet Peeueer; meJeeËvee Jeešues nesles keâer ner JeeF&š, efvejeMeepevekeâ, DemeeOeejCe DeeefCe $eemeoeÙekeâ heefjefmLeleer Deeueer leMeer peeF&ue. ne YeerleeroeÙekeâ DevegYeJe Deieoer veJee DeeefCe peerJeeuee OeeskeâeoeÙekeâ neslee; Ùee Ieelekeâ efJe<eeCetyeöue efJeÕemeveerÙe ceeefnleerÛee DeYeeJe neslee. lÙeeves heg<keâU ueeskeâebJej nuuee Ûe{efJeuee. Ùee peerJeIesCÙee efJe<eeCetves ueeskeâebÛes leelkeâeU yeUer Iesleues. keâesefJe[-19 efkebâJee ‘keâesjesvee’ Ùeeves ØelÙeskeâeÛes peerJeve YeÙeØeo DeeefCe efÛebleepevekeâ yeveJeues. efJe<eeCetves owvebefove peerJeve megæe hetCe&le: DemLeerj yeveJeues. šeUsyeboerÛÙee DebceueyepeeJeCeercegUs ueeskeâebÛes ojjespeÛes keâecekeâepe Leebyeues, MeeUe / keâe@uespesme yebo Peeueer, ÛeÛexme yebo Peeueer, Jeeneletkeâ Leebyeueer; Ùee meJeeËcegUs peieYej vewjeMÙe hemejues. keâewšgbefyekeâ peerJeve efJemkeâUerle Peeues, meeceeefpekeâ peerJeve efyeIe[ues DeeefCe veelesmebyebOeeleerue jme Je Deeuneo njJeuee iesuee.
 keâesefJe[-19 Ûeer heefnueer ueeš Deesmejueer lesJne heefjefmLeleer hetJe&heoeJej Deeueer DeeefCe peerJeve peCet vesnceermeejKes yeveuÙeemeejKes ueeskeâ JeeJe¤ ueeieues. ueeskeâebveer OeeskeäÙeekeâ[s ogue&#e kesâues; ner yesheJee&F& meJe&$eÛe nesleer, DeeefCe OeeskeäÙeeÛÙee metÛevee osTvener ueeskeâebvee Jeešues keâer ogmeNÙee ueešsÛeer yeeleceer ner kesâJeU DeHeâJee nesleer. osMeeceOÙes Jejheemetve KeeueheÙeËle OeeskeäÙeeÛÙee Iebše SskeâCÙeeÛeer lemeoer IesCÙeeÛes šeUues iesues. DeeheCe keâesefJe[-19 ÛÙee heefnuÙee ueešsheemetve keâenerÛe efMekeâuees veener Demes efomeues. ¢ee efJe<eeCetÛee Øemeej jesKeCes ner Deeheueer peyeeyeoejer veener DemeeÛe Depetvener DeeheuÙee efJeÛeejeÛee keâue efomelees. Ùee efJeÛeejeÛee heefjCeece Demee keâer ne efJe<eeCet peeF&ue Je DeeheCe hetJe&Jele Deeheues peerJeve peiet ÙeeÛeer DeeheCe efveef<›eâÙeheCes Jeeš heenele Deenesle. DeeheCe Depetve Demes ceevelees keâer ne efJe<eeCet Deehemetkeâ DeÂMÙe nesF&ue. hejceeÛeeÙe& DeeheCeeme Deveskeâ Øemebieer, Keemekeâ¤ve 'Fratelli Tutii' Ùee efJeÕeheefjhe$ekeâeÛÙee ceeOÙeceeletve peeCeerJe keâ¤ve osleele keâer peieeletve keâesefJe[-19 meejKee efJe<eeCet nöheej JneÙeÛee Demesue DeeefCe DeeheuÙee «eneJe¤ve Flej veeMekeâ Ieškeâ DeÂMÙe JneÙeÛes Demeleerue lej DeeheCe Deeheueer efJeÛeejmejCeer Je lÙeeÛeyejesyej Deeheueer peerJeveMewueer cetuele: yeoueeÙeuee nJeer. pÙeecegUs Deeheuee efveJeeme, Deeheuee «en ner he=LJeer ‘keâÛejehesšer’ Peeueer Deens leer DeeheuÙee efJeÛeejeÛeer DeeefCe JeeieCÙeeÛeer heæle yeoueCÙeeme DeeJeenve keâ¤ve heeshe øeâeefvmeme Deeheueer DeeMee heuueefJele keâjerle Deensle.
 ne mebosMe ceer efuenerle Demeleevee, YeejleYej Jee{lÙee peerefJeleneveerÛeer og:Keo yeeleceer hemejle Deens. Ùee Lejej efvecee&Ce keâjCeeNÙee efJe<eeCetves le®Ce Je cegueebmeefnle mebhetCe& kegâšgbyes yeeefOele Peeueer Deensle. FefmheleUeble yeeefOeleebmee"er peeiee veener, Deew<eOes Je ueme ÙeebÛee mee"e Deešuee Deens DeeefCe Dee@keämeerpeveÛee hegjJe"e KetheÛe keâceer Deens. ØelÙeskeâ peCe keâesefJe[-19ÛÙee Ùee ogmeNÙee ueešsle meehe[uee Deens. lÙeecegUs Skeâe yeepetves ueeskeâebÛee Õeeme iegojcejlees Deens lej ogmeNÙee yeepetves YeefJe<ÙeeefJe<eÙeerÛeer Deefveef§eleer Yes[meeJeles Deens.
 Ùee heefjefmLeleerle SKeeÅeeuee ßeæe keâMeer peielee ÙesF&ue? DeeheCe hegve®lLeevekeâeUele Deenesle DeeefCe Gheemevesle DeeheCe ieeCes cnCele jenelees, ‘‘ef¡emle cejCeeletve G"uee Deens! KejesKej, lees G"uee Deens, DeeuuesuegÙee.’’ FŒeeSueer ueeskeâ pÙee iegueeceefiejerletve iesues lees DevegYeJe DeeheCeeme Ùesle Deens keâe? DeeheCe heg<keâUoe ns mlees$e ieelees, ‘‘yeeyesueÛÙee veÅeebJej pesJne Deecner JeeUtpeebJej DeeceÛÙee JeerCee šebietve "sJeuÙee, lesJne DeeceÛee ÚU keâjCeeNÙeebveer Deecneuee meerÙeesvesÛes SKeeos ieeCes ieeTve oeKeJeeÙeuee meebefieleues; Deecner hejkeäÙee ef"keâeCeer hejcesÕejeÛes ieeCes keâmes ieeJes?’’
 hegve®lLeevekeâeUeleerue Gheemevee DeeheCeeme pÙeeves Ùeelevee YeesieuÙee, pees cesuee Je hegvne G"uee lees Deeheuee ØeYet Je leejkeâ ÙesMet ef¡emle ÙeeÛÙeeJejerue Deeheueer ßeæe yeUkeâš JneJeer cnCetve meble ÙeesneveÛes MegYeJele&ceeve meeoj keâjles. ÙeesneveeÛÙee MegYeJele&ceeveele ceeCetme ne legšuesuÙee Je nöheejerÛÙee DeJemLesle Deens Je lÙeeuee DeeYeemeer peieele "sJeCÙeele Deeues Deens Ùee °erves heeefnues Deens, lees / leer Ùee ‘he=LJeerJejÛes’, ‘ÙesLeerue KeeueÛes’ lej osJeeÛeer Jemleer ‘Jej’, ‘mJeiee&le’ Deens. Deeheuee leejkeâ ØeYet ÙeeÛÙeeefMeJeeÙe ceeCetme (Œeer) keâenerÛe ke⤠Mekeâle veener. lees / leer mJele:uee njJeuesueer Deens. lees / leer efyekeâš, efÛeblee«emle, peerJeeuee Oeeskeâe DemeuesuÙee, lÙeeuee / efleuee JeeÛeJeCÙeeÛÙee #ecelesheueerkeâ[ÛÙee heefjefmLeleerle Deens. vewjeMÙe, DemJemLelee, DeeMeenervelee DeeefCe nleyeuelee Ùee heefjefmLeleerle Demeleevee hegve®eflLele ef¡emle efMe<Ùeebhewkeâer keâener peCeebvee Øekeâš Peeuee. lÙeebveer Ûeškeâve efJeÕeeme "sJeuee veener DeeefCe lÙeebÛÙeehewkeâer Skeâeves (Lee@ceme) Mebkeâe JÙekeäle kesâueer Je lÙeeÛÙee DeveeJeMÙekeâ ceeieCeerÛes efvejmeve nesF&heÙeËle nó Oejuee. ßeæe ÛecelkeâejebJej DeJeuebyetve vemeles. Meeskeâelce heefjefmLeleerle DeeheCeeme Ûeškeâve efoueemee efceUeJee cnCetve DeeheCe ØeYetÛeer ceveOejCeer keâjlees. ßeæe cee$e Ùeeheemetve Deefuehle Demeles. ØeYetÛÙee DeefYeJeÛeveeveblej pÙee efMe<ÙeebÛeer ßeæsle hegveyeeËOeCeer Peeueer (peer ßeæe DebOeejele G[er Iesles) les yeUkeâš Je OewÙe&Meeueer yeveues. ÙeeefJe<eÙeerÛee Je=òeeble DeeheCeeme Øesef<eleebÛÙee ke=âlÙeeble SskeâeÙeuee efceUlees. lÙeebvee lÙeebÛeer hegvne ieJemeuesueer ßeæe peieCÙeeheemetve keâesCeerner DeškeâeJe ke⤠Mekeâuee veener; efpelekeâe lÙeebvee Øeeflekeâej keâjCÙeele Deeuee eflelekesâ les keâCeKej nesle iesues. ÙesLes lÙeebÛeer mJele:Ûeer veJns lej hegve®eflLele PeeuesuÙeeÛeer Mekeäleer keâeÙe&jle nesleer. efMe<Ùeebveer lÙeebÛÙee peerJeveele pes Jee{ues iesues (ÚUJeeo) lÙeeueeÛe Heâkeäle leeW[ efoues veener lej pes DebOekeâejceÙe peerJeve peiele nesles DeMee npeejeWvee lÙeebveer DeeMee, OewÙe& DeeefCe mebpeerJeve efoues.
 keâesefJe[-19cegUs pees nueeKeerÛee keâeU DeeheuÙeemee"er Deeuee Deens, lees hegve®eflLele ØeYetÛÙee MegYeJele&ceeveeÛÙee ØeÛeejele Peesketâve osCÙeemee"er DeeheCeeme Skeâ veeceer mebOeer Demet Mekeâlees. Heâkeäle DeeheuÙee cegKeeJeešsÛe veJns lej Ùee YeÙeevekeâ heefjefmLeleerle DeefOekeâlej DeeheuÙee hejeshekeâejer, opexoej DeeefCe iegCeer peerJeveeÛÙee mee#eerves. Deeheuee ØeYet, ÙesMet Ùeeves ce=lÙetÛee veeMe kesâuee Deens Je DeeheCe heeheebcegUs njJeuesues peerJeve hegvne efceUJeues Deens. ner peerJeveeÛeer osCeieer Deveble Deens Je Ùee he=LJeerJej lÙeeÛeer meceehleer nesle veener, keâejCe ef¡emleeÛÙee hegve®lLeeveele mJeiee&ves he=LJeeruee JeWie ceejueer Deens DeeefCe ef¡emleele DeeheCeeme peerJeveeÛeer heefjhetCe&lee ueeYeueer Deens.
 ØelÙeskeâ heefjefmLeleeruee yeUkeâš Je De{U ßeæsves meeceesjs peeTve cejCeeÛeer veebieer "sÛetve, mebpeerJeve nesTve G"uesuÙee ØeYetÛes peerJeve DeeheCe DeeheuÙee kegâšgbyeebvee, MespeeNÙeebvee, DeeheuÙee veeieefjkeâ yeebOeJeebvee, meJe& peieeuee osT Ùee. nesÙe, DeeheuÙee Meejerefjkeâ peeCÙee-ÙesCÙeeJej yebOeves Deensle; meeOeveebÛÙee legšJe[ŸeecegUs DeeheCe nleyeue Deenesle, DeeheuÙee meeOevemeeceg«eeruee ceÙee&oe Deens, osJeeÛÙee oÙesJej DeeheCe DeJeuebyetve Deenesle Demes DeeheCeeme Jeešles. Ùee heefjefmLeleerleÛe mebpeerJeve nesTve G"uesuÙee ØeYetJej hetCe&heCes YejJemee "sJet Ùee DeeefCe ce=lÙetÛes Øeleerkeâ DemeuesuÙee Ùee keâesefJe[-19 ceneceejerÛÙee keâeUele Demmeue Je MeeÕele peerJeveeÛeer mee#e osT Ùee. DeeheuesÛe veener lej DeeheuÙee meYeesJeleeueÛÙee meJeeËÛes peerJeve megjef#ele jeneJes cnCetve Skeâ$e ØeÙelve ke⤠Ùee.
 ef¡emle Deelee efpeJeble Deens, keâOeerÛe ve cejCÙeemee"er! DeeuuesuegÙee! efpeJeble ØeYetÛÙee ØekeâeMeeves DebOekeâej heUJeuee Deens! DeeuuesuegÙee!
  ± DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es