Jee*dceÙe heefjÛeÙeces 2021


 meboerhe jeTle, JemeF&
 cees. : 9158948200
 
 Deeleuee DeeJeepe : ceveesJesOekeâ
 pee@ve ieesvmeeueefJeme ÙeebÛeb ‘Deeleuee DeeJeepe’ ns JewefJeOÙehetCe& uesKeebÛeb hegmlekeâ vegkeâlebÛe ØekeâeefMele Peeueb Deens. hegmlekeâeleerue uesKeebvee efJe<eÙeebÛeer ceÙee&oe uesKekeâebveer Ieeleueer veener. keâejCe JesUesJesUer ceveele GcešuesuÙee leer›e mebJesoveebÛee ngbkeâej DemeuesuÙee lÙeebÛÙee ‘DeeleuÙee DeeJeepeeves’ lÙeebvee efueefnleb kesâueb Deens. ns meejsÛe uesKe MeesOe uesKe Deensle. yeesOeuesKe Deensle. lÙee meeNÙeeÛe uesKeeble Jemlegefve‰heCes Iesleuesuee ceeveJelesÛee MeesOe Deens, lÙeeÛeyejesyej osJeeÛeener MeesOe Iesleuesuee Dee{Utve ÙesF&ue. lemesÛe ceeskeâàÙee Deble:keâjCeeves DeeleuÙee DeeJeepeeletve Iesleuesuee DeelceMeesOener Deens. pee@ve ieesvmeeueJeerme mJele: hesMeeves efMe#ekeâ nesles. lÙeecegUsÛe lÙeebÛÙee uesKeveeletve JeÛeveyeæ efMe#ekeâ [eskeâeJelees. kesâJeU GheosMe efkebâJee efšhheCeer lÙeebveer kesâueer veener, lÙeebÛeb mJele:Ûeb peerJeveeÛejCener lemebÛe Deens. lÙeebÛÙee ØelÙeskeâ uesKeeletve mekeâejelcekeâ mebosMe JeeÛekeâeuee efceUlees.
 JeeveieeroeKeue les Skeâe uesKeele cnCeleele keâer, ‘DeOÙeeheve ns kesâJeU GhepeerefJekesâÛes meeOeve veener, leer Skeâ Gheemevee, meeOevee DeeefCe mecehe&Ce Deens’, ceoj lesjsmeebJejerue uesKeeletvener lÙeebveer ns efJeÛeej DeOeesjsefKele kesâues Deensle. ØeeLe&vesÛÙee meboYee&le les Skeâe uesKeele cnCeleele keâer, ‘DeVeeefMeJeeÙe ceeCetme Deveskeâ efoJeme keâe{t Mekesâue. hejbleg ØeeLe&vesefMeJeeÙe lees #eCeYejner jent Mekeâle veener.’ ‘me=peveeslmeJeeÛeer peveveer’ Ùee uesKeeletve lÙeebveer ceeleerÛeb ceenelcÙe meebefieleueb Deens. DeeheuÙee uesKeebvee megÂ{ yeveefJeCÙeemee"er pee@ve ieesvmeeueJeerme ns jefJebõveeLe šeieesj, kegâmegcee«epe, yeeyee Deecešs, Fbefoje meble , mJeeceer efJeJeskeâevebo, oòee nuemeieerkeâj, megOeerj ceesIes Deeoer keâJeer Je cenevegYeeJeebÛÙee efJeÛeejebÛee meboYe& osTve jme«enCe keâjleele. lÙeebÛÙee ¢ee yeebOeCeerletve uesKeebÛeb meeefnlÙemeew‰Je Jee{les. mebieerle ¢ee efJe<eÙeeJejner Yee<Ùe keâjleevee les kesâMeJejeJe YeesUs ÙeebÛÙee ‘mebieerleeÛee yegæerhes#ee Deble:keâjCeeMeer peemle mebyebOe Demetve mebieerlekeâuee ner Deble:keâjCeeuee jceefJeCeejer keâuee Deens’, Ùee Meyoele JÙekeäle nesleele. ŒeerYe=CenlÙesÛÙee uesKeeletvener lÙeebveer ùoÙemheMeeaheCeeves efueefnues Deens. %eevesMe hejye ÙeebÛes cegKehe=‰ner mecehe&keâ Peeues Deens. jefJeØekeâeMe kegâuekeâCeea ÙeebÛeer ØemleeJevee hegmlekeâeÛes GefÛele cetuÙeceeheve keâjCeejer Peeueer Deens. ns hegmlekeâ lÙeebveer Deeheueer helveer Mewuee Ùeebvee Dehe&Ce kesâues Deens. pee@ve ieesvmeeueefme ¢eebÛee ne ‘Deeleuee DeeJeepe’ pe¤j SskeâeJee, JeeÛeeJee, meb«ener "sJeeJee, Demee Peeuee Deens.
 Deeleuee DeeJeepe
 uesKekeâ : pee@ve ieesvmeeueefJeme
 Øeepekeälee ØekeâeMeve
 he=‰s : 121; meJeuele cetuÙe : ®.100/-.
 GheueyOe : peerJeve oMe&ve keWâõ, efiejerpe.
 keâeveesmee : meceepe ceveeÛee
 ‘keâeveesmee : meceepe ceveeÛee’ ns uesefJeve Yeesmeues ¢eebÛes hegmlekeâ vegkeâlesÛe Øeefmeæ Peeues Deens. meoj hegmlekeâele mebefceße uesKeebÛee meceeJesMe Deens. efJeefJeOe ef"keâeCeer efouesuÙee Yesšer efJeefJeOe ef"keâeCeebntve lÙeebÛÙee mebmLesle Deeuesues cenevegYeJe ¢eebÛeer ceeefnleer lÙeeÛeØeceeCes lÙeebÛÙee ‘ØekeâeMe efkeâjCe Øeefle‰eve’ Ùee mebmLesves efJeefJeOe meeefneflÙekeâ Ghe›eâceebvee efouesues Øeeslmeenveelcekeâ hegjmkeâej ¢eebÛeer ceeefnleer ÚeÙeeefÛe$eebmen ¢ee 116 heeveer hegmlekeâele efoueer Deens. lÙeeÛeyejesyej lÙeebveer efueefnuesuÙee 29 uesKeebÛee meceeJesMener ¢ee hegmlekeâele kesâuee Deens.
 meoj hegmlekeâele uesKekeâebveer efueefnuesuÙee Deveskeâ ef"keâeCeÛÙee lemesÛe efJeefJeOe efveÙelekeâeefuekeâebceOetve efueefnuesuÙee uesKeebÛee meceeJesMe Deens. ns meejsÛe uesKe efJeÛeejhetJe&keâ efueefnues Demeues lejer Lees[s cegkeäleheCes efueefnuesues Dee{Uleele. hegmlekeâeleerue uesKe ›eâceebkeâ 8, 12, 21, 24, 25, 26, 27, 29 ns uesKe DeeOÙeeeflcekeâlesÛeer Ûeebieueer GbÛeer iee"leele. DevÙe uesKeebceOÙes veJeerve Demes Heâejmes Dee{Ule veener. ØekeâeMeefkeâjCe mebmLesves Skeâe leheeÛeer JeešÛeeue kesâueer Deens. lÙee JeešÛeeueeryeöueÛeer ceeefnleer Ûeebieueer Deens. hegmlekeâ GYeejCeerle keâener cenòJeeÛÙee iees°er Øekeâ<ee&ves heeUeJeÙeeÛÙee Demeleele. Goe. meg®JeeleerÛÙee heeveeJejerue ßesÙeveeceeJeueer, lÙeeÛeyejesyej ceeb[Ceer, cegõCeleheemeCeer FlÙeeoer iees°er cenòJeeÛÙee Demeleele, ns veceüleehetJe&keâ meebieCes.
 keâeveesmee : meceepe ceveeÛee
 uesKekeâ : uesJeerve Yeesmeues
 ØekeâeMekeâ : mvesnuelee kegâueLes
 he=‰s : 116
 cetuÙe : ®. 100/-.