DecesefjkesâÛÙee ef#eeflepeeJej ke@âLeefuekeâ je°^eOÙe#eeÛes Deeieceveces 2021


  – efJepeÙe [eyejs
 
 250 Je<eeËÛÙee Decesefjkeâve Feflenemeele pÙees yeeÙe[sve ns ogmejs ke@âLeefuekeâ DeOÙe#e Deensle. lÙeebÛÙee hetJeea DeeÙejerMe JebMeeÛes pee@ve kesâves[er ns ke@âLeefuekeâ DemetveosKeerue 1960 meeueer DecesefjkesâÛÙee DeOÙe#eheoer efveJe[tve Deeues nesles. ‘DemetveosKeerue’ ne peeCetveyegpetve Jeehejuesuee Meyo Deens. keâejCe mee"ÛÙee oMekeâele Decesefjkesâle Øee@šsmšbš hebefLeÙeebefMeJeeÙe kegâCeerner je°^eOÙe#e cnCetve efveJe[tve ÙesCes DeMekeäÙeØeeÙe nesles. ÙegjesefheÙeve DeeefCe efJeMes<ele: efyeÇefšMe Feflenemeele lÙeeÛes cetU nesles.
 meesUeJÙee Melekeâeleuee efyeÇefšMe jepee nsvjer Dee"Jee ¢eeves lesJneÛÙee hejbhejsvegmeej lÙeeÛÙee YeeJeeÛÙee efJeOeJee yeeÙekeâesyejesyej efJeJeen kesâuee neslee. lÙeeÛeer jeCeer ke@âLejerve ner mhesveÛÙee meceüešeÛeer uee[keâer yenerCe nesleer. nsvjerves pesJne efleÛÙeeMeer efJeYekeäle nesCÙeeÛee efveCe&Ùe Iesleuee lesJne lelkeâeueerve heesheves lÙeeuee ceevÙelee osCÙeeme vekeâej efouee. lÙeeÛeer heefjCeleer cnCepes FbiueerMe ÛeÛe&Ûeer efveefce&leer. nsvjerves ke@âLeefuekeâ Oece& kesâJeU mJele:ÛÙee cnCepes JewÙeefkeälekeâ keâejCeemleJe mees[uee DeeefCe ÛeÛe& Dee@Heâ Fbiueb[Ûeer mLeehevee kesâueer. cee$e lÙeeÛÙee ce=lÙetveblej lÙeeÛeer ke@âLeefuekeâ jeCeerÛeer cegueieer ‘šŸet[j cesjer’ ner Fbiueb[Ûeer jeCeer yeveueer. efleÛÙee keâejefkeâoeale efleves hegvne Fbiueb[uee ke@âLeefuekeâ yeveJeues, cee$e leer efvehegef$ekeâ cesuÙeeveblej SefuePeeyesLe Fbiueb[Ûeer jeCeer Peeueer. efleves hegvne Fbiueb[uee Øee@šsmšbš yeveefJeues. ¢ee meJe& IešvesÛee heefjCeece cnCetve Fbiueb[Ûes jepÙekeâlex hekeäkesâ ke@âLeefuekeâefJejesOekeâ yeveues, lÙeeÛeyejesyej FbiueerMe jepÙekeâlex Oecee&hes#ee JÙeJenejeuee peemle cenòJe ÅeeÙeuee ueeieues (keâesCeer efkeâleerner oeJee kesâuee lejer efyeÇefšMeebveer OeceeËlejeJej ue#e efoues veener, ns Ssefleneefmekeâ melÙe Deens). FbiueerMe JemeenleJeeÅeebveer ke@âLeefuekeâ És<e Decesefjkesâle DeeCeuee. ogmeNÙee ceneÙegæeÛÙee DeeOeerÛÙee keâeUele cees"Ÿee ØeceeCeele iejerye Je DeefMeef#ele DeeÙejerMe Je FšeefueÙeve ke@âLeefuekeâ mecegoeÙeeÛes Decesefjkesâle mLeueeblej Peeues. lÙeecegUs lelkeâeueerve jepekeâerÙe vesle=lJeeves ke@âLeefuekeâ efJejesOe peeie=le "sJetve Deeheueer heesUer Yeepetve Iesleueer.
 Øesefme[Wš pee@ve kesâve[erÛÙee efveJe[Cegkeâerle lÙeebÛÙeeefJe®æ ‘ne heesheÛee ceeCetme Deens’, ‘ne jesceÛÙee meebieCÙeeØeceeCes Jeeiesue’, Demee DelÙeble KeeueÛÙee opee&Ûee ØeÛeej kesâuee iesuee. lejerosKeerue les keâceer celeebveer heCe efveJe[tve Deeues. lÙeebÛeer DeeefCe lÙeebÛes yebOet je@yeš& kesâves[er ÙeebÛeer [e@. ceeefš&ve uÙegLej efkebâieÛÙee JeCe&YesoeefJe®æÛÙee ÛeUJeUeruee menevegYetleer nesleer. Øesefme[Wš pee@ve kesâves[eRÛeer nlÙee PeeuÙeeveblej Decesefjkesâle veeiejer nkeäkeâ keâeÙeoe (efmeJnerue jeF&š De@keäš) heeefjle Peeuee. lÙee keâeÙeÅeeves ke=â<CeJeCeeaÙeebvee meceeve nkeäkeâ efoues. lÙeeÛe JesUer meesefJnSle ÙegefveÙeveÛÙee ØeÛeejeuee leeW[ osCÙeemee"er veJeerve Fefce«esMeve De@keäšosKeerue heeefjle Peeuee. lÙeeÛe keâeÙeÅeecegUs YeejleerÙeebÛeer Decesefjkesâle mLeeefÙekeâ nesCÙeeÛeer Øeef›eâÙee meg¤ Peeueer. cees"Ÿee ØeceeCeele DeeefMeÙeeÙeer mecegoeÙeeÛes Decesefjkesâle Deeieceve DeeefCe ke=â<CeJeCeeaÙeebvee meceeve nkeäkeâ ÙeebcegUs Decesefjkesâle ieewjJeCeeaÙeebceOeerue YesoYeeJe ceeies he[t ueeieuee. efveJe[CegkeâerÛÙee jepekeâejCeele ieewjJeCeeaÙeebÛeer Skeâpetš ne cenòJeeÛee cegöe yeveuee. lÙeecegUs ke@âLeefuekeâ És<e Flekeâe otjÛee cegöe Peeuee keâer, yeeÙe[sveÛes ke@âLeefuekeâ DemeCes ns hetJeeameejKes nlÙeej cnCetve efjheefuyekeâve he#e Jeehe¤ Mekeâuee veener. lÙeeSsJepeer yeeÙe[sveÛÙee he#eeÛeer OeesjCes keâMeer ke@âLeefuekeâ efJeÛeejmeCeerÛÙee efJejesOeele Deensle, Demee ØeÛeej kesâuee iesuee. Deveskeâ efjheefyuekeâve mebueive mebmLeebveer lÙeebvee keâcÙegefveÙeve osCÙeeme yeboer IeeueeJeer, DeMeer Decesefjkeâve keâLeefuekeâ efyeMehe mebIešveskeâ[s ceeieCeerosKeerue kesâueer. lÙeebÛÙee ¢ee ceeieCeeruee keâener ØeceeCeele ke@âLeefuekeâ ueeskeâebÛee Je keâener Oece&ieg¤bÛee osKeerue heeef"byee neslee.
 meeOeejCele: 1860 ÛÙee megceejeme efJe%eeveeves efmeæ kesâues keâer Union of chromosomes from egg and sperm form genetic inheritance of future individual. lÙeeveblej ke@âLeefuekeâ ÛeÛe&ves ieYe&heeleeuee keâeÙeosMeerj efJejesOe oMe&JeeÙeuee meg®Jeele kesâueer. iesuÙee oesve Melekeâele ieYe&heeleeuee efJejesOe DeeefCe ceeveJeer peerJeveeÛes cetuÙe ne ke@âLeefuekeâ efJeÛeejmejCeerÛee ieeYee Deens. DecesefjkesâleuÙee efjheefyuekeâve he#eeves ns yejesyej nsjues DeeefCe meeOeejCe 1964ÛÙee efveJe[Cegkeâerheemetve ieYe&heeleeuee efJejesOe ne Skeâ cegöe lÙeebÛÙee peenerjveecÙeele meceeefJe° keâjCÙeeme meg®Jeele kesâueer. DeLee&le ‘keâceer keâj DeeefCe yebogkeâeruee hejJeeveieer’ ne efjheefyuekeâve he#eeÛee cegKÙe cegöe. hejbleg ieYe&heeleeÛÙee lÙeebÛÙee efJejesOeeuee Yeguetve ke@âLeefuekeâ mecegoeÙeeves efjheefyuekeâve he#eeuee cees"Ÿee ØeceeCeele celeoeve keâjCÙeeme meg®Jeele kesâueer.
 JeemleefJekeâ heeefnuÙeeme kegâCeeueener mecepesue keâer ef¡emleer Oece& cnCepes pes meceepeele keâcekegâJele Deensle, iejerye Deensle, Deepeejer Deensle lÙeebÛÙee yeepetves GYes jenCÙeeÛeer efMekeâJeCe oslees. Yeejleele Je Flej Deveskeâ osMeeble ke@âLeefuekeâ Oecee&Ûeer nerÛe Øeeflecee Deens. hejbleg Decesefjkesâleuee ef¡emleer Oece& cnCepes ‘keâceer keâjeuee heeef"byee osCeejs’ Demee Peeuee Deens. ke=â<CeJeCeeaÙeebvee Je mhe@efveMe mLeueebleefjleebvee (lesosKeerue ef¡emleer Deensle) nkeäkeâ veekeâejCeeje Demee Peeuee Deens. ÛeÛe&ceOÙes heeTueosKeerue ve šekeâCeeNÙee [esveeu[ š^chevee heeef"byee Je peerJeveeleuÙee ØelÙeskeâ cenòJeeÛÙee efoJeMeer ÛeÛe&ceOÙes efcemmeeuee peeCeeNÙee, jespe jesPejer keâjCeeNÙee yeeÙe[svevee efJejesOe Demee Peeuee neslee. lejerosKeerue ¢ee meJeeËJej ceele keâ¤ve pÙees yeeÙe[sve efJepeÙeer Peeues. keâejCe lÙeebÛeer JeeieCetkeâ KeNÙee ke@âLeefuekeâ efMekeâJeCegkeâerMeer pegUCeejer Deens.
 megceejs 1100 Je<eeËhetJeea Dee@Leex[e@keäme Je jesceve DeMeer ef¡emleer Oeefce&ÙeebÛeer efJeYeeieCeer Peeueer. jefMeÙee, «eerme, hetJe& ÙegjesefheÙeve osMeeble cees"Ÿee ØeceeCeele Dee@Leex[e@keäme ef¡emleer mecegoeÙeeÛeer Jemleer Deens. lÙee ef¡emleer mecegoeÙeele hejbhejsuee peesheemeCÙeeÛeer cees"Ÿee ØeceeCeele ØeLee Deens. jesceve ef¡emleer meceepeele meg®Jeeleerheemetve hejbheje DeeefCe megOeejCee Demee Debleie&le mebIe<e& neslee. ¢eeÛe mebIe<ee&Ûeer heefjCeleer cnCepes hebOejeJÙee Melekeâele Oece& ke@âLeefuekeâ DeeefCe Øee@šsmšbš Demee ogYebieuee iesuee. lejerosKeerue ke@âLeefuekeâ mecegoeÙeeleerue JewÛeeefjkeâ mebIe<e& DepetveosKeerue Ûeeuet Deens. DeLee&le, Oecee&yeöue melele Debleie&le efÛeefkeâlmee nesle Demeles, nsÛe efpeJeble Oecee&Ûes Øeleerkeâ Deens. iesuÙee mee" Je<eeËle – heeshe heeÙeme ÙeebÛÙee keâeUeheemetve – ke@âLeefuekeâ Oecee&le cees"Ÿee ØeceeCeele yeoue Peeues. mLeeefvekeâ Yee<eeble ØeeLe&vee Je efŒeÙeebvee ÛeÛe&ceOÙes Jee{erJe cenòJe ns lÙeebÛÙee megOeejCeeJeeoer OeesjCeeÛes HeâU Deens. heeshe pee@ve hee@ue ns keâ[Jes keâcÙegefvemš efJejesOekeâ nesles. jefMeÙeeÛee hee[eJe keâjCÙeemee"er lÙeebÛÙee veweflekeâ yeUeuee Decesefjkeâve DeOÙe#e jesvee@u[ jsieve Ùeebveer heeef"byee efouee. lÙeebÛÙee keâeUele ÛeÛe&Ûee ØeeOeevÙe›eâce jefMeÙeeÛee hee[eJe keâjCes ne neslee. lÙeecegUs megOeejCeeJeeoer efJeÛeejmejCeer ke@âLeefuekeâ ÛeÛe&ceOÙes Lees[er ceeies he[ueer. lÙeeÛee cees"Ÿee ØeceeCeele HeâeÙeoe DecesefjkesâleuÙee efveJe[CegkeâerÛÙee jepekeâejCeele efjheefyuekeâve he#eeuee Peeuee DeeefCe ke@âLeefuekeâ cnCepes hejbhejeJeeoer jepekeâejCeeuee heeef"byee osCeejs Demee iewjmecepe Decesefjkesâle hemejuee. DeMee heefjefmLeleerle kegâCeeÛÙeener OÙeeveerceveer vemeCeejs DepeXefšveeÛes keâeef[&veue heesheheoer efveJe[tve Deeues. heeshe øeâeefvmeme ns Skeâ DemeeceevÙe JÙeefkeäleceòJe Deens. meJeeËyeöue Øesce, ieefjyeebyeöue keâCeJe, mLeueebleefjle DeeefCe efveJee&efmeleebÛÙee nkeäkeâebyeeyele peeCeerJe keâ¤ve osCeejs heeshe Deepe peieeleerue jepekeâerÙe veslÙeebÛes DeeoMe& yeveues Deensle. ke@âLeefuekeâ ÛeÛe&ceOeuÙee Deveskeâ hejbhejeiele ØeLee ve yeouetve osKeerue lÙeebÛeer Øeeflecee GoejceleJeeoer Je megOeejkeâ DeMeer Deens. keâejCe jepekeâerÙe °Ÿee efJemHeâesškeâ efJe<eÙeebSsJepeer iejerye Je keâcekegâJele Jeiee&yeöueÛeer keâCeJe ns lÙeebÛes cegKÙe OeesjCe Deens. pÙees yeeÙe[sve ÙeebÛeer jepekeâerÙe keâejkeâero& osKeerue meceepeeleuÙee KeeueÛÙee Jeiee&uee Øeefle‰e efceUJetve osCÙeemee"er meòesletve ue{e DeMeer keâjlee ÙesF&ue.
 pÙees yeeÙe[svevee ke@âLeefuekeâ ceeveCÙeele Decesefjkesâle keâener ØeceeCeele efJejesOe Deens. Decesefjkesâle ke@âLeefuekeâ ÛeÛe&ceOÙes ieYe&heeleeuee efJejesOe ne meJeeËle cees"e cegöe Deens. lÙeeÛeyejesyej meceefuebieer mebyebOeebvee ceevÙelee osCÙeeme ÛeÛe&Ûee efJejesOe Deens. hejbleg pÙees yeeÙe[sve ÙeebÛÙee [scees›e@âefškeâ he#eeÛeer ieYe&heeleeuee DeeefCe meceefuebieer mebyebOeebvee ceevÙelee osCÙeeme mebceleer Deens. ¢ee efÉOee heefjefmLeleerle pÙees yeeÙe[sve meehe[ues Deensle. ¢ee keâe$eerletve yeensj he[CÙeemee"er lÙeebveer heeshe øeâeefvmeme ÙeebÛÙee YetefcekesâMeer megmebiele OeesjCes jeyeJeeÙeuee meg®Jeele kesâueer Deens. DeOÙe#eheoeÛeer met$es neleer IesleeÛe lÙeebveer š^cheÛÙee OeesjCeebvee jö keâjCÙeeÛee meheeše meg¤ kesâuee Deens. he@efjme keâjejele, peeieeflekeâ DeejesiÙe mebIešvesceOÙes Decesefjkesâves hegvne menYeeieer nesCes, FjeCeyejesyej DeCegkeâjej hegvepeer&efJele keâjCes, Fmueeefcekeâ osMeebleerue ueeskeâebJej Decesefjkesâle Demeuesues efveyeËOe G"efJeCes, efveJee&efmeleebmee"er DecesefjkesâÛes oej hegvne GIe[Ces ¢ee meJe& efveCe&ÙeebÛes ßesÙe les mJele: ke@âLeefuekeâ ßeæsuee osleele. lÙeebÛeer ner OeesjCes peieeuee ueeYeoeÙekeâ "jCeejer Deensle. keâejCe Decesefjkeâe yeesues lemes peie Ûeeues ner jerle Deens. Decesefjkeâe pej meefn<CeglesÛes OeesjCe jeyeJele Demesue lej Deeblejje°^erÙe Øeefle‰ssmee"er yengleskeâ meJe& osMe mJele:ÛÙee osMeeleerue DeuhemebKÙeekeâ Je ieefjyeebÛÙee iejpee Je Dehes#ee yeNÙeeÛe ØeceeCeele meebYeeUleele; hejbleg Decesefjkesâle pej Demeefn<Ceglee Jee{ueer lej peieYejele lÙeeÛes vekeâejeLeea heefjCeece nesleele. lÙeecegUs pÙees yeeÙe[sve ÙeebÛes DeOÙe#eheo ÙeMemJeer nesCes ns peieYejeleuÙee meefn<CegJeeoer Je ueeskeâMeeneruee ceeveCeeNÙee meceepeeÛÙee efnleeÛes Deens.