heeshe øeâeefvmeme ÙeebÛeer Ssefleneefmekeâ Fjekeâ YesšSefØeue 2021


  – PesefJeDej ef[cesuees
 
 FjekeâceOeerue mHeâesškeâ heefjefmLeleer, lesLes JeejbJeej nesCeejs yee@cyemHeâesš Je efnbmeeÛeej, leMeele keâesefJe[Ûee Gõskeâ DeMee heeÕe&YetceerJej heesheveer Fjekeâuee peeCes OeeskeäÙeeÛes Deens, Demes ceeref[Ùeeves meebefieleues Demeleeveener heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer Fjekeâuee peeCÙeeÛee efveCe&Ùe Iesleuee. efnbmeeÛeejyeeefOele ueeskeâebvee YesšeÙeÛes, lÙeebÛes meeblJeve keâjeÙeÛes, efJeOJebme keâjCÙeele DeeuesuÙee heefJe$e Jeemlet ‘ÙeeefÛe osner ÙeeÛeer [esUe’ heeneÙeÛÙee ner lÙeebÛeer Fjekeâ oewNÙeeceeieerue YeeJevee nesleer.
 Fjekeâuee peeCÙeeDeieesoj lesLeerue pevelesuee hee"efJeuesuÙee efJn[erDees mebosMeele heeshe cnCeeues, ‘‘MeebleerÛee leerLe&Ùee$eske⤠cnCetve ceer legceÛÙeeceOÙes Ùesle Deens. DeeheCe meJe& YeeT-yeefnCeer Deenesle. DelÙeble Ke[lej heefjefmLeleerceOÙes legcner DeeheuÙee ßeæsÛeer mee#e efouesueer Deens. GodOJemle Peeuesueer Iejs-oejs Je ØeeLe&veecebefojs legcner DeeheuÙee [esàÙeebveer heeefnueer Deensle. DeeheuÙeemee"er ceer ef¡emlemeYesÛes Øesce IesTve Ùesle Deens.’’
 Fjekeâ mejkeâej Je Fjekeâer ke@âLeefuekeâ ÛeÛe&ÛÙee efveceb$eCeeJe¤ve heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer 5 les 8 ceeÛe& 2021 ÙeeojcÙeeve Fjekeâuee Yesš efoueer. Fšueeryeensjerue hejosMeeleuee ne lÙeebÛee 33Jee Øesef<eleerÙe oewje neslee. Ùee Deieesoj les veesJnWyej 2019 ceOÙes LeeÙeueb[ Je peheeveÛÙee oewNÙeeJej iesues nesles. DeeheuÙee MespeejÛÙee osMeebceOÙes ßeeruebkesâle 2015 Je cÙeeveceej, yeebieuee osMe ÙesLes 2017ceOÙes heeshe ÙesTve iesues Deensle. cee$e Yeejle Je Ûeerveuee Yesš osCÙeeÛes lÙeebÛes mJehve DeOegjs jeefnues Deens.
 heeshe øeâeefvmeme ns Fjekeâuee Yesš osCeejs heefnues heeshe Deensle. pegvÙee keâjejeMeer mebyebefOele JÙekeäleer DeeefCe heefJe$e mLeUs DemeuesuÙee FjekeâceOÙes peeCÙeeÛeer FÛÚe Ùee Deieesoj heeshe pee@ve hee@ue DeeefCe heeshe yesvesef[keäš meesUeJes Ùeebveer JÙekeäle kesâueer nesleer. cee$e lÙeebÛes "juesues oewjs FjekeâceOeerue Ùegæ«emle JeeleeJejCeecegUs jö Peeues.
 Lees[er heeÕe&Yetceer
 lesue mece=æ FjekeâceOÙes 1964 heemetve meöece ngmesve meòesJej nesles. 2003 ceOÙes lÙeebÛee hee[eJe PeeuÙeeveblej osMeele meJe&$e Demegjef#elelesÛes JeeleeJejCe efvecee&Ce Peeues. Deeflejskeâer mebIešvee [eskesâ Jej keâe{t ueeieuÙee.
 2006ceOÙes FjekeâceOeerue 36 ØeeLe&veemLeUebJej nuuee keâ¤ve lÙeebÛee efJeodOJebme keâjCÙeele Deeuee. oesve Je<eeËveer ceesmetueÛÙee DeeÛe&efyeMeheebÛeer nlÙee keâjCÙeele Deeueer. 2010ceOÙes yeieoeoceOeerue keâefLe[^ueJej yee@cye nuuee keâ¤ve 58 YeeefJekeâebvee "ej ceejCÙeele Deeues. 2014 ceOÙes DeeÙemeerme Ùee Deeflejskeâer mebIešvesves FjekeâceOeerue efvevesJn ØeebleeÛee leeyee Iesleuee. 2017ceOÙes mejkeâejer Heâewpeebveer lÙeebÛee hejeYeJe keâjerheÙeËle lÙeebveer efvevesJn Øeebleeleerue megceejs oer[ ueeKe ueeskeâebvee ngmekeâeJetve ueeJeues nesles. lÙeebÛeer Iejs-oejs uegšueer nesleer. ÛeÛe& Je ef¡emleer mebmLeebÛee efJeOJebme kesâuee neslee.
 heeshe yeieoeoceOÙes
 yeieoeo ner FjekeâÛeer jepeOeeveer. 5 ceeÛe&uee ogheejer oesveÛÙee ojcÙeeve heesheÛes ÙesLes Deeieceve Peeues. FjekeâÛes hebleØeOeeve cegmleeHeâe Deued keâeefOeceer Ùeebveer lÙeebÛes mJeeiele kesâues. lÙeeveblej heesheÛÙee JeenveebÛee keâeefHeâuee DeOÙe#eerÙe Øeemeeoekeâ[s jJeevee Peeuee. Jeešsle ef"keâef"keâeCeer ueeskeâ lÙeebÛÙee mJeeieleemee"er GYes nesles. ue<keâjer ceeveJebovee mJeerkeâejuÙeeveblej heesheveer FjekeâÛes je°^eOÙe#e yeejnce meeefuen ÙeebÛÙeeyejesyej DeewheÛeeefjkeâ yeesueCeer kesâueer. lÙeeveblej GheefmLele ceb$eer, DeefOekeâejer Je jepeveweflekeâ ØeefleefveOeeRvee GösMetve heeshe cnCeeues, ‘‘Oecee&Ûee Jeehej Meebleer Je yebOeglJeemee"er Peeuee heeefnpes. osJeeÛÙee veeJeeves Ketve, onMeleJeeo, ÚU keâjCes meceLe&veerÙe veener. osJeeves meJe& ceeveJepeeleeruee meceeve Øeefle‰e Je nkeäkeâ Øeoeve keâ¤ve efvecee&Ce kesâues Deens. DeeheCe meJeeËveer Skeâceskeâebvee Øesce Je meodYeeJevee efouÙee heeefnpesle.’’
 mebOÙeekeâeUer heesheveer DeJej ues[er Dee@Heâ meeuJesMeve ÛeÛe&uee Yesš efoueer. one Je<eeËhetJeea Ùee ÛeÛe&Jej DeeflejskeäÙeebveer kesâuesuÙee nuuÙeele jkeälemee#eer PeeuesuÙee YeeefJekeâebvee lÙeebveer ßeæebpeueer Dehe&Ce kesâueer Je lÙeebÛÙee efpeJeueieebÛes meeblJeve kesâues. ‘‘Ùegæ, efnbmeeÛeej, És<e DeeefCe jkeäleheele Ùee iees°er Oeeefce&keâ efMekeâJeCegkeâerÛÙee efJe®æ Deensle’’, Demes heeshe lÙeeJesUer cnCeeues. efyeMehme, Oece&ieg¤-Oece&Yeefieveer, mesefcevejerÙeve lemesÛe Deepeejer Je Dehebie Ùeebvee veblej heeshe Yesšues.
 heeshe Deue-efmemleeveer Yesš
 yeieoeoheemetve 176 efkeâ.ceer. DeblejeJej vepeeHeâceOÙes efMeÙee cegefmueceebÛes ØeYeeJeMeeueer meJeexÛÛe Oece&ieg¤ «eB[ Fceece DeeÙeleguuee Deueer Deue-efmemleeveer (JeÙe Je<ex 90), ÙeebÛes JeemleJÙe Deens. ogmeNÙee efoJeMeer 6 leejKesuee heeshe Deueer Deue-efmemleeveer Ùeebvee YesšCÙeemee"er vepeeHeâceOÙes Deeues.
 Deueer Deue-efmemleeveer menmee keâesCeeuee Yesšle veenerle. hebleØeOeeve Jee DeefOekeâeNÙeebveener les Yesš veekeâejleele. cee$e heeshevee YesšeÙeuee lÙeebveer neskeâej efouee. GYeÙeleebveer 55efceefvešs meÅeefmLeleeryeeyele ÛeÛee& kesâueer. lÙeeJesUer Deue-efmemleeveer Ùeebveer meebefieleues keâer, ‘‘FjekeâceOeerue ef¡emleer ueeskeâebvee, Deeheues Iešveelcekeâ nkeäkeâ yepeeJeCÙeeÛee DeefOekeâej Deens.’’
 heeshe Je Deue-efmemleeveer ÙeebÛÙee Yesšerefveefceòe FjekeâÛes hebleØeOeeve cegmleeHeâe Deued keâeefOeceer Ùeebveer 6 ceeÛe& ne efoJeme FjekeâceOÙes ‘meefn<Ceglee Je menDeefmlelJe efove’ cnCetve meepeje kesâuee peeF&ue, Demes yeieoeoceOÙes peenerj kesâues.
 GYeÙe ceneve veslÙeebÛÙee Yesšeryeöue Dejye peieleele meceeOeeve JÙekeäle keâjCÙeele Deeues. oesve Je<eeËhetJeea heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer DeyegOeeyeerceOÙes megVeer hebLeeÛes meJeexÛÛe Oece&ieg¤ MesKe Denceo Deue leÙÙeye ÙeebÛeer Yesš Iesleueer nesleer. lÙeeJesUerner cegmueerce Oeefce&ÙeebÛee heeshe ceneMeÙeebyeöueÛee Deeoj ogCeeJeuee neslee.
 efmemleeveer ÙeebÛÙee Yesšerveblej oef#eCe FjekeâceOeerue Tj Ùee ef"keâeCeer heeshe iesues. pegvÙee keâjejeleerue DeeyeÇenceÛes Tj ns pevcemLeeve Deens. lesLes DeeblejOeceeaÙe meYesle heesheveer menYeeie Iesleuee.
 mebOÙeekeâeUer yeieoeouee hejle DeeuÙeeveblej heesheveer meWš peesmesHeâ keâefLe[^ueceOÙes efcemmee Dehe&Ce kesâueer. keâesefJe[cegUs GheefmLeleer ceÙee&efole nesleer. lÙeeJesUer heeshe cnCeeues keâer, ‘‘pes DeeheuÙee yebOeg-YeefieveeRyejesyej oÙesves Jeeieleele, lesÛe Kejs ßeerceble Demeleele.’’
 keâeef[&veue uegF&me meekeâes Ùeebveer ‘‘heesheÛeer Ssefleneefmekeâ Yesš ns mebhetCe& ÛeÛe&uee efouesues Deeefuebieve Deens’’, Demes ieewjJeesodieej keâe{ues.
 DejefyeueceOÙes Deeieceve
 eflemeNÙee efoJeMeer 7 ceeÛe&uee heesheÛes DejefyeueceOÙes Deeieceve Peeues. Dejefyeue ner kegâefo&mleeve Ùee mJeeÙeòe ØeosMeeÛeer jepeOeeveer. kegâefo&mleeveÛÙee je°^heleer Je hebleØeOeeveebveer heesheÛes efJeceeveleUeJej mJeeiele kesâues. DejefyeueceOetve heeshe ceesmetueuee iesues. DeeflejskeäÙeebveer efJeOJebme kesâuesuÙee ØeeLe&veemLeUebÛÙee meeefVeOÙeele lÙeebveer Ùegæele yeUer iesuesuÙee ueeskeâebmee"er ØeeLe&vee kesâueer.
 mebOÙeekeâeUer DejefyeueceOÙes øeâevmees neefjjer mšsef[ÙeceJej lÙeebveer jefJeJeejÛeer efcemmee Dehe&Ce kesâueer. lÙeeJesUer megceejs one npeej YeeefJekeâ npej nesles. ØeJeÛeve keâjleevee heeshe cnCeeues, ‘‘Meebleer Je Øeieleermee"er meJeeËveer Skeâ$e ÙesTve keâece kesâuÙeeme lÙeeÛee ueeYe meJeeËvee nesF&ue.’’ les DeeCeKeer cnCeeues, ‘‘Deeheues Deble:keâjCe Megæ keâjCÙeemee"er DeeheCe ef¡emleeuee MejCe iesues heeefnpes. meJe& JeeF&šebJej, DeepeejebJej ceele keâjCÙeemee"er lees DeeheuÙeeuee Mekeäleer oslees.’’
 efcemmeeÛÙee MesJešer DeeYeej ceeveleevee heeshe cnCeeues, Salam, Salam, Salam, Shukraan, Allah maaktum. (Meebleer! Meebleer!! Meebleer!!! DeeYeejer Deens. hejcesÕej legceÛÙee yejesyej Demees!), YeeefJekeâebveer šeàÙee JeepeJetve Je Iees<eCee osle heeshevee Øeeflemeeo efouee.
 mebOÙeekeâeUer heeshe yeieoeouee hejleues. meesceJeejer les jescekeâ[s jJeevee Peeues. heeshevee efvejeshe osCÙeemee"er FjekeâÛes je°^eOÙe#e yeejnce meeefuen peeleerves efJeceeveleUeJej npej nesles.
 Ghemebnej
 heeshe FjekeâceOÙes Demeleevee lÙeebÛÙee mebj#eCeemee"er Fjekeâ mejkeâejves one npeej megj#ee j#ekeâ lewveele kesâues nesles. efMeJeeÙe cenòJeeÛÙee ef"keâeCeer mebÛeejyeboer ueeiet kesâueer nesleer. efMeÙee efceueerefšÙee «egheves heesheÛÙee mevceeveeLe& osMeele leelhegjleer Ùegæyeboer ueeiet kesâueer nesleer.
 heesheÛÙee Fjekeâ Yesšeryeöue Øeefleef›eâÙee JÙekeäle keâjleevee DejefyeueÛes DeeÛe&efyeMehe yeMej cnCeeues, ‘‘heesheÛeer Fjekeâ Yesš Meyoeleerle Deens. les MeebleerÛes otle cnCetve Fjekeâuee Deeues nesles. lÙeebÛÙee Yesšerves keâener Oe[e IÙeeÙeÛee keâe, ns Fjekeâer pevelesves "jJeeÙeÛes Deens.’’
 jesceÛÙee hejleerÛÙee ØeJeemeele Deeheueer Fjekeâ Yesš meHeâue PeeuÙeeyeöue heesheveer meceeOeeve JÙekeäle kesâues. veefpekeâÛÙee keâeUele DeeheCe nbiesjer, mueesJneefveÙee, uesyeeveve, DepeXefšvee, G®iJes Je yeÇePeerueuee peeCeej DemeuÙeeÛes lÙeebveer metefÛele kesâues.
 yeebieuee osMe, ceesjeskeäkeâes, Fefpehle legke&âmLeeve Je mebÙegkeäle Dejye Deefcejeleer Ùee heeÛe cegmueerce osMeebÛee oewje heesheveer Ùee Deieesoj kesâuesuee Deens. Fjekeâ ne lÙeeceOeerue meneJee cegmueerce osMe neslee.