neefo&keâ DeefYeveboveSefØeue 2021


 [e@. efmeceesvee efJeumeve ef[meespee, veeveeveer, efvece&ue
 [e@. efkebâpeue neÙeefmebLee ce@ukeâce Devõeos, ‘DeJeefvle’, ce[erJee[er, meeb[esj
 efmemšj veeleeue heešerue, JemeF& keâesUerJee[e, heeÛetyeboj
 ßeer. HeäueesefjÙeve pee@keâer je@[^eripe, jebyeeF&, ieescme DeeUer
 jsJn. Heâe. Ieesvmeeuees meeuet ef[efmeuJee, ieeme, Jeevele DeeUer
 Heâe. oerhekeâ Deuces[e, keâevees[erJee[er, efiejerpe
 ßeer. De@v[^Ÿet Je meew. ceeleeave [eyejs, ceeUerDeeUer, efvece&U
 ßeer. SueeÙeme Je meew. efueueer ef[kegâvne, cees"e ›eâe@me, cemexme
 js. Heâe. mesyesmšerÙeve uegF&me ef[cesuees, ieeme, keâeboeskeâ-1
 js. Heâe. pee@ve kegâMesj, ÛeJejerJee[er, meeb[esj
 ßeer. efceu[^s[ Je meew. mveesJner efkeâCeer, veeÙeieeJe, heeueer, ef¡e§eve DeeUer
 ßeer. ØeefleMe Jemeble cegb[Ÿes, JemeF&
 ßeer. peespeHeâ FivesefMeÙeme efmejspees , DeesUbyeJee[er, heehe[er (GcesUs)
 js. Heâe. pee@ve kegâMesj, efMejueÙeJee[er ÛeÛe& (ÛeJejerJee[er, meeb[esj)
 js. Heâe. ceeukeâce efmekeäJesje, ueneve efiejerpe (hegCes Oece&Øeeble)
 ßeer. pee@ve Je meew. [eÙevee ef[efmeuJee
 efmemšj ke@âLejerve ceeÙekeâue IeesvmeeueJeerme, ÛegUCes, ceeveeršsheej
 [e@. cÙegjue cee@efvekeâe efueveme ef[keâesmše ,ÛegUCes
 ßeer. heemkeâeue Je meew. JeeÙeuesš vejesCee, heeueer, Je[Jeueer
 ßeer. efJeumeve Je meew. mlesuee keâesefjÙee, keâewueejJee[er, meeb[esj
 ßeer. ceeÙekeâue Je meew. lesjspee ef[efmeuJee,cee[er, ceefme&me
 ßeerceleer pee@vee (Deevee) pee@ve ef[cesuees,oesveleueeJe, veboeKeeue
 ßeer. efjÛe[& Je meew. meebleeve vegveerme, peeUeRyeJee[er, meeb[esj
 ßeer. ef¡emleesHeâj pee@ve je@ef[^ipe, ÛegUCes
 
 ØesceU mcejCeeLe&
 mJe. cesyeue uegkeâme (peesmesHeâ) ueesheerme, ‘jesPe’, cegkeäšerJee[er, efiejerpe
 mJe. ceeLee& peskeâye ueesheerme, ceeefCekeâhetj, Ûeewkeâ
 mJe. heesMeeve peesmesHeâ kegâefšvees, cee[erveekeâe, cemexme
 mJe. peesmesHeâ ceeÙekeâue ef[efmeuJee, heesjYeešJee[er, leeceleueeJe
 mJe. efHeâueesceervee Debleesveer ef[cesuees , ceeefCekeâhetj, Heâ[yeebJe
 mJe. Debleesveer FivesefMeÙeme ef[cesuees, ceeefCekeâhetj, Heâ[yeebJe
 mJe. vee@cee& øeâeefvmeme ef[kegâvne, yeÇeÿeCeDeeUer, heehe[er
 mJe. Lee@ceme ceeÙekeâue DeeuHeâevmees, ceeefCekeâhetj, Ûeewkeâ
 mJe. SefiveefMeÙeme [e@efceefCekeâ keâueF&keâj, cees"eieeJe, Gòeve
 mJe. pee@ve ceeÙekeâue efmejspees, pegves yejecehetj
 mJe. efHeâueerhe meeuet [eyejs , YegF&ieeJe, MesyeejJee[er
 mJe. keâecexue efHeâueerhe [eyejs , YegF&ieeJe, MesyeejJee[er
 mJe. keäuesje øeâeefvmeme [eyejs, YegF&ieeJe, veJeeUs veekeâe
 mJe. Dee@iemšerve je@keâ «esMesme, Keejes[er, ceeuee[, ceeueJeCeer
 mJe. heeJeueerve Dee@iemšerve «esMesme, Keejes[er, ceeuee[, ceeueJeCeer
 mJe. efhešj peesmesHeâ vegveerme, ieesjes[erJee[er, heeueer
 mJe. uesmueer ceeÙekeâue hejsje, veeÙeieeJe, ef¡e§eve DeeUer
 mJe. DeeuJeerme [e@ceefCekeâ cesLee@me, heesKejCeerJee[er, leeceleueeJe, heehe[er
 mJe. Lee@ceme meeÙeceve ef[ceesvšer, ieeme, ceesle DeeUer
 mJe. efjÛe[& Deeiegmleerve ef[ceesvšer, ieeme, ceesle DeeUer
 mJe. meeÙeceve leesceeme ef[ceesvšer, ieeme, ceesle DeeUer
 mJe. ke@âLejerve meeÙeceve ef[ceesvšer, ieeme, ceesle DeeUer
 mJe. øeâeefvmeme cevet [eyejs, ceejerÙeeveiej, YegF&ieeJe
 mJe. je@keâer Deeueskeäme je@ef[^ipe, ÛegUCes
 mJe. ceeMexue Debleesve Heg⚟ee&[es, ceejYeešJee[er, heehe[er
 mJe. ueerueer peesmesHeâ vegveerme, meeb[esj, efoIee ›eâe@me
 mJe. ceeiee&jsš jcesMe DeJeOeeveer, jcesoer (meOÙee JeemleJÙe : heehe[er)
 mJe. ceeÙekeâue [eÙeiees ueesheerme, ceeefCekeâhetj, kegbâYeejJee[e
 mJe. cesyeue jeHeâeÙeue ueesheerme, cegkeäšerJee[er, efiejerpe
 ef¡emleJeemeer ceMexue ceeÙekeâue vegveerme, ÛegUCes (kesâ. šer. neTme)
 mJe. keâecexefueve Debleesve efjyesuees, veeveYeeš, efÛebÛees[er
 mJe. Debleesve Deeueskeäme efjyesuees, veeveYeeš, efÛebÛees[er
 mJe. SueeÙeme Lee@ceme ef[meespee, Iees[yeeJeJee[er, meeb[esj
 mJe. eflejspe SueeÙeme ef[meespee, Iees[yeeJeJee[er, meeb[esj
 mJe. je@keâer Deeueskeäme je@ef[^ipe, ÛegUCes
 mJe. ce@LÙet yemlÙeeJe ueesheerme, keâelejJee[er, DeeieeMeer
 mJe. jespeer FivesefMeÙeme ef[keâesmše, ceOegyeve, ÛegUCes jes[, JemeF&
 mJe. ce@iouesvee Deebpesuees [eÙeme
 mJe. efJeuÙece efmeuJesmšj ef[meespee, ieeme, keâeboeskeâ veb.1
 mJe. uegF&me pee@ve hejsje, IeesmeeUer, veboeKeeue
  mJe. [e@efcCekeâe uegF&me hejsje, IeesmeeUer, veboeKeeue
 mJe. hee@ue efmeuJesmšj ef[cesuees, ‘hee@ue mce=leer’, oesveleueeJe, veboeKeeue
 mJe. Øeefceuee «esiejer Heâjsje, efkeâjeJeueer, heeueer
 mJe. øeBâkeâes peesmesHeâ HeâveeËef[me, Jemeble efJenej, "eCes
 mJe. pee@ve efvekeâueme ceÛÙee[e, keâjerpeYeeš, heeueers
 mJe. ¤yeer pee@ve ceÛÙee[es, keâjerpeYeeš, heeueer
 mJe. Lee@ceme pee@ve je@ef[^ipe, ‘ØeYegke=âhee’, DešesUer, veeveYeeš
 mJe. Fpeceeue Lee@ceme je@ef[^ipe, ‘ØeYegke=âhee’, DešesUer, veeveYeeš
 mJe. Hesâuegceervee øeâeefvmeme , DeekeâeMeJee[er, efiejerpe
 mJe. øeâeefvmeme heemkeâeue keâesueemees , DeekeâeMeJee[er, efiejerpe
 mJe. Lee@ceme peesmesHeâ ef[meespee, DeesUbyeJee[er, heehe[er
 mJe. ceeleeave celesme oes[leer, oes[leerDeeUer, efvece&U
 mJe. celesme efiejieesue oes[leer, oes[leerDeeUer, efvece&U
 mJe. De@vee ceeMe&ue Heâjsje, ‘De@cemeve’, ceeUgbieerJee[er, cegUieeJe
 mJe. efmeefmeefueÙee heemkeâesue HeâveeË[erme, ceoxme, Heâvee&leDeeUer
 mJe. veeleeue øeâeefvmeme keâesueemees , meeJejMesle, ceefme&me
 mJe. øeâeefvmeme kewâleeve keâesueemees , meeJejMesle, ceefme&me
 mJe. efjÛe[& øeâeefvmeme keâesueemees, meeJejMesle, ceefme&me
 mJe. ceeiee&jsš Deevmesue keâesueemees, DeekeâeMeJee[er, efiejerpe
 mJe. mlesuee Ûeeueea [eÙeme, efmeueesòejJee[er, cegUieeJe
 mJe. Ûeeue&me øeâeefvmeme leJeejerme, Je[Jeueer, heeueer
 mJe. pee@ve FivesefMeÙeme efhevšes , Yeelees[er, meeb[esj
 mJe. efvekeämeve pee@ve efhevšes, Yeelees[er, meeb[esj
 mJe. meebleeve ceveJesue ®ceeJe, ieeme
 mJe. peesmesHeâ øeâeefvmeme je@ef[^ime, iejes[er, heeueer
 mJe. Deeueskeäme uegMee je@ef[^ipe, hejmeebJe, veboeKeeue
 mJe. ceMeea Deeueskeäme je@ef[^ipe, hejmeebJe, veboeKeeue
 mJe. ke@âefpešve (yeyeve) Deeueskeäme je@ef[^ipe, hejmeebJe, veboeKeeue
 mJe. Deefle peesmesHeâ ieescme, ÛegUCes
 mJe. peesmesHeâ F&veeme ieescme, ÛegUCes
 mJe. SueeÙeme ceveJesue ef[efmeuJee
 mJe. eflejspe (yesyeer) SueeÙeme ef[efmeuJee , keâje[er, meeb[esj
 mJe. ce@vÙegSue uee@jsvme keâpeej, JeeIeesueer
 mJe. JeeueWšeF&ve ceveJesue hejsje, KejYeeš, meeueesueer
 mJe. ke@âLeefjve JeeueWšeF&ve hejsje, KejYeeš, meeueesueer
 mJe. Fveeme efmeuJesmšj ueesheerme keâelejJee[er, efMeue&ÙeJee[er
 mJe. Debleesve efmeuJesmšj ueesheerme keâelejJee[er, efMeue&ÙeJee[er
 mJe. Lee@ceme ceeÙekeâue ef[mee, ÛegUCes
 mJe. ceeMe&ue pee@ve ef[efmeuJee, ‘Devegjeie’ ueWYeešJee[er, efiejerpe
 mJe. meebleeve Hesâefuekeäme ef[ketâvee, njoUsJee[er, jcesoer
 mJe. ef›eâmleervee [e@ceefCekeâ IeesvmeeueefJeme, meeb[esj
 mJe. Heäuee@jer ce@LÙet ye@efhšmše, melesUsJee[er, efiejerpe
 mJe. ce@LÙet peesmesHeâ ye@efhšmše, melesUsJee[er, efiejerpe
 mJe. ceeÙekeâue mesyesefmšÙeve IeesvmeeueefJeme, ceeefCekeâhetj, KeeueÛeer DeeUer
 mJe. meebleeve peesmesHeâ ef[efmeuJee, ceeefCekeâhetj, Ûeewkeâ
 mJe. Heâe. Dee@uJeerve (efJeueer) pee@ve IeesvmeeueefJeme, efmeleeUsJee[er, meeb[esj
 mJe. Deebpesueerve uee@jsvme [eÙeme, efJemejes[erJee[er, meeb[esj
 mJe. yeesveeJeWÛej pee@ve je@ef[^ipe,iejes[er,heeueer
 mJe. Deiemšerve ef[meespee, cees"e ›eâe@me, ceefme&me
 mJe. De@u[^erve Deiemšerve ef[meespee, cees"e ›eâe@me, ceefme&me
 mJe. Dee@jsmš [@efveÙeue HeâveeË[erme, ‘je@keâ mce=leer’,lejKe[, jcesoer
 mJe. F&Mesve [e@ceefvekeâ efcevespeerme, ‘F&Mesve neTme’, ceeefCekeâhetj, Ûeewkeâ (ieJnCeerIej)
 mJe. S[Je[& (S[t) Ûeeue&me hejsje, veeoexueer, efiejerpe
 mJe. SueeÙeme ceÙee&ve ef[efmeuJee , Yeelees[er, meeb[esj
 mJe. vesmšj SueeÙeme ef[efmeuJee , Yeelees[er, meeb[esj
 mJe. [e@efceveerkeâe (ogcet) SueeÙeme ef[efmeuJee, Yeelees[er, meeb[esj
 mJe. jsceb[ F. vegveerme, keâeskeâjceJee[er, heehe[er
 mJe. F&peeyesue Deej. vegveerme, keâeskeâjceJee[er, heehe[er
 mJe. ceeiee&jsš øeâeefvmeme keâeueexme, keâeskeâjceJee[er, efoIee, heehe[er
 mJe. js.Heâe. heemkeâesue heeršj Heâjieespe, ieeme, Jeevele
 mJe. ce@LÙet (ceeslÙee yeeyee) efhešj je@ef[^ipe, Debpesjer, veboeKeeue
 mJe. uegF&me (Deehhee) [eÙeiees ef[efyeÇšes,JeeIeesueer, heeW[eDeeUer
 mJe. ke@âLejerve ceveJesue keâesjerÙee, Ješej, Dee[ues, veboeKeeue
 mJe. ceeMe&ue FivesefMeÙeme efjyesuees, peeUeRceJee[er, meeb[esj
 mJe. he@efš^keâ øeâeefvmeme ef[kegâvee, cemexme
 mJe. efmejerue efHeâefuehe DeuHeâevmees, ceeefCekeâhetj (ÛegUCee jes[)
 mJe. pee@vee efmejerue DeuHeâevmees, ceeefCekeâhetj (ÛegUCee jes[)
 mJe. kegâ. ceefve<ee efmejerue DeuHeâevmees, ceeefCekeâhetj (ÛegUCee jes[)
 mJe. pee@ve ceeMe&ue ef[kegâvee, efšJeUerJee[er, jcesoer
 mJe. megpeeve pee@ve ef[kegâvee, efšJeUerJee[er, jcesoer
 mJe. [e@ceefCekeâ SueeÙeme , YeešIejJee[er, jcesoer
 mJe. HesâuegyeeF& [e@ceefCekeâ ef[efmeuJee, YeešIejJee[er, jcesoer