Jee*dceÙe heefjÛeÙeSefØeue 2021


 meboerhe jeTle, JemeF&
 cees. : 9158948200
 
 menpe JeUtveer heenlee!
 pegvÙee keâeUeleerue cnCepes 1950ÛÙee oMekeâeleerue keâener ceespekeäÙee, DeeoMe& efMe#ekeâebhewkeâer Skeâ Demeuesues nesUer, JemeF& ÙesLeerue DeeojCeerÙe øeBâkeâefueve [eÙeme mej Ùeebveer DeeheuÙee DeepeJejÛÙee peerJeve ØeJeemeeÛee Oeeb[esUe Iesleuee Deens. lÙeebÛes ns DeelceÛeefj$ehej mhe° uesKeve Jemlegefve‰heCes Peeues Deens. lÙeecegUsÛe ns hegmlekeâ cnCepes lÙeebveer ceeie&›eâceCe kesâuesuÙee Deveskeâ #es$eebleerue DevegYeJeebÛee omleeJespe Deens. hebÛeJeerme uesKeebceOetve ielekeâeUÛee Fefleneme mee#esheeves ceeb[uee Deens. Deeheueb cnCeCeb meebieleevee lÙeebveer keâesCelÙeener ØekeâejÛee DeefYeefveJesMe ve yeeUielee Deeheueb cnCeCeb JeeÛekeâebheg{s ceeb[ueb Deens.
 meg®JeeleerÛÙee one-Dekeâje ØekeâjCeeble lÙeebveer mJele:Ûeer JÙeefkeäleiele ceeefnleer efoueer Deens. mejebÛeer Kejer DeesUKe ‘[eÙeme mej’. lesner ‘meWš SefuePeeyesLe keâe@vJnWš mketâueÛes [eÙeme mej’ DeMeer nesleer. heg{erue ØekeâjCeebceOÙes lÙeebÛÙee ‘jepekeâejCe ØeJesMe’ ¢ee uesKeele lÙeebveer JemeF&leerue keâeB«esme DeeefCe meceepeJeeoer he#e ÙeebÛÙeeleerue JewÛeeefjkeâ celeYesoebJej hejKe[heCes efueefnues Deens. ‘menpe JeUtveer heenleevee’ mejebveer DeeheuÙee efmebneJeueeskeâveeletve efJeefJeOe JewÙeefkeälekeâ DeeefCe meeceeefpekeâ efJe<eÙeebÛee Oeeb[esUe Iesleuee Deens. mee#esheeves ¢ee meeNÙee iees°er lÙeebveer MeyoÙeespevesÛee Deeflejskeâ ve keâjlee JeeÛekeâebheg{s ceeb[ues Deens. Fb«epeer ceeOÙeceeÛÙee MeeUebyeöue lÙeebÛeer celes "ece Deensle. Fb«epeer ceeOÙeceeÛÙee MeeUeble meJe&keâener ‘Dee@ueJesue’ Ûeeueues Deens, Demes ceer ceevele veener, Demes mej cnCeleele. hegmlekeâeleerue DevÙe uesKeebceOÙes ke@âLeefuekeâ yeBkeâ, DeeoMe& efkeâmeeve meesmeeÙešer DeMee mebmLeebÛeer ceeefnleer, ef¡e. Heâeoj pes. Sme. efcejeb[e, lemesÛe lÙeebÛÙeeJej ØeYeeJe šekeâCeejs DevÙe JÙekeäleer, meceepeJeeoer meeLeer, he$ekeâej DeeefCe meeefneflÙekeâ DeMeebÛeer ceeefnleer efoueer Deens. lÙeebÛes mJele:Ûes efveJe[keâ uesKe DeeefCe keâefJelee osKeerue lÙeebveer hegmlekeâele meceeefJe° kesâuÙee Deensle. 50ÛÙee oMekeâeleerue meJe&Ûe #es$eebleerue Iešvee›eâce DeJeiele nesCÙeemee"er ns hegmlekeâ GheÙegkeäle "jsue.
 ‘menpe JeUtveer heenlee’
 ues. : øeBâkeâefueve [eÙeme
 he=‰s 120, Keepeieer efJelejCe.
 
 DeejesiÙe %eevesÕejer-Jeeef<e&keâebkeâ
 mJeemLÙe Ùee efJe<eÙeeuee JeeefnuesuÙee [e@. nsceble peesMeer ÙeebÛee ‘DeejesiÙe %eevesÕejer’ ne Jeeef<e&keâ Debkeâ vegkeâleeÛe ØekeâeefMele Peeuee Deens. [e@. nsceble peesMeer ns mJele: yeeueefJekeâemelep%e Deensle. ‘Ùeesie efMekeâe’, ‘uemeerkeâjCeeÛee ue{e’ ‘Ûe<cee šekeâe’, ‘hueePcee oeve peeie=leer DeefYeÙeeve’, ‘keâesjesvee peeCee-keâesjesvee šeUe’, ‘DeenejeÛÙee ceoleerves [eÙeefyešerme cegkeäleer’, ‘celeer DeeefCe ieleer’, ‘JnWefšuesšj’, ‘DeheIeele šeUe’, ‘ef[cesefvMeÙee’, ‘oe¤ DeeefCe efueJnjÛee mebyebOe’ DeMee mee"skeâ uesKeebÛee meceeJesMe Øemlegle Debkeâele Peeuesuee Deens.
 ns uesKe keâuhevee peesMeer, [e@. efJeveeÙekeâ efnbieCes, [e@. megjsMe heešerue, leeje veeF&keâ, Je<ee& peesMeer ¢eebveer [e@. nsceble peesMeer, [e@. DeÛe&vee peesMeer ÙeebÛÙee meesyele efueefnues Deensle. ns meejsÛe uesKe mJeemLÙe mebJeOe&veemee"er GheÙegkeäle DemesÛe Peeues Deensle. meoj DebkeâeÛÙee ceeb[CeerceOÙes (uesDeeTš) yejsÛe Ûeebieues yeoue keâjlee Ùesleerue.
 DeejesiÙe %eevesÕejer
 mebheeokeâ : [e@.nsceble peesMeer
 [e@. DeÛe&vee peesMeer
 [e@. jepeWõ Deeiejkeâj
 he=‰s : 128
 cetuÙe : 200/-®heÙes.