keâefJeleeSefØeue 2021


 
 
 Deeuee keâesefJe[
 efkeâleer nes ueiveeJej KeÛe&
 DeJee{JÙe ueeskeâ keâjeÙeÛes,
 pees lees keâjerle ØeÙelve
 SkeâceskeâebJej JejÛe{ JneÙeÛes.
 mJeeiele keâ#e, ceb[hee heemetveer
 megboj mepeeJeš mšspeheÙeËle,
 Heâšekesâ Heâes[CÙee heemetveer
 DeekeâeMeer HegâuePe[Ÿee G[JesheÙeËle.
 npeej-oesve npeej Deecebef$eleebmee"er
 heVeeme-MebYej Jee{Ceejs lÙeebÛÙeemee"er,
 ¢ee meJe& yeboesyemleemee"er efyeÛÛeeje
 IejOeveer nesF& yes[eheej.
 KeÛe& keâceer keâje, keâceer keâje
 meJe& Lekeâues ueeskeâeb meebiegveer,
 Deelee cee$e Ûeeueleele vee
 heVeeme-MebYej Deecebef$ele ueiveeuee.
 KeeÙeuee-hÙeeÙeuee, ieeTveer-veeÛetveer
 ueive Deeveboeves cepesle ieepeJeeÙeuee.
  – hee@ue IeesvmeeefuJeme, heehe[er
 
 
 keâJeÛe keâesefJe[Meeru[
 DeKesj uemeerkeâjCeeÛee efoJeme Gpee[uee,
 keâesjesveeÛÙee keânjeJej keâesefJe[efMeu[Ûee
 Øenej ceer efveJe[uee.
 nesleer ceveele ngjntj Heâej,
 iuegkeâespe heeCeer FlÙeeoer leÙeejervesÛe
 Peeues ceer leÙeej.
 veeWoCeer Ghejeskeäle,
 nesle Demelee uemeerkeâjCe
 JeeueerJe keWâõele.
 ‘ceemkeâ Jeeheje, nele OegJee, megjef#ele Deblej "sJee
 Deeheehemeele.’ ceb$e ne keâCeea efouee heefjÛeeefjkesâves,
 efoues Deved efyeefmkeâšheeCeer.
 DeOee& leeme efvejer#eCe ‘ÙesF&ue keâe kegâCeeme iueeveer?’
 Peeueer DebieogKeer yeejeleemeebveer
 Deved [eJee nele Lees[e pe[.
 IÙeeJeer ›eâesefmeve Deefleiejpe YeemeuÙeeme;
 vemes keâener DeJeIe[.
 owvebefoveer meg®Ûe!
 GieerÛeÛe veJns cnšues MetjJeerj
 IÙeeJee mekeâme Deenej,
 hÙeeJes Yejhetj veerj.
 ÛeesJeerme leemeebveer Peeueer ue#eCeebÛeer leer›elee keâceer
 ‘keâesefJe[efMeu[ Deeheuee DeefYeceeve’,
 osT Ùee meJeeËme nceer.
 ogmeje [esme IesCes mekeäle, DeúeJeerme efoJemeebveer.
 leer efveefce&le ØeeflekeâejMekeäleer "jsueÛe
 keâesefJe[efJe®æ DeefYe›eâebleer.
 – [e@. mesefueve meboerhe efHeâiesj, ieeme (yeesefjJeueer)
 
 
 cejCe hegve®lLeeve
 heeheebÛes leejCe keâjCÙee peieer pevceuee
 veJnleer peeiee he=LJeerJej pevce IesCÙeeme
 Demetveer F&Õej heg$e ieeF& iees"er pevceuee
 jeefnuee Dee%esle DeeheuÙee ceelee-efhelÙeebÛÙee
 ueneve JeÙeele keâeyee[keâ° ke⤠ueeieuee
 heeheer, keâhešer nsjeso jepeeheemetve JeeÛeuee
 ieeJeesieeJeer efnb[uee, osJeeÛeer JeÛeves meebieCÙeeme
 oes<eer vemeleevee oes<eer "jefJeues ÙesMetuee
 pesLemesceveer jkeäleeÛee Ieece Hegâšuee ef¡emleeuee
 osnob[eÛeer efMe#ee Heâcee&efJeueer osJeheg$eeuee
 ÛeeyekeâeÛes Heâškesâ ceeefjues efvejhejeOÙeeuee
 veener Ieeyejuee lÙee ›egâmeeJejÛÙee cejCeeuee
 ceeLeer keâešsjer cegkegâš Ieeleuee ØeYetjepeeuee
 Jepeveer JeOemlebYe ØeYet ef¡emleeÛÙee Keeboer efouee
 Deheceeefvele efOeb[ keâe{ueer keâeueJeejerÛÙee Jeešsuee
 JeOemlebYeeKeeueer ÙesMet ef¡emle leerveoe he[uee
 efJeJeŒe kesâues efveue&ppe efMeheeÙeebveer ÙesMetuee
 ØeYet ÙesMet ef¡emleeves yeefueoeve ›egâmeer efoues
 DeeheuÙee heeheebmee"er Deefle og:Ke meeefnues
 cejCeeJej efJepeÙe efceUJetveer hegve®eflLele Peeuee
 ef¡emleeÛÙee cejCeeves GIe[ues mJeie&Éej
 ØeYet ef¡emleeÛes og:Keer, keâ°er peerJeve.
  – øeâeefvmeme Debleesve ieeJeÅee, Devee&Ue
 
 
 
 ŒeerMekeäleer
 Iejmebmeej DeeefCe ueskeâjsyeeU veener Deyeuee veejer
 "eTkeâ Deens peieleer ceefnuesÛeer GbÛe GbÛe Yejejer
 mebmkeâejebÛeer pÙeesle Demes ner ŒeerÛeer ceefncee Yeejer
 heeref[leebvee DeeOeej osCÙee Demes meppe ner veejer.
 efMe#eCeeÛee Jemee IesTveer keâOeer %eeveoerhe ueeJeerle
 DevÙeeÙeeefJe®æ ue{CÙee oeKeJeer ŒeerMekeäleer leekeâo
 ue#ceer, osJeer-osJelee DeMee efJeefJeOe ¤heebveer mevceeefvele
 keâvÙee, Yeefieveer, helveer, ceelee veeleer pehes Iejkegâšgbyeele
 cnCetveer Iejeleerue ie=nue#ceerÛee ceveer "sJee ceevemevceeve
 ØelÙeskeâ ceneve heg®<eeceeies ŒeerÛee Demes Jeeše
 mebmkeâej DeeefCe ØesceoÙesÛee efnÛÙee Deblejer mee"e
 cenevelesÛeer ØeefÛeleer ÙesCÙee Jne ŒeerÛeer Mekeäleer
 efnÛÙeeÛe mJekeâle=&lJeeves nesF&ue peieleer pevepeeie=leer.
  – keäuesceWš iee[skeâj, Gòeve
 
 meble ÙeesmesHeâ
 meble ÙeesmesHeâe,
 oeefJeoeÛÙee JebMepee,
 legPÙee IejeCÙeele Hegâšuesuee Oeeefce&keâlesÛee Debkegâj
 lÙeeÛÙee vÙeeÙehejeÙeCelesÛeer mee#e oslees.
 meble ÙeesmesHeâe,
 Kebyeerj heg®<ee,
 hejcesÕejeÛÙee he=LJeerJejerue
 heefJe$e kegâšgbyeeÛee let keâlee&keâjefJelee!
 meble ÙeesmesHeâe,
 ØeehebefÛekeâ JewjeiÙee,
 ceeefjÙesÛÙee keâewceeÙee&leerue
 heeefJe$Ùe ØeeCeefve‰sves let Deepevce peheueeme!
 meble ÙeesmesHeâe,
 ef¡emlemeYesÛÙee j#ekeâe,
 ØeYet ÙesMetÛÙee Deemeg[eves
 cebefojeleerue Deefj° Deelee GOeUtve keâe{…
  – [@jue hejsje, JemeF&
 
 mJeeLe&
 mJeeLe& megšuee ve kegâCee, ceuee-leguee Deved pevee
 mJeeLee&heg{s veeles-ieesles, meJe& keâener Jeešs Úesšs ~~
 Ùesleer pes ¢ee mJeeLee&Dee[, leÙeebÛes nesleer ve uee[
 Hesâefkeâleer efveŠmJeeLÙee& otj, mJeeLeea efleLes "js Metj ~~
 Jejheebieer efce$e Jeešs, Deblejbieer mJeeLe& keâešs
 YegueJetveer yee¢e ¤hee, keâe{leer mJeeLeea JeÛehee~~
 Dee{eJee ÛejeÛejeÛee, "eJe Ieslee ceeveJeeÛee
 yegefæceeve ne ceeveJe, mJeeLee&Ûee Demes oeveJe ~~
 mJeeLee&heesšer Yeü°eÛeej, pevce IesF& JeejbJeej
 efveŠmJeeLeea Yeesefieleer mepee, mJeeLeea uegšleer cepee ~~
 mJeeLee&Ûes meeLeer Deveskeâ, lÙeecegUs nesleer Gõskeâ
 DehejeOe Ie[tveer Ùesleer, efve<heehÙeebÛes yeUer peeleer ~~
 peerJeve keâjleer mJeeLe&, ceve cnCes meJe& JÙeLe&
 ùoÙeele IesTveer Yeej, mJeeLee&Ûee MesJeš nej ~~
  – efyeÇpeefove efieu[me ueesheerme, vÙet efiejerpe
 
 
 efvemeiee&Ûee vekeâeMee
 yebOeves keâenerÛe vemeleele,
 efvemeiee&ÛÙee vekeâeMeeme…
 DeekeâeMeeleerue leeNÙeebme
 kegâ"ues ØeosMe Demeleele?
 yebOeves keâenerÛe vemeleele,
 efvemeiee&ÛÙee vekeâeMeeme…
 GbÛe G[CeeNÙee he#Ùeebme
 kegâ"ues jmles Demeleele?
 yebOeves keâenerÛe vemeleele,
 efvemeiee&ÛÙee vekeâeMeeme…
 PegUPegU JeenCeeNÙee heeCÙeeme
 yeebOe kegâ"ues Demeleele?
 yebOeves keâenerÛe vemeleele,
 efvemeiee&ÛÙee vekeâeMeeme…
 cebpegU JeenCeeNÙee JeeNÙeebme
 kegâ"uÙee meercee Demeleele?
 yebOeves keâenerÛe vemeleele,
 efvemeiee&ÛÙee vekeâeMeeme
 iebOe GOeUCeeNÙee Hegâueebvee
 kegâ"ueer kegbâheCes Demeleele?
 he=LJeer efkeâleer megboj
 meowJe keâjeJes efleÛes efMebheCe…
  – efyeÇveue kegâ[sue, ieeme
 
 efpeJeble heeCeer
 ÙeekeâesyeeÛeer efJenerj Keesue Keesue
 heeCeer ueeies Yeejer iees[ iees[
 heeCeer Yejer kegâCeer Meescejesveer yeeF&
 peerJe lenevesves JÙeekegâU ÙesMetÛee nesF& ~
 Meescejesveer Ùengoer nesles hekeäkesâ Jewjer
 efomes Ùengoer ne Demes keâesCeer kewâJeejer
 hÙeeJeÙeeme heeCeer ÙesMet yeeF&heeMeer ceeies
 veJeue Ùee ogMceveeÛes yeeF&me Yeejer Jeešs ~
 ÙesMet efpeJeble heeCÙeeÛee neslee Peje
 yeeF&me veJnlee ÙeeÛee efyeuekegâue Jeeje
 efheCÙeeme heeCeer ceeies ÙesMet DeeJepet&ve
 efpeJeble heeCÙeeÛes osF& DeeÕeemeve "emetve ~
 mebos°ŸeeÛeer JeeCeer yeesueleer Peeueer
 heleerÛeer keâneCeer megveeJetve Peeueer
 heeÛe veJejs nesles pejer eflepeuee
 Skeâner heleer vepejsle veener efomeuee ~
 ceefmeneves JeeÛeuee peerJeveeÛee hee{e
 yeeF&me Peeuee meeje ceeieerue Gueie[e
 efjkeâecee neslee pejer yeeF&Ûee Ie[e
 efpeJeble heeCÙeeÛee ueeieuee cees"e Peje ~
 ieeJe ieesUe meeje yeeF&ves kesâuee
 efpeJeble heeCÙeeÛee Ie[e ceefmeneves efouee
 ceefmeneÛÙee keâeÙee&Ûeer ØeefÛeleer Peeueer
 ÙeekeâesyeeÛeer efJenerj keâesCe ÙeeÛeer DeesUKe hešueer ~
 – ce@LÙet Deeueskeäme hejsje, IeesmeeUer, veboeKeeue
 
 meesvesjer heneš hegve®lLeeveeÛeer
 cebieue, heefJe$e, Meeble ieewjJeeÛeer GieJeueer
 meesvesjer heneš, lÙee Skeâe cebieue efoJeMeer ~
 Ûeeuele nesleer, oyekeâle heeTues he[leer
 ceveer hegšhegšs, mJeeceerjeÙee keâOeer js YesšMeer ~~
 nUtÛe heeJeues šekeâerle, peJeUer Deeueer keâyejerme
 efomeueer cee$e keâyej efjkeâeceer, ve efomes vepejsme ~
 Peeueer Jes[erefheMeer, Lekeâues [esUs MeesOeerle mJeeceerjeÙee
 mewjeJewje OeeJele megšueer, keâOeer js YesšMeerue jeÙee ~~
 kegâ"s MeesOet ceer leguee, FlekeäÙeele lÙeeÛeer heeTues keâeveer
 Jemeble Hegâuet ueeies, ceveer SskeâleeÛe lÙeeÛeer ce=otJeeCeer~
 ceefjÙes, ceefjÙes, kegâCeeuee MeesOelesme?
 ØeMve efJeÛeejer mJeeceer ~~
 ceeUer oeoe, lJeefjle meebie ceuee,
 kegâ"s "sefJeues ceePÙee ØeYetjeÙeeuee ~
 Deie ceefjÙes, ceerÛe lej legPee mJeeceer,
 MeesefOeMeer let pÙeeuee ~~
 Meyo SskeâleeÛe mJeeceerÛee, GpeUueer n<ee&ves ceveer
 heg{s mejkeâueer ÅeeÙee Deeefuebieve mJeeceeruee ~
 efMeJet vekeâesme cepe, mJeeceer Jeoues efleuee
 peelees ceer ØeLece ceePÙee ØeYetÛÙee Yesšeruee ~~
 IesTve peenueer heeJeve nesTve ÙesMetÛÙee oMe&vee
 meble ceefjÙee ce@iouesvee, keâj Deecnemee"er ØeeLe&vee ~
 GieJeueer hegve®lLeeveeÛeer megJeCe&ØeYeele,
 nerÛe ßeæe DecegÛeer ef¡emleØeYetjeÙee ~~
  – efme. efjše efHeâueerhe ef[cesuees,
 
 mewleeve šesUer – [eketâ ieBie
 hemejueeÙe DebOekeâej, peueefveOeerÛÙee he=‰eJej
 o[ueerÙe ‘mewleeve šesUer’, leesÛe MetvÙeeÛee ieesueekeâej
 leUheleer Deelcee osJeeÛee lÙeeJej, he=LJeer efvejekeâej
 ØekeâeMe nesJees DeefOekeâejeves veer n<ee&ves, Jeouee hejcesÕej.
 osJeeÛÙee lespemJeer ØekeâeMeeves, efieUeruee DebOekeâej
 meeOegveer mebOeer o[gveer yemeueer, mewleeve šesUer Deefleotj
 efveefce&uee ceeveJe Deeoece, osJeeves mJeÙebced Øeefle¤heele
 [eJe ns¤veer ‘mewleeve šesUer’ Jemeueer SJesÛÙee ceveele.
 mehe&¤heer mewleeve šesUer, meeefOeuee kegâšerue Ieele-heele
 ceesef[ueer Dee%ee osJeeÛeer, yejmes DeJekeâUe Sosve yeeiesle
 cetU heehe efuehle nesF& ceeveJe, osJe›eâesOeeves nesF& Meeheerle
 ieceeJegveer Ûewve-megKe, ceeveJe og:Ke-keâ° IesF& heojele.
 keâjCÙee leejCe heeheer ceeveJeeÛes, Keb[Ceer leÙeeme osJeheg$eeÛeer
 pevces leejCenej, heehecegkeäleer jesiecegkeäleer heeflele ceeveJeeÛeer
 ÛeJeleeUueerÙe ‘mewleeve šesUer’ DeJeueesketâve oervemesJee osJemegleeÛeer
 hejer#esle hee[er ef¡emleeuee, osTveer ueeueÛe meòee, ceesn, SsÕeÙee&Ûeer.
 Øesce, oÙee, Meebleer, efMekeâJeCe ef¡emleeÛeer
 oefuele, heeref[le keâjJeer, leUceU osJeheg$eeÛeer
 heengveer Ùeesefpeleer keâškeâejmLeeve MeeŒeer he®Meer
 mewleeveer šesUer ceeÙee ce=iepeeUele, pÙegoemeeme HeâeMeer.
 pegvee keâjej, veJee keâjej, ‘mewleeve šesUer’ meowJe leÙeej
 keâueerÙegies Yeemes ‘mewleeve šesUer’, ‘[eketâ ieBie’ cnCetveer efleÛee JeeJej
 mebIe, ceb[U, meesmeeÙešer, helemebmLee, mebIešvesle
 keâ°eÛÙee ßeceeÛÙee mebmLee ‘[eketâ ieBie’ÛÙee yebOeveele.
 jkeäleeUuesuÙee jkeälejbefpele, [esàÙeebÛÙee vepejsveb
 ›egâmeeJe¤veer ÙesMet heeneleesÙe [eketâ-ieBie keâejmLeeveb
 meeo Ieeefuelees, ceeÙesÛÙee keâ®CeeceÙe Deele& nekesâveb
 vekeâe yeg[Jet menkeâej ‘cew$eerÛeer veeJeb’ ceesnceeÙesÛÙee ueešsveb.
  – pÙees hejsje, pÙeesleer