ÙegJeeefJeÕeSefØeue 2021


 
 kegâ. jefÛelee [eyejs ÙeebÛes he$ekeâeefjlesleerue megÙeMe
 ‘jefÛelee mebpeÙe [eyejs’ (ceejerYeešJee[er, efiejerpe, JemeF&) Ùeebveer meWš PesefJeDeme&ÛÙee mJeeÙeòe ceneefJeÅeeueÙe, cegbyeF& ÙesLetve ‘ceeme ceeref[Ùee’ (he$ekeâeefjlee) ceOÙes ØeLece ›eâceebkeâeves ye@Ûeuej heoJeer Øeehle kesâueer Deens.
 Sme. Sme. meer. ceOÙes 95³ iegCe efceUefJeuÙeeveblej efleves meWš PesefJeDeme&ÛÙee mJeeÙeòe ceneefJeÅeeueÙeeletve keâuee MeeKesle ØeJesMe Iesleuee. ceeme ceeref[ÙeeceOÙes ØeLece ›eâceebkeâeves heoJeer efceUefJeuÙeeveblej efleves efuebiegDee DeeefCe ceeveJelee nyeceOeerue Dee@veme&men heoJeer Øeehle keâjleevee ceeveeÛeer [e@. Deyogue nceero Devmeejer efMe<ÙeJe=òeer mebheeove kesâueer Deens.
 efleves je°^erÙe Jele&ceevehe$e – o efnbot men he$ekeâeefjlesÛeb Fbšve& cnCetve keâece kesâues Deens DeeefCe Meskeâ[es yeelecÙeebceOetve yeeršdmeJej keâJnj kesâues Deens. efleves ke@âLeefuekeâ keâcÙegefvekesâMeve meWšj, keâesueeyee ÙesLes heerDeej Fbšve& cnCetvener keâece kesâues Deens.
 ceunej, Peeršieermš ceeref[Ùee keâe@vHeâjvme DeeefCe neJe&[& keâe@uespe Fve SefMeÙee Øees«eecemeejKÙee GlmeJeebmee"er heerDeej mJeÙebmesJekeâ cnCetve efleves keâece kesâues.
 efJnpÙegDeue Ûe@ueWpemee"er PesefJeÙej efjmeesme& meWšj (SkeämeDeejmeerJnermeer ÙesLes) men efMe#ekeâ cnCetve keâece.
 meWš øeâeefvmeme PesefJeDej ÛeÛe&, efiejerpe ÙesLeerue iejerye DeeefCe iejpetbmee"er meWš efJnvmeWš [er hee@ue meesmeeÙešerÛes meomÙe cnCetve keâece.
 Úòeermeie[ÛÙee ceeDeesJeeÅeebveer $emle DemeuesuÙee Yeeieeleerue ueeskeâebÛes efJeefJeOe ØeMve mees[efJeCÙeemee"er mebyebefOele DeefOekeâeNÙeebMeer mecevJeÙe meeOetve ÙeemebyebOeer DenJeeue meeoj keâjCÙeemee"er meerpeervesš mJeejeÛÙee ceesyeeF&ue melÙee«en Ùee ØekeâuheebceOÙesner efleves meef›eâÙe menYeeie Iesleuee.
 ceneefJeÅeeueÙeeves DeeÙeesefpele kesâuesuÙee Deeblejje°^erÙe Mew#eefCekeâ menueerÛee Yeeie cnCetve efleuee pÙegefveÙej keâe@uespeceOÙes øeâevme DeeefCe efmJelPeueË[ ÙesLes peeCÙeeÛeer mebOeer osKeerue efceUeueer.
 efleÛÙee heoJeerveblej leer Skeâe yengje°^erÙe kebâheveerle uesefKekeâe cnCetve keâece keâjle Deens DeeefCe heg{ÛÙee keâener Je<eeËle Skeâ ÙeMemJeer efceef[Ùee JÙeeJemeeefÙekeâ nesCÙeeÛeer DeeMee Deens.
 he$ekeâeefjlesÛÙee heoJeer hejer#esle efceUeuesuÙee IeJeIeJeerle ÙeMeeyeöue ‘megJeelee&’ heefjJeejeleHexâ neefo&keâ DeefYevebove!
 
 Dee@jsve [eÙeiees keâesueemees ÙeeÛeer mheer[ mkesâefšbieceOeerue JeešÛeeue
 Dee@jsve keâesueemees Ùee ceeefCekeâhetj Oece&«eeceeÛÙee 10 Je<eeaÙe cegueeÛeer mheer[ mkesâefšbieceOeerue Øeieleer Depeye Deens. DeeleeheÙeËle lÙeeves efpeune Je jepÙemlejerÙe mheOexle megJeCe&heokesâ efceUJeueer Deensle. lees 31 ceeÛe& 2021 les 10 SefØeue 2021 Ùee efoJemeeble mheer[ mkesâefšbieÛÙee je°^erÙe heeleUerJejerue mheOexle menYeeie Iesle Deens.
 Demeb cnCeleele, ‘‘efpebkeâuÙeeJej Meeyeemekeâer osCeeNÙee neleebhes#ee KesUele GlejeÙeÛÙee DeeOeer efJeÕeemeeves hee"erJej "sJeuesues keâener nele Kethe efkeâceleer Demeleele.’’ Deieoer DeMeeÛe Øekeâejs leerve Je<ee&Deieesoj [eÙeiees Je efØeÙee keâesueemees Ùeebveer Dee@jsveÛÙee hee"erJej efJeÕeemeeves Je efpeöerves KesUele GlejCÙeemee"er Leehe efoueer Je Dee@jsveÛÙee mkesâefšbie KesUeuee meg®Jeele Peeueer. meg®Jeeleeruee keâener ef"keâeCeer DeheÙeMe heojele he[ues. Øemebieer Dee@jsve veejepener Peeuee; heCe kegâšgbyeerÙeebÛÙee Je [er.Sce. mheesšd&me Deke@â[ceer mebkegâueeÛes meJexmeJee& ef[keämeve ceeefš&ve mej ÙeebÛÙee Øeeslmeenveeves lÙeeuee yeU efceUeues. kegâ"ueener KesUe[t cewoeveele GlejuÙeeJej ÙeMemJeer yevele veener lej lÙeeves Je<ee&vegJe<ex kesâuesuÙee mejeJeecegUs lees ÙeMemJeer yevele Demelees. ØeLece efpeunemlejerÙe veblej jepÙemlejerÙe Je Deelee je°^erÙe heeleUerJej Dee@jsveÛee ÙeMemJeer ØeJeeme meg¤ Deens DeeefCe leesosKeerue JeÙeeÛÙee DeJeIÙee 10JÙee Je<eea. JemeF&mee"er ner cees"Ÿee DeefYeceeveeÛeer iees° Deens.
 ‘‘cesnveleerleÛe osJe o[uee Deens, lesÛe melÙe Deens DeeefCe mejeJeele Deevebo IÙee’’ ÙeMeeÛes ns met$e osle kegâceej Dee@jsve keâesueemees Ùeebvee heg{erue JeešÛeeueermee"er ØeeLe&veeceÙe MegYesÛÚe! – meefjlee Deeuces[e
 
 Heâeoj hee@ue Deceerve keâeueJeMe
 yeveejme : veboeKeeue ÛeÛe&ceOeerue HeâeojebÛes mvesner Deyoguuee MesKe ÙeebÛee cegueiee Deceerve MesKe Heâeoj hee@ue Deceerve cnCetve yeveejme ÙesLes keâeÙe&jle nesles. lÙeebÛes ØeeLeefcekeâ Je ceeOÙeefcekeâ efMe#eCe meWš peesmesHeâ neÙemketâue, veboeKeeue ÙesLes Peeues. Deueeneyeeo ÙesLes 17 ceeÛe& 1986 jespeer lÙeebvee ieg®oer#ee efceUeueer. JeejeCemeerÛes efyeMehe he@efš^keâ ef[meespee ÙeebÛes lÙeebvee ceeie&oMe&ve ueeYeues. lÙeebÛes JeÙeeÛÙee 71JÙee Je<eea efoveebkeâ 24 ceeÛe& 2021 jespeer efveOeve Peeues. lÙeebÛee DeblÙeefJeOeer 25 ceeÛe& 2021 jespeer meWš cesjer keâefLe[^ue, JeejeCemeer ÙesLes keâjCÙeele Deeuee. ‘megJeelee&’ heefjJeejeleHexâ lÙeebvee YeeJehetCe& ßeæebpeueer!
 
 Heâeoj ceveJesue ef[kegâvne ÙeebÛes efveOeve
 Deueeneyeeo : veeveYeeš, iees"sYeeš ieeJeheefjJeejeleerue Heâeoj ceveJesue øeâeefvmeme ef[kegâvne ÙeebÛes efoveebkeâ 30 ceeÛe& 2021 jespeer veePejsLe ne@efmhešue, Deueeneyeeo ÙesLes JeÙeeÛÙee 66JÙee Je<eea efveOeve Peeues. les iesueer 38 Je<ex JeejeCemeer Oece&Øeebleele (Gòej ØeosMe) mesJeekeâeÙe& keâjerle nesles. mebieerle Gheemevee Ùee efJe<eÙeeJej lÙeebÛee iee{e DeYÙeeme neslee. lÙeebÛes pÙes‰ yebOet Heâeoj pee@ve ef[kegâvne Je Oeekeâšs yebOet Heâeoj Lee@ceme ef[kegâvne JeejeCemeer Oece&Øeebleele mesJeekeâeÙe& keâjerle Deensle. ‘megJeelee&’ heefjJeejeleHexâ Heâeoj ceveJesue ef[kegâvne Ùeebvee YeeJehetCe& ßeæebpeueer!
 
 Heâeoj Yet<eCe keâesUer Ùeebvee efhele=Meeskeâ
 veeÙeieeJe-heeueer : JemeF& Oece&Øeebleele keâeÙe&jle Demeuesues Heâeoj Yet<eCe keâesUer ÙeebÛes Je[erue efHeâueerhe Debleesveer keâesUer, veeÙeieeJe-keâesUerJee[e ÙeebÛes efoveebkeâ 26 ceeÛe& 2021 jespeer JeÙeeÛÙee 68JÙee Je<eea efveOeve Peeues. ‘megJeelee&’ heefjJeejeleHexâ lÙeebvee YeeJehetCe& ßeæebpeueer!
 
 MeeskeâJe=òe
 efvece&U : ‘megJeelee&’ efJelejkeâ øeâeefvmeme ieescme ÙeebÛÙee Yeefieveer meebleeve ce@LÙet [eyejs (JeÙe Je<ex 73) ÙeebÛes efoveebkeâ 30 peevesJeejer 2021 jespeer DeuheMee Deepeejeves efveOeve Peeues. ‘megJeelee&’ heefjJeejeleHexâ lÙeebvee YeeJehetCe& ßeæebpeueer!
 efiejerpe : ‘megJeelee&’ efJelejkeâ Je megJeelee& heefjJeej meomÙee cesjer ceeMe&ue uegpeyees efnÛes heleer ceeMe&ue peespesHeâ uegpeyees (JeÙe Je<ex 82) ÙeebÛes efoveebkeâ 11 ceeÛe& 2021 jespeer efveOeve Peeues. ‘megJeelee&’ heefjJeejeleHexâ lÙeebvee YeeJehetCe& ßeæebpeueer!