ueesYe DemeeJeeSefØeue 2021


 
 Fratelli Tutti heeshe øeâeefvmemeÛes efJeÕehe$ekeâ
 heeshe øeâeefvmeme ¢eebÛeb 'Fratelli Tutti' ns efJeÕehe$ekeâ 15 Dee@keäšesyej 2020 jespeer ceePÙee neleele he[ueb. he$eeÛÙee MesJešer efouesueer he$eeleerue cegÅeebÛeer metÛeer ceer JeeÛeueer. veblej mebhetCe& he$eeJej ceer DeesPejleer vepej šekeâueer. ØeLeceoMe&veerÛe ceuee Jeešues keâer meebØeleÛÙee peieeleerue DelÙeble peefšue DeeefCe ienve cegÅeebJej heesheveer Deieoer OewÙee&ves, ceglmeöerefiejerves DeeefCe efMeleeHeâerves efve:mebefoiOeheCes ØekeâeMePeesle šekeâuee Deens. ¢ee SkeâÛe efJeÛeejeves ceePÙee ceveeÛeer peyejomle hekeâ[ Iesleueer DeeefCe MeW[er legšes keâer heejbyeer legšes mebhetCe& he$e efÛeefkeâlmekeâ yegæerves JeeÛetve keâe{uÙeeefMeJeeÙe iehhe yemeeÙeÛeb veener Demee efve§eÙe kesâuee Je he$eeleerue Skeâ Skeâ Meyo, JeekeäÙe DeeefCe heefjÛÚso ceve ueeJetve JeeÛeeÙeuee meg®Jeele kesâueer. 194 heeveebÛeb Deieoer MesJešÛÙee ØeeLe&vesheÙeËleÛeb heeve veesJnWyej ceefnvÙeeÛÙee DeKesjheÙeËle ceer JeeÛetve keâe{ueb. ¢ee he$eele heesheveer kesâuesues ceeie&oMe&ve ns efJeÕeYejeleerue meJe& peeleer-OeceeËÛÙee ceeCemeebvee, meecÙeJeeoeÛÙee keâener {eWieer keâuheveebÛÙee JeeJešUerle meehe[uesuÙeebvee, veeefmlekeâlesÛÙee YeesJeNÙeele efHeâjle DemeuesuÙeebvee, meebØeoeefÙekeâlesÛÙee efJeUKÙeele De[ketâve he[uesuÙeebvee heeshe øeâeefvmemeÛes Meyo DeeheeheuÙee YetefcekeâebefJe<eÙeer hegve:efJe&Ûeej keâjeÙeuee ueeJeuÙeeefMeJeeÙe jeneCeej veenerle Demes ceuee ceveesceve Jeešles.
 heesheÛes efJeÛeej Yeejleeleerue jepekeâerÙe DeeefCe meeceeefpekeâ veslÙeebÛÙee Sve.peer.Dees.ÛÙee, efš.Jner. Ûe@veumeÛÙee Debkeâme&ÛÙee, šer.Jner.Jej jepekeâerÙe heešŸeeËÛÙee meceLe&veeLe& yeesueCeeNÙeebÛÙee keâeveeJej he[eJesle Demes ceuee Jeešles. lÙeecegUs mebhetCe& he$ekeâ JeeÛetve PeeuÙeeveblej meer.yeer.meer.DeeÙe.ÛÙee keâener Meer<e& DeefOekeâeNÙeebvee ceer he$es efuentve megÛeefJeues keâer efkeâleerner KeÛe& Peeuee lejer heesheÛÙee he$eeÛÙee Øeleer pesJe{Ÿee ueeskeâebvee hee"efJelee Ùesleerue lesJe{Ÿee ueeskeâebvee hee"JeeJÙeele. nslet SJe{eÛe keâer Deeheuee ‘ceneve Yeejle’, Deeheuee leLeekeâefLele ‘GÛÛe mebmke=âleerÛeer’ MesKeer efcejJeCeeje Yeejle pÙee peefšue mecemÙeebMeer Deepe Pegbpele Deens lÙee mecemÙeebÛeb efvejekeâjCe keâjCÙeemee"er heesheÛÙee he$eele peyejomle GheeÙe megÛeefJeues Deensle lÙeeÛeer peeCeerJe meJeeËvee JneJeer Je osMeefnleemee"er les GheeÙe JeehejCÙeele ÙeeJesle.
 ceuee nsner "eTkeâ Deens keâer heesheÛeb he$ekeâ JeeÛetve DeeheuÙeeleeruener keâener efJeÛeejJeble, keâener Oece&ieg¤megæe, heesheÛÙee lÙeebvee DeeJe[CeeNÙee MeyoebÛeer Jeejsceehe mlegleer keâjleerue, lÙee MeyoebJej efueKeeCe keâjleerue, Yee<eCeb Pees[leerue, heCe heeshe ¢ee DeeefCe DeeheuÙee Flej he$ekeâeble ke@âLeefuekeâ efMekeâJeCeerefJe<eÙeer pes meebieleele lÙeeJej meesÙeermkeâjheCes Ûeghheer meeOeleerue.
 ceer vesnceerÛe meebiele Deeuees Deens keâer, pesJne Ghejefveefo&° uesKekeâ, meceepemesJekeâ DeeheCe ke@âLeefuekeâ Demetve heesheefJe<eÙeer DeeheuÙeeuee Kethe Deeoj Deens Demes oeKeefJeleele Je lemes ke@âLeefuekeâ YeeefJekeâebveer ceeveeJes cnCetve heesheÛÙee efueKeeCeeleerue lÙeebvee DeeJe[CeeNÙee – lÙeebÛÙee vesnceerÛÙee hesš (pet) – efJeÛeejebMeer efceUlÙeepegUlÙee MeyoebÛee DeeefCe efJeÛeejebÛee GoesGoes keâjleele, hejbleg heesheÛÙee vesnceerÛÙee efueKeeCeele ( 'Fratelli Tutti' – lÙeeuee DeheJeeo veener), DebleYet&le DemeuesuÙee, Goe. ieYe&heele, meceefuebieer efJeJeen, kegâšgbyeefveÙeespeveemee"er Jeehejueer peeCeejer ke=âef$ece meeOeves, IešmHeâesš, efuebieÛeeÛeCeer, DeeblejOeceeaÙe efJeJeeneleerue mebYeeJÙe Oeeskesâ, hewmee keâceeJeleevee JeehejuÙee peeCeeNÙee meeOeveebceOÙes MegefÛelesÛee DeYeeJe, ÛebieUJeeo, YeesieJeeo, ce=lÙegob[eÛeer efMe#ee, efveJee&efmeleebefJe<eÙeer Devegkebâhe, DeeheuÙeeÛe veelesJeeF&keâele, DeeheuÙeeÛe mebmLeebleerue, DeeheuÙeeÛe jepekeâerÙe heešŸee&leerue keâener ceeCemeeleerue yeUer lees keâeveefheUer ner Je=òeer, DeMee efJe<eÙeebJej Ûeghheer meeOeleele lesJne ¢ee JÙekeäleer heeshevee heeshe cnCetve veener lej Deveskeâ efJeÛeejJebleebleuee DeeCeKeerve Skeâ efJeÛeejJeble Deens SJe{bÛe ceeveleele. lÙeecegUs ner ceeCemeb heesheuee ceeveleele, heesheÛee DeefOekeâej ceeveleele, heesheÛÙee efMekeâJeCeerMeer Skeâefve‰ Deensle Demeb ke@âLeefuekeâ meceepeeves ceeveCeb GefÛele "jCeej veener.
  ± efyeMehe S[efJeve keâesueemees
 
 JÙeeheejer HeâmeJeCetkeâ Jee{lesÙe
 HesâyeÇgJeejerÛÙee ‘megJeelee&’ Debkeâeleerue ßeer. pee@ve hejsje ÙeebÛee ‘DeMeer ner HeâmeJee-HeâmeJeer’ ne uesKe JeeÛeuee. meJe&meeceevÙe pevelee DeMee HeâmeJÙee Ùeespevesme keâmes yeUer he[leele ns lÙeebveer GoenjCeemen hešJetve efoues Deens. Ùee uesKeecegUs ceuee megkeâer ceemeUer GOeej osTve Heâjej nesCeeNÙee JÙeeheejer Jeiee&Ûeer Dee"JeCe Peeueer. ne JÙeeheejer Jeie& IejesIejer peeTve peemle YeeJeeÛes Deeefce<e oeKeJetve megkeâer ceemeUer GOeejerJej Kejsoer keâjlees. meg®Jeeleeruee oesve-Ûeej JesUe efveÙeefcele hewmes osTve lÙeebÛee efJeÕeeme mebheeove keâjlees. Deveskeâ kegâšgbyeekeâ[Ûeer npeejes ®heÙeebÛeer ceemeUer GOeejer Kejsoer kesâuÙeeveblej hewmes hejle keâjCÙeeÛeer JesU ÙesleeÛe nUtÛe ieeÙeye neslees. ueeskeâebveer peemle hewmes efceUleele cnCetve GOeejer ceemeUer osCes ÛegkeâerÛes Deens. DeMee JesUer ‘GOeejer heesles, meJJee nele efjles’ Ùee GkeäleerÛeer Dee"JeCe "sJetve jesKe JÙeJenej keâjeJee. SJe{sÛe ÙesLes veceto keâjeJesmes Jeešles.
  -[@efveÙeue meebyeNÙee, Gòeve