14 SefØeue : [e@. yeeyeemeensye Deebyes[keâj peÙebleerefveefceòeSefØeue 2021


 
 «ebLeesheemekeâ [e@. yeeyeemeensye Deebyes[keâj
  – pee@ve ieesvmeeueefJeme
 
 ‘‘efJeÅee ns ceePeb GheemÙe owJele Deens. hegmlekeâebÛÙee menJeemeele Meeble DeeÙeg<Ùe "sJeCÙeemeejKee ogmeje Deevebo veener. hegmlekebâ ceuee efMekeâJeleele. ceuee veJeer Jeeš oeKeJeleele. mvesnermeesyeleer pees[CÙeeÛeer keâuee ceePÙee "eÙeer veener. heCe ceeCemeehes#ee hegmlekeâebÛee menJeeme ceuee DeefOekeâ DeeJe[lees’’, DeMeer mhe° keâyegueer osCeejs efJeÅeeJÙeemebieer, efJeÅeeefJeYetef<ele [e@. yeeyeemeensj Deebyes[keâj (14SefØeue 1891 – 6ef[meW. 1956).
  ÙeebÛee 14 SefØeue ne peÙebleer efove. lÙeebÛÙee mce=leeruee efJeveceü DeefYeJeeove!
 hegmlekeâebÛÙee menJeemeele jceceeCe nesCeejs mejmJeleerÛes ceneve Gheemekeâ cnCepes Yeejlejlve [e@. yeeyeemeensye Deebyes[keâj. meceepeeÛÙee meJe& peeleerOeceeËÛÙee ueeskeâebceOÙes, meùoÙeer JeeÛekeâebÛÙee Deble:keâjCeele [e@. Deebyes[keâj ÙeebÛÙeeefJe<eÙeer efveleeble Deeoj Je Øesce Deens. Yeejlejlve [e@. yeeyeemeensye Deebyes[keâj cnCepes Skeâ DeeoMe&, keâerefle&ceeve, efJeÅeeØesceer efJeÅeeLeea, Leesj %eevemeeOekeâ, efvehegCe DeLe&MeeŒe%e, efve<Ceele keâeÙeoshebef[le, GÛÛeefJeÅeeefJeYetef<ele meeOekeâ, õ°s meceepemegOeejkeâ, Ghesef#eleebÛes YeeiÙeefJeOeeles, heodoefueleebÛes kewâJeejer Je YeejleerÙe jepÙeIešvesÛes efMeuhekeâej!
 Skeâ yengßegle efJeÅeeJÙeemebieer ÛeesKeboU JeeÛekeâ, Gòece «ebLemeb«eenkeâ Je Leesj «ebLeuesKekeâ Ùee °erves pejer efJeÛeej kesâuee lejer DeeheCe DeJeekeâd nesTve peelees. efMe#eCe#es$eeleerue yeer.S., Sce.S. heerSÛe.[er., Sce.Smmeer., [er.Smmeer., yeej-De@š-uee@ DeeefCe Sue.Sue.[er. Ùee lÙeebÛÙee heoJÙee cnCepes %eevejlvepeef[le cegkegâšeuebkeâejeceOeerue efJeÅeejlvesÛe nesle. Ùee mene heoJÙee lÙeebveer 1913 les 1923 Ùee one Je<eeËÛÙee keâeueeJeOeerle cegbyeF&, vÙetÙee@ke&â DeeefCe ueb[ve Ùee leerve efJeÕeefJeÅeeueÙeebletve Øeehle kesâuÙee neslÙee. [e@. yeeyeemeensye Deebyes[keâjebÛeer %eeveueeuemee Flekeâer Glkeâš nesleer keâer lÙeemee"er les JÙeefkeäleiele, Meejerefjkeâ Je ceeveefmekeâ iejpeebkeâ[s ogue&#e keâjeÙeÛes. Fbiueb[ceOÙes Demeleevee pÙee DeYÙeemeemee"er meeceevÙeheCes Dee" Je<ex ueeieeÙeÛeer lees DeYÙeeme lÙeebveer DeJeIÙee oesve Je<ex leerve ceefnvÙeeble hetCe& kesâuee. heCe lÙeemee"er lÙeebvee efoJemeekeâe"er SkeâJeerme leeme DeYÙeeme keâjeJee ueeieuee.
 [e@. Deebyes[keâj ÙeebÛÙee ceveele hegmlekeâØesce Je %eeveueeuemee efvecee&Ce keâjCÙeeÛes ßesÙe lÙeebÛÙee Jeef[ueebkeâ[s peeles. lÙeebÛes Je[erue megYesoej jecepeer ns MeeUsÛes cegKÙeeOÙeehekeâ nesles. lÙeebveer peeCetveyegpetve YeercejeJeebJej hegmlekeâebÛes mebmkeâej kesâues. nJes Demeuesues hegmlekeâ, nJes lesJne DeeCetve efoues. Øemebieer ceejJee[Ÿeekeâ[s oeefieCes ieneCe šeketâve hewmes GheueyOe kesâues DeeefCe YeercejeJeebÛeer JeeÛeveeÛeer Yetkeâ YeeieefJeueer. lÙeecegUs YeercejeJeebvee DeYÙeemeeyejesyej DeJeeblej JeeÛeveeÛeener Úbo pe[uee.
 JeeÛeveeÛeer DeeJe[ nesleerÛe; hejbleg lÙeeuee ÙeesiÙe efoMee osCÙeeÛes keâece ieg®JeÙe& ke=â<Ceepeer Depeg&ve kesâUgmekeâj Ùeebveer kesâues. cegbyeF&leerue SefuHeâvmšve neÙemketâue megšuÙeeJej DeYÙeemeslej hegmlekesâ JeeÛeCÙeemee"er efJeÅeeLeea YeercejeJe Ûeveeajes[ iee[&veceOÙes peeTve yemele Demele. lÙeeÛe iee[&veceOÙes efJeumeve neÙemketâueÛes efJeÅeeJÙeemebieer cegKÙeeOÙeehekeâ ieg®JeÙe& kesâUgmekeâjner vesceeves hegmlekeâ JeeÛeCÙeemee"er Ùesle Demele. lesLes lÙee oesIeebÛee heefjÛeÙe Peeuee DeeefCe heefjÛeÙeeÛes ¤heeblej Ieefve‰ mvesnmeyebOeele Peeues. keâesCeles Ûeebieues hegmlekeâ JeeÛeeJes DeeefCe les keâMee heæleerves JeeÛeeJes, ÙeeÛes ceeie&oMe&ve kesâUgmekeâj ieg®peeRveer YeercejeJeebvee kesâues. FlekesâÛe veJns, lej lÙeebveer YeercejeJeebvee ÛeebieuÙee «ebLekeâejebÛeer hegmlekesâner JeeÛeeJeÙeeme efoueer. heæleMeerj JeeÛeveeÛee heefjhee" YeercejeJeebveer kesâUgmekeâj ieg®peeRkeâ[tve efiejJeuee.
 Decesefjkesâleerue leerve Je<eeËÛÙee JeemleJÙeele (peguew 1913 les petve 1916) yeeyeemeensyeebveer keâesuebefyeÙee efJeÅeeheer"eletve Sce.S., heerSÛe.[er. Ûeer heoJeer mebheeove keâjerle Demeleevee lÙeebveer efJeefYeVe osMeebÛÙee FeflenemeeÛes «ebLe, keâeJÙe, veeškesâ, keâeobyejer Je ceeveJeJebMe MeeŒeeÛÙee «ebLeebÛes efJemle=le JeeÛeve kesâues. heg{s 1920 ceOÙes Sce.Smmeer., [er.Smmeer., yeej-De@š-uee@ Ùee heoJÙee efceUefJeCÙeemee"er les ueb[veuee iesues. lesLes ueb[ve efJeÅeeheer" «ebLeeueÙe, ieesu[ efmceLe «ebLeeueÙe, efyeÇefšMe cÙegefPeÙece «ebLeeueÙe DeeefCe Fbef[Ùee neTme «ebLeeueÙeele peeTve Deveskeâ «ebLe, pegves DenJeeue JeeÛetve les efšheCes keâe{le Demele. Ùee Øemebieer ‘efJeÅeelegjeCeeb ve megKeb ve efveõe’ ¢ee JeÛeveeÛee ØelÙeÙe lÙeebÛÙee peerJeveele Øekeâ<ee&ves Ùeslees. lÙee JesUer les mekeâeUer mene Jeepelee G"tve ueJekeâjele ueJekeâj «ebLeeueÙeekeâ[s ÙesTve «ebLeeueÙeeÛÙee yebo ojJeepÙeepeJeU GYes jenle. ojJeepee GIe[CÙeeÛeer Jeeš heenle. ojJeepee GIe[uee keâer «ebLeeueÙeele lÙeebÛee heefnuee ØeJesMe nesle Demes. ogheejÛÙee JesUer Lees[s KeeCÙeemee"er les Lees[e JesU DeeheuÙee peeiesJe¤ve G"le Demele. efoJemeYej «ebLe JeeÛeCes Je efšheCes keâe{Ces – SkeâÛe GÅeesie. «ebLeeueÙe meeÙebkeâeUer yebo nesF&heÙeËle les «ebLe JeeÛele yemele Je meJeeËle MesJešer yeensj he[le.
 kesâJeU hejosMeer «ebLeeueÙeeÛeeÛe lÙeebveer GheYeesie Iesleuee Demes veener; lej ye[esoe mebmLeeveele veeskeâjer keâjle Demeleevee Deeheueer keâeÙee&ueÙeerve keâeces hetCe& keâ¤ve les HeâeJeuÙee JesUsÛee meogheÙeesie cnCetve ye[esÅeeÛÙee meWš^ue ueeÙeyeÇjerle peeTve Fefleneme, meceepeMeeŒe Je DeLe&MeeŒe FlÙeeoer efJe<eÙeebÛeer hegmlekesâ JeeÛele yemele.
 lemesÛe [e@. Deebyes[keâj cegbyeF&leerue efme[ve@nce keâe@uespe Dee@Heâ keâe@ceme& De@C[ Fkeâe@vee@efcekeäme Ùee keâe@uespeceOÙes ØeesHesâmej cnCetve veeskeâjer keâjerle Demeleevee efjkeâecÙee JesUsle keâe@uespeÛÙee ueeÙeyeÇjerle peeTve «ebLe JeeÛele yemele.
 [e@. Deebyes[keâj DeeheuÙee efJeÅeeLeeaoMesheemetve efpe%eemet JeeÛekeâ Je Gòece «ebLemeb«eenkeâ nesles. Deeheues mJele:Ûes «ebLeeueÙe DemeeJes DeMeer peer lÙeebÛeer FÛÚe nesleer leer hetCe& keâjCÙeemee"er les «ebLemeb«en keâjerle jeefnues. hejosMeele DelÙeble keâeškeâmejerves lÙeebveer efoJeme keâe{ues. DeOe&heesšer jentve, Øemebieer keâener keâeU ne@šsue, KeeveeJeUerle keâece keâ¤ve hewmes keâceeefJeues. heesšeuee efÛeceše keâe{tve MekeäÙe Demesue lesJe{s veJes «ebLe les efJekeâle Iesle. ØeJeemeekeâefjlee KeÛe& ve keâjlee ogceeaU «ebLe efceUefJeCÙeekeâefjlee les cewueesvedcewue heeÙeheerš keâjerle Demele. lÙeebÛÙee Deueewefkeâkeâ JÙeemebieeletve lÙeebÛee DeHeâeš «ebLemeb«en Peeuee neslee. lÙeeÛeer veerš JÙeJemLee, osKeYeeue jeneJeer cnCetve oeojÛÙee efnbot keâe@ueveerle 1933 ceOÙes Skeâ Fceejle yeebOeueer. leer Fceejle cnCepes ‘jepeie=n’ nesÙe. jepeie=neÛÙee heefnuÙee cepeuÙeeJej [e@. Deebyes[keâjebveer ØeMemle Demes «ebLeeueÙe GYeejues. lÙeebÛes «ebLeeueÙe cnCepes lÙeebÛes %eeveYeeb[ejÛe nesles. jepeie=nele Jeerme-yeeJeerme npeejehes#eener DeefOekeâ «ebLe nesles.
 Skeâoe hebef[le ceoveceesnve ceeueJeerÙe Ùeebveer ne «ebLemeb«en yeveejme efnbot efJeÅeeheer"emee"er efJekeâle IesCÙeemee"er Deebyes[keâjebvee oesve ueeKe ®heÙes osT kesâues nesles. Deebyes[keâjebveer lÙeebÛeer FÛÚe DeceevÙe kesâueer DeeefCe meebefieleues, ‘‘«ebLemeb«en peeCes cnCepes ceePÙee kegâ[erletve ØeeCe peeCesÛe nesÙe.’’ keâener Je<ee&veblej efyeuee& Mes"peeRveer efheueeveer efJeÅeeheer"emee"er mene ue#e ®heÙes osT kesâues nesles. heCe yeeyeemeensye yeOeues veenerle. heg{s Deebyes[keâjebveer efmeæeLe& ceneefJeÅeeueÙeeÛeer mLeehevee kesâuÙeeJej Deeheuee «ebLemeb«en menkeâeNÙeebÛÙee DeefveJeeÙe& Dee«enecegUs ßeer.Meeb.Meb. jsies ÙeebÛÙeekeâ[s megheto& kesâuee. DeLee&le efyeueeËveer osT kesâuesuÙee efkeâceleerÛÙee efveccÙee jkeâcesle efouee.
 meelelÙeeves kesâuesuÙee JeeÛeveeÛee heefjCeece lÙeebÛeer yegæer leuueKe nesCÙeeme Je mcejCeMekeäleer Jee{CÙeele Peeuee. DeeheuÙee celeeÛes "ece Øeefleheeove keâjleevee lemesÛe ogmeNÙeebÛÙee celeebÛes Keb[ve keâjleevee lÙeebÛes JewefJeOÙehetCe& JeeÛeve lÙeebvee Kethe GheÙegkeäle "jues. peerJeveeleerue lÙeebÛÙee ÙeMeeÛes Kejs iecekeâ lÙeebveer DeKebef[le, DeJÙeenle, De°ewØenj kesâuesueer %eevemeeOevee ÙeeleÛe Deens. Deebyes[keâjebÛÙee celes «ebLeJeeÛeve ns %eevemebheeoveeÛes efve mJele:Ûes JÙeefkeäleceòJe efJekeâemeeÛes cees"sÛe meeOeve Deens. mesveeheleer yeeheš cnCeeÙeÛes keâer, ‘‘[e@. yeeyeemeensye Deebyes[keâj ns %eeveeÛeer Gheemevee keâjCeejs Kejs yeÇeÿeCe Deensle.’’