Heâeoj efJeuÙece Heâjsje : JeÙeeÛes Dece=leceneslmeJeer Je<e&SefØeue 2021


 veoerÛeer oesve ¤hes 1) mebLe, ogLe[er Ye¤ve YetmeheešeJe¤ve JeenCeejer veoer. efkeâveeNÙeeJejerue peerJeves megheerkeâ keâjCeejer veoer. mebLeheCes Jeenle DemeuÙeecegUs heeCeer efPejhele efPejhele peeCeejer veoer. lÙeecegUs efkeâveeNÙeeJejerue efJeefnjeRvee DeeefCe Dees{Ÿeebvee heeCeer osCeejer veoer. DeLeebie meeiejeÛÙee efceueveeÛeer Dees{ DemeCeejer veoer cnCepes Heâeoj efJeuÙece ¢eeÛes JÙeefkeäleceòJe.
 efkeâleerlejer ueeskeâebÛÙee peerJeveeuee mheMe& keâ¤ve lÙeebveer leer peerJeves HegâueJeueer Je yenjJeuesueer Deensle. lÙeeceOÙes efkeâlÙeskeâ Oece&ieg¤megæe Deensle. mJele: mebhetCe& meÛeesšerves meceefhe&le peerJeve peietve efkeâlÙeskeâ Oece&ieg¤bvee Øesefjle keâjCeejs Je Ie[JeCeejs JÙeefkeäleceòJe cnCepes Heâeoj efJeuÙece.
 ¢ee peerJeve veoerÛee Giece 21 peeves. 1946 jespeer ceeUgbieer, cegUieeJe, JemeF& ÙesLes DelÙeble Oeeefce&keâ kegâšgbyeele Peeuee. lÙeebÛes Je[erue pee@ve Je DeeF& [e@efceefvekeâe osJeefYe¤ DeeefCe DeeoMe& ef¡emleer pees[hes nesles. lÙeebÛes ØeeLeefcekeâ efMe#eCe meble cesjer ce@ioeuesvee mketâue ÙesLes Je neÙemketâueÛes efMe#eCe Lee@ceme ye@efhšmše mketâue ÙesLes Peeues. DekeâjeJeerveblej lÙeebveer meble heeÙeme oneJes mesefcevejer ÙesLes ØeJesMe Iesleuee DeeefCe keâeef[&veue meeÙeceve efheceWše ¢eebveer 19 SefØeue 1975 jespeer mesefcevejerceOÙes lÙeebvee ieg®oer#ee efoueer. lÙeeveblej lÙeebveer cegbyeF& Je JemeF& ÙesLeerue Deveskeâ Oece&«eeceeble keâece kesâues Deens. meOÙee les heeueIej ÙesLeerue Oece&«eeceeÛeer peyeeyeoejer meebYeeUle Deensle.
 DelÙeble ceveefceUeT Je meewcÙe Je Oeeefce&keâ mJeYeeJeecegUs Deveskeâ Oece&ieg¤ lÙeebÛÙeekeâ[s Deekeâef<e&le Peeues Deensle. lÙeebÛÙee meeOÙee peerJeveMewueercegUs efkeâlÙeskeâ le®Ce Oece&ieg¤bvee ØesjCee Je ceeie&oMe&ve ueeYeues Deens. ÛeÛe& JÙeJemLeeheveeceOÙes lÙeebÛee neleKeb[e Deens. ÛeÛe&ÛÙee efnMesyeeceOÙes heejoMe&keâlesmee"er yeNÙeeÛe ueeskeâebÛeer lÙeebveer ØeMebmee efceUJeueer Deens. DeMee ¢ee OeerjiebYeerj JÙeefkeäleceòJeeuee DeeceÛes MeleMe: ØeCeece!
  – Heâe. efJeuÙece HeâuekeâeJe