ef¡emlemeYesves meceefuebieer pees[hÙeebvee DeeMeerJee&o ÅeeJee keâe?SefØeue 2021


  – Heâe. je@yeš& peesmesHeâ ieesvmeeuJeerme, hegCes
 
 ef¡emlemeYesle meceefuebieer pees[hÙeebvee DeeMeerJee&o osCes ÙeesiÙe nesF&ue keâe? (efkebâJee les GefÛele "jsue keâe?) cegUele ef¡emlemeYesuee meceefuebieer mebyebOeebvee lemee DeeMeerJee&o osCÙeeÛee DeefOekeâej Deens keâe? ¢eeefJe<eÙeer Guešmegueš ÛeÛee& Deueerkeâ[ÛÙee keâeUele Pe[le Deensle. leLeekeâefLele yegefæJeeÅeebveer JesieJesieUs cele ØeoefMe&le keâ¤ve ¢ee efJe<eÙeemebyebOeer JesUesJesUer pees mebYeüce (efkebâJee mebefoiOelee) efvecee&Ce kesâuee Deens lees otj keâjCÙeeÛee ØeÙelve ef¡emlemeYesÛÙee mebyebefOele heer"eves 16 ceeÛe& 2021 jespeer Øeefmeæ kesâuesuÙee Skeâe DeefOeke=âle he$ekeâeÉejs kesâuee Deens. ceje"er Yeeef<ekeâ YeeefJekeâebÛÙee ceveelener ¢ee Deveg<ebieeves keâener mebYeüce efkebâJee JewÛeeefjkeâ ieeWOeU DemesueÛe lej kegâ"uÙeener Deleeefke&âkeâ efJeÛeejØeJeenele JeenJele ve peelee DeefOekeâ ØeieuYe efJeÛeej keâjCÙeemee"er meoj efJeJesÛeve lÙeebvee meeneÙÙeYetle "jsue DeMeer DeeMee Deens. ke@âLeefuekeâ ef¡emleer ßeæeyeebOeCeermee"erner les GheÙegkeäle Je ceesueeÛes "jsue Demes Jeešles.
 jesceefmLele ef¡emleer ßeæsefJe<eÙekeâ Oece&leòJeeÛÙee meJeexÛÛe heer"eves (Congregation for the Doctrine of the Faith) Jejerue ØeMveeuee Øeeflemeeo osleevee meesceJeej efoveebkeâ 15 ceeÛe& 2021 jespeer lÙeeÛes Gòej vekeâejeLeea efouesues Deens. lemesÛe, lÙee meboYee&le Tneheesn keâ¤ve mhe°erkeâjCe osleevee keâener cenòJeeÛes cegös meceesj "sJeuesues Deensle.
 ‘meceefuebieer pees[hÙeebvee DeeMeerJee&o osCÙeeuee leMeer keâener njkeâle vemeeJeer’ DeMee ØekeâejÛeer Yetefcekeâe IesCÙeeÛeer ceesnerce meg¤ keâjCÙeeÛÙee neueÛeeueer ef¡emlemeYesÛÙee keâener Yeeieeble iesuÙee kewâkeâ efoJemeebheemetve Jee{le Deensle. yengOee DeMee ceesefnceebceOÙes, ßeæeJee{ermee"er pes ceeie& megÛeefJeCÙeele Deeues Deensle, pemes keâer, ‘‘…meceefuebieer ØeJe=òeer oMe&efJeCeeNÙeebvee hejcesÕejeÛeer FÛÚe peeCetve lebleesleble lÙeevegmeej peerJeve peieCÙeemee"er DeeJeMÙekeâ Demeuesues meeneÙÙe Øeehle JneJes’’ (1). ¢ee nsletves meceefuebieer JÙekeäleeRvee ceeie&oMe&ve keâ¤ve lÙeebvee ØeeceeefCekeâ meesyele keâjCÙeeÛee efJeÛeej efkebâJee YeeJevee (DeMee ceesefnceeble) keäJeefÛeleÛe efomeles.
 JeemleefJekeâ, ßeæeyeebOeCeer Je efleÛÙee mebJeOe&veemee"er osJeMeyoeÛes heejeÙeCe, ØeeLe&vee, ef¡emlemeYesÛÙee Gheemevesleerue efveÙeefcele menYeeie DeeefCe oeveOece& Je oÙeeke=âlÙes Deeoer Heâej cenòJeeÛeer "jleele. ¢eeletve SKeeÅeeuee, hejcesÕejeuee DeefYeØesle Demeuesues ceeveJeer GlheòeerÛes cetU Je ØeÙeespeve, ¢eeefJe<eÙeer DeefOekeâ efJemle=leheCes peeCetve IesCÙeeme Kethe ceole nesles. lemesÛe, lÙeecegUs meceepeeleerue meJe& ØekeâejÛee DevÙeeÙekeâejkeâ YesoYeeJe otj mee¤ve, yeeefhlemceeÉejs DeeheuÙeeuee Øeehle PeeuesuÙee owJeer heeÛeejCeeMeer, kegâ"uÙeener Ssefnkeâ oyeeJeeefJevee ‘cegkeäleheCes Je hetCe& peyeeyeoejerves’ mebhetCe& MekeäleerefveMeer "eceheCes Skeâefve‰ jenCÙeeÛes Deeeflcekeâ Je DeeOÙeeeflcekeâ yeU ueeYeles. ‘‘keâejCe, hejcesÕej meJeeËJej Øeerleer keâjlees DeeefCe ef¡emlemeYeener lemesÛe keâjles’’ (2) nsÛe DeeheuÙeeuee ef¡emlemeYesÛÙee meJe&Ûe GheemeveeefJeOeerÉejs Je efJeefJeOe mesJeekeâeÙee&letve efomeles Je DevegYeJeeÙeeme Ùesle Demeles.
 ef¡emlemeYesÛÙee Deveskeâ GheemeveeefJeOeeRle Dee{Utve ÙesCeeNÙee Øeleerkeâelcekeâ efÛevnebÛÙee JeehejeÛee SkeâcesJe cenòJeeÛee GösMe cnCepes, ‘‘owJeer mee›eâeceWleebkeâ[s DebiegueerefveoxMe keâjCes’’! lesJne Gheemevesleerue ‘‘Øeleerkesâ cnCepes mee›eâeceWleeleerue DeeOÙeeeflcekeâ YeeJeeLee&Meer meeOecÙe& (meecÙe) oMe&efJeCeeNÙee hegpÙe Jemlet Demeleele. ner meJe& Øeleerkesâ ef¡emlemeYesÛÙee ceOÙemLeerÛÙee ØeeLe&veeMeerJee&oeÉejs ßeæeJebleebvee ueeYeCeeNÙee (ØeecegKÙeeves DeeOÙeeeflcekeâ) heefjCeeceeefJe<eÙeer metefÛele keâjleele. meenefpekeâÛe, lÙeecegUs ef¡emlemeYesÛÙee heefJe$e mee›eâeceWleebÉejs efceUCeeNÙee cegKÙe ke=âhesÛee ueeYe IesCÙeemee"er ueeskeâ DeefOekeâeefOekeâ Glmegkeâ nesleele. leMeer lÙeebÛeer ceeveefmekeâ leÙeejer nesles Je lÙee mee›eâeceWleebÉejs lÙeebÛÙee peerJeveeleerue Deveskeâ Øemebie cebieueceÙe nesTve’’ (3) peerJeve ke=âleeLe& PeeuÙeeÛes Deeeflcekeâ meceeOeeve ßeæeJebleebvee ueeYeles.
 ‘ke@âLeefuekeâ ef¡emlemeYesÛeer efMekeâJeCe’ (CCC) ¢ee «ebLeele lej mhe°heCes cnšuesues Deens keâer, ‘‘mee›eâeceWleebÉejs pÙeeØeceeCes heefJe$e DeelcÙeeÛÙee ke=âhesÛee ueeYe Ie[lees efkebâJee Je<ee&Je neslees, lemee lees mee›eâeceWleeMeer mebueive (mebyebefOele) GheemeveeefJeOeercegUs Ie[le veener. cee$e, ef¡emlemeYesÛes GheemeveeefJeOeer Je ØeeLe&veeMeerJee&o ns mee›eâeceWleeÉejs efceUCeejer F&Õejer ke=âhee Øeehle keâjCÙeemee"er Je lÙeemee"er menkeâeÙe& keâjCÙeemee"er Deeheueer ceeveefmekeâ Je DeeOÙeeeflcekeâ hetJe&leÙeejer keâjerle Demeleele’’ (# 1670).
 ¢eeÛeeÛe DeLe&, ef¡emlemeYesÛes ØeeLe&veeMeerJee&o ns DeMee GheemeveeefJeOeerÛÙee heefjIeele Ùesleele pes DeeheuÙeeuee ‘‘hejcesÕejeÛes iegCeieewjJe keâjCÙeemee"er heeÛeejCe keâjerle Demeleele; DeelcÙeeÛÙee mebj#eCeemee"er efJeveJeCeer keâjCÙeemee"er Øeeslmeenve osleele; Je heeefJe$ÙeeÛes peerJeve peietve hejcesÕejeÛeer oÙee Je ke=âhee Øeehle keâjCÙeemee"er ØeJe=òe keâjerle Demeleele’’ (4). ¢ee JÙeefleefjkeäle, efJeefJeOe ØeeLe&veeMeerJee&o ns ‘‘Skeâ Øekeâejs mee›eâeceWleeÛesÛe hetJe&mJe¤he cnCetve ceevÙeleeØeehle DemeuÙeecegUs, ØeeLe&veeMeerJee&o ns ef¡emlemeYesÛÙee ceOÙemLeerÉejs Øeehle nesCeeNÙee DeeOÙeeeflcekeâ ueeYeeÛes "Ukeâ efÛevn "jleele’’ (5). ØeeLe&veeMeerJee&o efJeOeeRÛÙee ¢ee DebieYetle mJeYeeJe JewefMe°ŸeebcegUs, SKeeoe efJeefMe° ceeveJeer veelesmebyebOe (Goe. meceefuebieer efJeJeen) DeeMeerJee&efole keâjCÙeeÛeer pesJne efJevebleer kesâueer peeles lesJne leMeer ceeieCeer keâjCeeNÙeebÛee Je lÙeele menYeeieer nesCeeNÙeebÛee nslet lej ÙeesiÙe DemeueeÛe heeefnpes; heCe kesâJeU eflelekesâÛe hegjsmes veener lej, pÙeebvee DeeMeerJee&efole kesâues peele Deens (FLes Goe. meceefuebieer pees[hes) lesner Glheòeer efkebâJee efveefce&leermeceÙeer hejcesÕejeves efveef§ele kesâuesuÙee, DeeefCe ef¡emleeÉejs hetCe&le: Øekeâš kesâuesuÙee, owJeer ÙeespevesÛee (Heâueõghe Jne, efve yengiegCeerle Jne) Deeoj keâjCeejs DemeeJes DeeefCe lÙee OeesjCeeÛÙee DeOeerve jentve lÙeevegmeej Jemlegefve‰heCes Je mekeâejelcekeâefjlÙee ¢ee DeeMeerJee&o¤heer ke=âhesÛee mJeerkeâej keâjCeejs Je meceepeele leMeer mhe° Je ÂMÙe ØeefÛeleer osCeejs DemeeJesle DeMeer Dehes#ee JeepeJeer "jles. cnCetveÛe, ¢ee keâmeesšerJej Kejs GlejCeejsÛe kesâJeU ef¡emlemeYesÛee ne DeeMeerJee&o efceUefJeCÙeemee"er hee$e "jleele. keâejCe, kesâJeU lesÛe ef¡emlemeYee osle DemeuesuÙee ØeeLe&veeMeerJee&oeÛes Kejs cece& peeCetve lÙeeÛÙeeMeer kesâJeU JewÛeeefjkeâ veJns; lej heefjCeece-meÂMÙe (cnCepes, kegâšgbyeefveefce&leer Je efJemleej) yeebefOeuekeâer oMe&Jet Mekeâleele.
 meoj keâejCeemleJe, kesâJeU Œeer-heg®<eeble mebheVe nesCeeNÙee efJeJeeneJÙeefleefjkeäle, ueQefiekeâlesÛee DebleYee&Je DemeCeeNÙee meceefuebieer pees[hÙeebØeceeCes Flej keâesCelÙeener veelesmebyebOeeuee, DeLeJee Deieoer hejmhejmebceleerves menÛeeÙee&Ûes peerJeve peieCeeNÙee Yeeieeroejerueener, (ceie leer efkeâleerner Yekeäkeâce Je efmLej Demeueer lejerner), ef¡emlemeYesves DeeMeerJee&o¤heer ceevÙelee osCes ÙeesiÙe "jle veener (6).
 meceefuebieer pees[hÙeebÛÙee veelesmebyebOeele hejmhejebØeefle Øesce, Deeoj, mevceeve, FlÙeeoer, Deveskeâ ÛeebieuÙee YeeJevee Demet Mekeâleele Je lÙee efveef§eleÛe mhe=nCeerÙe Je Øeeslmeenve osCÙeepeesiÙee Deensle. cee$e, lejerner lÙeebÛÙeeleerue ueQefiekeâ JÙeJenejeves hejcesÕejeuee DeefYeØesle Demeuesuee veJeefveefce&leerÛee nslet meeOÙe nesle veener. heefjCeeceer, DeMee veelesmebyebOeebvee DeeMeerJee&o osCÙeeÛeer ceeieCeer keâjCes cnCepes Skeâ Øekeâejs pes hejcesÕejeuee cebpetj veener DeMee veelesmebyebOeebJej heeef"byÙeeÛeer ceesnj G"efJeCÙeeÛee Dee«en OejCÙeemeejKes Deens DeeefCe ns keâoeefhener meceLe&veerÙe nesCeej veener.
 ¢eeGhej, ef¡emlemeYesÛes ØeeLe&veeMeerJee&o ns ef¡emlemeYesÛeer efJeefJeOe mee›eâeceWles (pemes, yeeefhlemcee, Â{erkeâjCe, ueive Jeiewjs) Je lÙeebJejerue ßeæe Je efve‰sMeer efveieef[le Deensle. Deelee, pÙeebveer ¢ee cetU ef¡emleer ßeæe Je efve‰sMeerÛe Heâejkeâle Iesleueer Deens DeMee meceueQefiekeâ pees[hÙeebmee"er ef¡emlemeYesÛÙee DeeMeerJee&oeÛes keâener ØeÙeespeveÛe Gjle veener. cnCetveÛe leMeer ceeieCeer keâjCes ns Devee"eÙeer "jles. cegUele ef¡emlemeYesÛes JewJeeefnkeâ pees[hÙeebmee"erÛes DeeMeerJee&o (meboYe& : ke@âLeefuekeâ efJeJeenefJeOeerleerue veJeefJeJeeefnleebmee"er Demeuesueer DeeMeerJee&oeÛeer ØeeLe&vee) ns hejcesÕejeÛÙee Ùeespevesveg¤he efJeJeen mee›eâeceWle mJeerkeâe¤ FefÛÚCeeNÙee Œeer-heg®<eebmee"er Deensle (7). ¢ee °erves heeefnuÙeemener, meceefuebieer pees[hÙeebÛee, ef¡emlemeYesuee DeefYeØesle DemeuesuÙee efJeJeen mee›eâeceWleeMeer ogjevJeÙeevesner mebyebOe Ùesle veener. keâejCe meceefuebieer pees[hÙeebceOÙes hejcesÕejeuee DeefYeØesle DemeuesuÙee efJeJeen Je kegâšgbyeefveefce&leerÛeer meglejece MekeäÙelee vemeles (8).
 DeLee&le, ¢eemleJe, ‘meceefuebieer pees[hÙeebvee DeeMeerJee&o osCes ÙeesiÙe (efkebâJee GefÛele) veener ¢ee ef¡emlemeYesÛÙee DeefOeke=âle Yetefcekesâkeâ[s, mebyebefOele meceefuebieer pees[hÙeebJejerue ‘DevÙeeÙekeâejkeâ YesoYeeJe’, ¢ee °erves kegâCeer heent veÙes (efkebâJee kegâCeer lemee metj DeeUJet veÙes). Guešhe#eer, ef¡emlemeYesuee / ÛeÛe&uee DeefYeØesle DemeuesuÙee efJeJeen-efJeOeerÛÙee Je efJeJeen-mee›eâeceWleeÛÙee DebieYetle Goeòe efJeÛeejebÛes ns Skeâ Øekeâejs DeeheuÙee meJeeËveeÛe hegve§e SkeâJeej mcejCe "jeJes Je JewefÕekeâ ef¡emlemeYesves meceefhe&le kesâuesuÙee ¢ee ‘kegâšgbye-Je<ee&le’ DeeheCener DeefOekeâ mepeieheCes Je [esUmeheCes ef¡emlemeYesÛeer ner Yetefcekeâe mecepetve IÙeeJeer Je Debieer yeeCeJeeJeer.
 ef¡emleer meceepe Je lÙeebÛes heeUkeâ ns vesnceerÛe meceefuebieer Deekeâ<e&Ce DemeCeeNÙeebØeleer ÙeLeeÙeesiÙe Deeoj Je menevegYetleer yeeUieleeleÛe. lÙeeÛeØeceeCes, ÛeÛe&ÛÙee DeefOeke=âle efMekeâJeCegkeâerMeer ØeeceeefCekeâ jentve, meceefuebieer Deekeâ<e&Ce DemeCeeNÙee meceepeeÛÙee lÙee Ieškeâeueener ÙeLeeÙeesiÙe Øekeâejs, efJeefJeOe ceeieeËveer ef¡emleeÛÙee megJeelexÛeer keâMeer ØeefÛeleer efkebâJee DevegYeJe oslee ÙesF&ue ¢eeÛeerner lÙeebvee peeCeerJe Deens. DeLee&le, ef¡emlemeYesMeer yeebefOeuekeâer peheCÙeemee"er Je ef¡emlemeYesÛÙee cetU Oece&leòJeebMeer Je efMekeâJeCegkeâerMeer Skeâefve‰ jenCÙeemee"er (pÙeemee"er DeKeb[ ef¡emlemeYee melele ØeeLe&vee keâ¤ve ßeæsÛÙee ØeJeemeele lÙeebvee meesyele keâjerle Demeles (9), meceefuebieer Deekeâ<e&Ce DemeCeeNÙee JÙekeäleeRveerner lÙeebÛÙee yeepetves ØeeceeefCekeâ ØeÙelve keâjerle DemeuÙeeÛes Je lÙeemee"er DeeJeMÙekeâ Demeuesuee KeguesheCee Debieer DemeuÙeeÛes mhe°heCes oMe&efJeues heeefnpes.
 Ghejeskeäle efJeJesÛeve ns kesâJeU meceefuebieer pees[hÙeebmee"erÛÙee DeeMeerJee&oemebyebOeeves yegefæYeso keâ¤ve peveceevemeeble pees JewÛeeefjkeâ mebYeüce efvecee&Ce kesâuee peele Deens (efkebâJee peer mebefoiOelee efvecee&Ce kesâueer peele Deens) lees otj keâjCÙeeÛÙee Deveg<ebieeves Deens (10). DeLee&le, meceefuebieer Deekeâ<e&Ce Demetvener ef¡emlemeYesÛÙee OÙesÙeOeesjCeeMeer Je efMekeâJeCegkeâerMeer Skeâefve‰ jenCÙeeÛeer FÛÚe Øekeâš keâjCeeNÙee kegâCeener JÙekeäleerJej ØeeLe&veeMeerJee&o osCÙeemee"er cee$e ef¡emlemeYesÛeer kegâ"ueerner Dee[keâe"er veener nsner mecepetve Iesleues heeefnpes.
 Lees[keäÙeele, meceefuebieer pees[hÙeebÛee hegjmkeâej keâjCeejer kegâ"ueerner DeeMeerJee&oeÛeer ØeeLe&vee ner DeveefOeke=âle Demetve efleuee ef¡emlemeYesÛeer ceevÙelee vemeuÙeeÛes mhe° Deens. keâejCe, DeMee ØeeLe&vee-DeeMeerJee&oeves SKeeÅeeÛÙee JÙeefkeäleiele efveCe&ÙeeÛee Je ef¡emlemeYesuee DeefYeØesle vemeuesuÙee peerJeve peieCÙeeÛÙee MewueerÛee hegjmkeâej kesâuÙeemeejKes nesF&ue. lemesÛe ns meJe&, pes FÕejer mebkesâle Je hejcesÕejeÛÙee efveefce&leer ÙeespevesÛÙee Deieoer efJehejerle Deens, lÙeeJejÛe ef¡emlemeYesves efMekeäkeâeceesle&ye kesâuÙeemeejKes nesF&ue. SJn{sÛe veJns, lej pes hejcesÕejeÛÙee Ùeespevesvegmeej veener lÙeemee"erÛe ØeeLe&veeMeerJee&oeÉejs Skeâ Øekeâejs hejcesÕejeÛesÛe meeneÙÙe Je mebj#eCe ceeieCÙeemeejKes nesF&ue (11) Je les nemÙeemheo "jsue. cnCetveÛe, meceefuebieer pees[hÙeebJej ef¡emlemeYesDebleie&le ke=âheeMeerJee&oeÛeer ØeeLe&vee keâjCÙeeÛeer ceeieCeer ner ceevÙe keâjCÙeepeesieer veener.
 Skeâ iees° cee$e lejerner efJemejlee keâecee veÙes keâer hejcesÕej mJele: cee$e cees#eeÛÙee ceeiee&Jej ÛeeueCeeNÙee ¢ee he=LJeerleueeJejerue lÙeeÛÙee meJe& ueskeâjebvee lÙeeÛÙee DeeMeerJee&oeheemetve keâoeefhe JebefÛele "sJeerle veener. keâejCe, ‘‘DeeheuÙee neletve Ie[CeeNÙee heeheebhes#eener DeeheCe mJele: hejcesÕejemee"er DeefOekeâ ceesueeÛes Deenesle’’ (12). Demes Demetvener, hejcesÕej DeeheuÙee heeheebvee keâOeer DeeMeerJee&o, cnCepes lÙeeÛeer Devegceleer osCeej veener, ns mhe° Deens.
 hejcesÕej heeheebÛes meceLe&ve keâjerle vemeuee lejer heehÙeebvee cee$e lees DeeMeerJee&o oslees. pesCeskeâ¤ve heeheer ceeCemeeves JesUerÛe mJele:leerue GefCeJee DeesUKeeJÙeele. hejcesÕejeÛÙee ÛejeÛej me=°erJejerue ØeerleerÛÙee JÙeehekeâ ÙeespevesÛee DeeheCe Skeâ cenòJeeÛee Yeeie Demetvener kesâJeU DeeheuÙee keâener Meejerefjkeâ Je JewÛeeefjkeâ ieeWOeUecegUs DeeheCe hejcesÕejeheemetve Je lÙeeÛÙee ØesceU efve leejCeoeÙeer ke=âhesheemetve otj peele Deenesle, mJele:uee Deefuehle keâjerle Deenesle ¢eeÛeer lÙeeuee peeCeerJe JneJeer. ¢ee he§eeòe, YeeveeJej ÙesTve lÙeeves Deeheues ceeie& megOeejeJesle, yeoueeJesle (GbÛe Jeeše meKeue keâjeJÙeele… hene, ÙeMeÙee 40:3, ceòeÙe 3:3, ceeke&â 1:3, uetkeâ 3:4). ¢eemee"er lees meowJe ke=âhee-keâeÙe&Meerue Demelees.
 JeemleefJekeâ, ‘‘hejcesÕej, DeeheCe Deieoer (heeheer) Deenesle lemee Deeheuee mJeerkeâej keâjlees, cee$e DeeheCe Deenesle lÙeeÛe (heeheer) DeJemLesle lees DeeheuÙeeuee "sJeerle veener’’ (13), lej DeelÙebeflekeâ Øeerleerves DeeheuÙeeuee lÙee heeheielexletve (ogjeJemLesletve) yeensj keâe{CÙeemee"er meowJe ØeÙelveMeerue Demelees. lÙeener heefjefmLeleerle lees DeeheuÙeeJej keâener ueeole veener. meejemeej efJeÛeej keâ¤ve DeelcÙeeÛÙee Gæejemee"er DeMee hejcesÕejeuee cebpetj DemeCeeNÙee iees°eRÛÙee efveJe[erÛes mJeeleb$Ùe, cegYee Je ØesjCee oslees. ¢eekeâeceer lÙeeuee Deeheues hetCe& menkeâeÙe& cee$e DeLee&leÛe DeeJeMÙekeâ "jles.
 DeeleeheÙeËleÛÙee meJe& efJeJesÛeve Je meeOekeâ-yeeOekeâ ÛeÛexveblej DeeheuÙeeuee keâUtve Ûegkeâues Demesue keâer ef¡emlemeYee meceefuebieer pees[hÙeebÛee og:mJeeme keâjerle vemetve Jejerue meJe& (Oece&) leeefòJekeâ keâejCeebcegUs ef¡emlemeYee meceefuebieer pees[hÙeebvee DeeMeerJee&o osle veener, efkebâJee osT Mekeâle veener; efkebâyengvee efleuee lemee DeefOekeâejÛe veener.
 meeJe&Yeewce ef¡emlemeYesÛes hejceeÛeeÙe& heeshe øeâeefvmeme ¢eebveer ef¡emleer ßeæsefJe<eÙekeâ Oece&leòJeeÛÙee meJeexÛÛe heer"eÛes (Congregation for the Doctrine of the Faith) meefÛeJe DeeÛe&efyeMehe efpeÙeekeâescees ceesjeboer ¢eebveer ØelÙe#e YesšerojcÙeeve lÙeebvee DeJeiele kesâuÙeevegmeej, ef¡emlemeYesÛeer meoj Yetefcekeâe lÙeeleerue mhe°erkeâjCeeÛÙee meboYee&meefnle peenerjefjlÙee Øeefmeæ keâjCÙeeme ¢eeÛe Dee"Je[Ÿeele Devegceleer efouesueer Deens.
 
 [1] FRANCIS, Apostolic Exhortation Amoris laetitia, 250.
 [2] SYNOD OF BISHOPS, Final Document of the XV Ordinary General Assembly, 150.
 [3] SECOND VATICAN ECUMENICAL COUNCIL, Constitution on the Sacred Liturgy Sacrosanctum Concilium,60.
 [4] RITUALE ROMANUM ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli PP. Il
 promulgatum, De bendictionibus, Praenotanda Generalia, n.9.
 [5] Ibidem, n. 10.
 [6] Catechism of the Catholic Church, 2357.
 [7] In fact, the nuptial blessing refers back to the creation account, in which God’s blessing on man and woman is related to
 their fruitful union (cf. Gen 1:28 and their complementarity (cf. Gen 2:18-24).
 [8] FRANCIS, Apostolic Exhortation Amoris laetitia, 251.
 [9] Cf. CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH, Letter Homosexualitatis problema On the Pastoral Care of Homosexual Persons, 15.
 [10] De benedictionibus in fact presents an extended list of situations for which to invoke the blessing of the Lord.
 [11] CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH, Letter Homosexualitatis problema On the
 Pastoral Care of Homosexual Persons, 7.
 [12] FRANCIS, General Audience of December 2, 2020, Catechesis on Prayer, the blessing.
 [13] Ibidem.