yeeÙeyeueceOeerue %eevemeeefnlÙe – 2SefØeue 2021


  – Heâe. ([e@.) je@yeš& yeer. ef[meespee
 
 %eeveeÛeer mebkeâuhevee mecepetve Iesleevee DevegYeJe, efvejer#eCe, DeelceefÛebleve DeeefCe F&ÕejefÛebleve ¢ee keâener hewuetbÛee efJeÛeej keâjCes keâmes DeefveJeeÙe& "jles les DeeheCe heeefnues. Ùee peieele peerJeve peiele Demeleevee FŒeeSueer ueeskeâebvee pees DevegYeJe Deeuee, hejcesÕejeÛÙee ØesceeÛeer peer DevegYetleer Deeueer, DeeheuÙee yeebOeJeebÛÙee keâ"erCe Je hee<eeCeceÙe ùoÙeeÛeer peer ØeefÛeleer Deeueer efkebâJee Mespeejerue je°^ebkeâ[tve Je efvemeiee&keâ[tve pes efMekeâeÙeuee efceUeues lÙeeÛes Øeefleefyebye yeeÙeyeueceOeerue %eevemeeefnlÙeeceOÙes Ie[uesues Deens. ¢ee %eeveeÛes mJe¤he efpelekesâ Yeeweflekeâ Deens eflelekesâÛe les heejceeefLe&keâ efkebâJee Deueewefkeâkeâ Deens. lÙeeuee pemes FeflenemeeÛes keâeWoCe ueeYeuesues nesles lemeeÛe efÛejblevelJeeÛee mheMe& Peeuesuee neslee. lÙeecegUs ns %eeve pemes kesâJeU FŒeeSueer ueeskeâebheÙeËle ceÙee&efole jeefnues veener lemes les iesuÙee leerve npeej Je<eeËceOÙes Depetvener keâeueyee¢e "juesues veener.
 pegvÙee keâjejeleerue %eevemeeefnlÙe
 yeeÙeyeueceOeerue keâesCelÙeener hegmlekeâeÛes uesKeve hetCe&lJeeme peeCÙeehetJeea les uesKeve SketâCe heeÛe šhhÙeebceOetve iesuesues Demeles. heefnuÙee šhhÙeele ueeskeâebvee hejcesÕejeÛee DevegYeJe Deeuesuee Demelees. lees SKeeÅee DeodYegle IešvesÉejs Demet Mekeâlees efkebâJee owvebefove peerJeveeleerue meJe&meeceevÙe Ie[ecees[eRÉejs Demet Mekeâlees (Goe. ueeue mecegõ Deesueeb[Ces efkebâJee mecegõele ceemesceejer keâjCes). ogmeNÙee šhhÙeele ne DevegYeJe peveceeCemeeble ÛeÛexÛee efJe<eÙe yevelees. lÙeebÛÙee veepetkeâ YeeJevee lÙee IešvesMeer pees[uÙee peeleele. leer mce=leer peheCÙeemee"er GlmeJe, Øeleerkesâ, keâLee, ieeCeer DeMee ceeOÙeceebÛee Jeehej kesâuee peelees. eflemeNÙee šhhÙeele ¢ee ceewefKekeâ hejbhejsÛes ¤heeblej efueefKele hejbhejsle nesles. cee$e les kesâJeU mebkeâueve Demeles. ÛeewLÙee šhhÙeele lÙee mebkeâueveeJej mebheeokeâerÙe mebmkeâej kesâues peeleele. MesJešer ns uesKeve F&ÕejØesefjle cnCetve peenerj kesâues peeles Je lÙeeÛee meceeJesMe heefJe$e «ebLeele kesâuee peelees.
 pegvÙee keâjejeleerue %eevemeeefnlÙe DemesÛe efJekeâefmele nesle iesues. lÙee efJekeâemeeÛeer keâener "Ukeâ iegCeJewefMe°Ÿes heg{erueØeceeCes :-
 1) FŒeeSueÛeer keâjej-hejbheje
 pegvÙee keâjejeceOeerue efJeefJeOe hegmlekeâebceOÙes keâjej ner mebkeâuhevee hegvne hegvne JeeÛeeÙeuee efceUles. Glheòeer 3:15 ceOÙes hejcesÕejeves Deeoece-SJesMeer keâjej kesâuee. lÙeevegmeej peieele JeeF&šeÛee efkeâleerner megUmegUeš Peeuee lejer lÙee JeeF&šeÛeer veebieer "sÛeCÙeeÛes meeceLÙe& MesJešer hejcesÕeje"eÙeer Deens Demee DeelceefJeÕeeme lÙeeJesUer DeeheuÙee Deeefoce ceelee-efhelÙeebceOÙes GlheVe keâjCÙeele Deeuee. Glheòeer 9:13 ceOÙes hejcesÕej veesneMeer keâjej keâjlees. lÙeeÉejs DeeheCe efvecee&Ce kesâuesueer peerJeme=°er keâOeerÛe ve° ve keâjCÙeeÛes JeÛeve hejcesÕej oslees. Glheòeer 17:10 ceOÙes hejcesÕej DeeyeÇeneceeMeer keâjej keâjlees DeeefCe megblee ner lÙee keâjejeÛeer KetCe Demesue Demes peenerj keâjlees. hejcesÕejeves ceesMeskeâjJeer kesâuesuee keâjej one Dee%eebÛÙee ¤heeves Deepener ef¡emlemeYesceOÙes ØeYeeJeerheCes keâeÙe&jle DemeuÙeeÛes efometve Ùesles. 2 MecegJesue 7:12 Ùee DeOÙeeÙeebceOÙes hejcesÕej oeefJeoeMeer pees keâjej keâjlees lÙeeÛeer heefjhetleea ÙesMet ef¡emlee"eÙeer PeeuÙeeÛes efometve Ùesles (heene uetkeâ 1:32-33). efÙece&Ùee mebos°Ÿeeves Øekeâš kesâuesueer ‘‘veJÙee keâjejeÛeer’’ keâuhevee (31:31-33) ÙeesSue mebos°Ÿeeves (DeOÙeeÙe 2) DeeCeKeer mhe° kesâueer DeeefCe leer hesvšskeâe@mšÛÙee efoJeMeer heefJe$e DeelcÙeeÛÙee Deeieceveeves meekeâej Peeueer (Øes.ke=â.2).
 pegvÙee keâjejeleerue %eevemeeefnlÙeeceOÙes Ùee keâjej mebkeâuhevesÛes mhe° Øeefleefyebye he[uesues Deens (heene, yesveefmeje 44:18,20; 45:7).
 2) FefpehleceOeerue MeeŒÙeebÛes %eeve
 FefpehleÛÙee Heâejes jepeeÛÙee ojyeejele leerve ØekeâejÛeer keâeces keâjCÙeemee"er MeeŒeer vesceCÙeele Deeuesues nesles. les JÙeJemLeehekeâerÙe Je keâeÙee&ueÙeerve keâecekeâepe meebYeeUeÙeÛes, uesKeve-mebkeâueve-mebheeove keâjeÙeÛes DeeefCe jepeeuee meuuee osCes, leeefòJekeâ Je peerJeveefJe<eÙekeâ ØeMveebJej (Goe. peerJeveeÛee DeLe&, ce=lÙet, cejCeesòej peerJeve, ceeveJeer peerJeveeleerue og:Ke) ÛeÛee& Ie[Jetve DeeCeeÙeÛes.
 ns MeeŒeer jepeeyejesyej Flej osMeebleerue hebef[leebmeceJesle ÛeÛee& keâ¤ve keâener efJeÛeej ceeb[erle. DeMee efJeÛeejebÛes uesKeve, mebkeâueve Je mebheeove keâ¤ve les jepeojyeejeleerue oHeälejele "sJeerle. lÙeeefMeJeeÙe jepeIejeCÙeeleerue cegueebvee, mejoejheg$eebvee efMe#eCe osle, Deeblejje°^erÙe heeleUerJej jepeeÛes ØeefleefveefOelJe keâjerle.
 Meueceesve jepeeves FefpehleceOeerue ¢ee MeeŒeer ueeskeâebvee DeeheuÙee ojyeejer yeesueeJetve Iesleues. lÙeebveer kesâuesuÙee Depeye keâeceefiejercegUs FŒeeSueceOÙes %eevemeeefnlÙeeÛeer hejbheje HeâesHeâeJele iesueer.
 3) cesmeseheesšeefceÙeeleerue ueeskeâmeeefnlÙe
 FefpehleceOÙes pemes MeeŒeer ueeskeâebÛes %eevemeeefnlÙe Øeefmeæ nesles lemesÛe cesmeseheesšeefceÙeeceOÙes ueeskeâmeeefnlÙe ueeskeâefØeÙe nesles. MeeŒeer ueeskeâebÛes %eeve jepeojyeejeletve Jeenele nesles; lej ueeskeâmeeefnlÙeeleerue %eeve kegâšgbyee-kegâšgbyeeletve Deesmeb[tve Jeenele nesles. jepeojyeejele MeeŒeer ns GÛÛeYeüt cegueebÛes efMe#ekeâ nesles; lej kegâšgbyeele Je[erue ns cegueebÛes (Heâkeäle cegueiesÛe!) efMe#ekeâ nesles. DeMee ØekeâejÛÙee JeeleeJejCeele Skeâe efhe{erkeâ[tve ogmeNÙee efhe{erheÙeËle keâLee, oeKeues, yeesOeJeÛeves, cnCeer, megefJeÛeej, JeekeâdØeÛeej DeMee mJe¤heele %eeve nmleebleefjle kesâues peeÙeÛes.
 FŒeeSueer ueeskeâebÛÙee celes meJe& ØekeâejÛes %eeve ÙeenJes (hejcesÕej)ceOetve Giece heeJeles DeeefCe les lÙeeÛÙeeceOÙes keâUmeeuee heesnesÛeles. lÙeecegUs lÙeeÛÙeeefJe<eÙeer DeeojÙegkeäle Yeerleer yeeUieuÙeeme DeeheuÙeeuee %eeveØeehleer nesles DeMeer lÙeebÛeer OeejCee nesleer (‘‘osJeeÛes YeÙe ne %eeveeÛee ØeejbYe nesÙe’’ – veereflemet$es 1:7).
 hejcesÕej kesâJeU yegefæpeerJeer, efJeodJeeve Je efJeÛeejJeble ¢eebÛeeÛe veJns; lej meJe& ieesjieefjyeebÛee Deemeje Deens Demes FŒeeSueer-Ùengoer $e+ef<ecegveeRÛes cele nesles. lÙeecegUs FŒeeSueer %eevemeeefnlÙeele cesmeseheesšeefceÙeeÛÙee ueeskeâmeeefnlÙeeÛÙee heeTueKegCee Dee{Utve Ùesleele. ieefjyeer-ßeercebleer, DeeUme-GÅeesie, MeneCeheCee-cetKe&heCee, Øesce-keâheš, Deepeej-DeejesiÙe, JÙeeheej-Oeboe, Œeer-heg®<e, megKe-og:Ke, DeMee Deveskeâ JÙeeJeneefjkeâ Je keâewšgbefyekeâ efJe<eÙeeJej %eevemeeefnlÙeele efJehegue %eeveefMebheues heeneÙeuee efceUleele.
 4) FŒeeSueceOeerue efJekeWâõerkeâjCe ÛeUJeU
 Fefpehle ÙesLeerue MeeŒeer ueeskeâebÛes %eeve DeeefCe cesmeseheesšeefceÙee ÙesLeerue keâewšgbefyekeâ mJe¤heeÛes %eeve ¢eebÛee ØeYeeJe pemee FŒeeSueÛÙee %eevemeeefnlÙeeJej he[uesuee Dee{Ulees lemeeÛe FŒeeSueÛÙee Debleie&le Oeeefce&keâ, jepekeâerÙe Je meeceeefpekeâ heefjefmLeleerÛee keâJe[meeosKeerue Ùee %eevemeeefnlÙeeceOÙes he[uesuee efomelees. FŒeeSueÛes %eevemeeefnlÙe leerve cenòJeeÛÙee meb›eâceCe DeJemLesletve iesuesues Deens.
 pes¤meuesceÛÙee cebefojekeâ[tve Ùengoer efveÙeceMeeŒeekeâ[s
 F.me.het. 587 les 538 ¢ee keâeUeceOÙes FŒeeSueer pevelee yeeefyeueesveÛÙee nöheejerceOÙes nesleer. lÙeehetJeea meJe& keâener MeueceesveeÛÙee cebefojeMeer efveieef[le nesles. MeueceesveeÛes cebefoj ns FŒeeSueÛÙee Oeeefce&keâ peerJeveeÛes keWâõefyebot nesles. meJe&meeOeejCele: F.me.het. 930 les 587 ¢ee keâeUele ns cebefoj cees"Ÿee efoceeKeeves meJeeËvee DeeheCeekeâ[s Deekeâ<et&ve Iesle nesles. ogozJeeves F.me.het. 597 les 587 ojcÙeeve yeeefyeueesveves kesâuesuÙee nuuÙeele ns cebefoj GodOJemle kesâues iesues.
 heg{s yeeefyeueesveÛÙee nöheejerletve hejleuesuÙee ÙengÅeebveer F.me.het. 520 les 515 ojcÙeeve cebefoj GYeejCeerÛes keâece kesâues. lÙeeveblej kesâJeU Gheemevee yeUer, Ùe%e, ØeeLe&vee ¢eeJej veJns; lej efveÙeceMeeŒeeÛes he"Ce DeeefCe heeueve ¢eeJej Yej osCÙeele Deeuee. lÙeecegUs cebefojehes#ee efveÙeceMeeŒeeÛes cenòJe Jee{ues. efveÙeceMeeŒeeÛes heeueve keâjCeeje lees %eeveer Demee efJeÛeej meceepeceveele ®peuee. lÙeeÛes Øeefleefyebye mlees$e 1, yesveefmeje 28, GheosMekeâ 12, %eeve«ebLe 1-2 DeMee DeOÙeeÙeebceOÙes mhe°heCes he[uesues Deens.
 jepeJee[Ÿeekeâ[tve ieg®peveebkeâ[s (jyyeer)
 yeeefyeueesveÛÙee nöheejerDeeOeer FŒeeSueceOÙes jepesMeener nesleer. %eeveer JneÙeÛeb lej jepeojyeejeleerue MeeŒeer ueeskeâebkeâ[tve efMe#eCe IÙeeÙeuee nJeb Demee mebkesâle neslee. lÙeecegUs %eeveeÛeer cekeälesoejer cet"Yej ØemLeeefheleebkeâ[s nesleer (ceòeÙeÛÙee MegYeJele&ceeveele %eeveer heg®<e nsjesoeÛÙee jepeJee[Ÿeele iesues. efleLesner MeeŒeer Je ueeskeâebÛes Je[erue ¢eebveer ÙesMetÛee pevce yesLeuesnsceuee nesCÙeeefJe<eÙeerÛes Yeekeâerle JeeÛetve oeKeefJeues (ceerKee 5:2·ceòeÙe 2:6).
 nöheejerletve hejleuÙeeveblej ueeskeâebÛes vesle=lJe jepeekeâ[tve ieg®peveebkeâ[s iesues. efÙece&Ùee 18:18 ceOÙes ‘ÙeepekeâebÛes efveÙeceMeeŒe%eeve, %eevÙeebÛeer cemeuele Je mebos°ŸeeÛes JeÛeve’ ¢ee eflevner Yetefcekeâe meceheeleUerJej DeeCeCÙeele DeeuesuÙee Deensle. yesveefmeje 7:29-31, 8:8-9 meejKÙee GleeNÙeebceOÙes ne yeoue Ûeškeâve vepejsle Yejlees.
 je°^erÙe SskeäÙeekeâ[tve keâewšgbefyekeâ keâuÙeeCeekeâ[s
 nöheejerÛÙee keâeUele FŒeeSueer-Ùengoer ueeskeâebÛÙee ceveeleerue osMeYekeäleerÛeer YeeJevee ueÙeeme iesueer. mlees$e 137 ceOÙes cnšuÙeeØeceeCes lÙeebvee kesâJeU pes¤meuesceÛeer Dees{ JeešeÙeÛeer. veyegKeodvesmmej jepeeves ceglmeöerheCeeves lÙeebvee Skeâ$e ÙesCÙeeheemetve otj "sJeuesues nesles. lÙeecegUs Skeâ je°^, Skeâ JebMe Ùee efJeÛeejeÛeer peeiee Skeâ kegâšgbye ¢ee efJeÛeejeves Iesleueer.
 nöheejerletve hejleuÙeeveblej ne keâewšgbefyekeâ keâuÙeeCeeÛee efJeÛeej KetheÛe ØeyeU nesT ueeieuee. lÙeecegUs FŒeeSueer %eevemeeefnlÙeeleerue yengleebMe hegmlekesâ ceelee-efhelÙeeÛee mevceeve, cegueemebyebOeer heeuekeâebÛeer keâle&JÙes, cegueebveer DebieerkeâejeÙeÛeer cetuÙes, hewMeeÛee JÙeJenej Je MespeejOece& DeMee efJe<eÙeebJej, ceeie&oMe&ve keâjleevee efomeleele. – (›eâceMe:)