Jesovesletve Jeboveekeâ[sSefØeue 2021


  – Heâe. ([e@.) je@yeš& yeer. ef[meespee
 
 leerme-lesnleerme Je<ex ns keâener cejeÙeÛeb JeÙe veJnleb cegUer! cee$e lees pevceeuee Deeuee neslee lees cejCÙeemee"erÛe. pevceeDeeOeerÛe yeeheeves lÙeeÛÙee DeefmlelJeeefJe<eÙeer Mebkeâe GheefmLele kesâuesueer… pevcele:Ûe Me$etves leueJeej Ghemeuesueer… osJeotleebÛÙee ieeÙeveeÛes metj nJesle efJejleele ve efJejleele leesÛe yesLeuesnsceÛÙee heeUCÙee-heeUCÙeebceOetve Je Ieje-Iejebletve efJeueeheeÛes Je DeekeâebleeÛes mJej Gcešt ueeieuesues… ceW{heeU, jepes, veeleueie ¢eebÛÙeekeâ[tve keâes[-keâewlegkeâ keâ¤ve IesCÙeeÛes efoJeme mejle veenerle, leesÛe efveJee&efmele nesCÙeeÛee ogozJeer Øemebie lÙeeÛÙeeJej Deeuesuee… FŒeeSueele DeveskeâebÛes he[Ces Je hegvne G"Ces ¢eeÛes efÛevn nesCÙeemee"er lees peieele DeJelejuesuee… lÙeeÛÙee jepÙeeÛee Deble nesCeej veener ns osJeotleeÛes Meyo ceveele KesUJeCeeNÙee ceefjÙesÛÙee keâeveeJej efMeceesve mebos°ŸeeÛes Yeekeâerle GkeâUlÙee lesueeÛÙee LeWyeemeejKes he[uesues : ‘‘legPÙee efpeJeebletve leueJeej Deejheej Yeesmeketâve peeF&ue.’’
 JesovesÛeb yeeUkeâ[t heÛeJetve lees %eeveeves Je Mejerjeves, osJeeÛÙee Je ceeCemeebÛÙee ke=âhesle Jee{le DemeuesuÙee lÙeeuee… ‘‘ne ceePee hejceefØeÙe heg$e Deens’’ DeMeer DeekeâeMeJeeCeer Ssketâ Ùesles keâeÙe DeeefCe lÙeeÛÙee ceeieesceeie mewleeveeÛes ieeWOeU efvecee&Ce keâjCeejs Meyo yesÛewve keâjleele keâeÙe… ‘‘let pej osJeeÛee heg$e DemeMeerue lej…’’ lÙeeuee Deeoece-SJesÛeer Dee"JeCe Peeuesueer DemeeJeer… osJeeves DeeheuÙee ØeeflecesØeceeCes Je Øeefle¤heeØeceeCes efvecee&Ce kesâuesuÙee heleer-helveeruee ‘‘legcner osJeemeejKes Jneue…’’ DeMee Meyoeble ceesnele hee[uesues nesles. efleLetveÛe og:Ke, Jesovee, cejCe ¢eebÛeer ceeefuekeâe meg¤ Peeuesueer nesleer… Deelee veJee Deeoece yevetve lÙeeuee hejleerÛee ØeJeeme meg¤ keâjeÙeÛee neslee… lees cees#eeÛee ceeie& cejCeeÛÙee cewoeveeletve peeCeej neslee… lÙeeves kebâyej keâmeueer… [eskeäÙeeJej leejCeeÛes efMejŒeeCe OeejCe kesâues… ÚeleerJej veerefleceòJeeÛes GjŒeeCe Ieeleues… Skeâe neleele osJeMeyoeÛeer ogOeejer leueJeej Iesleueer… ogmeNÙee neleele efJeÕeemeeÛeer {eue Iesleueer… keâcejsuee melÙeeÛee keâcejyebo keâjkeâÛetve DeeJeUuee… heeÙeele MeebleerÛeer megJeelee& Demeuesueer efmeælee Ûe{Jeueer… lÙeeÛes Peie[Ces Deelee jkeäle-ceebmeeyejesyej, ne[e-ceebmeeÛÙee ceeCemeebyejesyej veJnles… les Ùegæ nesles… Ùee peieeÛÙee DeefOeheleeryejesyej… DeekeâeMeeÛÙee ogjelcÙeeyejesyej… keâeUesKeeÛÙee DeefOekeâeNÙeebyejesyej…
 …DeeefCe lÙeeves legleejer Hegbâkeâueer : ‘‘hejcesÕejeÛee Deelcee ceePÙeeJej Deeuee Deens. keâejCe oerveebme MegYeJeelee& osCÙeemee"er lÙeeves ceuee DeefYe<eskeâ kesâuee Deens…’’ lÙeeÛÙee cegKeeletve efveIeCeejer ke=âheeJeÛeves keâeveeuee iees[ ueeiele nesleer. cee$e keâeUpeeuee PeeWyele nesleer… SskeâCeeNÙeebveer lÙeeÛee keâ[sueesš keâjCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee.. IejÛÙee ueeskeâebveer lÙeeuee Jes[Ÿeele keâe{ues… ieeJekeâNÙeebveer lÙeeÛÙeeJej DeefJeÕeeme oeKeefJeuee… meesyele Demeuesues efMe<ÙeosKeerue mJeeLee&ves yejyešuesues nesles. MeeŒeer-he®Meer lÙeeÛÙeeJej šhetve yemeues nesles. leMeeleÛe cebefojeÛes MegæerkeâjCe keâ¤ve lÙeeves Oeeefce&keâ Je jepekeâerÙe DeefOekeâeNÙeebvee ef[JeÛeues nesles. ÙengefoÙeeÛÙee JeeUJebšele hejeYetle Peeuesuee mewleeve [tKe Oe¤ve yemeuesuee neslee… Deelee leesner Deeheues [eJehesÛe KesUt ueeieuee… YejuÙee leešeJe¤ve pÙegoemeuee G"eÙeuee ueeJetve lÙeeves Deeheuee Øeleehe oeKeJeeÙeuee meg®Jeele kesâueer nesleer…
 Sosve yeeiesceOÙes megKeeÛÙee ueeuemesheeÙeer ceeveJeeÛes heleve Peeues nesles. Deelee iesLeMesceeves yeeiesceOÙes ceveg<ÙeeÛee heg$e jkeäleeÛee Ieece ieeUerle neslee. DebleÙee&ceer ÛeeueuesuÙee mebIe<e&¤heer JesovesÛÙee Pee[euee Deeuesueer leer ueeue Hegâues nesleer. JesovesÛee ne heeefjpeelekeâ Deelee DeMeeÛe Øekeâejs Hegâuele peeCeej neslee. pÙegoemeÛes Ûegbyeve, efMe<ÙeebÛes heueeÙeve, efyeveyeg[eÛes Deejeshe, efheueeleeÛes nele OegCes, ÛeeyekeâeÛes Heâškesâ, Deesye[ Oeesye[ ›etâme, Ke[keâeU Jeeš, ueeskeâebveer kesâuesueer Leóecemkeâjer, hes$eeÛee vekeâej, jesceer efMeheeÙeebveer ÛeeueJeuesueer efJešbyevee, keâeueJeejerJejerue jCejCeles Tve, [eskeäÙeeJejerue keâešsjer cegketâš, nelee-heeÙeeble peeCeejs efKeUs… DeMee efJeefJeOe ¤heeble JesovesÛes Skeâ-Skeâ Hetâue Gceuele nesles. ›egâmeeJe¤ve DeesIeUCeeNÙee jkeäleeÛÙee Skeâ-Skeâ LeWyeele JesovesÛee ngbkeâej o[uesuee neslee…
 ›egâmeeÛÙee ueekeâ[euee efKeàÙeebveer peKe[uesueer lÙeeÛÙee MejerjeÛeer leej Pebkeâejueer iesueer. efleÛÙeeletve yeensj he[Ceeje, Jesovesves DeesLebyeuesuee Skeâ-Skeâ metj GheefmLeleebÛes keâeUerpe efJeoerCe& keâ¤ve peele neslee… yeehee, lÙeebvee #ecee keâj… Deepe let ceePÙeeyejesyej megKeueeskeâeble DemeMeerue… yeeF&, heene legPee cegueiee… ceePÙee osJee, ceePÙee osJee, let ceePee lÙeeie keâe kesâueeme?… ceuee leneve ueeieueer Deens… hetCe& Peeues Deens… ns efhelÙee, ceer ceePee Deelcee legPÙee neleer meesheefJelees… keâeueJeejerJejÛes ns mehlemetj Deemecebleele Iegcele jeefnues… Deelee Jesovee Meceueer nesleer. cee$e ØeerleerÛee Debieej efJePeuesuee veJnlee… YeeuÙeeÛes heeles ueeieleeÛe lÙeeÛÙee ce=le Mejerjeletve peerJeveeÛee Peje Jeent ueeieuesuee neslee… Jesovee efJejefnle Mejerj keâeUesKÙee Le[iÙeele efJemeeJeueb…
 cee$e lÙeeÛeer Jesovee JeebPe "jCeejer veJnleer… lÙee JesovesÛÙee keâeUesKÙee je$eerle ieewjJeceÙe peerJeveeÛee G<e:keâeue o[uesuee neslee. ieJneÛee oeCee peefceveerle he[tve cesuee neslee, kegâpeuee neslee… ¤peuee neslee… Deelee lees heg<keâU heerkeâ osCeej neslee… legÛÚ ceeveuesuee, ceveg<Ùeebveer šeketâve efouesuee, keäuesMeebveer JÙeeheuesuee, JÙeeOeeRveer Yejuesuee, ¤hejbie vemeuesuee, MeesYee-meeQoÙe& vemeuesuee heg®<e Deelee JeboveerÙe "jCeej neslee. lÙeeuee PeeuesuÙee efMe#escegUs Deecnebuee Meebleer efceUCeej nesleer.. lÙeeuee yemeuesuÙee HeâškeäÙeebveer Deecnebuee DeejesiÙe Øeehle nesCeej nesles… ›egâmeeÛeer Jeeš ner mJeiee&Ûeer Jeeš yeveCeej nesleer… DeheceeveeÛes efÛevn Demeuesuee ›etâme leejCeeÛes Øeleerkeâ yeveCeej neslee… metÙe& GieJeCÙeeDeeOeerÛe hegve®lLeeveeÛee ØekeâeMe meJe&$e HeâekeâCeej neslee… Gòece ceW{heeU efpeJeble Peeuee neslee… efJeKegjuesueer ceW{js Deelee Skeâ keâUhe yevetve efnjJÙeeieej kegâjCeele ÛejCeej nesleer… mebLe heeCÙeeJej peeCeej nesleer…
 ueeb[iee keâeskeâjepeJeU jenCeej neslee… efÛeòee keâj[epeJeU yemeCeej neslee… ieeÙe Je DemJeue Skeâ$e ÛejCeej nesles. efmebn yewueeØeceeCes keâ[yee KeeCeej neslee… leevns yeeU veeieeÛÙee efyeUepeJeU KesUCeej nesles… Leevelegšs cetue HegâjMÙeeÛÙee yegyegUeuee nele ueeJeCeej nesles… Yeerleer veener… onMele veener… Demegjef#elelee veener… Deefveef§elelee veener… lÙeeÛÙee hegve®lLeeveeves veJes DeekeâeMe DeeefCe veJeer he=LJeer ns mJehve meekeâej nesCeej nesles… meele efJekeâejebletve cegkeäle Peeuesueer cesjer ce@ioeuesve Øesef<eleebÛeer Øesef<elee yeveCeej nesleer… ÛebÛeue Je=òeerÛee hes$e keâCeKej Ke[keâ yeveCeej neslee… mebMeÙeer Je=òeerÛee Lee@ceme ßeæsÛee efMeuesoej yeveCeej neslee…
 pÙeeuee lÙeebveer efJebefOeues lÙeeÛÙeekeâ[s meJe&peCe Deeojeves Je YeefkeäleYeeJeeves heenCeej nesles… JesovesÛÙee Yeóerletve leeJetve megueeKetve efveIeeuesues Mejerj ieewjJeceÙe lespeeves leUheCeej nesles… ner meejer efkeâceÙee lÙee JesovesÛeer nesleer… cnCetve Jesovee šeUeÙeÛeer vemeles… leer keâJešeUeÙeÛeer Demeles… lÙee Jesovesuee Jebove! ›egâmeeuee Jebove!! hegve®eflLele ef¡emleeuee Jebove!!!