ef¡emleeÛÙee hegve®lLeeveeÛes DeeJneveSefØeue 2021


  – Heâe. pee@ve ce@LÙet Heâjespe, Ùes.meb.
 
 keâeÙeoskeâevetve, efJeOesÙekeâ, efveÙece DeeefCe MeyyeeLe meJe&meeceevÙe veeieefjkeâebÛÙee efnleemee"er Demeleele. Deeheues keWâõ mejkeâej meJe&meeceevÙe pevelee, Meslekeâjer Jeie& DeeefCe iejerye keâeceieej pevelee ¢eebÛes DeefYeJÙekeäleer mJeeleb$Ùe Je nkeäkeâ ÙeebÛÙeeefJe®æ keâeÙeoskeâevetve keâueceeÛee DeÙeesiÙe Øekeâejs Jeehej keâ¤ve YeejleerÙe ueeskeâMeener DeeefCe vÙeeÙemebmLesÛeer efJešbyevee Je ieUÛesheer keâjle Deens. MeslekeâNÙeebÛÙee efJe®æ DeeefCe Deceerj, OeveJeeve GÅeesieheleeRÛÙee YeuÙeemee"er pes leerve ke=â<eer keâeÙeos ceesoer mejkeâejves kesâues Deensle, les ceeies IesCÙeemee"er efouueerÛÙee meerceejs<eebJej hebpeeye, njÙeeCee, GòejeKeb[, GòejØeosMe, efyenej, jepemLeeve, ceneje°^, kesâjU FlÙeeoer jepÙeeleerue Meslekeâjer 25 veesJnWyej 2020heemetve Deeboesueve keâjle Deensle. eflevner keWâõerÙe ke=â<eer keâeÙeos jö keâjCÙeeÛÙee ceeieCeerJej Meslekeâjer "ece Deensle. lÙeemee"er ns Deeboesueve ieebOeer peÙebleerheÙeËle ÛeeuetÛe "sJeCeej Demee Meslekeâjer DeeefCe lÙeebÛes vesle=lJe keâjCeejs jekesâMe efškewâle ¢eebveer efveOee&j kesâuee Deens.
 peieCÙeeÛeer Oe[he[ keâjCeeNÙee ceeCemeeÛÙee Deeboesueveele ef¡emle efÛej[uee peele Deens. keâ[ekeäÙeeÛÙee Leb[erle yesIej DeJemLesle lees MeslekeâNÙeebÛÙee yeepetves GYee Deens. MeslekeâNÙeebÛee ›eâe@me DeeheuÙee KeebÅeeJej IesTve jepeOeeveerle jepesmeensyeeÛÙee, DeeOegefvekeâ MeeŒeer he®<eebÛÙee Yesšerme peele Deens. cee$e lÙeebÛÙeener ceeiee&Jej efKeUs "esketâve lÙeebvee De[Jeues peele Deens. lÙeebÛÙee ceeiee&le keâešsjer kegbâheCes Ieeleueer peele Deensle. Ûengyeepetbveer henejskeâjer mewefvekeâebvee GYes kesâues Deens. lÙeebÛee peieeMeer mebheke&â lees[uee Deens. lÙeebÛÙee DebieeJej Leb[ieej heeCÙeeÛes HeâJeejs ceejues peele Deensle.
 ¢ee Je<ee&ÛÙee GheJeemekeâeUele JesoveeceÙe efKeàÙeebveer šesÛeuesuÙee DeeefCe keâešsjer kegbâheCeeves jkeäleyebyeeU PeeuesuÙee ÙesMetÛeer mee#e osCÙeemee"er ØelÙeskeâeuee DeeheuÙee lÙeeieeÛeer efkebâcele ceespeeJeer ueeiesue. keâešsjer Pee[eJej yenjuesues iegueeyeeÛes Hetâue DeeheuÙee jbieeves veJns; lej DeeheuÙee keâešsjer peieCÙeeves DeeheuÙee meeQoÙee&Ûee, efceMeveÛee Øemeej keâjles. Deepe meJe&meeceevÙe pevelee Deveskeâ mecemÙeebvee meeceesjs peele Deens. keâesjesvee efJe<eeCet, efvejhejeOeebvee vepejkewâo, le®Ce cegueeRJej-efŒeÙeebJej-DeeefoJeemeer yeeÙeebJej nesCeejs yeueelkeâej, MeslekeâNÙeebÛes Deeboesueve DeeefCe DeekeâeMeeuee efYe[Ceejs hesš^esue-ef[PesueÛes YeeJe ÙeecegUs ÙesMetÛÙee JesoveeceÙe og:KemenveeÛeer Jeeš Deveskeâ ceeCemeebÛÙee mebIe<ee&le Ûeeuet Deens. melÙeemee"er, vÙeeÙeemee"er, ceeveJeer nkeäkeâemee"er, veeieefjkeâlesmee"er, Oeeefce&keâ mJeeleb$Ùeemee"er Heâe. mš@ve mJeeceer DeeefCe menkeâejer ÙeebÛÙee Jeleerves ue{e… Demes DeveskeâefJeOe ue{s jmlÙeeJej ÙesTvener meòeeOeeNÙeebÛÙee ùoÙeeuee heePej Hegâšle veener. DeepeÛeer ner YeÙeevekeâ heefjefmLeleer mJeleb$e ueeskeâMeener Yeejle osMeele DevegYeJeleevee Deeheues mebJesoveMeerue ceve DemJemLe nesles. jepekeâejCÙeeÛÙee, meòesMeenerÛÙee, Oece&Jes[ŸeebÛÙee keâeÙeosyeepe peeàÙeele DeeheCe meJe&meeceevÙe ceeCemes yebefomle nesle Deenesle. ÙesMet ef¡emleeÛes, mebos°ŸeebÛes, cenelcÙeebÛes, mJeeleb$ÙeJeerjebÛes yeefueoeve JÙeLe& peeT veÙes nerÛe Deeheueer leer›e efÛeblee Deens.
 Deepe DeeheuÙee DeJeleerYeJeleer vepej šekeâueer lej DeeheuÙee °erme he[les les ueeKees meJe&meeceevÙeebÛes efJemkeâUerle Peeuesues peerJeve. DeepeÛÙee jepekeâerÙe Ie[ecees[er Je meòeeOeejer jepÙekeâlÙeeËÛeer efnšuejMeener ÙeecegUs meeceevÙe ceeCemeebÛeer peerJeves heeskeâU nesTve JewHeâuÙeeves «eemeueer Deensle. ueeskeâMeenerle osKeerue melÙeJeeve, efvejhejeOe DeeefCe Meslekeâjer ÙeebÛeer keâeW[er Peeueer Deens. jepÙeJÙeJemLee efKeUefKeUer nesle Deens. jepÙekeâlÙeeËÛÙee vee[Ÿee yeuee{Ÿe Je meJexmeJee& GÅeesieheleeRÛÙee neleer efometve Ùesleele. lÙeecegUs leUeieeUeleerue pevelesefJe<eÙeer lÙeebÛÙee peeefCeJee yeesLeš nesle Deensle. Ùee DeMegæ JeeleeJejCeecegUs jepekeâejCeeuee, Oecee&uee Je Oece&mebmLeebvee iueeveer Ùesle Deens. cnCetve Deepe DeeheuÙeeuee veJÙee ÙegieeÛÙee mebos°ŸeeÛeer efveleeble iejpe Deens.
 meceepeeleerue, jepekeâejCeeleerue DeheØeJe=òeeRcegUs ‘jkeäleeÛÙee veelÙeeuee’ le[e peele Deens. ceeCetme DemJemLe Deens. mebIe<ee&ÛÙee keâes<eele De[keâuesuee Deens. ceeCemeeÛeer Deebleefjkeâ Meebleer veenerMeer nesle Deens. DeeOÙeeeflcekeâ mJeemLÙeemee"er ceeCetme heesjkeâe nesle Deens. oesve npeej Je<eeËhetJeea hejcesÕejeÛÙee JeeCeerletve Øekeâš Peeuesues ÙesMetef¡emleeÛes ‘ceeie&, melÙe, peerJeve’ ns JeÛeve Depetvener efpeJeble DemeuÙeeÛes DeeheuÙeeuee ØeefÛeleer Ùesles. Deepener meceepe, jepekeâejCe, Oece& DeeefCe efnšuejMeenerle efheueele, nsjeso pevceeme Ùesle Deensle. vÙeeÙe, melÙeemee"er pes GYes jenleele, pes ue{e osleele lÙeebvee nöheej, le[erheej keâjCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee peelees. ef¡emleeÛÙee melÙeeÛee, veweflekeâlesÛee, peerJeve ceeiee&Ûee lÙeebvee efJemej he[le Deens. ef¡emle peerJeve ceeiee&Ûes efÛejblevelJe efškeâefJeCÙeemee"er DeeheuÙeemeceesj DeeJneve GYes Deens.
 ieg[øeâeÙe[sÛÙee efoJeMeer ÙesMetves keâeueJeejer šskeâ[erJej efÛejbleve melÙeemee"er DeeheuÙee peerJeveeÛeer efkebâcele ceespeueer. Deeheues ‘efceMevekeâeÙe&’ meekeâej kesâues. ÙesMetÛÙee efceMevekeâeÙee&Ûeer hetCe&lee efMe<Ùeebveer ef¡emleeÛÙee hegve®lLeeveele DevegYeJeueer. hegve®eflLele ef¡emle ne Skeâ veJÙeeves pevce IesCÙeeÛee peerJeveevegYeJe, Dece=leevegYeJe nesÙe. ¢eeÉejs ef¡emleeÛeer cetuÙes DeeheuÙeele ØeefJe° nesleele. cnCetve hegve®lLeeveele õ°sheCee Deens. ne õ°sheCee DeJeiele keâjCÙeeme meeceeefpekeâ, Oeeefce&keâ, jepekeâerÙe yeebefOeuekeâer, meeefceuekeâer DeeJeMÙekeâ Deens. ›egâmeeJejerue yeefueoeveeletve ÙesMetÛes hegve®lLeeve Peeues. cnCepesÛe og:Ke, Ùeelevee, mebIe<e&, lÙeeie ÙeebefMeJeeÙe peerJeveele Deevebo, megKe-meceeOeeve, hetCe&lJe veener.
 ef¡emleeÛes hegve®lLeeve ner peerJeveeleerue Skeâ MeesOeØeef›eâÙee Deens. ne MeesOe IesCÙeemee"er ceeveJeer mecemÙeele, mebIe<ee&le Skeâ¤he JneÙeuee nJes. lÙeeÉejs DeeheuÙee peerJeveele KeNÙee DeLee&ves ef¡emleeÛes hegve®lLeeve nesF&ue. DeMee ØekeâejÛÙee hegve®eflLele ef¡emleeÛÙee ØesjCesletve DeeheCe veJeer he=LJeer Je veJes DeekeâeMe efvecee&Ce ke⤠Meketâ, Demee ogo&cÙe DeeMeeJeeo ceer JÙekeäle keâjle Deens. ØelÙeskeâ DeeMeeJeeoeletve Skeâ veJes DeeJneve JÙekeäle nesle Demeles. veePejsLekeâj ÙesMetves DeeheuÙee cejCeeJej efJepeÙe efceUefJeuee. Deepe ef¡emleeÛÙee hegve®lLeeveeÛes DeeJneve DeeheuÙeemeceesj GYes Deens.
 heeshe øeâeefvmeme DeeheuÙee ‘ueeJeoelees meer’ heefjhe$ekeâele DeeheuÙee DevegYeJeeletve DeeefCe DeeOÙeeeflcekeâ yew"keâerletve cnCeleele, ‘‘JemegbOeje hejcesÕej efveefce&le Deeheueer ceelee Deens. efleÛee mevceeve keâjCes, efleÛes mebJeOe&ve keâjCes ns DeeheCee meJeeËÛes Oeeefce&keâ, veweflekeâ keâle&JÙe Deens.’’ cnCetve Jejerue efJeÛeej mJeerkeâe¤ve DeeheuÙee osMeeleerue DeVeoeles, heÙee&JejCeeÛes heeF&keâ ¢eebÛÙee Deeboesueveeuee menkeâeÙe& keâjCes ns Deeheues Oece&keâle&JÙe Deens. lÙeemee"er DeYesÅe DeMeer mebIešvee GYeer keâjCes Ùeele DeeheCee meJeeËÛes efnle Deens. DeeheCee meJeeËÛÙee peieCÙeeÛeer JeerCe ogYebiet veÙes cnCetve DeeheCe veweflekeâ °Ÿee ØeÙelveMeerue DemeeJes.
 Deeheues Meslekeâjer yebOegYeefieveer cnCepes heÙee&JejCeeÛes heeF&keâ. lÙeebÛÙee ßeceeletve, IeeceeÛÙee Oeejsletve DeeheuÙee Iejele DeVe Ùesles. DeVeoeles Deeheues ceeÙeyeehe Deensle. heÙee&JejCeeÛÙee meblegueveele lÙeebÛee efmebneÛee Jeeše Deens. heÙee&JejCeJeeoer jekesâue keâeme&ve cnCeleele, ‘‘ceeCetme ne efvemeiee&Ûee Skeâ DeefJeYeepÙe Ieškeâ Deens. ceeCemeeÛes efvemeiee&Meer Ùegæ ns DešUheCes mJele:ÛÙeeÛe efJejesOeele Deens.’’ keâeme&ve DeeheuÙeeuee veJeer efoMee oeKeJeleele. MeslekeâNÙeebÛÙee ßeceeletve Deveskeâ jepÙeele keâceer-DeefOekeâ ØeceeCeele nefjle ›eâebleer Ie[ueer Deens. lÙeebveer heÙee&JejCe mece=æ kesâues Deens.
 MeslekeâNÙeebÛes Deeboesueve vÙeeÙÙe nkeäkeâemee"er Deens. ns Deeboesueve meJeeËÛÙee efnleeÛes Deens. lÙeele meJe& ueneve-cees"Ÿee MeslekeâNÙeebÛee, yeeieeÙeleoejebÛee meceeJesMe Deens. cnCetve Ùee Deeboesueveele DeeheCee meJeeËÛee menYeeie (efnbot, cegmueerce, ef¡e§eve, MeerKe, heejMeer) DeeefCe meJe& Oeeefce&keâ mLeUebÛee menYeeie ns Skeâ ‘efceMevekeâeÙe&’ Deens. Ùee ‘efceMevekeâeÙee&’uee yeU ÙesJees.