mebheeokeâerÙeSefØeue 2021


 
 peieeÛeer JeešÛeeue ner hegve®lLeeveekeâ[s
 
 osJeeves Deeoece Je SJee ÙeebÛÙee heeheeveblej ceeveJepeeleeruee leejCeeÛes pes DeefYeJeÛeve efoues lÙeeÛeer heefjhetleea cnCepes ÙesMetÛes hegve®lLeeve nesÙe. cesuesuee ceeCetme keâOeer efpeJeble nesle veener. lÙeeÛeer ceeleer nesles ne ÙegieeÙegieeÛee ceeveJeer DevegYeJe. ÙesMetÛes cejCeeletve G"Ces ne Ùee meeJe&ef$ekeâ DevegYeJeeuee Skeâ peyejomle Je megKeo Oekeäkeâe Deens. ceeCemeeÛee efnbmeeÛeej keâesCelÙeener heefjefmLeleerle ØeyeU "jCeej veener ÙeeÛeer osJeeves kesâuesueer keâeÙecemJe¤heer JÙeJemLee cnCepes ÙesMetÛes hegve®lLeeve. efnbmee MesJešÛee Meyo veener. ceeCetme efnbmee keâjerue. lÙeele Deieoer MesJešÛee Lej iee"sue. heCe lÙeeveblejÛeer meejer met$es osJeeÛÙeeÛe neleer Demeleerue. ÙesMetÛÙee ceejskeâNÙeebveer ÙesMetuee ›egâmeeJej cee¤ve lÙeebÛÙee ›eâewÙee&Ûeer heefjmeercee iee"ueer. lÙeeÛee peerJe Iesleuee. Deelee [eJe mebheuee. DeeceÛee efJepeÙe Peeuee. Ùee efJepeÙeeÛee Deevebo les uegšle nesles. heCe osJeeÛÙee ceveele JesieUsÛe nesles. osJeeÛÙee keâuhevee ¢ee ceeCemeeÛÙee keâuhevee vemeleele nsÛe Kejs. neleele Skeâner MeŒe ve Ieslee osJeeves ÙesMetÛÙee ceejskeâNÙeebJej keâeÙeceÛee efJepeÙe efceUefJeuee. meble DeeÙejsefveTme cnCelees : ‘‘G"uesuee ef¡emle ÙegieevegÙegies efpeJeble jenerue.’’ efveMeŒe efmLeleerle Demeleevee lÙeeuee hekeâ[CÙeeme DeeuesuÙeebvee ÙesMet meeceesje iesuee. hes$eeves leueJeej keâe{ueer lesJne ÙesMet lÙeeuee leueJeej cÙeeveele IeeueeÙeuee meebielees. ‘‘leguee Demes Jeešles keâeÙe keâer, ceuee ceePÙee efhelÙeepeJeU ceeielee Ùesle veener, DeeefCe DeeleeÛÙee Deelee lees ceuee osJeotleebÛÙee yeeje mewvÙeebhes#ee DeefOekeâ hee"Jetve osCeej veener?’’ ÙesMetuee efnbmee vekeâes nesleer. ÙesMetÛes ›egâmeeJejerue cejCe ns ØeYeeJeerheCes peenerj keâjles keâer KeNÙee osJeeceOÙes efnbmesÛee keâe[ercee$e ueJeuesMe veener. pes efnbmesÛes meceLe&ve keâjleele lÙeebÛee ÙesMetÛee ›etâme hetCe&heCes efOekeäkeâej keâjlees. ÙesMetÛes hegve®lLeeve ns osJeheg$eeÛÙee efnbmekeâ nlÙesuee efouesues Deefnbmekeâ Gòej Deens ns DeeheCe ue#eele Iesleues heeefnpes.
 peieeceOÙes Kethe cees"Ÿee ØeceeCeele efnbmee Ie[ueer Deens Je Deepener Ie[le Deens. Ùee efnbmescegUs keâeneRÛee leelhegjlee HeâeÙeoe neslees osKeerue. efnbmee keâjCeeNÙeebvee Yeeweflekeâ keâceeF& nesles. peceerve-pegceuee, meesves-veeCes, DeefOekeâej efceUlees. ogmeNÙeebJej ceele kesâuÙeeÛes ceeveefmekeâ meceeOeeve megæe ueeYeles. Ùee leelhegjlÙee ueeYeebmee"er peieeceOÙes Kethe cees"e jkeäleheele Ie[le Demelees. cees"cees"er meeceüepÙe Ùee jkeäleheeleeJej GYeejueer iesueer Deensle. Deepener ne jkeäleheele LeebyeCÙeeÛes veeJe veener. ÙeMeÙee mebos°ŸeeÛÙee hegmlekeâele cnšues Deens : ‘‘Ùeeheg{s Skeâ je°^ ogmeNÙee je°^eJej leueJeej GÛeueCeej veener; les Fle:hej Ùegækeâuee efMekeâCeej veenerle’’ (2:4). lejerner ue<keâjer keâJeeÙeleer meg¤ Deensle. DeJekeâeMe ÙegæeÛeener mejeJe nesle Deens. ner meejer ÙegæeÛeer leÙeejer jkeäleheele Ie[JeCÙeemee"erÛe vee? Øesce keâjCÙeeÛes ØeefMe#eCe keâe Iesleues peele veener? ØesceeÛeer mebmke=âleer Je meceepeJÙeJemLee efvecee&Ce keâjCÙeemee"er keâe SJe{s heefjßece kesâues peele veenerle? ÙesMetves mJele:uee ›egâmeeJej cee¤ efoues Ùeeuee keâejCe cnCepes lÙeeuee ceeveJeer efnbmee Je DelÙeeÛeej ÙeebÛeer efvejLe&keâlee peieeÛÙee ue#eele DeeCetve ÅeeÙeÛeer nesleer. DelÙeeÛeejecegUs keâener leelhegjles heojer he[les. heCe keâeÙecemJe¤heer keâenerÛe veener. MesJešer ceejuesuÙeebyejesyej ceejCeejsner ceeleeruee efceUleele. Øesce nsÛe DeefpebkeäÙe Deens, efnbmee veJns. efnbmesuee MesJeš Deens, Øesceeuee veener. ÙesMetÛes Øesce G"ues, hegve®eflLele Peeues. ÙesMetÛes hegve®lLeeve ns ØesceeÛÙee DecejlJeeÛeer mee#e Deens.
 ÙesMetÛes hegve®lLeeve ns YeeJeer peieeÛeer veeboer Deens. ns YeeJeer peie DeefleYeJÙe Je Deeflemegboj Demesue Ùeele Mebkeâe veener. keâejCe ÙesMetÛÙee efMekeâJeCegkeâerle ns YeeJeer peie De«eYeeieer Deens. ÙesMet pÙee mJeie&jepÙeeefJe<eÙeer MegYeJele&ceeveele yeesuelees lesÛe ns YeeJeer peie. efvejefvejeàÙee Ghecee Je oeKeues osTve ÙesMet Ùee osJejepÙeeÛes, YeeJeer peieeÛes efÛe$e jbieJeCÙeeÛes keâ° Ieslees. lees mJeie&jepÙeeuee Mesleele ueheJeuesuÙee KeefpevÙeeÛeer, heer" HegâieJeCeeNÙee KeefcejeÛeer, cees"Ÿee Pee[ele ®heeblej nesCeeNÙee ceesnjerÛÙee oeCÙeeÛeer Ghecee oslees. [eWiejeJej DeeÙeesefpele kesâuesuÙee cespeJeeveerØeceeCes mJeie&jepÙe Deens Demes lees meebielees. heCe ns mJeie&jepÙeeÛes efÛe$eCe keâjleevee ceeveJeer Yee<ee keâceer he[les Demes mhe° peeCeJeles. ÙeeÛee DeLe& Demee keâer mJeie&jepÙeeÛes – cnCepesÛe pÙee YeeJeer peieeÛes ØeJesMeÉej ÙesMetÛÙee hegve®lLeeveeves ceeveJepeeleermee"er Kegues kesâuesues Deens, lÙee peieeÛes JeCe&ve keâjeÙeuee Meyo Dehegjs he[leele. lÙee peieeÛeer YeJÙelee efve efoJÙelee ØelÙe#e DevegYeJeeDebleerÛe DeeheCeeme mecepet Mekesâue. meble hee@ueuee YeeJeer peieeÛee °eble Peeuee Demes lees DeeheuÙee he$eele metefÛele keâjlees. lees cnCelees : ‘‘Øeew{er efcejefJeCes ceuee Yeeie he[les….. ef¡emleeÛÙee "eÙeer Demeuesuee Skeâ ceveg<Ùe ceuee ceenerle Deens, lÙeeuee Ûeewoe Je<eeËhetJeea eflemeNÙee mJeiee&heÙeËle GÛeuetve vesCÙeele Deeues nesles… DeeefCe ceeCemeeves pÙeeÛee GÛÛeejner keâjCes GefÛele veener DeMeer JeekeäÙes lÙeeves Sskeâueer. DeMee ceveg<ÙeeefJe<eÙeer ceer Øeew{er efcejJeCeej.’’ (2keâefjbLekeâjeme 12:1-2,4). meble hee@ue ne ceveve-efÛebleveele ie{tve iesuesuee Demeleevee lÙeeuee mJeie&jepÙeeÛee ne °eble Peeuee DemeeJee Je lees DevegYeJe lÙeeuee Flekeâe megKeeJeCeeje neslee keâer lÙeeefJe<eÙeer lees Øeew{er efcejJeCÙeeme leÙeej Deens. ÙesLes DeeheuÙee mebÙele MeyoÙeespevesletve lees mJeie&jepÙeeÛÙee YeJÙeefoJÙelesÛes metÛeve keâjCÙeeÛee ØeÙelve keâjerle Deens.
 DeeF&Je[erue pemes lÙeebÛÙee cegueebÛÙee YeefJeleJÙeeÛeer JÙeJemLee keâjleele lemee osJener lÙeeves efveefce&uesuÙee ueeskeâebÛeer, lÙeeÛÙee ueskeâjebÛeer JÙeJemLee keâjlees. meble hee@ue cnCelees keâer osJeeves ÙegieeÛÙee hetJeeaÛe legceÛÙee DeeceÛÙee ieewjJeemee"er meJe&keâener "jJeues Deens (meboYe& – 1 keâefjbLe 2:7). osJe DeeheuÙeemee"er keâeÙe ke⤠Mekeâlees efkebâJee osJeeuee Deeheueer efkeâleer ØeceeCeele keâeUpeer Deens ÙeeefJe<eÙeer ceeveJeer efJeÛeej Kethe mebkegâefÛele Deensle. lÙeecegUs osJeeefJe<eÙeer ceeCemeebÛÙee ceveele yejsÛe iewjmecepe Demeleele. ns iewjmecepe otj keâjCÙeemee"er meble hee@ue Skeâ MeeŒeuesKe GOe=le keâjlees : ‘‘[esàÙeebves pes heeefnues veener, keâeveeves pes Sskeâues veener Je ceeCemeeÛÙee ceveele pes Deeues veener les DeeheCeeJej Øeerleer keâjCeeNÙeebmee"er osJeeves efmeæ kesâues Deens’’ (1 keâefjbLe 2:9). YeeJeer peieeÛÙee meeQoÙee&Ûeer, lÙeeÛÙee JewYeJeeÛeer DeeheCe keâuheveener ke⤠Mekeâle veener. SKeeoe veeJeepeuesuee keâJeerner ke⤠MekeâCeej veener. lÙeeÛÙee keâuhevee Je Meyo leeskeâ[s he[leerue. DeeheuÙeemee"er YeeJeer peieeÛeer jÛevee iet{eJemLesleÛe Deens. cee$e pÙee osJeeves peieeJej Øesce kesâues Je lÙeemee"er mJele:Ûee heg$e efouee lÙee osJeeÛeer DeeheuÙeemee"er Skeâ YeJÙe Je DeodYegle Ùeespevee vekeäkeâerÛe Deens ns osJeeves lÙeeÛÙee heg$eeuee cejCeeletve G"Jetve oeKeJetve efoues Deens.
 YeeJeer peieeÛÙee mJe¤heeefJe<eÙeer DeeheCe keâuhevee ke⤠Mekeâle veener leMeerÛe osJeeÛÙee efveefce&leer #ecelesÛeer osKeerue DeeheCeeme keâuhevee keâjlee Ùesle veener. osJeeves ns efJeÕe efvecee&Ce kesâues Deens. les Flekesâ DeHeâeš Je jnmÙeceÙe Deens keâer lÙeeÛeer DemebKÙe iet{s DeÅeehe GkeâueeÙeÛeer Deensle. lÙeeÛes meeQoÙe& vÙeeneUCÙeemee"er DeeheCeeme Deeheues DeeÙeg<Ùe Dehetjs he[les. les efvecee&Ce kesâuÙeeuee keâener Deype Je<ex ueesšueer Deensle ns DeeheCe pesJne Sskeâlees Jee JeeÛelees lesJne Deeheueer celeer iegbie nesles. ‘‘Denene, osJeeÛÙee yegæerÛeer Je %eeveeÛeer mebheòeer efkeâleer DeieeOe Deens! lÙeeÛes efveCe&Ùe efkeâleer ienve DeeefCe lÙeeÛes ceeie& efkeâleer DeiecÙe Deensle! ØeYetÛes ceve keâesCeer DeesUefKeues DeeefCe lÙeeÛee ceb$eer keâesCe neslee?’’ (jescekeâjebme 11:33-34) MeeŒeuesKekeâeves keâe{uesues ns Godieej DeeheCe Deeheuesmes ke⤠Meketâ. lÙeeÉejs osJeeÛee ceefncee DeeheCeeme ieelee ÙesF&ue. ne Deeheuee osJe efkeâleer YeJÙe, megboj Je veJeerve efJeÛeej keâjle Demelees. lees melele keâeÙe&ceive Deens. ÙesMet cnCelees, ‘‘ceePee efhelee keâece keâjle Deens.’’ ne ØesceU yeehe Deeheuee efJeÛeej keâjlees. DeeheuÙee megKeeÛeer lÙeeuee keâeUpeer Deens. DeeheuÙeeuee peeiee leÙeej keâjCÙeemee"er lees lÙeeÛeer meejer yegefæceòee Je %eeveeÛeer mebheòeer KeÛeea Ieeuelees. ‘‘DeeefCe ceer jepeemeveeletve Deeuesueer cees"er JeeCeer Sskeâueer leer DeMeer : ‘‘heene, osJeeÛee ceb[he ceveg<ÙeebpeJeU Deens… les lÙeeÛes ueeskeâ nesleerue… lees lÙeebÛÙee [esàÙeebÛes Deßet hegmetve šekeâerue; Ùeeheg{s cejCe veener, Meeskeâ, j[Ces Je keâ°ner veenerle. keâejCe heefnuÙee iees°er nesTve iesuÙee’’ (ØekeâšerkeâjCe 21:3-4). ns efJeÕe pejer YeJÙe Je megboj Demeues lejer ÙesLes j[Ces Je Deßet {eUCes Deens. ÙesMetÛes hegve®lLeeve pÙee YeeJeer peieekeâ[s DebiegueerefveoxMe keâjles lesLes kesâJeU Øesce, Meebleer Je Deevebo veebosue. osJeeves kesâJeU DeeheuÙeemee"er meekeâej kesâuesues les peie Demesue – megboj, Deeflemegboj.
 Ùee YeeJeer peieele, mJeie&jepÙeele meJeeËvee ØeJesMe Deens, ÙesMetÛÙee efJejesOekeâebvee, lÙeeÛÙee ceejskeâNÙeebveeosKeerue. DeeheuÙee ceejskeâNÙeebvee lÙeeves #ecee kesâueer Deens. lÙeebveer pej he§eeleehe kesâuee lej osJejepÙeele lÙeebÛes mJeeiele nesF&ue. YeeJeer peie meJeeËmee"er Deens. ÙesMetÛÙee hegve®lLeeveeves meJeeËmee"er mJeie&jepÙeeÛes ceneÉej Kegues kesâues Deens. osJe keâesCeeuee Me$et ceevele veener. heehe keâjCeeje ceeCetme osKeerue lÙeeuee nJee Deens. ÙesMet ef¡emle heeheer ueeskeâebmee"erÛe lej peieele Deeuee. ceie lees heeheer ueeskeâebvee mJeie&jepÙeeyeensj keâmee yejs "sJesue. heeheer lej meJe&Ûe ceeCemes Deensle. cee$e meJeeËveer ÙeesiÙe heesMeeKe Ieeuetve mJeieeaÙe cespeJeeveerme npej jeneÙeuee nJes (meboYe& ceòeÙe 22:11-12). cnCepesÛe mJele:Ûeer heehes heojele IÙeeÙeuee nJeerle. lÙeebÛÙeeyeöue Keso ceeveeÙeuee nJee. he§eeleeheoiOe ceeCemeeÛes heehe ueneve Deens keâer cees"s Deens Ùeekeâ[s osJe yeIele veener. lÙeeÛes ceeCemeebJejerue Øesce Flekesâ cees"s Deens keâer lees #ecee osCÙeeme vesnceer lelhej Demelees.
 peieYej ojjespe meepejs nesCeejs efcemmeeyeefueoeve osJeeÛÙee #eceeMeerue ØesceeÛeer iJeener osles. ceeCemeebveer osJeeefJe®æ efkeâleerner efJejesOeer heefJe$ee Iesleuee lejer osJe lÙeebvee mecesšeÛee Je MeebleerÛee nele ÅeeÙeuee leÙeej Deens ner Ûeebieueer yeeleceer heefJe$e efcemmee ojjespe peieeÛÙee keâeveekeâesheNÙeele peenerj keâjles. heefJe$e yeefueoeveele ÙesMetÛes cejCe Je hegve®lLeeve meepejs kesâues peeles. ÙesMetÛÙee efJepeÙeer hegve®lLeeveeuee lÙeeÛÙee ›egâmeeJejerue efnbmekeâ cejCeeÛeer heeÕe&Yetceer Deens. keâeueJejer [eWiejeJej ÙesMetuee keâeÙeceÛee ve° keâjCÙeeÛee DemeHeâue ØeÙelve Peeuee. heefJe$e efcemmeeÛÙee ceeOÙeceeletve osJe peieYejÛÙee lÙeeÛÙee ueeskeâebvee ojjespe veceüheCes meebiele Deens keâer lÙeebveer lÙeeÛÙee megboj peieeÛeer ÙegæYetceer yeveJet veÙes. leer Skeâ efve<HeâU Je efvejLe&keâ ke=âleer "jsue. keâejCe Øesce Debeflece melÙe Deens, MeŒe veJns. Ùee peieeÛeer JeešÛeeue ner hegve®lLeeveekeâ[s Ûeeuet Peeueer Deens. leer keâesCeeueener LeesheJelee ÙesCeej veener.