efÛebleefvekeâeSefØeue 2021


 cee@efvme. øeâeefvmeme keâesefjÙee
 
 ‘jeyyeesveer : ieg®JeÙe&!’
 ‘‘efhelÙee, ceePee Deelcee ceer legPÙee neleer meesheefJelees’’, Demes Godieej keâe{erle pÙeeves DeKesjÛee Õeeme mees[uee neslee, pees meJeeËmece#e ›egâmeeJej cejCe heeJeuee neslee, pÙeeÛee osn efJeefOeJele JeŒeele iegb[eUCÙeele Deeuee neslee Je leodveblej keâyejerle hegjCÙeele Deeuee neslee, lees hegvne G"sue Demes keâOeer kegâCeeuee JeešuesosKeerue veJnles. Deele keâyejerceOÙes hegjuesuee ceeCetme efpeJeble nesF&ue Ùee Yeerleerheesšer cee$e lÙeeÛÙee Me$etbveer lÙee keâyejerJej Skeâ Yeueercees"er OeeW[ DeeCetve "sJeueer nesleer Je efleÛÙee yeepetuee meMeŒe jKeJeeueoej "sJeues nesles. lees mJele:ntve hegvne yeensj ÙesF&ue Demes kegâCeeÛÙeener OÙeeveerceveer veJnles. lees cejCe heeJeuee Deens, Demes les cnCele nesles Je Skeâoe cejCe heeJeuesuee hegvne G"Ceej veener, DeMeer lÙeebÛeer DebleÙee&ceerÛeer YeeJevee lÙeebvee meebiele nesleer. lejermegæe DeepeJej DeeheuÙee efJeue#eCe ke=âleerves Deveskeâebvee mlebefYele keâ¤ve mees[Ceeje ieeefueueerleerue ne mebos°e Deeheueer Heâmeiele lej keâjCeej veener vee, DeMeer Yeerleer keâeneRÛÙee ceveele nesleer. lÙeeÛes ‘Mejerj¤heer cebefoj leerve efoJemeeble lees hegvne GYes lej keâjCeej veener vee’… DeMeer Mebkeâe lÙeebÛÙee ceveeble [eskeâeJetve peele nesleer. ØeJekeälee Ùeesvee ne pemee Skeâe cees"Ÿee ceeMeeÛÙee heesšeletve leerve efoJemeebveblej yeensj Deeuee neslee lemee ne osJeeÛee ceeCetme he=LJeerÛÙee heesšeletve leerve efoJemeeble yeensj ÙesTve lÙeeves kesâuesues Yeekeâerle lees hetCe& lej keâjCeej veener vee… ÙeeefJe<eÙeer, ‘lÙee eflemeNÙee efoJemee’yeöue lÙeebÛÙee ceveeble Skeâ ØekeâejÛeer OeekeâOetkeâ nesleer. lÙeemee"erÛe lej cegKÙe Ùeepekeâebveer Je he®Meebveer Deeheues MeyyeeLeeÛes meejs jerefleefjJeepe Je efveÙece Ùeebvee yeepetuee mee¤ve ieJnve&j efheueele ÙeeÛÙeekeâ[s Dee«eneÛeer ceeieCeer kesâueer nesleer leer DeMeer :- cenejepe, lees efpeJeble Demelee ‘leerve efoJemeebveblej ceer G"sve’ Demes lees cnCeeuee neslee, ¢eeÛeer Deecnebuee Dee"JeCe Deens; cnCetve eflemeNÙee efoJemeeheÙeËle keâyejsÛee yeboesyemle keâjCÙeeme meebieeJes, veenerlej lÙeeÛes efMe<Ùe ÙesTve lÙeeuee Ûees¤ve vesleerue Je lees cesuesuÙeeletve G"uee Deens, Demes ueeskeâebme meebieleerue… ceie les iesues DeeefCe heneje lÙeebÛÙee yejesyej Demelee lÙeebveer OeeW[ŸeeJej efMekeäkeâe cee¤ve Le[iÙeeÛee yeboesyemle kesâuee (ceòeÙe 27:63-66).
 lÙeeÛÙee Me$etbveer lÙeeÛÙee keâyejerJej jKeJeeueoej "sJeues ¢eeÛes keâejCe lees G"t Mekeâlees, ÙeeJej lÙeebÛee efJeÕeeme neslee. heCe lees G"sue ÙeeJej lÙeeÛes menkeâejer, lÙeeÛes efMe<Ùe, lÙeeÛee efce$eJeie&, Ùee ßeæeJebleebÛee efJeÕeeme neslee keâe? Kejs heenlee, ßeæeJeble ns ceveele hegve®lLeeveeJej ßeæe yeeUietve veJnles. ceveeÛÙee Keesue keâhhÙeele les kegâ"slejer Mebkeâe yeeUietve nesles. ÙeeGueš, pes ßeæenerve nesles, les meßeæ Peeues nesles.
 DeMee heefjefmLeleerle [esàÙeeble Deßet mee"Jetve Je neleeble GšCes IesTve cesjer ceeioeuesve YeuÙee henešsme ÙesMetÛÙee keâyejerpeJeU peeCÙeeme efveIeeueer nesleer. leer efleLes keâMeemee"er Deeueer nesleer? hegve®eflLele ÙesMetÛes DeefYevebove keâjCÙeemee"er? lÙeeÛes DeefYe°efÛebleve keâjCÙeemee"er? cegUerÛe veener. leer Deeueer nesleer… pees cejCe heeJeuee neslee lÙee ÙesMetÛÙee ce=le Mejerjeuee ÙeLeeefJeOeer GšCes ueeJeCÙeemee"er.
 leebye[s HegâšeÙeÛÙee DeeOeer ÙesMetÛÙee keâyejerkeâ[s efveIeeuesueer cesjer ceeioeuesve ner SkeâšerÛe veJnleer. pescme Je pee@ve Ùee ÙesMetÛÙee efMe<ÙeebÛeer DeeF& ceefjÙee Je meueesceer Ùee SketâCe leerve efŒeÙee keâyejerkeâ[s peeCÙeeme efveIeeuÙee neslÙee. lÙeebÛÙee uee[keäÙee ieg®JeÙee&ves DeveskeâJeej Yeekeâerleb keâ¤vener lees cejCeeletve hegvne G"sue, ÙeeJej lÙeebÛee efJeÕeeme veJnlee. lÙeeÛÙee cejCeeefJe<eÙeer Je hegvne G"CÙeeefJe<eÙeer lÙeeves pes Yeekeâerle kesâues nesles, les lÙeebÛÙee keâeveebJe¤ve iesues nesles, heCe lees cesuesuÙeebletve hegvne G"sue ÙeeJej lÙeebÛee efJeÕeeme cee$e veJnlee. les efJeÕeeme lejer keâmee "sJeCeej?… cesuesuÙeeletve keâesCeer mJemeeceLÙee&ves G"uee Deens, Demes lÙeebveer DeepeJej keâOeer Sskeâues veJnles… cejCe heeJeuesuÙee yesLeveerÛÙee ueePejmeuee Ûeej efoJemeeveblej ÙesMetves G"Jeues nesles, ner yeeleceer lÙeebÛÙeemeceesj leepeer nesleer. heCe ÙesMet G"sue, DeMeer Dehes#ee cee$e lÙeebveer keâOeer kesâueer veJnleer. keâyejerÛÙee ØeJesMeÉejeMeer OeeW[ ueesštve "sJeleeÛe lÙeebÛÙee °erves kesâJeU ÙesMetÛe hegjuee iesuee veJnlee; lej lÙeebÛÙee meeNÙee DeeMee, Deekeâeb#ee Je Dehes#eener hegjuÙee iesuÙee neslÙee. iee[uÙee iesuÙee neslÙee.
 Deepe, Ùee Dee"Je[ŸeeÛÙee heefnuÙee efoJeMeer Ùee efŒeÙeebÛÙee meceesj efJeJebÛevee nesleer leer kesâJeU SkeâÛe : DeeheCeemee"er keâyejerJejÛeer leer DeJepe[ OeeW[ keâesCe yeepetuee meejerue? les keâece Heâkeäle Oe[Oeekeâš DeMee heg®<eebÛesÛe nesles. Deyeuee efŒeÙeebvee les MekeäÙe veJnles, DeMeer lÙeebÛeer ceveesYeeJevee! heg®<eceb[Uerveemegæe efŒeÙeebkeâ[tve leMeer Keyej efceUsheÙeËle keâyej iee"Ces MekeäÙe veJnles. hegve®lLeeveeJejÛee lÙeebÛee Flekeâe [UceUlee efJeÕeeme!!
 ÙesMetÛÙee hegve®lLeeveeJej – lees cesuesuÙeeletve hegvne G"sue ÙeeJej – lÙeeÛÙee efMe<ÙeebÛee efkebâJee lÙeebÛÙee meesyele DemeuesuÙee efŒeÙeebÛee efJeÕeeme neslee, Demes cnCeCes Feflenemeeuee Oe¤ve veener. ÙesMetÛes hegve®lLeeve lÙeebvee Dehesef#eleÛe veJnles. leer lÙeebÛeer ceeveefmekeâ OeejCeeÛe veJnleer. lÙee efŒeÙee efleLes DeeuÙee neslÙee ce=leosneuee GšCeb ueeJeCÙeeÛes meceeOeeve heojele hee[tve Iejer hejle peeCÙeemee"er. ‘hegve®lLeeve’ ns lÙeebÛÙee Dehes#esÛÙee keâ#esle veJnles. cee$e, lÙee keâyejerheeMeer heesnÛeCÙeeDeieesoj efleLes pes keâener Ie[ues nesles les meJe& lÙeebÛÙee efJeÛeejebÛÙee heueerkeâ[Ûes nesles…. lÙee efleLes ÙesCÙeehetJeea OejCeerkebâhe Peeuee neslee DeeefCe pees osJeotle mJeiee&letve Glejuee neslee, lÙeevesÛe leer OeeW[ SJnevee yeepetuee mee¤ve lÙeeJej lees mJele: DeemevemLe Peeuee neslee. lÙeeÛee Ûesnje keâmee PeiePeieerle Je ØekeâeMeceeve! lÙeeÛes keâhe[s keâmes yeHeâe&meejKes! heeb{jsMegYeü!! Gueš lÙee jKeJeeueoejebÛeer DeJemLee leer keâeÙe? lÙeebÛee hegjlee Lejkeâehe G[euee neslee. ce=leeuee jeKeCeejsÛe Deelee ce=leJele nesTve peefceveerJej he[ues nesles…
 efpeÛÙee Deble:keâjCeeletve meele Yetles keâe{ueer iesueer nesleer, lÙee cesjer ceeioeuesveuee ÙesMetuee leerve JesUe veekeâejCeeNÙee heeršjkeâ[s hee"efJeCÙeele Ùesle nesles. efleÛÙeekeâ[s hegve®lLeeveeÛeer Kejer Keyej veJnleer. meceesj peer efjkeâeceer keâyej efomele nesleer leerÛe efleÛÙeekeâ[s Keyej nesleer. efleÛÙee mJeeceeruee keâyejerletve keâe{tve kegâ"s "sJeues nesles, ÙeeÛeeÛe leheeme efleuee nJee neslee. ‘lÙeeuee kegâ"s "sJeues Deens ns ceuee ceenerle veener’, SJe{sÛe leer meebiet Mekeâle nesleer.
 ‘lÙeeÛee ce=leosn efleLes veener’ SJe{sÛe Jele&ceeve IesTve cesjer ceeioeuesve meeÙeceve, heeršj Je Ùeesneve ¢eebÛÙeekeâ[s OeeJele OeeJele efveIeeueer nesleer. ‘mJeeceerÛee osn efleLes veener’ nerÛe mee#e efleÛÙeekeâ[s nesleer. lÙee keâeUele FŒeeÙeueceOÙes ceesMesÛÙee efveÙeceeØeceeCes efŒeÙeebveer efouesuÙee mee#eeruee keâJe[erÛeerner efkebâcele veJnleer. YeeJeveeefJeJeMe efŒeÙeebveer efouesuÙee mee#eerkeâ[s ogue&#eÛe kesâues peeÙeÛes. lÙeecegUs cesjer ceeioeuesve efnves efouesuÙee yeeleceeruee efkeâleer cenòJe ÅeeÙeÛes, ÙeeefJe<eÙeer heeršj Je Ùeesneve ÙeebÛÙeeheg{s ØeMveÛe neslee. lejermegæe cesjer ceeioeuesveMeer DemeuesuÙee lÙeebÛÙee mvesnYeeJevescegUs lÙeebveer ceeiesheg{s ve heenlee mejU Oetce "eskeâueer leer šskeâ[erJejerue keâyejerkeâ[s… megmeeš OeeJele megšues les… ngbokesâ osle osle Je Oeehee šekeâerle šekeâerle cesjer ceeioeuesve lÙeebÛÙee heeJeueebJej heeTue šekeâle lÙeebÛÙee ceeies ÙesCÙeeÛee ØeÙelve keâjle nesleer…
 Ùeesneve keâyejerpeJeU ØeLece heesnesÛeuee. cee$e, lees DeeleceOÙes efMejuee veener. keâyejerle efMejCÙeeÛee ceeve lÙeeves heeršjuee efouee. ÙesMetÛÙee DebieeJejÛeer leeieeÛeer JeŒes Je [eskeäÙeeJejÛee ¤ceeue peJeUtve heeefnuee… ‘lÙeeves cesuesuÙeeletve hegvne G"eJes, ns DeJeMÙe Deens’ ne MeeŒeuesKe lÙeebvee leesheÙeËle mecepeuee veJnlee. hegjsMeer MeneefveMee keâ¤ve heeršj Je Ùeesneve ns oesIes peeCÙeemee"er hejle efHeâjues.
 ceefjÙee cee$e keâyejerpeJeU Deßet {eUerle GYeer nesleer. leer hee"ceesjer efHeâjueer leesÛe efleÛÙee ceeies keâesCeerlejer GYee DemeuÙeeÛeer Ûeentue efleuee ueeieueer. lees ogmeje eflemeje keâesCeer vemetve mee#eeled ÙesMet Deens, ÙeeÛeer keâuheveeÛe leer ke⤠Mekeâle veJnleer. lees ‘ceeUeroeoe’ Deens, Demes efleuee JeešCes mJeeYeeefJekeâÛe nesles. heCe lees ÙesMet Deens DeeefCe mee#eeled hegve®eflLele ÙesMet DeeheuÙeeuee oMe&ve osle Deens, ÙeeJej leer efJeÕeeme "sJetÛe Mekeâle veJnleer. meele Yetleebveer efmeueyebo kesâuesuÙee ceveeÛÙee keâyejerletve pejer ÙesMetves efleuee yeensj keâe{uesues Demeues lejer leesÛe ÙesMet mJele: keâyejerletve yeensj Deeuesuee Deens ÙeeJej efleÛee efJeÕeeme yemelee yemele veJnlee. mee#eeled ÙesMetuee efleves peJeU GYes Demeuesues heeefnues, lejer lees ceeUeroeoe Deens, Demes mecepetve ieg[Ies šsketâve leer ieÙeeJeÙee keâjerle lÙeeuee cnCeeueer, ‘‘oeoe, DeeheCe pej lÙeeuee IesTve iesuee Demeeue lej lÙeeuee kegâ"b "sJeueb Deens les ceuee meebiee, cnCepes ceer lÙeeuee IesTve peeF&ve.’’
 lesJe{Ÿeele lÙeeÛÙee leeW[tve Meyo efveIeeuee, ‘ceefjÙee’ (Ùeesneve 20:15).
 lÙeeÛÙee neleeheeÙeebJej efKeàÙeebÛÙee peKeceebÛes ÛekeâekeâCeejs ›eCe heenleeÛe efleÛÙee leeW[tve mLeeefvekeâ FyeÇer Yee<esle SkeâÛe Meyo Hegâšuee : ‘jeyyeesveer!’
 ØeYet ÙesMetves GÛÛeejuesuÙee ‘ceefjÙee’ Ùee Skeâe Meyoele meeceeJeuesuee neslee… meeje mJeie&… Deved ‘jeyyeesveer’ Ùee cesjer ceeioeuesveeÛÙee Skeâe Meyoele meeceeJeuesueer nesleer… DeJeIeer ogefveÙee.
 DeeheuÙee neleebleerue GšCes Je meceesj efomeCeejs ÙesMetÛes meosn G"Ces ¢eeble peceerve DemceeveeÛee Heâjkeâ Deens, ¢eeÛee mee#eelkeâej efleuee Peeuee. ne mee#eelkeâej nesleeÛe DeeheuÙee neleebÛÙee DeeWpeUerleerue GšCes efleLesÛe "sJetve ‘ÙesMetÛes cejCeeletve G"Ces’ ns MeeÕele melÙe DeeheuÙee ùoÙeeÛÙee DeeWpeUerle mee"Jetve leer hejle efHeâjueer. cesjer ceeioeuesve keâyejerkeâ[s iesueer lesJne efleÛÙee heesšele JÙeLee nesleer cesuesuÙee ceeCemeeÛeer. hejle efHeâjueer lesJne efleÛÙee Dees"eble keâLee nesleer efpeJeble ceeCemeeÛeer. cesjer ceeioeuesve keâyejerkeâ[s iesueer lesJne ÙesMetÛÙee hegve®lLeeveeJej efleÛee keâJe[erÛeener efJeÕeeme veJnlee; hejbleg lesLetve leer hejle efveIeeueer lesJne cee$e ÙesMetÛÙee hegve®lLeeveeJej efleÛee Flekeâe "ece efJeÕeeme neslee keâer, leer lees meJeeËvee osT Mekeâle nesleer. meJeeËÛÙee Dees"ebJej efleÛee efJeÕeeme leer "sJet Mekeâle nesleer… ‘jeyyeesveer!’ jeyyeesveer!! THe&â ieg®JeÙe&! ieg®JeÙe&!!