22 SefØeue : JemegbOeje efove efJeMes<eSefØeue 2021


 
 JemegbOeje efove
  – efyeÇveue kegâ[sue, ieeme
 
 DeeheuÙee he=LJeerÛee Jee{efoJeme 22 SefØeue jespeerÛe keâe meepeje kesâuee peelees, lÙeeÛeer ner keâneCeer…
 ojJe<eea 22 SefØeue ne efoJeme ‘peeieeflekeâ JemegbOeje efove’ cnCetve meepeje kesâuee peelees. he=LJeeruee ceelesÛeer Øeeflecee ceeveleele Je peveveerÛeer Ghecee osleele. he=LJeerJejerue njskeâ mepeerJe-efveefpe&Jeebvee DeVe, heeCeer Je nJee JÙeehekeâ ØeceeCeele osTve ner DeeF& lÙeebÛes mebieesheve keâjle Demeles. efleÛee ceevemevceeve keâjCÙeeÛee efoJeme cnCepes 22 SefØeue!
 YetceelesÛee Jee{efoJeme meepeje keâjCÙeeÛeer keâuhevee Decesefjkeâve efmevesš meomÙe iesuee@[& vesumeve ÙeebÛeer. lÙeebveer 1970 meeueer ØeLece ¢ee efoJeMeer JemegbOejsÛee Jee{efoJeme meepeje kesâuee. lÙeeveblej pemepeMeer heÙee&JejCe j#eCeeÛeer peeCeerJe Yeemet ueeieueer, lemeleMeer JemegbOejsyeeyele efvemeie&Øesceer peeie=le nesT ueeieues Je efvejefvejeàÙee Øekeâejs lÙeebveer efveÙeespevehetJe&keâ efleÛee ceevemevceeve keâ¤ve ne efoJeme meepeje kesâuee Je keâjle Deensle.
 leb$e%eeve, efJe%eeve Je ceeveJeeÛÙee nJÙeemeeheeÙeer efvejefvejeàÙee Øekeâejs heÙee&JejCeeÛee Nneme iesuÙee Melekeâele Jesieeves nesT ueeieuee. Øeot<eCe, jesiejeF& Je Flej yeNÙeeÛe Iešvee Ie[t ueeieuÙee. vewmeefie&keâ mebheòeer cees[keâUerme Deeueer. peerJevemeeKeUer cees[ueer, heej Ûetj-Ûetj Peeueer. ¢eeÛeer peeCeerJe ØeLece iesuee@[& vesumeve Je lÙeebÛÙee meeLeeroejebvee 50 Je<eeËhetJeea Peeueer. lÙeebveer lÙeebÛÙee meYesle heÙee&JejCe j#eCeeÛee efJe<eÙe ceeb[uee. DecesefjkesâÛes lesJneÛes DeOÙe#e ‘pee@ve kesâves[er’ Ùeebveer vesumevemeesyele heeÛe jepÙeebÛee oewje kesâuee. hejbleg DecesefjkesâÛÙee je°^erÙe keâeÙe&›eâce heef$ekesâJej ne efJe<eÙe ÙesT Mekeâuee veener. heCe vesumeveves ØeÙelve mees[ues veenerle. heg{s hebÛeJeermentve DeefOekeâ jepÙeebÛee oewje keâ¤ve 1969 ceOÙes lÙeeves peveDeeboesueve meg¤ kesâues. pevelesuee DeeJneve kesâues Je vewmeefie&keâ yeoueebÛeer peeCeerJe keâ¤ve efoueer.
 GlmeJeefØeÙe Decesefjkesâleerue pevelesuee SkeâJeštve yengmebKÙesves Jee{efoJemeebÛes efveefceòe meeOetve veefpekeâÛeer leejerKe cnCepes 22 SefØeue Oe¤ve peJeUpeJeU oesve keâesšeRntve pevelesuee IesTve ne efoJeme meepeje kesâuee. leodveblej Deveskeâ keâeÙeos JemegbOejsÛÙee mebj#eCeemee"er leÙeej Peeues. veeieefjkeâebveer ne efoJeme MekeäÙe eflelekeâer veJeer Pee[b ueeJetve lÙeebÛeer efveiee jeKeCÙeeÛeer Øeefle#ee keâ¤ve kesâueer.
 Deepe osMeeleÛe veener lej peieYejele ne efoJeme cees"Ÿee Glmeenele meepeje kesâuee peelees. Deepe JeeÙet, peue, OJeveer FlekesâÛe keâeÙe lej ceeveJeer ceveeÛesner Øeot<eCe Jee{uesues Deens. je°^erÙe veerleervegmeej SketâCe YetYeeieeÛÙee Skeâ le=leerÙeebMe Yeeie Je=#eeÛÚeefole DemeCes DeeJeMÙekeâ Deens. ‘hesjeue lemes GieJeles’ yeeÙeyeueceOÙes cnšuÙeeØeceeCes OejCeerceelee DeeheCe pes hesjlees, les GieefJeCÙeeme leÙeej Demeles. hejbleg, meÅeheefjefmLeleer heenlee, efveÙeceebÛeer DebceueueyepeeJeCeer nesleevee keâceerÛe efomeles. DeMeer efkeâleer Pee[b DeeheCe ueeJelees? DeeheCe FlejebÛeer ueeJeeueeJeer keâjCÙeeme De«esmej Demelees vee? ceie leerÛe ueeJeeueeJeer ceeCemeeSsJepeer Pee[ebÛeer kesâueer lej efkeâleer yejs nesF&ue?
 DeeheuÙee kegâšgbyeeleerue ØelÙeskeâ JÙekeäleerÛÙee Jee{efoJemeeuee Skeâ Pee[ ueeJeues, les Øesceeves DeeWpeejues, ieeWpeejues, lÙeeuee Jee{Jeues lej les peesJej Deens leesJej meJeeËvee Dee@efkeämepeve, Megæ nJee, HeâUb, Hegâueb ¢eebveer vneTve keâe{erue. legcneuee lej efceUsueÛe; heCe legceÛÙee heg{ÛÙee efhe{ermener iees[ HeâUs ÛeeKeeJeÙeeme efceUleerue. Je<e&Yej DeeheCe ner Øeefle%ee kesâueer lej heÙee&JejCeeÛee Nneme nesCeej veenerÛe; heCe efJeMes<e Demee efoJeme meepeje keâjCÙeeÛeer JesieUer iejpener efvecee&Ce nesCeej veener. jespeÛe JemegbOejsÛee ceevemevceeve nesF&ue. efleÛes iegCeieeve ieeefÙeues peeF&ue Je heÙee&Ùeeves efvemeiee&ÛÙee keâesheeheemetve Deeheuesner mebj#eCe nesF&ue.
 ceie ‘osj DeeS, og®mle DeeÙes’ ue#eele "sJetve DeepeÛe meg¤ ke⤠Ùee efleÛeer peheJeCetkeâ. SkeâÛe OÙeeme, JemegbOeje mebj#eCeeÛeer Deeme!