leesÛe Keje Deeheuee ‘F&mšj’SefØeue 2021


  – yeWpeeefceve kesâoejkeâj
 
 DeebyÙeeÛeer efkebâJee veejUeÛeer jeshes Deepe pejer ueeJeueer, lejer keâener keâeueeJeOeer iesuÙeeJejÛe lÙeeÛeer iees[ HeâUs DeeheCeeme ÛeeKeeJeÙeeme efceUleele. leodJeleÛe GheJeemekeâeUele DeeheCe DeeOeer ÙeesiÙe Øekeâejs ØeeLe&vee, oeveOece&, GheJeeme, he§eeòeehe Je ØeeÙeef§eòe kesâuÙeevesÛe ‘F&mšj’Ûee (hegve®lLeeveeÛee) KejeKegje Deevebo DeeheCeebme GheYeesielee Ùeslees. GheJeemekeâeU ne DeeheCe Ssefnkeâ peerJeve peiele Demeleevee Deeeflcekeâ MegefOomleJe DeeheuÙee peerJeveele [eskeâeJetve heenCÙeemee"er DeLeJee DeeOÙeeeflcekeâ cetuÙeceeheveemee"er osTUceelesves efouesueer Skeâ DecetuÙe Je Gòece DeMeer megJeCe&mebOeerÛe Deens ns efveef§eleÛe! heehe hetJeeaner nesles, Deeleener Deens, Ùeeheg{sner DemeCeejÛe. Deieoer mJeieeaÙe megKee-meceeOeeveele ‘heejeoerme’ yeeiesle Demeuesues Deeheues hetJe&pe – Deeefoefhelee ‘Deeoece’ Je Deeefoceelee ‘SJee’ Ùeebveer Skegâueles SkeâÛe heehe kesâues DeeefCe lÙeeÉejs lÙeebÛÙeeJej heÙee&Ùeeves DeefKeue ceeveJepeeleerJejÛe veJns; lej mecemle mepeerJe-ØeeCeercee$eebJej ‘cejCe’ Dees{Jetve Iesleues. heeheebcegUs osJeeÛee keâeshe Dees{Jetve IesCÙeeÛeer leer Skeâ heefnueer-Jeefnueer PeuekeâÛe nesleer.
 veesneÛÙee keâeUele heehe ØeÛeb[ Je Deleesveele ØeceeCeele Jee{uÙeeves veesneÛes kegâšgbye Je mecemle mepeerJe peieleeleerue Skeâ-Skeâ pees[er JeieUlee yeekeâer meJeeËÛee osJeeves mecetU meJe&veeMe kesâuee, ns DeeheCe ‘yeeÙeyeue’ceOÙes pegvÙee keâjejele JeeÛeues Deens. meoesce Je ieceesje veiejerle De#ejMe: npeejes ueeskeâ lÙeekeâeUer jenle nesles; heCe lÙeebveener heeheebÛeer Ûeškeâ HeâejÛe ueeieuesueer nesleer. lÙeehewkeâer Meskeâ[ŸeebÛeer yeele mees[eÛe; heCe kesâJeU Skeâe neleeÛÙee yeesšeJej ceespeCÙeeFlekeâer DeJeIeer heeÛe-one ceeCemesmegæe efve<heehe Dee{Uueer veenerle. osJeeves lÙeebÛeener keâ"esjheCes veeMe kesâuee nsner DeeheCe ‘heefJe$e MeeŒee’le JeeÛeues Deens. efkebâJee ØeJeÛeveele JeejbJeej Sskeâues DeensÛe. ieJe& ns ceneheeheebÛes cetU Deens. lÙeemleJe pegvÙeekeâeUer ieefJe&‰ebÛeer YeJÙeefoJÙe Deemeves osJeeves keâesefhe‰ nesTve GueLeJetve hetCe&leÙee OegUerme efceUJeueer Deensle, nsner DeeheCe hetCe&heCes peeCeleesÛe. Lees[keäÙeele keâeÙe, heeheebcegUs osJeeMeer Deeheues peKe[tve Demeuesues cepeyetle veeles šješje legštve peeles.
 heeheebcegUsÛe DeeheCe osJeeheemetve Kethe Kethe otj ueesšues peelees. DeeheCe osJeeÛee jes<e helkeâjlees. DeeCeKeer meeOÙee, mejU, meeshÙee, yeeUyeesOe Yee<esle meebieeÙeÛes cnCepes osJeeÛee Je heeheeÛee ÚòeermeÛee Deekeâ[e Deens Demes cnšues lejer hegjs! Deepe peieele Yeü°eÛeej, Ketve, uegšceej, yeueelkeâej, oieeyeepeer, HeâmeJeCetkeâ, ueeÛeuegÛehele ÙeebÉejs heeheebÛes DeesPes Jee{tve he=LJeer Deieoer KetheÛe YeejeJeueer Deens. ue{eÙee, JeebefMekeâ obieueer ÙeecegUs efvejhejeOeer ueeskeâ yeUer peele Deensle. ef"keâef"keâeCeer DeeefCe JesUesJesUer DeJe<e&Ce (og<keâeU), DeefleJe=°er (Deesuee og<keâeU), cenehetj, JeeoUs, lmegveeceer, jesiejeF&, efJeveeMekeâejer Yetkebâhe DeMeer Demceeveer-megueleeveer mebkeâšs… Deelee lej ‘keâesjesvee’ ceneceejer Skeâe hee"eshee" Ùesle Deensle. lejerner ceeveJepeele lÙeeheemetve keâenerner efMekeâeÙeuee Deefpeyeele leÙeej veener DeeefCe MeneCeer nesle veener ns DeiecÙe veJns keâe? kegâ"ueener Oe[e Iesle veener Deiej lÙeebÛÙee Jele&veele heefjJele&ve Ie[le veener ns KejsÛe ogozJe nesÙe.
 peieeÛee Deble kesâJnener nesJees, heCe lÙeeJesUer {ieebJej Dee¤{ nesTve ØeYet ef¡emle vÙeeÙeoeveeJesUer meppeve ueeskeâebvee DeeheuÙee GpeJeerkeâ[s Je ogpe&veebvee DeeheuÙee [eJÙee neleeMeer JesieUs keâjerue lÙeeJesUer ogpe&veebÛeer mebKÙee DeieefCele Demesue keâe? YeesieefJeueemeer Je=òeer peieele meejKeer Yetefceleer ceeheveeves Jee{le Deens. DeeOegefvekeâ Ùegieele meejer megKes nele pees[tve ceeveJeeheg{s GYeer jeefnueer Deensle. heeheebcegUs yebo Demeuesues mJeie&Éej GIe[CÙeemee"er ØeYet ef¡emleeves Deelceyeefueoeve kesâues nsner ceeveJe efJemejle Ûeeueuee Deens. Deeheueb DeeÙeg<Ùe ceÙee&efole Je #eCeYebiegj Deens. ce=lÙetMeer Deeheueer iee"Yesš kesâJne nesF&ue ns keâener meebielee Ùesle veener. keâeU Deelee KejesKejÛe yeoueuesuee Deens.
 F&mšjhetJeea oer[ ceefnvÙeeÛee ne keâeU og:KeeÛee, lÙeeieeÛee, GheJeemeeÛee, ØeeLe&vesÛee, oeveOecee&Ûee, he§eeòeeheeÛee, ØeeÙeef§eòeeÛee Demelees. F&mšjÛeer ceewpe uegšCÙeeDeeOeer DeeheCe KejesKejerÛe og:Ke heeUues keâe? peerJeveele megKe ÙesCÙeemee"er KetheÛe keâ° GhemeeJes ueeieles. Ieece ieeUeJee ueeielees, jkeäleeÛes heeCeer keâjeJes ueeieles, ne[ebÛeer keâe[s keâjeJeer ueeieleele. DeeOeer neleeuee Ûeškesâ yemeleele lesJneÛe efceUles Yeekeâj ÙeeÛeerner ceveesceveer GpeUCeer ke⤠Ùee. lÙeemee"er ef¡emlemeYee cnCeles, ‘‘ØeeÙeef§eòe keâje, he§eeòeehe keâje. keâejCe mJeiee&Ûes jepÙe peJeU Deeues Deens. heehe DeeheuÙee mJele:yejesyej peieeueener peeUle Demeles. DeeheuÙeeyejesyejÛe peieeÛeener efJeveeMe Ie[efJeles. ce=lÙegbpeÙe ef¡emleeuee peJeU keâje, lÙeeuee MejCe pee Je mJeieeaÙe megKeemee"er meowJe Deelcee efmeæ "sJee!’’ DeelceMegefæmleJe mebOeer JeeÙee iesueer Demes keâesCe cnCelees? Depetvener JesU iesuesueer veener. lÙeeie, GheJeeme, oeveOece&, ØeeLe&vee, he§eeòeehe DeeefCe ØeeÙeef§eòe DeeheCe Je<e&Yejele kesâJnener ke⤠Mekeâlees. KejerKegjer ceve:Meebleer pesJne DeeheCeeme ueeYesue leesÛe Keje Deeheuee ‘F&mšj’!