DeefOeke=âle – 1SefØeue 2021


 
 hegve®lLeeve : ØeerleerÛee, #ecesÛee, mecesšeÛee DeeefCe MeebleerÛee efJepeÙe!
 ØeerleerÛee, cnCepesÛe #ecesÛee, mecesšeÛee DeeefCe MeebleerÛee efJepeÙe Peeuee Deens.
 Deelee metÙee&uee ueeieuesues «enCe megšues. kegâ"ues «enCe? metÙe& Deelee jkeäleeÛÙee LeejesàÙeele keâoeheer Peekeâuee peeCeej veener.
 Deelee melÙe PeekeâCÙeemee"er oie[eÛÙee OeeW[ŸeeÛeer pe¤jer veener! melÙeeÛes j#eCe keâjCÙeemee"er Deelee henejskeâjerheCe ueeieCeej veener. melÙeeÛeer keâyej oie[OeeW[Ÿeebveer yebo keâjCÙeeÛeer Deelee iejpe veener!
 ØeYet ÙesMetves Kegö vejkeâeÛeerÛe oejs Heâes[ueer. melÙeeÛee efJepeÙe jesKeCÙeemee"er ce=lÙetves lÙeeÛeer meJe& Mekeäleer heCeeuee ueeJeueer, hejbleg ce=lÙetuee ØeYet ÙesMetmeceesj nej KeeJeer ueeieueer. ØeYet ÙesMetves mJeiee&Ûeer oejs melee[ GIe[er kesâueer.
 Deelee efJepeÙeer PeeuesuÙee ef¡emlejepeeÛeer meòee meJeeËJej jepÙe keâjles. ns cejCee, legPee efJe<eejer [bKe Deelee kegâÛekeâeceer Deens. SkeâoeÛe ce¤ve ØeYet ÙesMetves ce=lÙetÛeeÛe hejeYeJe kesâuee; ns keâyejs, let ceeCemeeÛÙee peerJeveeÛee MesJešÛee šhhee veener, ns OÙeeveele "sJe!
 pesLes DeeceÛee efJepeÙeer ØeYet ÙesMet ef¡emle lesLes DeeceÛes ue#e, ØeYet ÙesMet ØeceeCesÛe DeeceÛÙee peerJeveeÛeer Ie[Ce, cnCetve lÙeeÛÙeeÛe ØeceeCes Deecner ¢eeheg{s peieCeej!
 Deelee ›egâmeeJej, ceg[os PeekeâCeeNÙee keâyejsJej DeeefCe mJeiee&Jej DeeceÛeeÛe DeefOekeâej!
 ØeYet ef¡emlee, leguee ceer Jebefolees. let he=LJeerÛee Je mJeiee&Ûee jepee Deensme. he=LJeer DeeefCe mJeie& leguee ieewjefJeles. Deecner leguee Jebove keâjlees, letÛe hegve®lLeeveeÛee SkeâcesJe Oeveer Deensme!
 
 
 DeefOeke=âle – 2
 ef¡emleer JÙekeäleer DeeMee keâMeer "sJelees!
 heCe DeeheCe ef¡emleerßeæeJebleebveer DeeMee OejCÙeeÛes Debeflece keâejCe keâeÙe? DeeheuÙeeuee pes heeefnpes les efceUeÙeueeÛe nJes, Deeheueer FÛÚe meHeâue PeeueerÛe heeefnpes efkebâJee DeeheCe pÙee iees°eRÛÙee hetleeamee"er Jeeš henelees leer leeye[leesye DeeheuÙee heg{Ÿeele he[ueerÛe heeefnpes ¢eeuee DeeMee cnCeleele keâe? veener. keâeÙe Deens ceie DeeheCe DeeMee OejCÙeeÛes Debeflece keâejCe? Sskeâe. DeeheCe osJeeuee nJes Deenesle, DeeheCe ¢ee peieele DemeeJesle Je he=LJeerJejerue peerJeveeveblej mJeiee&le DemeeJes ner osJeeÛeer FÛÚe Deens, DeeheCeemee"er osJe [esàÙeele lesue Ieeuetve Deeheueer Øeefle#ee keâjlees. osJeeÛes ue#e DeeheCeekeâ[s ØelÙeskeâ #eCeeuee ueeieuesues Demeles. vekeäkeâer keâMeer Deeheueer osJeekeâ[tve Øeefle#ee keâsueer peeles? KejbÛe osJe Deeheueer Øeefle#ee keâjlees keâe? DeeheCe SkeâšsÛe, keâesCeÛe Deeheueer Jeeš heenle Leebyeues veener, Demes veener keâe keâOeer Jeešle DeeheCeeuee? pesJne DeeheCe hejcesÕejer jnmÙeeJej ve [UceUCeeNÙee Je Kebyeerj YejJeMeeves DeeheCe Deeheueer DeeMee GYeer keâjlees, lesJne DeeheuÙee Keesue Deble:keâjCeele ‘‘ceePeer Øeefle#ee keâjCeeje nceKeeme keâesCeerlejer Deens, keâesCeerlejer ceePÙeemebyebOeer hetCe& efJeÕeemeeves DeeMee yeeUietve Deens, keâesCeerlejer ceePÙeeJej hetCe& efYemle "sJetve ceePÙee Øeefle#esle Deens’’ Demee DeelceefJeÕeeme DeeheuÙeeceOÙes efveef§ele efvecee&Ce neslees. GOeàÙee heg$eeÛeer Øeefle#ee keâjerle lÙeeÛÙeemee"er je$ebefoJeme [esàÙeele lesue Ieeuetve lÙeeÛÙee hejleCÙeemee"er Leebyeuesuee lÙeeÛee ØesceU yeehe DeeheCeeuee ner meieUer Dee"JeCe keâ¤ve Oeerj osCeeje lees oeKeuee Deens. lÙee GOeàÙee heg$eeÛÙee yeeheeØeceeCes DeeF& peMeer yeeUeuee JeWiesle Iessles DeeefCe j[CeeNÙee uee[keäÙeeuee Ûegbyeveeves efoueemee osles, lemee Deeheuee mJeerkeâej keâjCeeje, DeeheCe hejleuÙeeJej Deeheues mJeeiele keâjCeeje, Deeheueer Øeefle#ee keâjCeeje hejcesÕej Deens. hejcesÕejÛe Deeheueer MesJešÛeer DeeMee Deens, keâejCe DeeheCe lÙeeÛÙee JeelmeuÙeØesceeÛes heefnues ceevekeâjer Deenesle. (meboYe& : Ùegie&ve ceesušceeve "The source of Lige The Holy Spirit and Theology of Life")
 
 DeefOeke=âle – 3
 KeNÙee peerJeveeÛeer meg®Jeele Peeueer Deens!
 ‘‘ØeYet ÙesMetÛÙee ce=lÙetÛeer efkebâcele ce=lÙetÛÙee YeÙeeCe o[heCeeves keâ:heoeLe& yeveueer Deens. pejer (hejcesÕej) Deecneuee ¢ee he=LJeerJej vekeâesmee Jeešlees, lejer hejcesÕej efpebJele Deens. pejer Deecner hejcesÕejuee ceejeÙeuee yeIelees, lejer hejcesÕej DeeheCeeceOÙes npej jeneCeej.
 mebpeerJeve ef¡emleeÛes MegYeJele&ceeve megboj Deens Je efkeâleerner kesâues lejer les megbojÛe jeneCeej!
 ceie mebpeerJeve ef¡emleeÛÙee oMe&veeÛes JeCe&ve Ie[uesuÙee JemlegefmLeleeruee Oe¤ve Demees efkebâJee Skeâ oMe&ve ogmeNÙee oMe&veeuee Oe¤ve Demees, keâejCe efJeÕeeme OejCeeNÙeebveer pes ØelÙe#e DevegYeJeues lesÛe peemle cenòJeeÛes Deens : ØeYet ÙesMetuee mebheJeues veener; keâesCeer mebheJet Mekeâle veener; efkebâyengvee, Deelee Kejer peerJeveeÛeer keâLee meg¤ Peeueer Deens.
 keâejCe ce=lÙeg cesuee Deens!’’
 
 DeefOeke=âle – 4
 
 DeeÛe&efyeMeheebÛee F&mšj mebosMe
 ØeYet ÙesMetÛÙee Ùeelevee, cejCe Je hegve®lLeeve ÙeeJesUer ØeYet ÙesMetÛeer DeeF& ceefjÙee keâes"s nesleer?
 ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛeer DeeF& DeeefCe Deeheueer DeeF& ceefjÙee ner heemkeâeÛes jnmÙe keâmes yejs peieueer? heemkeâeÛee ef$eefove efJeOeer Je lÙeeveblej ÙesCeeje GheemeveekeâeU HeâueoeÙeer nesCÙeemee"er ceuee heemkeâeÛÙee jnmÙeeJej (ÙesMetÛÙee Ùeelevee, cejCe Je hegve®lLeeve) Lees[s efÛebleve keâjeJesmes Jeešles. ØeYet ÙesMetÛÙee Ùeelevee, cejCe Je hegve®lLeeve Ùee keâeUeleerue ceefjÙesÛÙee YetefcekesâJej MegYeJele&ceeve ØekeâeMe hee[le veener ns Øekeâ<ee&ves peeCeJeles. ØeYet ÙesMetÛee og:KeYeesie, cejCe DeeefCe hegve®lLeeve Ùee meceÙeer ceefjÙesÛeer Yetefcekeâe meeJeOeevelesÛeer nesleer ns vekeäkeâerÛe; lejerosKeerue leer Yetefcekeâe Kethe cenòJehetCe& nesleer. meeJeOeevelee cnCepes efveef<›eâÙe, Deefuehle, Demeyebæ DemeCes Demes veener. Gueš, leer meeJeOeheCes Jeeieueer ÙeeÛee DeLe& efleves osJeeuee efouesuÙee menkeâeÙee&le lelhejlee, mecebpemeheCee, otj°er Je MeneCeheCee neslee. megJeeefle&keâ meble Ùeesneve ne MegYeJele&ceeveele oesve efJeMes<e Øemebieer ceefjÙesÛÙee GheefmLeleerÛee "UkeâheCes Je nslethetJe&keâ GuuesKe keâjlees : 1) MegYeJele&ceeveeÛÙee ØeejbYeer, keâevee ÙesLeerue ueiveØemebie (Ùeesneve 2:1-4) DeeefCe 2) MegYeJele&ceeveeÛÙee MesJešer, keâeueJejerJej ›egâmeeÛÙee heeÙeLÙeeMeer (Ùeesneve 19:25-27).
 meble Ùeesneve MegYeJele&ceeveele keâLeve keâjlees, ‘‘ieeueerueeleerue keâevee ÙesLes ÙesMetÛeer DeeF& nesleer (Ùeesneve 2:1)… ÙesMetves ieeueerueeleerue keâevee ÙesLes DeeheuÙee efÛevneÛee ne ØeejbYe keâ¤ve Deeheues ieewjJe Øekeâš kesâues’’ (Ùeesneve 2:11).
 keâevee ieeJeer ueiveØemebieer ØeYet ÙesMet cnCeeuee, ‘‘ceePeer JesU Depetve Deeueer veener’’ (2:4) ns MegYeJele&ceeveeÛÙee ßeeslÙeebvee meebietve meble Ùeesneve ¢ee efÛevneÛee Deeieeceer JeemleJeeÛee De«eotleemeejKee cnCetve Jeehej keâjlees. keâeueJejerJej, ‘‘ØeYet ÙesMetves peeCeues keâer leer lÙeeÛeer JesU Deeueer nesleer’’ (Ùeesneve 13:1) DeeefCe hejle ‘‘ÙesMet Jej DeekeâeMeekeâ[s °er ueeJetve cnCeeuee, ‘‘ns ceePÙee yeehee, JesU Deeueer Deens (Ùeesneve 17:1)… ÙesMetÛeer DeeF& ›egâmeepeJeU GYeer nesleer’’ (Ùeesneve 19:25) lej ceefjÙesÛee lÙee JesUsMeer Je efleÛÙee heg$eeÛÙee ieewjJeeMeer oeš Je Ieefve° mebyebOe Deens.
 ØeYet ÙesMetÛeer DeeF& kesâJeU Skeâ Øeleerkeâelcekeâ JÙekeäleer veener. leer SsefleneefmekeâjerlÙee ÙesMetÛeer DeeF& Deens. cnCetve, ØeYet ÙesMetÛes ›egâmeeJejerue Meyo, ‘‘yeeF&, heene legPee cegueiee’’ DeeefCe ceie efMe<Ùeeuee, ‘‘heene, legPeer DeeF&’’ (Ùeesneve 19:26-27) ns ÙesMetÛeer lÙeeÛÙee DeeF&Øeleer Heâkeäle heg$eYekeäleer JÙekeäle keâjerle veener. ØeYet ÙesMet lÙeeÛÙee DeeF&uee keâevee DeeefCe keâeueJejer Ùee oesvner ef"keâeCeer ‘yeeF&’ cnCetve mebyeesefOelees DeeefCe ns mhe° keâjlees keâer ceefjÙee efnuee osJeeÛÙee leejCeeÛÙee Ùeespevesle Skeâ cenòJeeÛeer Yetefcekeâe yepeeJeÙeeÛeer Deens DeeefCe cnCetve efleÛee ›egâmeeJejerue cejCeeÛÙee ‘JesUsMeer’ Deieoer peJeUÛee mebyebOe Deens DeeefCe lÙee Deveg<ebieeves lÙeeÛÙee mJeiee&leerue efhelÙeeÛÙee ieewjJeeMeer osKeerue peJeUÛee mebyebOe Deens. Ùee Øemebieer ØeYet ÙesMet lÙeeÛÙee meJe& efMe<ÙeebÛes heeÛeejCe Øekeâš keâjlees; lÙeeÛes efMe<Ùe ns lÙeeÛÙee DeeF&keâ[s osKejsKeermee"er meesheefJeCÙeele Deeues Deensle DeeefCe leer lÙeeÛÙee meJe& efMe<ÙeebÛeer DeeF& yeveles. ef¡emleeceOÙes pÙeebÛes leejCe nesles lÙee meJeeËÛeer ceefjÙee DeeF& Deens. ceefjÙesÛÙee ognsjer heoebcegUs leer veJeerve ‘yeeF&’, ‘veJeerve SJee’ yeveles (meboYe& – Glheòeer 3:15 DeeefCe ÙeMeÙee 66:8). ÙesMetves ceefjÙesÛee ‘yeeF&’ cnCetve kesâuesuee GuuesKe DeeheCeeme ceefjÙee meJe& efMe<ÙeebÛeer DeeF& Ùee veelÙeeves heeneCÙeeme heeÛeejCe keâjerle Deens. les meJe& efMe<Ùe Deelee keâeueJejerJej pevce PeeuesuÙee ‘ef¡emlemeYesÛes Øeleerkeâ efkebâJee efÛevn’ cnCetve ØemLeeefhele kesâuesues Deensle.
 DeLee&le, ceefjÙee ÙesMetuee lÙeeÛÙee keäuesMeele meesyele osCÙeemee"er ›egâmeeÛÙee heeÙeLÙeeMeer Deens; DeMee Øekeâejs ÙesMetÛÙee uee[keäÙee efMe<Ùeeuee ÙesMetÛee Jeejmee Demeuesueer ef¡emlemeYee ner leejCeeNÙee ÙesMetÛÙee DeeF&keâ[tve efceUles. leLeeefhe, Ùee ‘uee[keäÙee’ efMe<ÙeeceOÙes meJe& ef¡emleer ueeskeâ meeceeJeuesues Deensle, pes leejCeeNÙeeÛÙee GjeJej efJemeeJee heeJeleerue DeeefCe ef¡emleeÛÙee ùoÙeeleerue meJe& iegefheles Sskeâleerue. lesPesÛes Skeâ yeÇoj Je cees"s F&Me%eevehebef[le ce@keäme šŸegefjDeve cnCeleele, ‘‘pesJne DeeheCe ØeYetÛeer DeeF& peer uee[keäÙee efMe<ÙeeÛeer DeeF& ceefjÙee efnÛÙee ceele=lJeeJej ceveve-efÛebleve ke⤠lesJne DeeheCeeme ef¡emlemeYesÛÙee ceele=lJeeÛes %eeve nesF&ue’’ (øeWâÛe Yee<esleerue ceefjÙesJejerue hegmlekeâ 1962, heeve 241).
 ‘uee[keâe efMe<Ùe’ ÙeeÛÙeekeâ[tve ef¡emleeÛÙee FÛÚsvegmeej ØelÙeskeâ efMe<ÙeeÛeer peer DeeF& yeveuesueer Deens efleÛes mJeeiele nesF&ue DeMeer Dehes#ee Deens. DeeheCe MegYeJele&ceeveeÛeer Iees<eCee kesâuesueer Sskeâlees, ‘‘DeeefCe lÙee JesUsheemetve lÙee efMe<Ùeeves efleuee DeeheuÙee Iejer "sJetve Iesleues.’’ ns DemesosKeerue mecepelee ÙesF&ue, ‘‘lÙee efMe<Ùeeves lÙeeÛÙee meJe& ÛeerpeJemletble efleuee Jeeše efouee’’ efkebâJee ‘‘lÙee efMe<Ùeeves ceefjÙesuee lÙeeÛÙee ßeæsvegmeej ceelee cnCetve mJeerkeâejues.’’ DeeheCe Demesner cnCet Mekeâlees : ‘‘lÙee efMe<Ùeeuee ØeYet ÙesMetÛÙee JeejMÙeeleerue ef¡emlemeYesleerue Skeâ DeeieUeJesieUe efnmmee efceUeuee.’’
 cnCetveÛe, ØeYet ÙesMetves keâeueJejerJejerue ›egâmeeJe¤ve ceefmeÙeeØeefCele (Messianic) mecegoÙeeÛeer Iees<eCee kesâueer. ef¡emlemeYee ØeYet ÙesMetÛÙee keâeueJejerJejerue cejCeeletve GoÙe heeJeueer DeeefCe pÙee ›egâmeeKeeueer ÙesMetÛeer DeeF&, ef¡emlemeYesÛes Øeleerkeâ cnCetve ceefjÙee GYeer nesleer, lÙee ›egâmeeJe¤ve ef¡emlemeYesÛeer mLeehevee Peeueer. Ùee DeeF&keâ[s (ceefjÙee DeeefCe ef¡emlemeYee) ÙesMetÛes meJe& efØeÙe efMe<Ùe meesheefJeCÙeele Deeues nesles. ØeYet ÙesMetÛe ›egâmeeJe¤ve Skeâ ogmeNÙeeuee oslees (ceefjÙee ef¡emlemeYesuee Je ef¡emlemeYee ceefjÙesuee) DeeefCe ØeYet ÙesMetÛe lÙee meJeeËvee ßeæsle Je heefJe$e DeelcÙeeÉejs lÙeeÛÙee ØesceeÛÙee SskeäÙeYeeJeele Skeâ$e "sJeerue.
 cnCetve, og:Ke Yeesieleevee, cejleevee Je cejCeeletve G"leevee ØeYet ÙesMet (Deeheues leejCe hetCe& keâjerle neslee) osJeefhelÙeeÛee lÙeeÛÙee heg$eele nesCeeNÙee ieewjJeeÛeer leer ‘JesU’ ceefjÙee ÙesMetÛÙee mebieleerceOÙes GlkeâšjerlÙee peiele nesleer. Ùee osJeheg$eeÛeer ceefjÙesÛÙee Gojele osnOeejCee Peeueer nesleer ns melÙe DeeheCe efJeme¤ Mekeâle veener. uehelee-Úhelee veJns efkebâJee efveef<›eâÙeheCes ve yemelee efkebâJee efleÛÙee JÙeefkeäleiele vegkeâmeeveeyeöue SkeâšerÛe j[le ve yemelee ceefjÙesves ÙesMetÛee og:KeYeesie, cejCe Je hegve®lLeeve ÙeebceOÙes hetCe&heCes Je peeCeerJehetJe&keâ menYeeie Iesleuee Je leer les jnmÙe hegve®eflLele ef¡emleeÛÙee Øeefle#esle mebhetCe& DeeMesves peieueer.
 yebOegYeefieveeRvees, cejCeeJej efJepeÙe efceUJetve G"uesuÙee ØeYetceOÙes legcneuee F&mšjÛee Deevebo efceUes. DeeheuÙee Deebleefjkeâ DeeveboeÛee mHeâesš nesT osTve DeeheCe ‘DeeuuesuegÙee’Ûes ieeCes DelÙeeveboeves ieeT Ùee. legcne ØelÙeskeâeJej Je legceÛÙee kegâšgbyeeleerue meJeeËJej osJeeÛee DeeMeerJee&o Demees. ef¡emle cejCeeletve KejesKej G"uee Deens! lÙeeÛÙeeJej Ùeeheg{s ce=lÙetÛeer meòee veener!
 
 
 
 DeefOeke=âle – 5
 DeeÛe&efyeMehe efueDeeshee@u[es peerjsuueer : heeshecenesoÙeebÛes Yeejleeleerue veJeerve jepeotle
 Jn@efškeâve : DeeÛe&efyeMehe efueDeeshee@u[es peerjsuueer ÙeebÛeer Yeejleele Jn@efškeâveÛes Øesef<eleerÙe vÙegefvmeDees cnCetve vesceCetkeâ Peeueer Deens. DeeOeerÛÙee jepeotleebÛeer heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer 21 Dee@iemš 2020 jespeer yeÇeefPeueuee vesceCetkeâ kesâueer. Yeejleemee"erÛes veJeerve Øesef<eleerÙe vÙegefvmeDees ns 67 Je<eeËÛes Demetve DeeleeheÙeËle lÙeebveer FŒeeÙeue DeeefCe meeÙeØeme ÙesLes Øesef<eleerÙe vÙegefvmeDees, DeeefCe pes¤meuesce Je he@uesmšeF&ve ÙesLes Øesef<eleerÙe ØeefleefveOeer (delegate) cnCetve keâeÙe&Yeej meebYeeUuee Deens. DeeefMeÙeele Jn@efškeâveÛÙee Deveskeâ otleeJeemeeble lÙeebveer keâece heeefnues Deens. ner veJeerve peyeeyeoejer lÙeebÛÙee meogme°eJÙee Jee{efoJeMeer lÙeebvee osCÙeele Deeueer Deens.
 DeeÛe&efyeMehe efueDeeshee@u[es peerjsuueer ÙeebÛee pevce 13 ceeÛe& 1953 jespeer Gòej FšueerÛÙee ueescyee[ea Yeeieele Øes[esjs, yesjieecees ÙesLes Peeuee. 17 petve 1978 jespeer yesjieecees Oece&Øeebleemee"er lÙeebvee ieg®oer#ee efceUeueer. lÙeebveer F&Me%eeveele (Theology) heer.SÛe[er. Je ke@âveve uee@ ceOÙes Sce.S. ner heoJeer efceUJeueer Deens. 13 peguew 1987 jespeer les Jn@efškeâveÛÙee jepeveweflekeâ mesJesle (Diplomatic Service) ®pet Peeues, DeeefCe lÙeebveer keâ@ce¤ve, vÙegefPeueb[ DeeefCe Jn@efškeâve mes›esâšefjÙeš Dee@Heâ mšsšÛÙee meeceevÙe keâecekeâepe efJeYeeieele, DeeefCe MesJešer ÙegveeÙešs[ mšsšÛÙee Øesef<eleerÙe vÙegefvmeÙeÛej (pesLes les keâewvmeuejÛÙee ngöŸeebJej nesles) ÙesLes keâece kesâues. pesJne heeshe yesvesef[keäš meesUeJes Ùeebveer 13 SefØeue 1006 jespeer Fb[esvesefMeÙeeuee Øesef<eleerÙe vÙegefvmeDees cnCetve lÙeebvee vesceues lesJne lÙeebvee DeeÛe&efyeMehe osKeerue yeveJeues.
 17 petve 1006 jespeer lÙeebvee ceneOece&ieg®heoeÛeer oer#ee osCÙeele Deeueer. lÙeeveblej, 10 Dee@keäšesyej 2006 jespeer lÙeebvee F&mš efleceesjÛes Øesef<eleerÙe vÙegefvmeDees cnCetve vesceCÙeele Deeues. 13 peevesJeejer 2011 jespeer lÙeebvee efmebieehetjÛes Øesef<eleerÙe vÙegefvmeDees, ceuesefMeÙee Je yeÇgvesF& ÙesLes Øesef<eleerÙe ØeefleefveOeer, DeeefCe efJnSleveeceuee DeefveJeemeer heesefvleefHeâkeâue jsØesPeWšsefšJn cnCetve heoYeej efouee iesuee. ‘DemeesefmeSMeve Dee@Heâ meeTLe F&mš SefMeÙeve vesMevme’ (A S E A N) ¢eemebyebOeer osKeerue lÙeebvee 18 petve 2011 jespeer vÙegefvmeDees cnCetve vesceCÙeele Deeues. 13 mehšWyej 2017 jespeer heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer lÙeebÛeer FŒeeSueuee Øesef<eleerÙe vÙegefvmeDees DeeefCe pes¤meuesce Je he@uesmšeF&veuee Øesef<eleerÙe ØeefleefveOeer cnCetve vesceCetkeâ kesâueer. lÙeeveblej oesve efoJemeebveer lÙeebÛeer meeÙeØeme ÙesLes Øesef<eleerÙe vÙegefvmeDees cnCetve vesceCetkeâ Peeueer. lÙeebÛÙee FšeefueÙeve ceele=Yee<esefMeJeeÙe les Fb«epeer DeeefCe øeWâÛe Yee<ee yeesuet Mekeâleele.
  ± DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DeefOeke=âle – 6
 DeeÛe&efyeMeheebÛes heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce
 (meueielee jeneJeer cnCetve DeeOeer Øeefmeæ kesâuesues keâeÙe&›eâce veJeerve keâeÙe&›eâceemeefnle ÙesLes Øeefmeæ keâjCÙeele Ùesle Deensle. heg{erue meJe& heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve DeeÙeesefpele keâjCÙeele Deeues Deensle.)
 24 HesâyeÇg. (me. 10.00 les og. 12.45) : Lee@ceme ye@efhšmše pÙegefveDej keâe@uespemeboYee&le meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 5.00 les 7.30) : JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 25 HesâyeÇg. (me. 9.30 les og. 12.30) : Oece&ieg¤bmee"er efJeJeenhetJe& ceeie&oMe&veemebyebOeer meYee, peerJeve oMe&ve keWâõ, efiejerpe.
  (og.12.30 les 1.00) : efJeYeeieerÙe ceje"er Gheemevee DeeÙeesieeÛeer meYee, peerJeve oMe&ve keWâõ, efiejerpe.
 (DeeÛe&efyeMeheebÛes ceeÛe&-SefØeue ceefnvÙeeleerue keâeÙe&›eâce)
 1 ceeÛe& (me. 9.30 les 10.15) : Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (me. 10.15 les og. 1.00) : JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 4.30 les 6.30): JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  mebOÙee. 6.30:keâener ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 2 ceeÛe& (me. 9.30 les og. 1.45): ‘peerJeve pÙeesleer’ ke@âšsefkeâPece meWšjÛÙee šercemeceJesle JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  mebOÙee. 7.00:keâener ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 3 ceeÛe& (me. 9.30 les og. 2.30):‘ÙegJeoMe&ve’ÛÙee šercemeceJesle JemeF Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 6.00 les 8.15):keâener ØeehebefÛekeâ YeeefJekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 4 ceeÛe& me. 9.30:Oece&ØeebleeÛÙee uesKee hejer#ekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (me. 10.30 les og. 1.30) : ‘efMeu[ Dee@Heâ HesâLe keâcÙegefvešer’meceJesle JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 4.00 les 5.30):JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 6.00 : he. efcemmee (efoJebiele Heâe. Dee@mkeâj jesPeeefjDees, Sme.pes. ÙeebÛÙeemee"er efcemmee), meWš ceeÙekeâue ÛeÛe&, ceeefCekeâhetj.
 5 ceeÛe& (me. 9.30 les og. 1.45): JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 4.30 les 7.30): SJnjMeeF&ve efmešer, veboeKeeue, jcesoer Je cemexme ÛeÛe&ceOeerue ØecegKe Oece&ieg¤bMeer Yesš, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 6 ceeÛe& (me. 10.00les og. 12.30): DeOÙe#e – Oece&ØeebleerÙe ceeueceòee meefceleermeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (og. 3.15 les mebOÙee. 5.30) : menYeeie – ve@Meveue Petce meYee (Deeblejefhe{er mebyebOeeves ceveve-efÛebleve, ØeeLe&vee DeeefCe vesle=lJe keâjCeeNÙee ceefnueebmebyebOeer mebJeeo)
 (mebOÙee. 5.30 les 7.30):JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 8 ceeÛe& (me. 9.30 les og. 1.30): Oece&ØeebleeÛÙee š^eÙeyÙegveue šercemeceJesle JemeF Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  mebOÙee. 4.30:DeeieeMeerÛÙee meWš pescme ÛeÛe&ÛÙee ØecegKe Oece&ieg¤meceJesle meYee, efyeMehme neTme yejecehetj.
  mebOÙee. 5.30:efnbot meceepeeÛÙee keâener JÙekeäleeRmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 9 ceeÛe& (mebOÙee. 5.30les 8.00) :JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 10 ceeÛe& (me. 9.30 les og. 11.15): Oece&ØeebleerÙe Gheemevee DeeÙeesieeÛÙee šercemeceJesle JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (me. 11.30 les og. 1.30) :menYeeie Je Yee<eCe, Fbšjve@Meveue Heâes¤ce @âLeefuekeâ De@keäMeve (IFCA) Petce meYee.
  (og. 1.30:Oece&ØeebleerÙe Gheemevee DeeÙeesieeÛÙee šercemeceJesle
  les 2.30)JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  mebOÙee. 4.30:Dee@vkeâe@uee@peer kesâDej meWšj DeeefCe hesef[Deeš^erkeâ efkeäueefvekeâÛÙee [e@keäšjebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  mebOÙee. 5.00:yuesmes[ mee›eâeceWle Heâeome& (SSS) ÛÙee ef[keâvemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 6.00 les 7.30):JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 12 ceeÛe& (me. 9.30 les og. 1.30) :Oece&ØeebleeÛÙee š^eÙeyÙegveue šercemeJesle JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 13 ceeÛe& (me. 10.00 les og. 1.00):DeOÙe#e – Oece&ØeebleerÙe DeLe& meefceleerÛeer meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  mebOÙee. 6.15:efveJe=òe Oece&ieg¤ Je MeŒeef›eâÙesveblej Deejece keâjerle DemeuesuÙee Heâe. SueeÙeme je@ef[^ipe Ùeebvee Yesš, meWš pee@ve efJnÙeeveer keäuepeea nesce, meeb[esj.
 15 ceeÛe& (me. 9.30 les og. 2.00):JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 4.00 les 7.30):JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 16 ceeÛe& (me. 9.30 les og. 1.30): JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 4.00 les 7.30):JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 16 ceeÛe& (me. 9.30 les og. 1.30): JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 4.00 les 7.30) : JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 17 ceeÛe& (me. 9.30 les og. 10.45) : JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (me. 10.45 les og. 12.30): ›elemLe efmemšjebmeceJesle JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  mebOÙee. 4.30:efj[shš^ermš Heâeome& (CssR) ÙeebÛÙee JneF&me ØeesefJnefvMeÙeue meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  mebOÙee. 5.30:meWš øeâeefvmeme [er mesume ÛeÛe&Ûes ØecegKe Oece&ieg¤ Je megefheefjDej Dee@Heâ o efØemš keâcÙegefvešer ÙeebÛÙeemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 7.00 les 8.00): JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 18 ceeÛe& (me. 9.30:Oece&ØeebleeÛÙee ceeueceòee meefceleerÛÙee mebÛeeuekeâe meceJesle JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 4.00 les 7.45): JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 19 ceeÛe& me. 9.30:he. efcemmee (meWš peesmesHeâÛee ceneslmeJe heefnues heefJe$e keâcÙegefveÙeve), DeJej ues[er Dee@Heâ Jesuebkeâveer ceelee ÛeÛe&, ceoxme.
  (og. 12.00 les 1.30):Oece&ØeebleeÛÙee DeLe&JÙeJemLeehekeâebmeceJesle JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 4.30 les 7.30):ØeehebefÛekeâ YeeefJekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 21 ceeÛe& me. 10.00:Dee@vkeâe@uee@peer (Oncology) meWšj DeeefCe efuešue neš& efkeäueefvekeâ ÙeebÛee DeeMeerJee&o efJeOeer Je GodIeešve, ceeefCekeâhetj.
 me. 11.00:JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 22 ceeÛe& me. 10.00:veeefMekeâ Oece&ØeebleeÛÙee Oece&ieg¤Meer Yesš, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (me. 11.15 les og. 1.30):keâener Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 23 ceeÛe& me. 11.00:keâener ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (og. 12.45 les 2.00):Ûe@vmeuej Je DeLe&JÙeJemLeehekeâ ÙeebÛÙeemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 24 ceeÛe& (me. 10.00 les og. 12.15) : ØecegKe Oece&ieg¤ Je efØemš Fve Ûeepe& ÙeebÛÙee meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (og. 12.15 les 1.15):keâener Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 26 ceeÛe& me. 10.00:he. efcemmee (Heâe. Yet<eCe keâesUer ÙeebÛes Je[erue efoJebiele efHeâueerhe keâesUer ÙeebÛÙee DeblÙeefJeOeerÛeer efcemmee), osJeceelee ÛeÛe&, heeueer.
  (mebOÙee. 4.00 les 6.15):DeOÙe#e – meWš ieesvmeeuees ieeefme&Ùee keâe@uespeÛes ce@vespej, JÙeJemLeehekeâ, efØeefvmeheue, meuueeieej DeeefCe jefpemš^ej ÙeebÛÙeemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 27 ceeÛe& me. 10.00 :heefJe$e efcemmee (DeblÙeefJeOeerÛeer efcemmee), jcesoer ceelee leerLe&mLeeve, jcesoer.
 mebOÙee. 5.00 :heefJe$e efcemmee (ØeYetÛÙee og:KemenveeÛÙee PeeJeàÙeebÛee jefJeJeej), ke=âheeceelee keâefLe[^ue, heehe[er.
 28 ceeÛe& me. 9.30 :heefJe$e efcemmee (ØeYetÛÙee og:KemenveeÛÙee PeeJeàÙeebÛee jefJeJeej), DeJej ues[er Dee@Heâ Heâeeflecee ÛeÛe&, ÛegUCes.
 29 ceeÛe& (me. 10.30 les 11.45) :DeOÙe#e – meWš ieesvmeeuees ieeefme&Ùee keâe@uespeÛes ce@vespej, JÙeJemLeehekeâ, efØeefvmeheue, meuueeieej, jefpemš^ej DeeefCe veJeefveJee&efÛele JneF&me efØeefvmeheue ÙeebÛÙeemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (me. 11.45 les og. 1.30) :JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 6.30 les 8.00):JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 30 ceeÛe& (me. 10.00 les og. 1.00) : DeOÙe#e – meuueeieej meefceleerÛeer meYee efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 6.00 les 8.00): JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 31 ceeÛe& me. 11.00 :DeOÙe#e – meWš ieesvmeeuees ieeefme&Ùee keâe@uespeÛes JneF&me efØeefvmeheue ke@âhšve peesme pee@pe& ÙeebÛee melkeâej Je efvejeshe meceejbYe, meWš ieesvmeeuees ieeefme&Ùee keâe@uespe, JemeF&.
 1 SefØeue me. 10.00 :he. efcemmee (ØeYet YeespeveeÛee ieg®Jeej), ke=âheeceelee keâefLe[^ue, heehe[er.
 2 SefØeue og. 3.00 :ØeYetÛÙee og:KemenveeÛee efJeOeer (ØeYetÛÙee og:KemenveeÛee Gòece Meg›eâJeej), ke=âheeceelee keâefLe[^ue, heehe[er.
 3 SefØeue mebOÙee. 6.30 :heemkeâeÛee peeiejCeefJeOeer, ke=âheeceelee keâefLe[^ue, heehe[er.
 4 SefØeue : he. efcemmee (ØeYetÛÙee heveg®lLeeveeÛee heemkeâe jefJeJeej).