ner Jeeš Skeâe JesieàÙee peerJeveeÛeerceeÛe& 2021


 – mš@vueer ieesvmeeueefJeme
 
 keâeU ØeYetÛÙee og:KemenveeÛee Deens. Skeâe GceÅee le®CeeJej Dekeâeueer ce=lÙegkeâeU Dees{Jeuee. cee$e, keâeUeÛÙee hešeJejerue Deeheuee ‘Deepe’, lÙeeletve Deekeâej IesCeeje ‘GÅee’ Je ‘hejJee’ÛÙee veJepeerJeveeÛeer ØeYeele ØeYetuee %eele nesleer. lesnleerme Je<eeËÛes DeeÙeg<Ùe heej keâ¤ve efleLes heesnesÛeCÙeemee"er Deefivehejer#ee nesleer – ÙeeleveeceÙe og:Kemenve DeeefCe le[Heâ[lee ce=lÙet.. JewjeCe šskeâ[erJej YeieYeielÙee Gvnele DeeÛekesâ osle Peeuesueer peerJeveeÛeer DeKesj…
 megKeeÛeb cejCe ÙeeJeb DeMeer Deecner ØeeLe&vee keâjlees. ØeYetueener lemesÛe Jeešues DemeCeej. heCe lÙeeÛes YeeieOÙesÙe MeeŒeele efuentve "sJeuesues nesles. les šeUleener Deeueb Demeleb. heCe lÙeeves ‘hesuee’ Dees"ebvee ueeJeuee. og:Ke ØeeMeve keâ¤ve lees efÛejbpeerJeer Peeuee. ce=lÙetletve ce=lÙegbpeÙeer yeveuee.
 ne lÙeeÛee ØeJeeme mejUOeesheš veJnlee. mebmeejer ceeCemeebÛee ceeie& Deeheuee veener, ns lÙeeÛÙeeleerue mebvÙeemeer peeCetve neslee. yeeueheCeerÛe lÙeeves lÙeeÛeer JesieUer Jeeš Devegmejueer. Jeuneb[Ce meCeeÛÙee ieoeale DeeF&-yeeyeebveer Ieó Oejuesuee nele mees[Jetve lees yeepetuee iesuee. meCe-pe$ee cnšueer keâer Deecner lÙeele ‘njJetve’ peelees. heCe yeeueØeYet cebefojeleerue efJeodJelepeveebÛee MeesOe Iesle efveIeeuee. efleLes lees Oece&ÛeÛexle jcetve iesuee. megmhe° peerJeveOÙesÙe nsÛe lej lÙeeÛes JewefMe°Ÿe nesles. peerJeveeleerue Deeefce<eb, Deekeâ<e&Ceb DeeefCe ceesn lÙeeuee De[Jet Mekeâues veenerle. keâesCe ceeCetme ¢ee meJeeËheemetve cegkeäle Deens? lÙeeÛee efve«en keâeÙece De{U jeefnuee.
 ceelee-efhelÙeebÛÙee ceeÙesÛes heeMe lÙeeves JesUerÛe otj meejues. Oecee&uee Jes"erme OejCeeNÙee hegpeeNÙeebÛeer lÙeeves heJee& kesâueer veener. Oece&YeeJevesÛee Jeehej keâ¤ve ØepesJej ngkegâcele ÛeeueJeCeeNÙee jesceve meòesuee DeeJneve ÅeeÙeueener lees keâÛejuee veener. jesceve meeceüepÙe DeefpebkeäÙe nesleb lesJne DeefveyeËOe meòee Øepesuee iegueece yeveJele Demeles. meJeËkeâ<e DeefOekeâej ueeYeues keâer ceeCemeebvee ceevee [esueJeCeejs veboeryewue yeveJeueb peeleb. Oecee&ÛÙee vee[Ÿee MeeŒeerpeve Je ÙeepekeâieCeebÛÙee neleer SkeâJešuÙee neslÙee. jesceer meòesheg{s les ceevee ueJeefJele nesles. efveÙeceMeeŒeeÛee ceve ceevesue lemee DeLe& ueeJetve DeeheuÙee ueeskeâebvee veeÛeefJele nesles. keâce&keâeb[ele ceMietue PeeuesuÙee Øepeepeveebvee Mees<eCeeÛes Ûeškesâ peeCeJele veJnles. meòeeOeeNÙeebvee lesÛe nJes nesles.
 ØeYetves lÙeeÛee heoe&HeâeMe kesâuee. Yej Ûeewkeâele GYes jentve meòeeOeeNÙeebvee ‘keâesune’ cnCetve megveeJeCÙeeÛes OewÙe& lÙeeÛÙeele nesles. meceepeeleerue pÙes‰-ßes‰ MeeŒeer-he®MÙeebÛeer ‘{eWieer’ cnCetve mebYeeJevee keâjerle ‘legceÛeer kesâJe{er ogo&Mee nesCeej’ Demes Ke[s yeesue lÙeeves lÙeebÛÙee leeW[eJej Hesâkeâues. cenecebefoj Jes"erme OejCeeNÙee hegpeejer, JÙeeheeNÙeebvee lÙeeves nekeâuetve ueeJeues. ØemLeeefheleebvee Heâškeâejues. ØeYetves YeÙeeJej ceele kesâueer nesleer. lÙeeÛes efnlemebyebOe kegâ"s iegbleuesues veJnles. lÙeeuee keâesCeekeâ[tve keâener ueeYe efceUJeeÙeÛes veJnles. efJejesOekeâebÛeer leUer GÛeuetve Deeheueer iebieepeUer YejeÙeÛeer veJnleer. cnCetveÛe lees efveYe&ÙeheCes JeeJejle Demes. lees Mesleele, mecegõeJej, [eWiejeJej iesuee. lesLeerue meeceevÙeeble lees jceuee. lÙeebÛÙeeMeer lÙeeves mebJeeo meeOeuee. lÙeebÛÙeeyejesyej efnleiegpe kesâues. meeOÙee-meeshÙee iees°eRÉejs veJee efJeÛeej lÙeebvee efouee. ns keâenerlejer JesieUb Deens, JÙeJemLee keâMeer Deens DeeefCe keâMeer vemeeJeer, ¢eeÛeb %eeve ueeskeâebvee nesle iesueb. ueeskeâ LeJÙeeves lÙeeÛÙee ceeietve efHe⤠ueeieues…
 ØeYetÛes nele mJeÛÚ nesles, cnCetve lÙeebÛÙee Meyoele leekeâo nesleer. ØeYet yeesuele vescekebâ DeeefCe ceespekebâ. les ceewveele peele. heJe&leeJej peeTve yemele. Skeâebleele efÛebleveceive nesle. hegvne ueeskeâeble ÙesTve efve®heCe keâjerle. lÙeebÛee ØelÙeskeâ Meyo keâeUeÛÙee efJeMeeue DeJekeâeMeele efšketâve Deens. yeouelÙee keâeUeÛee DeÛetkeâ Gueie[e keâ¤ve osle Deens. ceeveJepeeleerÛÙee heehekeâUe meesmetve DeeuesuÙee JesoveebÛeer Oeej lÙee Meyoebvee Deens. lÙeebÛÙee keâeUpeeleerue ceeveJekeâuÙeeCeeÛÙee keâUkeâUerÛes les Godieej Deensle. cnCetveÛe Deepener Deecneuee DeeÕeeefmele keâjCeejs Depej, Decej Deensle lÙeebÛes yeesue…
 heCe, heCe keâeU keâmee, efkeâleer yeoueueeÙe yeIee… pÙeebÛÙeeheeMeer meebieCÙeemeejKeb keâenerÛe veener, lÙeebÛeeÛe keâuekeâueeš Ûeeuet Deens. heeskeâU Meyo, HegâkeâeÛes yeesue, Gmeves Meyo IesTve efheheeCÙee HegbâkeâCeeNÙeebÛeer Ûeueleer Ûeeueueer Deens. ns DeeJeepe leeheoeÙekeâ. DeeheuÙeeleuÙeeÛe keâesCee SkeâeJej mebOeeve meeOetve les ÛeesÛeer ceejerle jeneleele. jkeäleyebyeeU keâjleele. JesieUe ceeie&, mJeleb$e efJeÛeej lÙeebvee efveef<eæ Demeleele. DeeheuÙee Ûeeueerves Ûeeuele veener lÙeeuee pees[ueb peeleb; ‘mejU’ kesâueb peeleb DeeheuÙee JeešsJej ÙesCÙeemee"er… ceie meg¤ neslees Ye#ÙeeÛee hee"ueeie. peerJeIesCee hee"ueeie. DeeheCe heeneleesÛe šerJnerJej – njCeeÛee peerJelees[ hee"ueeie keâjCeeje JeeIe DeeefCe lÙeeves lÙeeÛÙeeJej Ieeleuesueer cejCePe[he… njCeeÛes ØeeCe efheUJešuesues nbyej[s… Ye#Ùe DeeefCe Ye#ekeâeÛee DeKeb[, DeefJejleheCes Ûeeueuesuee ne KesU…
 ØeYetÛÙee yeeyeleerle lesÛe Peeues. ÙeepekeâJeie& Je meòeeOeejer Skeâ$e Deeues. mebievecele Peeues. Keueyeles Pe[ueer. [eJe efMepeuee. Heâes[e DeeefCe hekeâ[e – pegveerÛe (De)veerleer hegvne DeJeuebefyeueer iesueer. Deeheueer ‘yeg[s’ megjef#ele jeKeCÙeemee"er lÙeebvee ‘yeUer’Ûeer iejpe nesleer. meòee nsÛe pÙeebÛeb peieCeb Demeleb, les meejs efJeefOeefve<esOe, Oece&keâce& iegb[eUtve "sJeleele. ns Ie[ueb lÙee keâeUele, DeeefCe Deepener Ie[lebÙe FLes ieuueeryeesUele…
 ceeveJeer mebmke=âleeruee veJeerve veener efJeÕeemeIeele. efpelekeäÙee efJeÕeemeeves veeleer peheueer peeleele, eflelekeäÙeeÛe DeefJeÕeemeeves, JesU ÙesleeÛe leer efveo&ÙeheCes leg[efJeueer peeleele. Skeâe leešele pesJeCeeNÙeevesÛe lej ØeYetÛee Ieele kesâuee… he§eeòeehe Peeuee lÙeeuee DeeefCe mJele:Ûee Deblener keâ¤ve Iesleuee lÙeeves Skeâe efvejhejeOÙeeuee yeUer efouÙeeveblej…
 Ye#ÙeeÛee hee"ueeie Depetvener Ûeeuet Deens. mJepeveebÛes yeUer Iesle Deens. Deepener keâesCee Skeâeruee ‘Yeü°eÛeejer’, ‘JÙeefYeÛeejer’ "jJetve OeeW[ceej kesâueer peeles. ieševes, Pegb[erves Oece&Megæer, meceepeMegæer, meHeâeF& DeefYeÙeeve neleer Iesleues peeles. F&-ÛeJnešŸeeJe¤ve DeejesàÙee "eskeâleeÛe peceeJe pecelees. efJeÛeejer ueeskeâ lÙeebÛÙeele DeefJeÛeej peeieJeleele; ceie efJeJeskeâer pevener DeefJeJeskeâeves Jeeiet ueeieleele. mJele:Ûeer DeesUKe efJeme¤ve peceeJeeÛee Yeeie yevetve Deesj[leele – ‘‘¢eeuee JeOemlebYeeJej efKeUe…’’
 ØeYetuee vÙeeÙeemeveemeceesj KesÛeCeejs mJeÛÚ nesles keâe? lÙeebveer "jJetve lÙeeÛÙeeJej Deejeshe ueeoues. efheueeleeves nele Oegleues; heCe peceeJeeves lÙeeuee Yejerme Ieeleues. iepeeDee[Ûes iegvnsieej ceeskeâUs Peeues. efvejhejeOeer ›egâmeeJej efKeUuee iesuee. Depeye neslee lees vÙeeÙe! Deepener lesÛe. keâesCe efHeâÙee&oer? keâesCe Deejesheer? keâesCe iegvnsieej? DeeefCe keâesCe vÙeeÙe keâjleesÙe?
 DeKesjÛÙee ÕeemeeheÙeËle ØeYetves SkeâÛe ceb$e peheuee – jkeäle vekeâes, Øesce nJes… osJeUele nele pees[tve lÙeeÛÙeeheg{s velecemlekeâ Peeuesues Deecner heej yeefnjs Peeueesle. lÙeeves cnšues nesles – ‘‘pees keâesCeer melÙeeÛee Deens, lees ceePeer JeeCeer Sskeâlees.’’ heCe efheueeleemeejKee Deecner ØeeflemeJeeue keâjlees – ‘‘melÙe keâeÙe Deens?’’