hegmlekeâ heefjÛeÙeceeÛe& 2021


 
 Skeâ ceewuÙeJeeve omleSsJepe
 Øee. mšerHeâve DeeÙe. hejsje cnCepes Skeâ FeflenemeØesceer, Fefleneme DeYÙeemekeâ JemeF&keâj. ‘JemeF&Ûee efkeâuuee’ ÙeeefJe<eÙeer DeefOekeâ Glmegkeâlee oeKeefJeCeeNÙee FeflenemeØesceer jefmekeâpeveebvee les IesTve DeepeJej efkeâuuÙeeÛeer meHeâj keâjle Deeues Deensle. ØeyeesOeve keâjlee keâjlee ØelÙeskeâ Yesšerle FeflenemeØesceer Je peeCekeâejebveer efJeÛeejuesuÙee ØeMveebÛeer Gòejs MeesOele MeesOele lÙeebÛÙee %eeveYeeb[ejele peer Yej he[ueer lÙeebletve DeefOekeâ JÙeemebie Jee{Jetve lÙeeÛee heefjheekeâ cnCetve lÙeebveer ‘JemeF&Ûee efkeâuuee’ (Ssefleneefmekeâ ceeieesJee) Ùee hegmlekeâeÛeer efveefce&leer kesâuesueer Deens.
 ‘JemeF&Ûee efkeâuuee’ ÙeeefJe<eÙeer Heâeoj øeâeefvmeme keâesefjÙee Ùeebveer efueefnuesuÙee ‘JemeF&Ûee efkeâuuee Demeuee’ ns hegmlekeâ Deueerkeâ[s ogefce&U Peeues Deens. Deelee Øee. hejsje ÙeebÛÙee ‘JemeF&Ûee efkeâuuee’ Ùee hegmlekeâeves ÙeeÛe JesUsuee leer peeiee Ye¤ve šekeâuesueer Deens.
 JemeF&Ûee efkeâuuee cnCepes JemeF&Ûee Ssefleneefmekeâ meebmke=âeflekeâ Jeejmee Deens. JemeF&Ûes les Skeâ Ssefleneefmekeâ hegjeleve Deekeâ<e&Ce Deens. Ùee efkeâuuÙeele lelkeâeueerve jepÙeJÙeJemLesÛes pemes DeJeMes<e Deensle lÙeeÛeØeceeCes lelkeâeueerve hegjeleve ÛeÛe&Ûes osKeerue DeJeMes<e Deensle. lÙeeÛee DeeOeej Iesle Iesle Øee. mšerHeâve hejsje Ùeebveer lÙeebÛÙee DebleÙee&ceer JemeuesuÙee JemeF& efkeâuuÙeeefJe<eÙeer Je ef¡emleer Oecee&efJe<eÙeerÛeer DeeojYeeJevee ØeebpeUheCes Øekeâš kesâuesueer Deens.
 ØeejbYeer heesleg&ieerpekeâeueerve 'Dom Bacaim' JewYeJeMeeueer JemeF&Ûee Dee{eJee IesTve yeeuesefkeâuuÙeeefJe<eÙeer ceeefnleer efoueer Deens. efkeâuuÙeeleerue meele ef¡emlecebefojs cnCepes ÙesMet veeceeÛes ef¡emlecebefoj (pespJeerš), mebosMe«eener ceelee ef¡emlecebefoj (DeiemšerefveÙeve), meble DeBLeveer ef¡emlecebefoj (øeâeefvmemkeâve), meble pee@ve Dee@Heâ iee@[ ef¡emlecebefoj (ne@efmhešueme&), OevÙe ieesvmeeuees ef¡emlecebefoj ([e@efceefvekeâve), peerJeveoeÙeer ceelee ef¡emlecebefoj (Oece&ØeebleerÙe), meble peesmesHeâ ef¡emlecebefoj (ØecegKe ÛeÛe&) ÙeebÛeer meefJemlej meefÛe$e ceeefnleer osTve uesKekeâeves JeeÛekeâebÛeer efpe%eemee DeefOekeâ peeie=le kesâueer Deens.
 JemeF&ÛÙee efkeâuuÙeeÛee Ssefleneefmekeâ Dee{eJee IesleuÙeeveblej uesKekeâeÛÙee DebleÙee&ceer pes KeoKeoCeejs efJe<eÙe Deensle les lÙeebveer hegjJeCeerle DebleYet&le kesâuesues Deensle. Goe. OeceeËlej veJns ef¡emleer ßeæsÛes hegve®ppeerJeve, heesleg&ieerpe – ceje"er leneÛÙee Dešer, veeieemeekeâerÛÙee meJJeerme ngleelcÙeebÛes mebmcejCe, ›egâmeeJej ceejCÙeeÛeer peheeveer heæle, YeejleeÛÙee GYeejCeerle ef¡emleer efceMevejeRÛes Ùeesieoeve, lÙeecegUs efkeâuuÙeeJÙeefleefjkeäle uesKekeâeves hetjkeâ ceeefnleer osTve JeeÛekeâebÛÙee %eeveele DeefOekeâ Yej IeeueCÙeeÛee ØeÙelve mhe=nCeerÙe Deens.
 hegjeCeJemletmebMeesOeve KeelÙeeves cees"er cesnvele IesTve keâener DeJeMes<eebÛeer [eie[gpeer kesâuÙeecegUs Øeefleefoveer Meskeâ[es DeYÙeemekeâ, efJeÅeeLeea, Ùee$eske⤠Ùee JemeF& efkeâuuee Ùee$esle menYeeie Iesle Deensle Ùee meJeeËmee"er JemeF& efkeâuuÙeebÛeer Ssefleneefmekeâ Je Oeeefce&keâ heeÕe&Yetceer hegjJeCeejs ns hegmlekeâ Skeâ ceewuÙeJeeve omleSsJepe Deens.
  – pee@ve ieesvmeeueefJeme
 ‘JemeF&Ûee efkeâuuee’ (Ssefleneefmekeâ ceeieesJee)
 uesKekeâ : Øee. mšerHeâve DeeÙe. hejsje
 ke@âLeefuekeâ ØekeâeMeve
 hegmlekeâ GheueyOe : peerJeve oMe&ve keWâõ, efiejerpe.
 
 heeÙee[ : cepegjebÛes cejCeYeesie
 jHeâerkeâ megjpe ¢eebveer cepegjebÛÙee, efJeMes<ele: Fceejle yeebOeCeerleerue keâeceieejebÛÙee Deveskeâ ØekeâejÛes ØeMve DeeefCe lÙeebÛÙeeJejerue mebkeâšs ÙeebÛee ceeieesJee DeeheuÙee ‘heeÙee[’ Ùee keâLee meb«eneletve Iesleuee Deens. me=peve, cegkeäleMeyo, mekeâeU MeyoefMeuhe, Øeefle‰eve, ieeJeefMeJeej, Meyokegâmegce, efpeJneUe ØeyeesOeve ØekeâeMeve pÙeesleer, De#ej DeÙeeve ¢ee Debkeâeletve meoj hegmlekeâeleerue yeeje keâLeebvee DeepeJej Øeefmeæer efceUeueer Deens. jHeâerkeâpeer meOÙee FÛeuekeâjbpeerÛÙee ceneefJeÅeeueÙeele ØeeOÙeehekeâ cnCetve ®pet Deensle. cegUele les efmeefJnue FbefpeefveÙej Deensle. cnCepes yeebOekeâece, lesLeerue keâeceieej DeeefCe ‘heeÙee[’ cnCepes yeebOekeâece keâeceieejebmee"er Jej Ûe{CÙeemee"er kesâuesueer yeebyetÛeer efMe[er… ¢ee meeNÙee iees°erMeer les heefjefÛele Deensle. ¢ee efMe[erØeceeCesÛe lÙee keâeceieejebÛes ØeMvener JejJej Ûe{le peeleele. nsÛe uesKeve jefHeâkeâpeeRveer kesâues Deens. uesKekeâeÛes ns keâLeeuesKeve JeemleJeoMeea Deens. lÙeeÛeyejesyej lÙeebveer yeebOekeâece keâeceieejebmeesyele keâece keâjleevee kesâJeU Deeheues keâece keâ¤ve les lešmLe jeefnues veenerle. keâeceieejebÛÙee ØeMveebvee, mebJesoveMeerue Demeuesues uesKekeâ peeCeerJesves DeeefCe lejuelesves Meyo¤he osleele. lÙeecegUs lÙeebÛÙee keâLee meMekeäle Deensle. keâLeebÛÙee ceeOÙeceeletve yeebOekeâece cepegjebÛes ØeMve meeoj keâjleevee lÙeebveer Demmeue «eeceerCe MeyoebÛee, cnCeeRÛee, JeekeâdØeÛeejebÛee GefÛele Jeehej kesâuee Deens.
 hegmlekeâeÛes Ûee®oòe heeb[s ÙeebÛes cegKehe=‰ ns hegmlekeâeÛee DeejmeeÛe "juee Deens. ueeskeâJee*dceÙe ie=neÛeer ner DeeCeKeer Skeâ opexoej efveefce&leer Deens.
  – meboerhe jeTle, JemeF&
  cees. : 9158948200
 ‘heeÙee[’
 uesKekeâ : jefHeâkeâ megjpe
 ØekeâeMekeâ : ueeskeâJee*dceÙe ie=n
 he=‰s : 112; cetuÙe ®. 175/-