mebheeokeâerÙeceeÛe& 2021


 
 ØeYetpevceeÛee efvejeshe
 (ceneslmeJe efove 25 ceeÛe&)
 
 osJeeÛes ceeie& JesieUs Demeleele. ØeYetpevceeÛeer yeeleceer keâesCelÙeener peeieeflekeâ ceespeceeheele ve yemeCeejer SJe{er ceneve. heCe leer peieeleerue Heâkeäle Skeâe JÙekeäleeruee, ceefjÙesuee keâUJeueer peeles. leermegæe leMeer DeeJeMÙekeâlee nesleer cnCetve. efleÛeer mebceleer efceUefJeCÙeemee"er. ceefjÙee ef¡emleeÛÙee pevceIešvesÛee cenòJeeÛee Yeeie DemeCeej nesleer. lÙee Iešvesle leer ØecegKe hee$e veJnleer. lejer efleÛÙeeefMeJeeÙe heeve nueCeej veJnles Flekeâe efleÛee keâeÙe&Yeeie lesLes neslee. mebhetCe& ceeveJelesuee Je DeefKeue me=°eruee Deejheej Yesotve peeCeej DemeuesuÙee owJeer Ùeespevesle veePejsLe ieeJeÛeer Skeâ meeceevÙe Œeer Flekeâer cenòJeeÛeer keâe yejs "jueer? keâejCe osJeeuee lÙeeÛÙee heg$eemee"er DeeF& heeefnpes nesleer cnCetve. nsÛe SkeâcesJe keâejCe nesles ef¡emlepevceemee"er ceefjÙesÛeer efveJe[ keâjCÙeele. heCe ceie ceefjÙeeÛe keâe? osJeeÛeer leMeer FÛÚe Peeueer cnCetve. osJeeÛeer FÛÚe keâMeer efMejmeeJebÅe Demeles ns DeeheCeeme ÙeeJe¤ve keâUles. osJeemee"er meJe&Ûe ceeCemes efØeÙe Je ceesueeÛeer. heCe lÙeeÛÙee "jeJeerkeâ Ùeespevesmee"er efJeefMe° ceeCemes lÙeeuee hemeble Demeleele. keâener JÙekeäleeRJej lÙeeÛeer cepeea yemeles. cnCetve osJeotle ÙesMetpevceeÛee mebosMe osleevee ceefjÙesuee cnCelees, ‘‘ns ke=âhee heeJeuesuÙee’’ ("favoured one"). osJeeÛeer ceefjÙesJej cepeea keâe yejs yemeueer? Ùee ØeMveeÛes Gòej pevceeblejer meehe[Ceej veener. ‘‘Denene! osJeeÛÙee yegæerÛeer Je %eeveeÛeer mebheòeer efkeâleer DeieeOe Deens! lÙeeÛes efveCe&Ùe efkeâleer ienve DeeefCe lÙeeÛes ceeie& efkeâleer DeiecÙe Deensle! ‘ØeYetÛes ceve keâesCeer DeesUefKeues DeeefCe lÙeeÛee ceb$eer keâesCe neslee?’’ (jescekeâjebme 11:33-34).
 ØeYetpevceeÛeer Iešvee ceeveJeeÛes YeefJeleJÙe Ie[JeCeejer "jCeej nesleer lejer osJe efleÛee yeesueyeeuee keâjle veener. leer cees"Ÿee DeeJeepeele peiepeenerj keâjle veener. Ùeeuee keâejCe cnCepes osJeeÛes peieeÛÙee keâuÙeeCeemee"er mJele:Ûes Demes JesUehe$ekeâ Deens. peieeÛÙee Glheòeerheemetve lees lÙeevegmeej Jeeiele Deeuee Deens. lÙeele De[LeUs Deeues lejer lees ceeie& keâe{tve heg{s peele Deens. osJeeFlekeâe OeesjCeer keâesCeerÛe veener. ceeCemeebMeer JÙeJenej keâjleevee heeJeues keâMeer šekeâeÙeÛeer ns lÙeeuee hegjshetj "eTkeâ Deens. lÙeeÛes Skeâner heeTue JÙeLe& he[le veener. lees meieUs keâener ceeCemeeÛÙee efnleemee"er keâjlees. lees JeeF&šeletvener Ûeebieues efve<heVe keâjlees. heCe ns keâjleevee lees les keâmes keâjlees ns DeeheuÙee OÙeeveele Ùesle veener. ‘hejcesÕejeÛes jepÙe Demes Deens keâer, peCet keâeÙe SKeeoe ceeCetme peefceveerle yeer šekeâlees… les yeer ¤peles Je Jee{les heCe ns keâmes nesles ns lÙeeuee keâUle veener’’ (ceeke&â 4:26-27). ef¡emlepevceeÛee efvejeshe osJeeves Heâkeäle ceefjÙesuee SkeâšerueeÛe efouee. mebhetCe& peieeuee efouee veener. Jeeioòe ÙeesmesHeâeuee osKeerue veener. osJeeÛes JeeieCes efkeâleer jnmÙeceÙe Deens! DeeheCe lÙeeuee kesâJeU efJeÕeemeevesÛe ceeveeJes cnCetveÛe keâer keâeÙe? ceeCemeeuee SKeeoer iees° mJeerkeâejCÙeemee"er hegjeJes ueeieleele. osJe ke=âleer keâjlees heCe hegjeJes ceeies "sJele veener. ‘‘ieg®peer, legceÛÙee neleÛes efÛevn heeneJes DeMeer DeeceÛeer FÛÚe Deens.’’ lÙeeves Gòej efoues, ‘‘og° Je JÙeefYeÛeejer efhe{er efÛevn ceeieles’’ (ceòeÙe12:38-39). osJeeuee ieefCeleer Hegâšheóerves ceespelee Ùesle veener Je DeeheCe lemes ceespet veÙes. osJe ve GkeâueCeejs jnmÙe Deens Je lees jnmÙeÛe jeneCeej. osJeheg$eeÛÙee osnOeejCesÛes jnmÙe efkeâleer cees"s. ‘‘les hejje°^erÙeebme ØekeâšerkeâjCe nesCÙeemee"er Gpes[ Je FŒeeSue ueeskeâebÛes JewYeJe Demes Deens.’’ osJe ner osnOeejCeeÛeer Iešvee peieeuee efkeâleer mebLeieleerves keâUJele Deens. Depetve leer DemebKÙe ueeskeâebvee ceenerle veener. osJeeÛes ceeie& Je peieeÛes ceeie& efkeâleer efYeVe!
 ceefjÙesuee ef¡emlepevceeÛes jnmÙe keâUeues nesles keâe? Skeâe De%eele ef"keâeCeentve osJeotle efleÛÙee jenelÙee Iejer DeÛeevekeâ Deeuee. lÙeeÛes lespemJeer ¤he heentve leer YeebyeeJetve iesueer. osJeotleeuee efleuee meebieeJes ueeieues, ‘‘efYeT vekeâes.’’ efleÛÙee DeMee YeÙeYeerle efmLeleerle osJeotle efleuee YejeYej mebosMe SskeâJelees. efkeâleer MeeÕele melÙeebveer Yejuesuee lees mebosMe. efleves keâOeer ve SskeâuesuÙee iees°er Skeâe megjele efleÛÙee keâeveeJej he[leele. efkeâleer Keesue DeLe& Demelees lÙee iees°eRÛee. ‘‘ke=âhee heeJeuesuÙee efŒeÙes, let iejesoj jeneMeerue, heg$e nesF&ue, hejelhejeÛee heg$e cnCeleerue, oeefJeoeÛes jepeemeve efceUsue, ÙegieevegÙegie jepÙe keâjerue, jepÙeeÛee Deble nesCeej veener, heefJe$e Deelcee legPÙeeJej ÙesF&ue, lÙeeuee heefJe$e – osJe heg$e cnCeleerue.’’ osJeotleeÛes ns iet{ yeesue, jnmÙeeves DeesleØeesle Yejuesues Meyo ceefjÙesuee mecepeues nesles keâe, Sskeâleevee Je veblejner? efleves neskeâej efouee, ‘ceer ØeYetÛeer oemeer Deens’ Demes cnCeeueer, Lees[smes mecepeuÙeeJej Je yejsÛemes ve mecepetve osKeerue. osJeeefJe<eÙeerÛÙee yeNÙeemeMee iees°er ve mecepeleemegæe ceeveeÙeÛÙee Demeleele. MebkeâekegâMebkeâebÛee ueJeuesMener ve yeeUielee "eceheCes mJeerkeâejeÙeÛÙee Demeleele. lesJneÛe DeeheuÙee YeeJeefJeÕeele efJeÕeemeeuee DeJekeâeMe efceUlees. ceefjÙesves Ùee iees°er efleÛÙee ùoÙeeÛÙee Keesue keâhhÙeele efJeÕeemeeves pehetve "sJeuÙee. cnCetveÛe DeueerefMeyee efleÛÙeeefJe<eÙeer cnCeeueer, ‘‘efpeves efJeÕeeme "sJeuee leer OevÙe!’’
 osJe lÙeeÛÙee heg$eeÛes ceele=lJe ceefjÙesJej ueeole veener. osJeeuee mJele:uee lÙeeÛes mJeeleb$Ùe efØeÙe Deens. cnCetve lees ceeCemeeÛÙee mJeeleb$ÙeeÛee megæe Deeoj jeKelees. mJeeleb$ÙeeÛeer heeÙeceuueer Peeueer lej ceeveJeer Øeefle‰e OegUerme efceUles. DeMeer Øeefle‰e vemeuesueer JÙekeäleer osJeeÛÙee heg$eeÛeer ceelee cnCetve MeesYesue keâe? ceie ‘‘Deeleeheemetve meJe& efhe{Ÿee ceuee OevÙe cnCeleerue; lÙeeves ceePÙeekeâefjlee cenlke=âlÙes kesâueer Deensle’’ Ùee ceefjÙesÛÙee mleegefleieerleeleerue Meyoebvee keâeÙe DeLe& Gjuee Demelee?’’ cnCetve Skeâe yeepetves ceefjÙesuee osJeheg$eeÛes ceele=lJe osTve efleÛee ieewjJe keâjeÙeÛee Je ogmeNÙee yeepetves efleÛes mJeeleb$Ùe ie=nerle Oe¤ve efleÛÙee Øeefle‰suee ieeueyeesš ueeJeeÙeÛes Demes JeeieCes osJe šeUlees. cee$e osJe ceefjÙesÛÙee mJeeleb$ÙeeÛeer yegpe jeKelees ns pejer Kejs Demeues lejer DeeheCe Skeâ cetueYetle ØeMve efJeÛee¤ Mekeâlees. lees cnCepes ceefjÙee KejesKej mJeleb$e nesleer keâe? DeeheuÙeemee"er mJeleb$e DemeCes cnCepes nes efkebâJee veener cnCeeÙeÛeer meesÙe DemeCes. Ùeeuee efveJe[erÛes mJeeleb$Ùe DemeCes (freedom of choice) Demes cnšues peeles. ceefjÙesuee ns efveJe[erÛes mJeeleb$Ùe nesles keâe? DeeheCeeme Demes cnCeeJes ueeiesue keâer osJeeves efleuee efleÛÙee ieYe&OeejCesÛÙee #eCeeheemetve efve<keâuebkeâ "sJetve efleÛÙeemee"er pes cenlke=âlÙe kesâues nesles lÙeecegUs ceefjÙee efveJe[erÛÙee mJeeleb$Ùeeheueerkeâ[s iesueer nesleer. efleves mJeeleb$ÙeeÛee GÛÛeebkeâ iee"uee neslee. pÙeeuee meble Deeiemleerve 'Liberty' cnCelees lÙee mJeeleb$ÙeeÛÙee heefjmeerceskeâ[s ceefjÙee heesnÛeueer nesleer. mJeeleb$ÙeeÛÙee Ùee heefjhekeäJelescegUs ceefjÙee meJe&mJeer osJeeÛeer Peeuesueer nesleer. meoemeJe&keâeU osJeemee"er peieCes Ùee DeJemLesuee ceefjÙee iesueer DemeuÙeecegUs keâesCelÙeener heefjefmLeleerle osJeeuee vekeâej osCes ns efleuee MekeäÙeÛe veJnles. ceemee pemee heeCÙeeyeensj peiet Mekeâle veener leMeer leer osJeeefMeJeeÙe peiet Mekeâle veJnleer. ceie leer osJeeuee vekeâej keâMeer osCeej, osJeeuee keâMeer veekeâejCeej? Kejb cnCepes DeeheCe osJeotleeÛee mebosMe JÙeJeefmLele JeeÛeuee lej DeeheCeeme efomeles keâer lesLes osJeotle ceefjÙeskeâ[tve mebceleerÛeer Dehes#ee keâjerle veener. osJeotleeves mebceleerÛeer ceeieCeer ve keâjleeÛe ceefjÙee Deieoer menpe, GlmHetâle&heCes cnCeles, ‘‘hene ceer ØeYetÛeer oemeer Deens. DeeheCe meebefieleuÙeeØeceeCes ceuee nesJees.’’ ceefjÙesuee keâUJeCes, mebosMe osCes nsÛe kesâJeU ie@efyeÇSue osJeotleeÛes efceMeve nesles, efleÛÙeekeâ[tve neskeâej efceUefJeCes ns veJns. MesJešer osJeekeâ[tve ceefjÙesÛee neskeâej ie=efnleÛe Oejuee peelees. cee$e lees ceefjÙesÛee DeJeceeve vemelees, lej efleÛÙee"eÙeer DemeuesuÙee ke=âhescegUs, heeefJe$ÙeecegUs hejekeâesšeruee heesnesÛeuesuÙee efleÛÙee mJeeleb$ÙeeÛee lees yengceeve Demelees. ceeCetme heeefJe$Ùeele peiele Demesue lej lÙeeÛÙeemee"er mJeeleb$ÙeeÛeer JÙeeKÙee yeouele Demeles ÙeeÛeer veeWo IÙeeÙeuee nJeer.
 osJeotleeves ceefjÙesuee efouesuÙee mebosMeele leejCeeNÙeeÛÙee DeeieceveeÛeer megJeelee& ner De«eYeeieer Deens. ef¡emlepevce Iešvesle ceefjÙesÛee menYeeie cenòJeeÛee Deens. heCe ceefjÙesmee"er Je peieemee"er cenòJeeÛeer yeeleceer cnCepes ceefjÙesÛÙee heesšer pevceeme ÙesCeeje leejCeeje ner Deens. osJeotle Deveskeâ Meyo Jeehe¤ve vescekeâer nerÛe iees° DeOeesjsefKele keâjlees. peieeuee leejCeeNÙeeÛeer Øeleer#ee nesleer Je Deepener Deens. pees keâesCeer ceeveJeer peerJeve megKeer keâjerue lÙeeuee ceefmeÙee cnCetve mJeerkeâejCÙeeme ceeCemes Skeâe heeÙeeJej leÙeej Demeleele. ceefjÙesÛÙee heesšer pevceeme ÙesCeeNÙee yeeuekeâeuee ‘ÙesMet’ ns veeJe "sJeCÙeeme meebieCÙeele Ùesles. ‘ÙesMet’ cnCepes pees leejCe keâjlees lees. ÙesMet KejesKejÛe peieeÛes leejCe keâjCeej neslee keâe?
 leejCeeefJe<eÙeer ceeCemeebÛÙee JesieJesieàÙee keâuhevee Deensle. lÙee meJe&Ûe keâuhevee osJeeÛÙee Ùeespevesle yemele veenerle. leejCeeefJe<eÙeerÛÙee keâener keâuhevee lej osJeeuee meHeâMesue veekeâejCeeNÙee Deensle. Kegö ÙesMetves lÙee Oeg[keâeJetve ueeJeuÙee Deensle ns DeeheCe MegYeJele&ceeveele JeeÛelees. ceie leejCeeÛeer osJeeÛeer keâeÙe keâuhevee Deens yejs? Ùeemee"er DeeheCeeme ‘Glheòeer’ Ùee hegmlekeâekeâ[s peeJes ueeiesue. leejCe Ùee mebkeâuhevesuee Deeoece Je SJee ÙeebÛÙee heeheeÛee meboYe& Deens. heehe Ie[uÙeeJej osJe mehee&uee cnCelees, ‘‘let Je Œeer, legPeer mebleleer Je efleÛeer mebleleer ÙeebÛÙeeceOÙes ceer hejmhej Jewj mLeeheerve. lees legPes [eskesâ Heâes[erue Je let lÙeeÛeer šeÛe Heâes[Meerue’’ (3:15). Ùee JeÛeveebletve DeeheCeeme DeLe& keâe{lee Ùeslees lees Demee. leejCe cnCepes heehecegkeäleer. leejCe cnCepes mewleeveer heeMeebletve megškeâe keâjCes Je owJeer peerJeveekeâ[s JeešÛeeue keâjCes. ceefjÙesuee ns leejCeeÛes Jejoeve efleÛÙee ieYe&OeejCesÛÙee #eCeeheemetve ÙesMetÛÙee leejCeoeÙeer ke=âhesÉejs efceUeues nesles. Kegö ceefjÙee ner ef¡emle osJet keâjle DemeuesuÙee leejCeeÛeer heefnueer ueeYeeLeea yeveuesueer Deens. ceefjÙesuee vescekesâ keâeÙe efceUeues? efleuee osJeeÛeer ke=âhee efceUeueer. cnCetveÛe osJeotle efleuee efvejeshe osleevee ØeLece cnCelees, ‘‘ns ke=âhee heeJeuesuÙee efŒeÙes.’’ ke=âhee cnCepes keâeÙe? ke=âhee cnCepes osJeeÛeer cepeea, ke=âhee cnCepes osJeeÛee DeeheCeeme Ie[Ceeje menJeeme. ke=âhee cnCepes osJe DeeheuÙeele Jemleer keâ¤ve jeneCes. osJe ceefjÙesÛee Deblejelcee lÙeeÛes JeefmlemLeeve yeveJelees. osJe DeeheuÙeeceOÙes jeneCÙeeÛes YeeiÙe efceUCes ¢eeueeÛe cnCeeÙeÛes ke=âhee. peerJeveYej ceefjÙee osJeeÛÙee menJeemeele peieueer cnCepes osJeeÛÙee ke=âhesle jeefnueer. lÙee ke=âhesÛÙee meeceLÙee&ves efleves efleÛÙee JeešŸeeuee DeeuesuÙee mebkeâšebvee leeW[ efoues Je leer keâeÙece osJeeÛeerÛe jeefnueer.
 DeeheCe keâeÙece osJeeÛesÛe jeneCes ÙeeueeÛe leejCe cnCeeÙeÛes. ner leejCeeÛeer ke=âhee osCÙeemee"er ÙesMet Ùee peieele Deeuee. ‘‘lÙeeÛÙee hetCe&lesletve DeeheCee meJeeËvee ke=âhesJej ke=âhee efceUeueer Deens. keâejCe efveÙeceMeeŒe ceesMesÛÙee Éejs osCÙeele Deeues nesles; ke=âhee Je melÙe ner ÙesMet ef¡emleeÛÙee Éejs Deeueer’’ (Ùeesneve 1:16-17). Deeoece Je SJee Ùeebvee keâeÙeoeheeueve peceues veener. keâeÙeoe cees[uÙeecegUs les osJeeÛes efJejesOekeâ yeveues. heCe osJeeves Ùee De[ÛeCeerletve ceeie& keâe{uee Deens. lÙeeves peieeuee lÙeeÛÙee heg$eeÛes oeve kesâues Deens. ef¡emle pevceeÛee mebosMe ne osJeeves Ùee peieeÛee mJeerkeâej kesâuÙeeÛee mebosMe Deens. mJeerkeâej efvejefvejeàÙee Øekeâejs kesâuee peelees. SKeeÅee ceeCemeeuee ceevemevceeveeves mJeerkeâejues peeles. meceejbYehetJe&keâ lÙeeÛes mJeeiele kesâues peeles. SKeeÅee veeskeâjerJe¤ve keâe{uesuÙee ceeCemeeuee Dee{sJes{s IesTve hegvne mJeerkeâejues peeles Je keâener keâejCeemleJe lÙeeuee KeeueÛes heo efoues peeles. cnCepesÛe lÙeeuee mJeerkeâejues peeles heCe Deheceeefvele keâ¤ve. keâener cegues DeeheuÙee Je=æ DeeF&-yeeheebvee "sJeeÙeuee leÙeej vemeleele. heCe lÙeebÛÙeeJej keâes"tvelejer oyeeJe DeeuÙeeJej les lÙeebÛee mJeerkeâej keâjleele. heCe lÙeebvee Iejeleerue De[ieUerÛeer Keesueer efoueer peeles. DeMee Øekeâejs keâeneRÛee mJeerkeâej ne lÙeebÛÙeemee"er yengceeve Demelees lej keâeneRmee"er lees Deheceeve Demelees. heCe osJe Deeheuee pees mJeerkeâej keâjlees lees Deeheuee yengceeve Deens. osJeotle ceefjÙesuee cnCelees, ‘‘hejelhejeÛes meeceLÙe& legPÙeeJej ÚeÙee keâjerue; ¢ee keâejCeeves pÙeeÛee pevce nesF&ue lÙeeuee heefJe$e, osJeeÛee heg$e Demes cnCeleerue.’’ ne osJeeÛee heg$e ceeCetme yevelees keâejCe lÙeeuee DeeheCee meJeeËvee osJeeÛes heg$e Je keâvÙee yeveJeeÙeÛes Demeles. ‘‘efpelekeäÙeebveer lÙeeÛee mJeerkeâej kesâuee eflelekeäÙeebvee cnCepes lÙeeÛÙee veeJeeJej efJeÕeeme "sJeCeeNÙeebvee lÙeeves osJeeÛeer cegues nesCÙeeÛee DeefOekeâej efouee… lÙeebÛee pevce osJeeheemetve Peeuee’’ (Ùeesneve 1:12-13). ceeCemeebÛee pevce ceeCemeebheemetve neslees. heCe ÙesMet ef¡emleeJej efJeÕeeme "sJeuÙeeves osJeÛe Deeheuee pevceoelee neslees Je DeeheCe Ûeškeâve osJeheg$eeÛÙee hebkeäleeruee peeTve yemelees. efkeâleer DeodYegle iees° ner! efkeâleer ceneve jnmÙe!! ns jnmÙe, peieemee"er Demeuesueer ner meJeexòece megJeelee& osJeotleeves ceefjÙesuee efouesuÙee heg$epevceeÛÙee efvejesheele o[uesueer Deens.
 efkeâleer efkeâleer cenòece jnmÙes osJeotleeÛÙee Ùee efvejesheele o[uesueer Deensle, peieemee"er DemeuesuÙee Gòeceebleerue Gòece yeelecÙee lÙee mebosMeele GkeâueCÙeeÛeer Jeeš heenele Deensle. lÙee yeelecÙee pej DeeheCeeme Deekeâueve PeeuÙee lej ojjespe šer.Jner.Jej ÙesCeeNÙee efkebâJee Je=òehe$eeble ÚeheuesuÙee yeelecÙee DeeheCeeme efkeâleer efvejme Jeešleerue. oesve npeej Je<eeËhetJeea veePejsLe ieeJeÛÙee lÙee kegâceejer ceefjÙesuee osJeotleeves, veJns osJeeves efouesuÙee lÙee yeeleceerSJe{er cees"er yeeleceer peieeves Depetve Sskeâuesueer veener.