DeiieesyeeF& meemegyeeF&ceeÛe& 2021


 – [e@. vesvmeer efJevmeWš ef[cesuees, ieeme
 
 ‘‘megóerÛÙee efoJeMeer veT JeepesheÙeËle ueesUCes keâmes peceles efnuee keâeÙe ceenerle? nsÛe efMekeâefJeues Deens keâe efnÛÙee DeeF&ves? SjJeer lej Dee@Heâerme Demeles vee? ceie megóerÛÙee efoJeMeer ueJekeâj G"ueer Deved Ûeej keâeces kesâueer lej keâeÙe efyeIe[ues?’’ leCeleCele megvesÛÙee yebo Keesueerkeâ[s eflejkeâmeheCes heenle Meebleekeâekeâer meoekeâekeâeÛÙee Mespeejer meesHeäÙeele yemeueer. Jele&ceevehe$eeletve ceeve ve GÛeuelee meoekeâekeâe nUtÛe cnCeeues, ‘‘ceer DeeleeÛe DeeheuÙee efhebkeâerÛÙee meemejer Heâesve kesâuee neslee, DeÅeehe leermegæe G"ueer veener.’’ MeebleeyeeF& ueiesÛe meeJejle GodieejuÙee, ‘‘Peeueer keâe meg¤ metveyeeF&Ûeer Jeefkeâueer? SjJeer keâece Demeles vee efhebkeâeruee? ceie megóerÛÙee efoJeMeer lejer efleuee Deejece vekeâes keâe?’’
 heefjefmLeleer SkeâÛe heCe Âef°keâesve, efJeOeeves DeeefCe efve<keâ<e& ns JÙeefkeälehejlJes yeoueuesues DeeheuÙeeuee efomeleele. meemet DeeefCe metve ¢eebÛes veeles keâOeerner ve Gueie[Ceejs keâes[s Deens. meieàÙeeÛe meemeJee keâener JeeF&š efkebâJee keâpeeie vemeleele. leMeeÛe megveemegæe Gæš Je yesefHeâkeâerj vemeleele. ceie Yeeb[Ces keâe nesleele? peieele DeeF&Ûeer peeiee keâesCeer IesT Mekeâle veener, ns efpelekesâ Kejs Deens, eflelekesâÛe meemetÛeer peeieener keâesCeer IesT Mekeâle veener, nsner melÙe Deens. ØelÙeskeâ Iejele meemet DeeefCe megvesÛes JesieUsÛe ¤he heeneÙeuee efceUles DeeefCe lÙeebÛÙee leNnemegæe eflelekeäÙeeÛe Demeleele. keâener Iejeble meemet DeeefCe metve oesIeer Kee° Demeleele; lej keâener Iejeble meemet iejerye ieeÙe DeeefCe metve Ûeb[erkesâÛes ogmejs ¤he Demeles. keâener Iejeble meemet leeheš DeeefCe metve ceJeeU Demeles. Lees[keäÙeele meemet DeeefCe metve keâMeerner Demeueer lejer oesIeeRle De[keâlees, efhemeuee peelees, lees veJejeÛe… meemet-megveebÛÙee Yeeb[Ceele veJeNÙeebÛes efyeÛeeNÙeebÛes Yejerle nesles.
 meemet DeeefCe metve ÙeebÛÙeele Keškesâ G[CÙeeÛes cegKÙe keâejCe cnCepes Iejkeâece. keâesCe efkeâleer ØeceeCeele Iejkeâece keâjles ÙeeÛes ceespeceehe oesIesner "sJele Demeleele. DeeefLe&keâ megyeòescegUs keâeceJeeueer Demeueer lejermegæe Iejkeâece ne cegöe DemeleesÛe Demelees. lÙeecegUsÛe ØelÙeskeâ DeeF& ner DeeheuÙee cegueerves ueneveheCeeheemetve Iejkeâece efMekeâeJes cnCetve leieeoe ueeJele DemeuÙeeÛes DeeheuÙeeuee efomeles. Demes Keškesâ Jee{eÙeuee ueeieues cnCepes meemet-megvee SkeâceskeâeRvee mecepetve IÙeeÙeÛee ØeÙelve mees[tve osleele. kegâ"uÙeener veelÙeele meecebpemÙe cenòJeeÛes Demeles; hejbleg yengleebMeer ØekeâjCeele Ùee meemet-megveebÛÙee veelÙeele les meecebpemÙe efometve Ùesle veener. cegueieer ueive keâ¤ve pesJne meemejer Ùesles, lesJne efleÛÙee ceveele SkeâÛe Yeerleer Demeles keâer Deeheueer meemet DeeheuÙeeMeer keâMeer Jeeiesue. ueiveeDeeOeer cegueerÛÙee IejheefjJeejele meemet Ùee JÙekeäleerJej yejerÛe ÛeÛee& Peeuesueer Demeles. lÙeeleÛe pej SKeeoer ueive Peeuesueer cew$eerCe Demesue lej ceie leer efleÛÙee meemetefJe<eÙeer vekeâes les GheosMe keâjles. Deelee ØelÙeskeâ meemetÛee mJeYeeJe ne keâener meejKee vemelees. lÙeecegUs SkeâerÛeer meemet peMeer Jeeieueer leMeerÛe ogmejerÛeer meemet megæe Jeeiesue Demes vemeles.
 yeNÙeeÛe JesUsuee DeeF&Jeef[ueebÛee DeeheuÙee uee[keâerÛÙee mebmeejeleerue DeveeJeMÙekeâ nmle#eshe DeeefCe meuues ns veeles ®pet osle veener. keâener JesUsuee meemet megvesMeer Úeve Jeeieles DeeefCe meieUb megjUerle Ûeeueuesues Demeles DeeefCe SKeeo efoJeMeer meemet keâener keâejCeeJe¤ve megvesuee jeieeJeueer lej metve ueiesÛe leer iees° ceensjer meebieles. meemet ceePÙeeMeer Úeve Jeeieles ns veener meebieCeej; heCe meemetyeeF& ceuee jeieeJeuÙee ns DeeOeer meebiesue. ns cegueeRvee lÙeebÛÙee DeeF&Jeef[ueebveer mecepetve meebieeÙeuee nJes, pej meemetSsJepeer DeeF& leguee jeieeJeueer Demeleer lej let SJe{e yeesYeeše kesâuee Demelee keâe? veener vee? ceie meemet Lees[s yeesueueerÛe lej efyeIe[ues kegâ"s? DeeF&ÛÙee ¢ee meesefMekeâ meuuÙeeves cegueerÛeer meemetkeâ[s heenCÙeeÛeer °erÛe yeouetve peeF&ue.
 keâener JesUsuee megvee ÚesšŸeeMee yeeyeeRJe¤ve šeskeâeÛes efveCe&Ùe Iesleevee efomeleele. GoenjCeeLe& SKeeÅee megvesuee meemet ‘‘let Deepe Yeepeerle ceer" peemle he[ues Deens’’, Demes yeesueueer lej ogmeNÙee efoJemeeheemetve ner metveyeeF& mJeÙebheekeâ keâjCesÛe mees[tve osles DeeefCe keâesCeer keâejCe efJeÛeejuesÛe lej mejU cnCeles meemetyeeF&vee ceePÙee neleÛee mJeÙebheekeâ DeeJe[le veener. DemesÛe IejeleuÙee Flej keâeceeÛÙee yeeyeleerle megæe nesle Demeles. SKeeoer meemet pej Ûeebieueer Demesue DeeefCe veeskeâjer keâjCeeNÙee megvesuee neleYeej cnCetve Iejeleueer meieUer keâeces keâjerle Demesue hejbleg meemetves SKeeo efoJeme keâece veener kesâues lej metve efÛe[efÛe[ keâjles. ÙeeJesUer Skeâceskeâebvee mecepetve IÙeeÙeÛes Demeles. meemet jespe Iejkeâece Je cegues meebYeeUle Demeles DeeefCe jpesÛÙee efoJeMeer efleueener Deejece nJee Demelees ns megveyeeF&veer peeCetve IÙeeJes.
 Iejeleueer metve Ûegkeâles eflelekeâerÛe pÙes‰ Demeueer lejer meemetmegæe Ûegkeâle Demeles. keâener meemeJee DeMeemegæe Demeleele pÙeebvee metve Deeueer lejer Iejeleuee Deeheuee DeefOekeâej mees[eJeemee Jeešle veener. meieUs DeeheuÙeeÛe heæleerves Peeues heeefnpes Demee lÙeebÛee Deóeneme Demelees. cegueeves newmesves megvesuee keâener YesšJemlet DeeCeueer lej meemetÛee šesceCee "juesuee Demelees keâer, ‘‘DeeceÛee cegueiee Deelee DeeceÛee jeefnuee veener’’ efkebâJee ‘‘yeeÙekeâes Deeueer Je DeeF&uee efJemejuee.’’ lemesÛe yeensj efHeâjeÙeuee iesuÙeeJejmegæe yeNÙeeÛe meemeJeebvee Jeešles keâer cegueeves yeensj peeleevee Deeheueer hejJeeveieer IÙeeJeer, DeeheuÙeeueener meesyele vÙeeJes.
 keâener meemeJee lej nóÛe keâjleele. Yeepeer ceensjÛÙee heæleerves kesâueer cnCetve megæe megvesÛes ieeNneCes keâjleele. Gueš DeMeeJesUer megvesuee mecepeJeeÙeÛeb, efleuee efMekeâJeeÙeÛeb keâer, ‘cegueer DeeheuÙeekeâ[s DeMeer Yeepeer keâjle veener, ceer efMekeâJeles leguee.’ les jenles yeepetuee DeeefCe Ssve pesJeCeeÛÙee JesUer ceie keâškeâš keâjle yemeleele. lÙeeÉejs megvesuee DeeheuÙeemeejKes keâener pecele veener, ns efleuee heleer DeeefCe ØeecegKÙeeves cegueeuee oeKeJetve Deeheuee ØeYeeJe keâeÙece "sJeeÙeÛee Demelees. metveyeeF& DeeheuÙeehes#ee efkeâleerlejer ueneve Demetve efleuee keâener DevegYeJe veener, leer JesieàÙee JeeleeJejCeele Jee{uesueer Deens ¢ee yeeyeer ue#eele IesTve meemetves Lees[s pegUJetve Iesleues lej veelÙeeuee yeUkeâšer vekeäkeâerÛe ÙesF&ue. cegueeuee lÙeeÛes DeeÙeg<Ùe yeeÙekeâesmeesyeleÛe IeeueJeeÙeÛes Demeles. lÙeecegUs ceePee cegueiee Deelee ceePee jeefnuee veener, lees hetCe&heCes yeeÙekeâesÛÙee Deenejer iesuee Deens Demes cnCetve keâenerner GheÙeesie vemelees. Gueš efveJe=òeerveblej mJeKegMeerves IejeÛee leeyee efleÛÙeekeâ[s osTve ceeskeâUs JneJes ¢eeleÛe kegâšgbyeeÛes efnle Deens.
 megvesuee cegueerØeceeCes JeeieJeeJes, heCe keâener JesUsuee cegueieer cnCetve veJns, lej cegueeÛeer helveer cnCetveÛe JeeieJeCes DeefleMeÙe MeneCeheCeeÛes Deens. Deieoer legcner Skeâ$e jnele Demeueele lejer SkeâceskeâebÛÙee JÙeJenejele Heâepeerue ue#e ve IeeueCesÛe F°. lÙeebÛÙeemee"er mJeÙebheekeâ keâjCes, lÙeebÛeer cegues meebYeeUCes DeMeer keâener peyeeyeoejer IesleueerÛe lej ceesyeouÙeeÛeer Dehes#ee ke⤠veÙes. cegueeÛes DeeefCe lÙeeÛÙee yeeÙekeâesÛes legceÛÙeemeceesj Yeeb[Ce Peeues lej DeebOeUs, yeefnjs, cegkesâ DemeuÙeemeejKes Jeeiee. keâejCe veJeje-yeeÙekeâesÛÙee Yeeb[Ceele eflemeNÙee JÙekeäleerves, Deieoer DeeF&Jeef[ueebveermegæe nmle#eshe kesâuesuee kegâCeeueeÛe DeeJe[le veener. legceÛeer veeleJeb[s ner ØeLecele: legceÛÙee cegueeÛeer Je megvesÛeer cegues Deensle. lÙeecegUs mJele:Ûeer cegues keâMee Øekeâejs Jee{JeeÙeÛeer Deensle ne meJe&mJeer lÙeebÛee efveCe&Ùe Deens. legceÛÙee cegueeves ueneveheCeeheemetve meieUs keâener legceÛÙee meuuÙeeves kesâues Demesue lej lÙeeÛÙee yeeÙekeâesvesner lemesÛe kesâues heeefnpes DeMeer Dehes#ee Kethe Ieelekeâ Deens. meemetÛÙee °erves megvesceOÙes keâener oes<e, GefCeJee DemeuÙee lej lees legceÛee veener lej legceÛÙee cegueeÛee Øee@yuesce Deens DeeefCe lees me%eeve DeeefCe efveCe&Ùe#ece DemeuÙeeves keâeÙe keâjeÙeÛes les lÙeeÛes lÙeeuee "jJet osCes GefÛele Demesue. FLes veceto keâjeJesmes Jeešles keâer SKeeoer iebYeerj yeeye Demesue DeeefCe cegueiee Deeheueer ceole Jee meuuee ceeiele Demesue lej cee$e vekeäkeâerÛe ØekeâjCeeÛee mees#ecees#e ueeJeeJee.
 DeeF& ner ØelÙeskeâ cegueerÛeer heefnueer ieg¤ Demeueer lejer ueiveeveblej ŒeerÛeer heefnueer ieg¤ cnCepes meemet. DeeF& cnCepes DeeYeeUeÛeer ceeÙee lej meemet cnCepes JešJe=#eeÛeer ÚeÙee Demeles. ueiveeDeeOeer mekeâeUer DeeheuÙee neleele ÛeneÛee keâhe "sJeles leer DeeF& Je meemejer DeeuÙeeJej DeeheuÙeeuee mJeeJeuebyeer yeveJeles leer meemet. cegueieer keâener KeeÅeheoeLe& keâjCÙeemee"er efkeâÛeveceOÙes efMejueer keâer DeeF& ueiesÛe cnCeles, ‘‘Deie, jent os. let Deejece keâj, ceer keâeces keâjles, let pee. DeYÙeeme keâj.’’ meemejer DeeuÙeeJej meemetyeeF& cnCeleele, ‘‘Deie, Ieeye¤ vekeâesme, ceer leguee efMekeâJeles. ceer efkeâleer Je<ex Deens, heg{s legueeÛe meieUb keâjeÙeÛeb Deens.’’ ceie Deelee DeeF&uee ØesceU Je meemetuee ° cnCeeÙeÛes keâe?
 yeNÙeeÛe JesUe meemet pes keâener meebieles les DevegYeJeeÛes, GheÙeesieeÛes yeesue Demeleele; heCe efveJJeU meemet meebieles ¢ee cegöŸeeJej lÙee yeeyeer megveyeeF& mJeerkeâejle veener DeeefCe Øemebieer vegkeâmeeve keâjJetve Iesles. meemetÛÙee pegveeš efJeÛeej Je ke=âleerkeâ[s peeCeerJehetJe&keâ keâevee[esUe keâjCÙeeÛeer keâuee megveyeeF&veer pej DeJeiele kesâueer lej efve<keâejCe nesCeeje cevemleehe menpe šeUlee ÙesF&ue. veelÙeeleerue cenòJeeÛeer iees° cnCepes efJeÕeemeenlee&. meemet-megvesves hejkeäÙeemeceesj SkeâceskeâebefJe<eÙeer efveboeveeuemleer keâjCes, DeefOekeâ-GCes yeesueCes šeUeJes. Flej ueeskeâebkeâ[tve Iejeleerue yeeyeeruee efleKešceer" ueeJetve pesJne meemet Jee megvesuee SskeâJeuÙee peeleele, lesJne pevceYejeÛeer veeleer legšueer peeleele.
 DeeF&-Jeef[ueebÛeer mesJee keâjCes ns cegueeÛes keâle&JÙe Deens, ns DeeheuÙee mebmke=âleerle hetJeeaheemetve meebefieleues iesuesues Deens. FLes metve kegâ"s Ùesles? heCe Deepekeâeue ueive Peeueb keâer cegueiee yeeÙekeâesJej DeeF&-Je[erue meesheJetve ceeskeâUe neslees. SKeeÅee ce@vespejmeejKes DeeosMe osle Ûegkeâe keâe{lees, meemet-meemejs megæe DeeheuÙee Deeojele DeeefCe mesJesle ner cegueieer kegâ"s keâceer he[lesÙe lÙee Ûegkeâe MeesOele yemeleele. keâOeerkeâOeer le›eâej keâjleeleÛe Demeb veener heCe ceveeleuÙee ceveele KeóÒ nesleele.
 meemet-metve ¢eebÛes veeles megboj yeveJeCes ns meJe&mJeer cegueeJej Deens. oesIeebvee JesU osCes, mecepeCes Je mecepeeJeCes DeefleMeÙe cenòJeeÛes Deens. legceÛÙee cegueeÛÙee helveerves legceÛeer mesJee kesâueerÛe heeefnpes DeMeer mekeäleer Jee Dehes#ee ve "sJelee, DeeheuÙee cegueeuee Deecner legPeer peyeeyeoejer Deenesle, megveyeeF&Ûeer veener ns mecepeJeeJes. Flekebâ meieUb Demeueb lejer Deepe GÛÛeefMeef#ele megveyeeF& DeeheuÙee hejerves veeskeâjer, cegues, mebmeej, meemet-meemejs, hew-heengCes ÙeebÛes mesJee keâjCÙeeleÛe OevÙelee ceeveles.
 MesJešer megvesÛÙee ceveele SkeâÛe Demeles, ‘‘SJe{b keâjles ceer heCe oesve Meyo keâewlegkeâeÛes keâesCeer keâOeer veener yeesuele.’’ DeeefCe meemetuee hekeäkesâ "eTkeâ Demeles keâer DeeheuÙee ueskeâer efpelekeäÙee ceeÙesves keâjle veenerle eflelekeäÙee ceeÙesves metve Deeheueer mesJee keâjles… Deieoer Øesceeveb Heâkeäle iejpe Deens les DeeJepet&ve yeesuetve oeKeJeeÙeÛeer, Øesce JÙekeäle keâjCÙeeÛeer.