ceefnueeefoveeefveefceòeevesceeÛe& 2021


 efŒeÙeebÛes meyeueerkeâjCe
 – keäuesceWš iee[skeâj, Gòeve
 
 heg®<eØeOeeve meceepeele Œeer DeeefCe heg®<e meceevelesÛeer mecemÙee ner Skeâ efÛebleveerÙe yeeye Deens. Deepe efMe#eCeeÛee Øemeej nesTve meJe& peie DelÙeeOegefvekeâlesÛÙee efoMesves JeešÛeeue keâjerle Deens. lejermegæe efŒeÙeebÛÙee mecemÙee, ceeieCÙee, efMe#eCe, ceefnueebÛee JÙeefkeäleceòJe efJekeâeme Je meyeueerkeâjCe ÙeeJe¤ve Deveskeâ Deeboesueves Je ue{s meg¤ Deensle. ¢ee ue{Ÿeeveblejner efŒeÙeebvee keâeÙe efceUeues DeeefCe keâeÙe efceUJeeÙeÛes, ÙeeÛee Dee{eJee IÙeeJeÙeeÛee "juee; lej keâener mekeâejelcekeâ ØeMve pejer megšt Mekeâues, lejer Depetvener yeNÙeeÛe yeeyeleerle efŒeÙeebÛeer ue{eF& mebheuesueer veener, ner JemlegefmLeleer Deens. SkeâefJemeeJÙee Melekeâeble efŒeÙeebveer yejerÛe cepeue ceejuesueer Demetve Deepe ØelÙeskeâ #es$eeble Œeer heg®<eebÛÙee yejesyejerves GYeer jeefnuesueer Deens. DeekeâeMe, peue, peceerve DeMee Deveskeâ DeMekeäÙeØeeÙe #es$eeble lÙeebveer mJekeâle=&lJeeves "mee GcešefJeuee Deens. hetJeea Ûetue DeeefCe cetue ÙeehegjleerÛe ceÙee&efole DemeuesuÙee #es$eele keâece keâjCeeNÙee efŒeÙeebveer Deelee heg®<eebÛÙee cekeälesoejer mecepeuÙee peeCeeNÙee Deveskeâ keâeÙe&#es$eeble GbÛe Yejejer ceejuesueer Deens.
 YeejleeÛÙee meebmke=âeflekeâ, meeceeefpekeâ Je jepekeâerÙe Feflenemeeble ef"keâef"keâeCeer efŒeÙeebÛÙee mJekeâle=&lJeeÛee efoceeKe Dee{Utve Ùeslees. cee$e SJe{er ieewjJeMeeueer Je ceeve-mevceeveveerÙe hejbheje DemeleeveeosKeerue lÙeebÛÙee veeveeefJeOe mecemÙee Je ceeieCÙee Ùeemee"er Deeboesueves keâjCÙeeÛeer JesU ÙeeJeer ner ogozJeeÛeer iees° Deens. Œeer ner ue{sue leer ceeCetme cnCetve peieCÙeemee"er. Œeer-heg®<e ¢ee Yesoehes#ee DeeheCe meJe&peCe ceeCetme Deenesle, ns melÙe efJeme¤ve ÛeeueCeej veener. ceeCemeeves ceeCemeeMeer ceeCemeeØeceeCes JeeieeJes ner efŒeÙeebÛeer Dehes#ee Demeles. DeMee ŒeerÛÙee hee"erceeies meJe& meceepeeves GYes jeefnues heeefnpes. ŒeerÛee ue{e ne kesâJeU efleuee keâener efceUeJes cnCetve veener; lej heg®<eebyejesyejÛes nkeäkeâ Je DeefOekeâej efleuee hejle efceUefJeCÙeemee"er Deens, ns Deieesoj mecepetve Iesleues heeefnpes. ØeefleJe<eea ‘ceefnuee efove’ meepeje keâjeJeÙeeÛee DeeefCe lÙeeveblej cee$e ceefnuee Jeiee&uee DevÙeeÙe, DelÙeeÛeej, iegueeceer Je peguetce ÙeebmeejKÙee Deeieerle nesjheUtve peeCÙeemee"er Yeeie hee[eJeÙeeÛes ns kegâ"slejer LeebyeefJeues iesues heeefnpes.
 Deepener meceepe Œeer DeeefCe heg®<e ner meceevelee ceeveeÙeuee leÙeej veener. lÙeecegUs ŒeerYeütCe nlÙee ner mecemÙee DeepeÛÙee DeeOegefvekeâ Ùegieele leMeerÛe efKelehele he[uesueer Deens. cegueer ¢ee cegueebhes#ee megmJeYeeJeer Demeleele. lÙeebvee DeeF&Jeef[ueebÛee Kethe ueUe Demelees. cegueebhes#ee cegueer lÙeebÛeer peemle keâeUpeer Iesleele. cegueer ¢ee kegâšgbyeeÛeer ue#ceer Demeleele. DeMee meJe& ØekeâejÛee ye[speeJe efcejefJeCeeje Deeheuee meceepe ŒeerYeütCe nlÙesÛÙee mebkeâšele meehe[uesuee Deens. ŒeerYeütCe nlÙee keâjCÙeeÛes ØeceeCe Ùeeheg{s DemesÛe meg¤ jeefnues lej Deveskeâ mecemÙee GodYeJeleerue. meceepeele DeefJeJeeefnle le®CeeRhes#ee le®CeebÛeer mebKÙee Jee{uÙeeves ueQefiekeâ DelÙeeÛeej DeefOekeâ Jee{leerue.
 meceepeeleerue yeNÙeeÛe Ieškeâeble Depetvener Ûetue Je cetue nsÛe efŒeÙeebÛes keâeÙe&#es$e Demes mecepetve lÙeebvee efMe#eCeeheemetve JebefÛele "sJeues peele Deens. cegueerÛeer FÛÚe vemeleevee efleÛee efJeJeen kesâuee peelees. cegueieerÛe pevceeuee Deeueer cnCetve efleÛeer melele ÚUJeCetkeâ kesâueer peeles. SkeâefJemeeJÙee Melekeâele ŒeerÛeer Deefmcelee Hegâueueer Demeueer lejer leer meceepeele hetCe&heCes megKeer, meceeOeeveer Deens keâe? Deepener keâener ef"keâeCeer megefJeÅe megefMeef#ele Œeeruee keâeceeÛÙee ef"keâeCeer vekeâes les menve keâjeJes ueeiele Deensle. Iejkegâšgbye DeeefCe veeskeâjer ¢ee ognsjer leejsJej keâmejle keâjeJeer ueeieles. kegâ"slejer ngb[eyeUer peeJes ueeieles. ØelÙeskeâ efoJeMeer ŒeerÛes Ûeeefj$Ùe nveve keâjCeeNÙee, ŒeerJej DelÙeeÛeej PeeuÙeeÛÙee, ngb[ŸeeÛÙee peeÛeeKeeueer DeelcenlÙee kesâuÙeeÛÙee, yeueelkeâej, efJeveÙeYebie PeeuÙeeÛÙee efkebâJee SkeâleHeâea ØesceØekeâjCeebletve cegueerJej De@efme[ HesâkeâuÙeeÛÙee Deveskeâ Iešvee mebhetCe& osMeYej kegâ"svee kegâ"slejer Ie[leÛe Deensle.
 ØeeÛeerve keâeUeheemetve meceepeele efŒeÙeebvee ogÙÙece mLeeve efoues peeles. lÙeecegUs heeJeueesheeJeueer lÙeebÛeer nsUmeeb[ meg¤ Demetve lÙeebÛes DeefmlelJe o[heues Je veekeâejues peele Deens. ceefnuee ceie leer keâesCelÙeener peeleer-OeceeËleerue efkebâJee meceepe Ieškeâebleerue Demees lÙee meJeeËÛes meyeueerkeâjCe Peeues heeefnpes. jepekeâerÙe, meeceeefpekeâ, Mew#eefCekeâ yeeyeleerle ceefnueebvee yeepetuee meejues Demesue; lej Œeer-heg®<e meceevelesÛÙee keâeÙeÅeevegmeej lÙeebvee lÙeebÛes nkeäkeâ efceUJetve efoues heeefnpesle. Ùeemee"er ŒeercegkeäleermeejKÙee mesJeemebIešveebveer DeeefCe mejkeâejves efŒeÙeebvee meceepeele meceeve mebOeer Je meceepe JeeieCetkeâ efceUtve Deelcemevceeveeves peielee ÙeeJes cnCetve ØelÙe#e ke=âefleMeerue "esme heeJeues GÛeueueer heeefnpesle.