efÛebleefvekeâeceeÛe& 2021


 cee@efvme. øeâeefvmeme keâesefjÙee
 
 yeeÙeyeueÛÙee yeeueJee[erle
 
 yeeÙeyeueÛeer Ssefleneefmekeâ meg®Jeele DeeyeÇeneceheemetve nesles. DeeyeÇeneceÛes cetU veeJe DeyeÇece. DeyeÇeceÛes cetU ieeJe Tj. DeepeÛes yeieoeo Je yemeje Ùee oesve veiejeRÛÙee ceOÙeeJej Jemeuesues ns ieeJe. TjÛeer cetU Jemeenle Jemeuesueer nesleer Ùegøesâefšme veoerÛÙee keâe"er.
 keâeU yeoueuee efve Ùegøesâefšme veoerves Deeheuee ceeie&ner keâenermee yeoueuee. veoerkeâe"eJejerue megheerkeâ Yeeieele Jemeenle keâjCeeje DeyeÇece Je lÙeeÛes Je[erue lesjn ns ceveeletve Lees[smes neojues. mLeueebleefjle nesCÙeeÛee veJee efJeÛeej lÙeebveer kesâuee. mejkeâle mejkeâle JeeÙeJÙeskeâ[erue njeve ieeJeekeâ[s les efveIeeues. lÙeebÛÙee kegâšgbyeerÙeebmeesyele lÙeebÛeer meJe& iegjs-{esjs Je Mesj[s-ceW{js nesleer. Ùegøesâefšme veoerheemetve šeÙe«eerme veoerheÙeËle hemejuesuee Je cesmeesheesšeefceÙee Ùee veeJeeves Øeefmeæ Demeuesuee Øeeble ceeies jeefnuee DeeefCe heg{s Sjkeâ, Dekeäkeâej, ceejer, heoceDeceej ner ieeJes ceeies šeketâve les kegâšgbye njeve Ùee ieeJeer peeTve heesnesÛeues.
 yeeÙeyeueceOeerue ‘Glheòeer’ Ùee hegmlekeâeÛÙee DekeâjeJÙee DeOÙeeÙeele DeeyeÇenece DeeefCe Deeheueer ØeLece Yesš nesles. DeesUKeosKe nesles. lemes cnšues lej DeeyeÇenece ne Ssefleneefmekeâ yeeÙeyeueceOeerue DeeÅeheg®<e. yeeÙeyeueÛÙee yeeueJee[erle DeeheuÙeeuee efceUCeeje heefnuee efMe#ekeâ. lÙeeÛeer helveer meejeÙe ner Deeheueer heefnueer efMeef#ekeâe. osJe DeyeÇeceuee oMe&ve oslees. JeÙeeÛÙee hebÛÙeenòejerle keâveeve YetceerceOÙes efveIetve peeCÙeeÛee lÙeeuee mebosMe oslees. Deepe let efvehegef$ekeâ Demeueeme lejer GÅee ‘‘mecegõefkeâveeNÙeeJejerue JeeUtÛÙee DeieefCele keâCeebFlekeâer Je DeekeâeMeeleerue leejebieCeeÛÙee DemebKÙe leejkeâebFlekeâer legPeer mebleleer Demesue’’, ns osJeeÛes JeÛeve DeeheuÙee keâeUpeele IesTve DeeyeÇenece, DeeheuÙee ßeæsÛee efhelee, ØeejbYe keâjlees lÙeeÛÙee owJeer ØeJeemeeuee. lees efveIelees JeÛeveoòe Yetceerkeâ[s. ØeYet ÙesMetÛÙee pevceeÛÙee De"jeMes Je<eX Deieesoj.
 ÙeeÛe yeeÙeyeue Yetceerle DeOÙeelceeÛes veJes Oe[s efiejefJeCÙeemee"er Deveskeâ heeshecenesoÙeebveer lÙee YetceerÛeer ‘DeeOÙeeeflcekeâ Ùee$ee’ keâjCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee neslee; hejbleg DeepeJej lÙeebvee les MekeäÙe Peeues veJnles. heeshe øeâeefvmeme ns Ùee Ùee$esÛeer DeeKeCeer keâjCÙeele Deepe ÙeMemJeer Peeues Deensle. Ùee ceeÛe& ceefnvÙeeÛÙee 5 leejKesheemetve 8 leejKesheÙeËle – cnCepes Meg›eâJeejheemetve meesceJeejheÙeËle – Ûeej efoJeme heeshecenesoÙeebÛeer ner Øesef<eleerÙe Ùee$ee Deens. keâesjesveeÛÙee peeieeflekeâ ceneceejerveblej leyyeue 15 ceefnvÙeebveblej heeshecenesoÙeebÛee FšueeryeensjÛee ne heefnueeJeefnuee ØeJeeme. megowJeeves Ùee ØeJeemeeÛeer meg®Jeele nesles yeeÙeyeueÛÙee yeeueJee[erle. DeefleØeeÛeerve mebmke=âleerÛÙee ceensjIejer. DeepeÛÙee FjekeâceOÙes. yeeÙeyeueÛÙee Je ØeJekeälÙeebÛÙee hegCÙeYetceerle.
 DeeyeÇeneceÛeer ceeÙeYetceer Tj Ùee ieeJeeÛes DeepeÛes veeJe Deens lesue Sue cekeäkeâceeue. Fjekeâ osMeeÛÙee vew$e+lÙe efoMesme Jemeuesues ns ieeJe. DelÙegÛÛe mebmke=âleerÛee Jeejmee peesheemeCeeNÙee Ùee ØeosMeeuee DeefleØeeÛeerve keâeUeheemetve ‘cesmeseheesšeefceÙee’ Ùee veeJeeves mebyeesefOeues peeF&. cesmeseheesšeefceÙee ne Meyo ‘cesmees’ Je ‘heesšeefceÙee’ Ùee oesve Meyoebheemetve leÙeej Peeuesuee Deens. ‘cesmees’ cnCepes ‘ceOeuee’. ‘heesšeefceÙee’ cnCepes ‘veÅee’. šeÙe«eerme Je Ùegøesâefšme Ùee oesve veÅeebceOeerue ne Yeeie Ssefleneefmekeâ keâeUeheemetve cesmeseheesšeefceÙee Ùee veeJeeves meJe&heefjefÛele Deens. 1 ueeKe 72 npeej Ûeew. cewueebÛee ne YetYeeie Demetve 1921 ceOÙes lÙeeuee efceUeuesuÙee mJeeleb$Ùeeveblej Deepe ‘Fjekeâ’ Ùee veeJeeves lees DeesUKeuee peelees.
 Ùee FjekeâÛes je°^eOÙe#e yenjece meueerue Ùeebveer heeshe øeâeefvmeme Ùeebvee DeefOeke=âle Deeceb$eCe hee"JeuÙeecegUs Je lÙee osMeeleerue efoiiepe JÙeefkeäleceòJe Demeuesues keâeef[&veue uegF&me jeHeâeSue meekeâes Ùeebveer lÙee Deeceb$eCeeuee hegef° osCeejs Deeceb$eCe hee"efJeuÙeecegUs heeshe øeâeefvmeme Ùee osMeeÛÙee Yesšeruee efveIeeues Deensle. yeieoeo ner Ùee osMeeÛeer jepeOeeveer. lÙee veiejeruee les Yesš ve osTve keâmes Ûeeuesue? jepeOeeveerÛÙee Ùee veiejeruee les DeefOeke=âle Yesš lej osleerueÛe, ÙeeefMeJeeÙe, Ùeesvee Ùee YeefJe<ÙeJeeÅeeÛÙee keâeÙe&keâle=&lJeecegUs DeeheuÙeeuee megheefjefÛele Peeuesues efveveJes ÙeemeejKÙee meKeue Øeebleeleerue Sjefyeue, ceesmetue Je keäJeejekeâesMe Ùee mLeUebveeosKeerue les Yesšer osleerue. meoj keâeÙe&›eâceeÛeer Iees<eCee iesuÙee 8 ef[meWyej jespeer ‘heefJe$e ceefjÙesÛee efve<keâuebkeâ ieYe&mebYeJe’ Ùee meCeeÛÙee efoJeMeer ogheejer heeshecenesoÙeeÛÙee keâeÙee&ueÙeeletve FjekeâÛÙee je°^eOÙe#eebÛÙee DeefOeke=âle Deeceb$eCeeuee ØelÙegòej osleevee keâjCÙeele Deeueer. lÙee megKeo yeeleceerÛee mJeerkeâej keâjleeÛe FjekeâÛÙee hejje°^erÙe cebef$eceb[Ueves Deeheuee Øeeflemeeo veeWoJeuee lees heg{erue Meyoeble – ‘‘heeshe cenesoÙeebÛeer ner Ssefleneefmekeâ Yesš. ner DemeCeej Deens DeeceÛÙee osMeeÛÙee Feflenemeeleerue Skeâ yengceesue Iešvee… Ùee osMeeleerue leceece jefnJeeMeebvee efouesuee cees"e heeef"byee… DejyeebÛÙee Ùee Øepeemeòeekeâ Yetceerle Deeheues men<e& mJeeiele…’’
 Deepekeâeue lesueemee"er Je hetJee&heej ÛeefJe° Kepegjemee"er megØeefmeæ Demeuesueer Fjekeâ Yetceer ner Ssefleneefmekeâ heeleUerJejÛe veJns; lej leer DeefleØeeÛeerve Deens. FLeueer mebmke=âleer peieeuee DeeoMe&Jele "juesueer Deens. DeepeJej peieYej Øeefmeæ DemeuesuÙee keâeueieCeleerÛeer meg®Jeele ÙesLetveÛe Peeuesueer Deens. efoJeme, ceefnves Je Je<e&s ¢eeÛeer ieCevee ÙesLetveÛe meg¤ Peeueer. FlekesâÛe veJns; lej JesU keâMeer MeesOetve keâe{eJeer ¢eeÛeer ceeefnleerosKeerue ÙeeÛe Ssefleneefmekeâ Yetceerletve peieeuee keâUueer. FLeuÙee jepÙeJÙeJemLesheemetve Flej osMeebleerue jepÙeebveer Oe[s Iesleuesues Deensle. nccegjeyeer ne FLeuee jepÙeJÙeJemLeehekeâ Je lÙeeves efouesues jepÙeJÙeJemLesÛes Je keâeÙeoskeâevetveÛes Oe[s Flej jepÙeJÙeJemLeebveer efiejJeuesues Deensle.
 ÙesMetÛee Øesef<ele meble Lee@ceme pees Yeejleele Deeuee lÙeeves Yeejleele ÙesCÙeehetJeea Ùee osMeele ef¡emleer Oecee&Ûee ØeÛeej Je Øemeej kesâuee. Deepekeâeue ÙeeÛe ef¡emleer Oecee&uee ÙesLes YeefJeleJÙe Deens keâe, Demee ØeMve yeNÙeeÛe ueeskeâebvee he[uesuee efomelees. iesuÙee Jeerme Je<eeËle Deveskeâ ef¡emleer YeeefJekeâ Ùee osMeeletve hejosMeer peele Deensle. yeNÙeeÛe ueeskeâebÛee ÚU Peeuesuee Deens. keâener ueeskeâebvee Oecee&keâjlee ØeeCeebÛeer Deengleer ÅeeJeer ueeieuesueer Deens. meöece ngmesveÛÙee keâeUeheemetve Gòej FjekeâceOeerue ef¡emleer pevelee keâceerkeâceer nesle Ûeeueueer Deens. Ùee efJeYeeieele Øeefmeæerme Deeuesueer Je peieeleerue cenemeòee "juesueer mebmke=âleer veeyetkeâeodvesPesj Ùee meceüešeÛÙee keâeUele JesieJesieàÙee osMeebheÙeËle iesueer. efnyeÇt ueeskeâebÛeer heefJe$e veiejer pes¤meuesce nerosKeerue lÙeebveer DeeheuÙee leeyÙeele Iesleueer. pes¤meuesceceOeerue heefJe$e cebefoj GodOJemle kesâues Je lesLeerue meieàÙee efnyeÇt ueeskeâebvee Deeheues iegueece keâ¤ve lÙeebvee yeeefyeueesefveÙee ÙesLes vesues. peJeUheeme 70 Je<ex osJeeÛeer ner efveJe[uesueer Øepee hejeieboe nesTve lÙee yeeyeerueesve Yetceerle yebefoJeemeele jeefnueer. keâce&Oece&mebÙeesieeves heefMe&Ùeve jepÙeJÙeJemLesves Ùee jepÙeJÙeJemLesuee veceefJeues Je lesLeerue meeÙejme veeJeeÛÙee veJÙee jepeeves efnyeÇt ueeskeâebvee DeeheuÙee ceeÙeosMeer hejle peeCÙeeÛeer Je lesLeerue cenecebefoj hegvne yeebOeCÙeeÛeer mebOeer efoueer. ne mebhetCe& Fefleneme ceeCetme pemee efJeme¤ Mekeâle veener lemesÛe ÙesLeerue Deefle ØeeÛeerve keâeUeleerue megcesefjÙeve Je yeeefyeueesefveÙeve mebmke=âleerner lees Âef°Dee[ ke⤠Mekeâle veener.
 Ùee Fjekeâ osMeele ef¡emleer ueeskeâ pejer DeJeIes Skeâ škeäkeâe Demeues lejer heeshe øeâeefvmeme ÙeebÛÙee mJeeieleemee"er Flej OeceeaÙe yeebOeJeebveer osKeerue lesLes Deepe GlmeeneÛes JeeleeJejCe efvecee&Ce kesâues Deens DeeefCe iesuÙee Ûeej-heeÛe Je<eeËle ceesjeskeäkeâes, pee@[&ve, Deeyet Oeeyeer, Fefpehle Ùee cegmeueceeveyengue osMeeble pÙeeØeceeCes heeshecenesoÙeebÛes GlmHetâle&heCes mJeeiele Peeues, lÙeeØeceeCes ÙesLesner nesle Deens. cesmeesheesšeefceÙee Ùee yeeÙeyeueceOeerue hegCÙe Yetceeruee Deeheueer ‘Øesef<eleerÙe Yesš’ osCÙeeÛeer FÛÚe DeepeJej Deveskeâ heeshecenesoÙeebveer JÙekeäle kesâueer nesleer heCe leer ke=âleerle GlejefJeCes lÙeebvee MekeäÙe Peeues veJnles. lÙeecegUs lesLeerue ue@efšve ke@âLeefuekeâ, «eerkeâ ke@âLeefuekeâ, DeecexefveÙeve ke@âLeefuekeâ Je ceejesveeF&š Ùee JesieJesieàÙee Gheemevee heæleeRÛes ef¡emleer yeebOeJe pÙeeØeceeCes veejepe nesles lÙeeÛeØeceeCes Flej OeceeaÙe ueeskeâosKeerue meeMebkeâ nesles. heCe ner Yesš keâMeer nesCeej? yeeÙeyeueÛÙee Ùee yeeueJee[erÛee ne efJeYeeie melele JeeNÙee-JeeoUeÛÙee YeesJeNÙeeble iegjHeâšuesueeÛe DemeeÙeÛee. keâOeer Øemlegle osMeebleerue DeefmLejlee; lej keâOeer lÙeeÛÙee DeemeheemeÛÙee osMeebMeer lÙeebÛes Demeuesues JeeoUer JewcevemÙe. cnCetve FÛÚe Demetvener Ùee DeieesojÛÙee heeshecenesoÙeebvee Ùee osMeeuee Yesš osCes MekeäÙe Peeues veJnles.
 lemes cnšues lej FŒeeÙeue ns pej ef¡emleer Oecee&Ûes pevcemLeeve Je ceensjIej lej ne Øeeble, Skeâ Øekeâejs, ef¡emleer Oecee&Ûes DeepeesU. Ùee osMeeuee Yesš osTve SkeâefJemeeJÙee MelekeâeÛeer heneš GieJeuesueer heeneJeer Je eflemeNÙee menŒekeâeÛes GodIeešve keâjeJes, Demes heeshe efÉleerÙe pee@ve hee@ue Ùeebvee 1999 Ùee Je<eea ceveesceve Jeešle nesles; heCe lÙee Je<eea Ùee osMeeÛes lÙeeÛÙee MespeejÛÙee osMeebyejesyej Demeuesues mHeâesškeâ Je ÙegæpevÙe veelesmebyebOe Deieoer šeskeâeÛes PeeuÙeecegUs heeshecenesoÙeebÛeer ner Yesš keâMeer yejs meeOÙe nesCeej? leer jefnle keâjeJeer ueeieueer. yeeÙeyeueÛÙee Ùee pevceYetceeruee peeCes MekeäÙe ve PeeuÙeecegUs lÙeeSsJepeer heeshe efÉleerÙe pee@ve hee@ue Ùeebveer 12 ceeÛe& 2000 jespeer Fefpehle Je pee@[&ve Ùee osMeebÛeer DeeOÙeeeflcekeâ Ùee$ee DeejbYeueer Je leer ÙeMemJeerjerlÙee heej hee[ueer. veblejÛÙee keâeUelener Ùee osMeeuee Yesš osCes heeshe cenesoÙeebvee MekeäÙe Peeues veener. keâejCe lesueeÛÙee efJeefnjeRkeâjlee Øeefmeæ Demeuesuee ne osMe lesueekeâefjlee lesueeØeceeCesÛe hesšle jeefnuee. lÙeele DecesefjkesâÛes pee@pe& yegMe Je FjekeâÛes meöece ngmesve ÙeebÛes celeYeso efMeiesuee peeTve heesnesÛeues DeeefCe lÙeeÛes heÙe&Jemeeve 2003 ceOÙes Fjekeâ-Decesefjkeâe Ùee YeÙeeJen Ùegæele Peeues. Ùee osMeeÛÙee YeUYeUlÙee peKeceebJej Hegbâkeâj IeeueCÙeeÛee Jn@efškeâveves yeNÙeeÛeoe ØeÙelve kesâuee. ØelÙe#e Yesš osCÙeeÛeener ØeÙelve kesâuee. pÙee yeeyeleerle meble pee@ve hee@ue efÉleerÙe Ùeebvee ÙeMe Deeues veJnles lÙeele heeshe øeâeefvmeme Ùeebvee ÙeMe Deeues Deens. lÙeebvee DeeyeÇeneceÛÙee Ùee pevceYetceeruee Yesš osCÙeeÛee Ùeesie Deeuee Deens. ØeJekeälÙeebÛÙee, jkeälemee#eeRÛÙee Je yeeÙeyeueÛÙee Ùee YetceerÛeer DeeOÙeeeflcekeâ Ùee$ee Ie[Jetve DeeCeCÙeeÛeer mebOeer lÙeebvee Øeehle Peeueer Deens. ¢ee mebOeerÛes meesves nesJees, nerÛe ØeYetÛejCeer ØeeLe&vee!