JemegbOeje mebj#eCeemee"er veJeer je°^erÙe veerleerceeÛe& 2021


 – efyeÇveue kegâ[sue
 
 ‘JemegbOeje’ efpeÛÙee veeJeeleÛe cegUele megboje Demeleevee efleÛeer DeMeer oMee keâe? keâe efleÛes mebj#eCe keâjCÙeeÛee cegöe GodYeJelees? DeeF& Deens vee leer… pÙee mebmke=âleerves DeeF&ÛÙee ÛejCeeMeer mJeie& Deens ns efMekeâefJeues, peveveer -ceeÙe – ceelee DeMeer DeeCeKeer efkeâleerlejer ¤hekebâ efoueer… efleÛeer DeMeer DeJensuevee keâe? peer efve:mJeeLeeaheCes YejYe¤ve osles efleÛes yeesš Oe¤ve ÛeeueeÙeÛeb mees[tve efleÛee neLe keâe GhešeJee? ner kegâ"ueer efJeke=âleer?
 ‘‘ceeveJepeele Je peerJeme=°er veeÙeveešeÛÙee ceeiee&Jej Demeleevee legcner hewmee Je efJekeâemeeÛÙee hejerkeâLee meebiele Deenele, legceÛeer efnccele neslesÛe keâMeer? legcner Deecneuee HeâmeJele Deenele DeeefCe Deecner ns menve keâjCeej veener.’’
  – «esše Lesveyeie& (mJeeref[Me cegueieer)
 
 «esšeÛes Jejerue Yee<Ùe JeeÛeues keâer DebieeÛeer ueener ueener nesles. heÙee&JejCeeÛee nesle Demeuesuee Nneme heentve Heâkeäle DeeheCe pevceYej Øeefleef›eâÙeeÛe osCeej Deenesle keâe? keâer keâener keâeÙe& keâ¤ve KeNÙee DeLeea efleÛes j#ekeâ yeveCeej Deenesle?
 Skeâ MeeUkeâjer cegueieer mebÙegkeäle je°^ebÛÙee meYesle Deeheues efJeÛeej mhe°heCes ceeb[t Mekeâles lej DeeheCe Skeâ$e DeeJeepe G"efJeuee lej keâeÙekeâeÙe meeOÙe nesF&ue? ØeMve cegUeMeerÛe peeJeesefve mees[efJeuesuee yejs veener keâe?… nJeeceeve yeoue, Øeot<eCe, iueesyeue Jee@efceËie ns ØeMve megšeÙeuee nJesleÛe. Jew%eeefvekeâ meelelÙeeves keâeyeexve Glmepe&ve jesKeues iesues veener; lej peie OeeskeäÙeele ÙesF&ue Demee FMeeje osle Deensle. SketâCeÛe nJeeceeveeÛee ØeMve iebYeerj nesle Ûeeueuee Deens lÙeele veJeveJeer jesiejeF&, Deeheòeer ¢eebÛes neleYeej DeensleÛe. DeMee JesUer ns mebkeâš jesKeCÙeeÛeer peyeeyeoejer ner meJe& veeieefjkeâebÛeer Deens. veJeer je°^erÙe veerleer DeeKeCes ner keâeUeÛeer iejpe Deens.
 heg{ÛÙee efhe{eruee eflelekesâÛe mJeeleb$Ùe, eflelekesâÛe Megæ heeCeer, nJee Je DevÙe vewmeefie&keâ iees°eRÛee HeâeÙeoe JneJee Demes Jeešle Demesue; lej vekeäkeâerÛe ¢ee cegöŸeeuee nele IeeueeJee ueeieCeej Deens. Øeot<eCe jesKeCÙeemee"erÛes keâešskeâesj keâeÙeos heeueve DeeheCeekeâ[tve nesCes efnleeÛes Deens. veJÙee veerleerceOÙes ¢ee cetuÙe«eebÛeer DebceueyepeeJeCeer ve keâjCeeNÙeeme ÙeesiÙe leer efMe#ee Je JemegbOejskeâ[tve efceUCeeNÙee Hegâkeâš iees°eRÛee Jeehej keâjCÙeeJej efveyeËOe Ieeleues iesues heeefnpesle. ‘ceePÙee neletve kegâ"uesner Øeot<eCe nesCeej veener Je keâesCeer lemes keâjle Demesue lej ceer efJejesOe keâjCeej’, ner ØelÙeskeâeÛeer OeejCee Demeueer heeefnpes. DeeJeepe G"JeCes ns iejpesÛes Deens. keâejCe ¢ee ÚesšŸee ÚesšŸee efJejesOeeletveÛe cees"er ÛeUJeU G"le Demeles. ‘Pee[s ueeJee, Pee[s peieJee’ Demes meieUsÛe cnCeleele; heCe KeNÙeeKegNÙee DeeÙeg<Ùeele efkeâleer peCe lemeb keâjleele? efkeâleer Pee[b ueeJeueer Je efkeâleer peheueer? ØelÙeskeâ JÙekeäleerves mJele:uee efJeÛeejeÙeuee nJes. ¢ee Øeot<eCe¤heer je#emeeuee DeeUe IeeueeÙeÛee Demesue lej Je=#emebJeOe&ve keâjCes Je lÙeeÛeer heeUscegUs peheCes ns veJÙee OeesjCeele "Ukeâ Demeues heeefnpes.
 DeeheuÙee YeejleerÙe mebmke=âleerefJe<eÙeer yeesueeÙeÛes Peeues lej Heâej ØeeÛeerve keâeUeheemetve heÙee&JejCe jef#ekesâÛeer Yetefcekeâe leer yepeeJele Deens. efJeefJeOe meCe, GlmeJe ¢eebceOetve JemegbOejsÛeer hetpee efvelÙe nesle Deeueer Deens. Goe. veeiehebÛeceeruee veeieeÛeer hetpee, yewue heesàÙeeuee yewueeÛeer hetpee, ieeÙeeruee lej ieesceelee cnCetve, Skeâ Øekeâejs efvemeiee&efJe<eÙeerÛeer ke=âle%elee JÙekeäle nesle Demeles. Deveskeâ osJe-osJeleebÛeer Jeenves megæe ØeeCeer Deensle. ¢eeÛee DeLe& ØeeCeercee$eebJej Øesce keâje Demee neslees. JemegbOejsÛÙee j#eCeemee"er ØeeCeer megjef#ele DemeuesÛe heeefnpesle. lÙeemebyebOeer veJeer OeesjCeb DeeKeueer heeefnpesle. jmlÙeeJejerue kegâ$Ùeebvee kegâCeerner menpe oie[ ceejlees, heCe leerÛe kegâ$eer DeeheCeeuee hejØeebleerÙeeheemetve, nuuesKeesjebheemetve, Ûeesjebheemetve JeeÛeJele Demeleele, ns DeeheCe keâmes efJemejlees?
 ceie he#eer, ØeeCeer j#eCeemee"er efveÙeceeJeueer Je efleÛes ÙeesiÙe lemes DeeÛejCe PeeuesÛe heeefnpes. veJÙee veerleerceOÙes ØeeCÙeebvee JesieUe opee& efouee heeefnpes.
 JeenveeÛee keâke&âMe DeeJeepe, Oetj efkeâleerlejer otef<ele Demelees. Jeenves ner keâeUeÛeer iejpe Demeueer lejer keâener Jeenveb heÙee&JejCe Øesceer Demeleele. Goe. Fueskeäš^erkeâ iee[Ÿee, meeÙekeâue DeMee Jeenveebvee veJÙee OeesjCeele peemle Øeeslmeeefnle keâjeÙeuee nJes. DeMeer Jeenves Kejsoer keâjCeeNÙeebvee Meemeveekeâ[tve ye#eerme Je JeenveeJej Úevemee heÙee&JejCe Øesceer ueesiees ÅeeÙeuee nJee pesCeskeâ¤ve pevelee ØeYeeefJele nesTve JemegbOeje j#eCeekeâ[s JeUsue.
 hueeefmškeâ ne keâeÙeceÛe ceesúe cegöe nesTve yemeueeÙe… hueeefmškeâmebyebOeer yejsÛe efveÙece Deeues Je keâener ef"keâeCeer lÙeeÛes mJeeielener Peeues; heCe keâener Yeeieeble cee$e Je<ee&vegJe<ex les JeehejuesÛe peeles. Skesâ ef"keâeCeer hetCe&heCes DeeUe IeeueeÙeÛee lej ogmejerkeâ[s hee" efHeâjJeeÙeÛeer… ceie lÙeeves keâmeb meeOÙe nesCeej? Skeâ OÙesÙe DemeeÙeueeÛe nJes ceie les kegâ"uÙeener keâeveekeâesheNÙeele… keâeieoer efheMeJÙeebvee veJeerve OeesjCeele DeeCetve lÙeebÛee Jeehej mekeäleerÛee keâjeÙeuee nJee.
 DeeleeheÙeËle Deveskeâ keâeÙeos, Deveskeâ efveÙece Ieeuetvener DemJeÛÚlee, IeeCe, jesiejeF& keâener kesâuÙee hetCe&heCes DeešeskeäÙeele Deeueer veener. cegUele keâesjesveeves DeejesiÙe nerÛe Kejer Oevemebheoe ns efMekeâefJeues. ceie ueeKees, keâjes[es ®heÙeebÛeer efkeâleerner ceebefoÙeeUer kesâueer lejer, ‘pÙeebÛeer ØeeflekeâejMekeäleer Ûeebieueer leesÛe Ûeebieuee’ Deeueb vee OÙeeveele! heg{erue DeeCeKeer keâener ØeÙeespeves JemegbOejsuee JeeF&šeÛÙee efJeUKÙeeletve JeeÛeJet Mekeâleele :
 1) kegâ"uÙeener meesnàÙeebØemebieer OJeveer Je JeeÙet Øeot<eCe keâjCeejs Heâšekesâ JeepeJet veÙesle.
 2) Oeeefce&keâ YeeJevesheesšer efJemeefpe&le kesâues peeCeejs efvecee&uÙe Ùee jerleerJej yebOeve IeeueCes iejpesÛes Deens.
 3) meewj TpexÛee peemleerle peemle Jeehej Je lÙeeÛÙee mebyebOeerÛeer ceeefnleer DeefOekeâeefOekeâ pevelesuee osCÙeeme keâue DemeeJee.
 4) nJee eflelekeâeÛe FbOeveeÛee Jeehej keâjeJee.
 5) Fkeâes-øeWâ[ueer jbieebÛee Jeehej keâjeJee.
 6) cegueebvee ke=âef$ece pÙetme SsJepeer leepÙee jmejMeerle HeâUebÛee DeemJeeo IÙeeÙeÛeer meJeÙe ueeJeeJeer.
 7)Mesleele jemeeÙeefvekeâ KeleeSsJepeer ieeb[tUKele Je kebâheesmš Kele ¢eebÛee Jeehej keâjCÙeemebyebOeer efveÙeceeJeueer ke=â<eeRvee ÅeeJeer.
 8) MeeuesÙe efMe#eCeele ØeelÙeef#ekeâebÉejs heÙee&JejCe efce$e Ùeespevee Je ke=âleer ¢eebÛee meceeJesMe DemeeJee.
 9) meceepemesJee cetuÙe Debieerkeâe¤ve cegueebvee ÙeesiÙe les Oe[s ÅeeJesle.
 ¢ee meJe& efveÙeceebÛes heeueve nesCÙeemee"er ef"keâef"keâeCeer ceeefnleer keWâõ Je Ùeb$eCesÛee meceeJesMe JneJee.
 ner ceeÙeceelee, Oeefj$eer Kethe megboj Deens. DeeheuÙee hetJe&peebveer heeefnueer, DeeheCe heenleesÙe… ceie DeeheuÙee heg{uÙee efhe{erves vekeâes keâe heeneÙeuee?…
 megboj efnjJÙee jbieeÛeer mee[er heefjOeeve kesâuesueer ner JemegbOeje melele meewYeeiÙeJeleer jeneJeer Demes pej DeeheCeebme Jeešle Demesue lej, ‘Øeot<eCeeuee meeje otj, JemegbOejsÛÙee j#eCeeÛee ueeJee metj…’