yeeÙeyeue JeeÛeve : ceeÛe& 2021ceeÛe& 2021


 
 1.oeefveSue 9:4-10
 uetkeâ 6:36-38
 mlees.79:8,9,11-13
 
 2.ÙeMeÙee 1:10,
 16-20
 ceòeÙe 23:1-12
 mlees. 50:8-9, 16ye keâ -17,21, 23
 
 3.efÙece&Ùee 18:18-20
 ceòeÙe 20:17-28
 mlees. 31:5-6,14, 15-16
 
 4.meble keâeefmeceerj
 efÙece&Ùee 17:5-10
 uetkeâ 16:19-31
 mlees. 1:1-2,3,4,6
 
 5.Glheòeer 37:3-4,
 12-13, 17-28
 ceòeÙe 21:33-43
 45-46
 mlees.105:16-21
 
 6.ceerKee 7:14-15
 18-20
 uetkeâ 15:1-3,
  11-32
 mlees.103:1-4,9-12
 
 7.Øee. keâe. 3je jefJeJeej
 efveie&ce 20:1-17
 1keâefjbLe 1:22-25
 Ùeesneve 2:13-25
 mlees. 19:8-11
 
 8.osJeeÛee meble Ùeesneve
 2 jepes 5:1-15
 uetkeâ 4:24-30
  mlees.42:2,3;43:3,4
 
 9.jesceÛeer meble øeâeefvmemkeâe
 oeefve.3:25,34-43
 ceòeÙe 18:21-35
 mlees. 25:4-5Deye
 6, 7 keâ[,8-9
 10.Deveg. 4:1,5-9
 ceòeÙe 5:17-19
 mlees. 147:12-13, 15-16,19-20
 
 11.efÙece&Ùee 7:23-28
 uetkeâ 11:14-23
 mlees. 95:1-2,6-7
 De, ye, keâ, 7 [-9
 
 12.nesMesÙe 14:1-9
 ceeke&â 12:28-34
 mlees. 81:6De-8De, 8 ye, keâ – 9, 10, 11 De, ye, 14,17
 
 13.nesMesÙe 6:1-16
 uetkeâ 18:9-14
 mlees. 51:3-4,18-19, 20-21 De,ye
 
 14.Øee. keâe. 4Lee jefJeJeej
 2Fefle 36:14-16
 19-23
 FefHeâme 2:4-10
 Ùeesneve 3:14-21
 mlees. 137:1-23,4-5,6
 
 15.ÙeMeÙee 65:17-21
 Ùeesneve 4:43-54
 mlees. 30:2,4,5-6,11-12De
 
 16.Ùenspkesâue 47:1-9, 12
 Ùeesneve 5:1-16
 mlees. 46:2-3,5-6, 8-9
 
 17.meble he@efš^keâ
 ÙeMeÙee 49-8-15
 Ùeesneve 5:17-30
 mlees.145:8-9,13 keâ [ -14,17-18
 18.meble efmejerue
 efveie&ce 32:7-14
 Ùeesneve 5:31-47
 mlees. 106:19-20, 21-23
 19.heefJe$e ceefjÙesÛee heleer meble ÙeesmesHeâ
 jesce 4:13,16-18, 22
 ceòeÙe 1:16,
  18-21, 24
 mlees.89:2-5,27,29
 
 20.efÙece&Ùee 11:18-20
 Ùeesneve 7:40-53
 mlees. 7:2-3,9ye,keâ-10, 11-12
 
 21.Øee. keâe. 5Jee jefJeJeej
 efÙece&Ùee 31:31-34
 FyeÇer 5:7-9
 Ùeesneve 12:20-33
 mlees. 51:3-4,12-13, 14-15
 
 22.oeefve. 13:1-9,
  15-@17, 19-30, 33-62
 Ùeesneve 8:1-11
 mlees. 23:1-3 De, 3 ye-4,5,6
 
 23.ieCevee 21:4-9
 Ùeesneve 8:21-30
 mlees. 102:2-3,
 16-18,19-21
 
 24.oeefveSue 3:14-20
 24-25, 28
 Ùeesneve 8:31-42
 mlees. oeefve.3:52-56
 
 25.ceefjÙesuee otleeÛee mebosMe
 ÙeMeÙee 7:10-14
 8:10
 FyeÇer 10:4-10
 uetkeâ 1:26-38
 mlees. 40:7-8De,
 8ye – 11
 
 26.efÙece&Ùee 20:10-13
 Ùeesneve 10:31-42
 mlees. 18:2-3De, 3yekeâ-4,5-6,7
 
 27.Ùenspkesâue37:21-28
 Ùeesneve 11:45-57
 mlees. efÙece&Ùee 31:10,
 11-12De,ye,13
 
 28.heefJe$e Dee"Je[e
 PeeJeàÙeebÛee jefJeJeej
 ÙeMeÙee 50:4-7
 efHeâefuehheer 2:6-11
 ceeke&â 14:1-15,47
 mlees. 22:8-9, 17
 18De, 19-20
 23-24
 
 29.ÙeMeÙee 42:1-7
 Ùeesneve 12:1-11
 mlees. 27:1,1-3, 13-14
 
 30.ÙeMeÙee 49:1-6
 Ùeesneve 13:21-33,
  36-38
 mlees.71:1-2,3-4De
 5-6De, ye, 15De, ye, 17
 
 31.ÙeMeÙee 50:4-9
 ceòeÙe 26:14-25
 mlees.69:8-10,21, 22,31,33-34
 
 
 SefØeue 2021
 
 1.heefJe$e ieg®Jeej
 efveie&ce 12:1-8,
  11-14
 1keâefjbLe 11:23-26
 Ùeesneve 13:1-15
 mlees. 116:12-13, 15, 16ye, keâ,
 17-18
 
 2.Gòece Meg›eâJeej
 ÙeMeÙee 52:13-14 53:1-12
 FyeÇer 4:14-16, 5:7-9
 mlees. 31:2,6, 12- 13, 15-17,25
 Ùeesneve 18:1:40,
  19:1-42
 3.heefJe$e MeefveJeej
 Glheòeer 1:1-2:2
 efveie&ce14:15-15:1
 ÙeMeÙee 55:1-11
 jesce 6:3-11
 ceòeÙe 28:1-10
 
 4.hegve®lLeeve jefJeJeej
 F&mšj
 Øes. ke=â. 10:34De,
  37-43
 keâuemmew 3:1-4
 Ùeesneve 20:1-9
 mlees. 118:1-2, 16De,ye-17,22-23
 
 5.meble efJevmeWš Hesâjsj
 Øes.ke=â.2:14,22-23
 ceòeÙe 28:8-15
 mlees. 16:1-2De, 5, 7-8,9-10,11
 
 6.Øes.ke=â.2:36-41
 Ùeesneve 20:11-18
 mlees. 33:4-5,
 18-19,20,22
 
 7.meble Ùeesneve yeeefhlemlee
 Øes.ke=â.3:1-10
 uetkeâ 24:13-35
 mlees. 105:1-2,
 3-4,6-7,8-9
 
 8.Øes.ke=â. 3:11-26
 uetkeâ 24:35-48
 mlees. 8:2De,ye,5,6
 7De, 7ye-9
 
 9.Øes. ke=â. 4:1-12
 Ùeesneve 21:1-14
 mlees. 118:1-2, 4, 22-24,25-27De
 
 10.Øes. ke=â. 4:13-21
 ceeke&â 16:9-15
  mlees. 118:1,14- 15De,ye 15 keâ-18, 19-21