DeefOeke=âle – 1 ceeÛe& 2021


 
 efJeJeen DeeefCe kegâšgbye (Amoris Laetitia)
 (Je<e& 2021-22)
 Deeheues ue#e kegâšgbyeeJemLeskeâ[s JesOetve heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer lÙeebÛÙee hejceeÛeeÙe&heoeÛeer meg®Jeele kesâueer. lÙeebveer heoYeej mJeerkeâejuÙeeJej ueiesÛe ‘kegâšgbye’ Ùee efJe<eÙeeJej efyeMeheebÛeer heefj<eo yeesueeJeueer. ØeLece efyeMeheebÛÙee leÙeejermee"er DemeeOeejCe heefj<eo Dee@keäšesyej 2014ceOÙes DeeÙeesefpele kesâueer DeeefCe heg{erue Je<eea 4-25 Dee@keäšesyej 2015ceOÙes efyeMeheebÛeer DeefOeke=âle heefj<eo (synod) yeesueeJeueer. lÙeebveer efJeJeeefnle ØeehebefÛekeâebvee osKeerue heefj<eosmee"er Deecebef$ele kesâues. Tefpe&leeJemLesleerue ef¡emlemeYee, yeUkeâš meceepe DeeefCe DeejesiÙemebheVe he=LJeer Ùeemee"er efvejesieer kegâšgbye DeeJeMÙekeâ Deens Ùeeyeeyele les Dee«ener nesles. efyeMeheebÛÙee heefj<eosÛeer meebielee keâjCÙeemee"er heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer 'Amoris Laetitia' (ØesceeÛee Deevebo) ns Øesef<eleerÙe yeesOehe$ekeâ Øeefmeæ kesâues.
 19 ceeÛe& (meWš peesmesHeâÛee ceneslmeJe) 2021 jespeer heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer 'Amoris Laetitia' Øeefmeæ kesâuÙeeuee heeÛe Je<ex hetCe& nesleerue. lÙeeÛes DeewefÛelÙe meeOetve heeshe øeâeefvmeme keâewšgbefyekeâ peerJeveeÛes vetleveerkeâjCe keâjCÙeemee"er Kethe keâ° IesCÙeeÛes DeeJeenve keâjleele. Ùee meboYee&le heeshecenesoÙeebveer ns Je<e& (DeeiecevekeâeU 2020 les DeeiecevekeâeU 2021) ‘meble peesmesHeâÛes Je<e&’ cnCetve peenerj kesâues Deens. Ùee iees°eruee Keesue DeLe& Deens. meble peesmesHeâ"eÙeer efhelÙeeÛes ùoÙe nesles. meble peesmesHeâveer heefJe$e kegâšgbyeeÛeer osKeYeeue kesâueer.
 øeâeefvmeme [er mesume ‘‘efJeJeeneuee ef¡emleer Oecee&Ûeer yeeueJee[er’’ cnCetve Ghecee oslees. keâejCe mJeiee&leerue efveJe[uesuÙee ueeskeâebÛeer mebKÙee hetCe& keâjCÙeemee"er efJeJeenmebmLee he=LJeerJej Ûeebieueer ceeCemes efvecee&Ce keâjles. ogmeNÙee Meyoele cnCeeÙeÛes lej mJeiee&leerue heefJe$e ceb[UerÛÙee mebyebOeemee"er efJeJeenmebmLesÛes mebj#eCe Je mebJeOe&ve keâjCes DeeJeMÙekeâ Deens. keâejCe efJeJeen ne meJe& ŒeesleebÛee ØeejbYe Je Giece Deens.
 heefJe$e Deelcee hejmhejebleerue Øesceeuee ØesjCee oslees. yesie[er Øesce efkebâJee Heâkeäle Megæ ceeveJeer Øesce DeeheuÙee peerJeveeuee DeLe& osle veenerle. ogmeNÙeeuee mebhetCe& mecehe&Ce kesâuÙeeceOÙesÛe Øesce heefjhetCe& nesles. cnCetveÛe heefJe$e, meeefòJekeâ Je owJeer ØesceecegUs heeflehelveer hejmhejeb"eÙeer Deevebo ceeveleele.
 JewJeeefnkeâ Øesce ØeLecele: ùoÙeebÛeer efvejiee" Demeles. jsMeceeÛÙee oesve legkeâ[ŸeebÛeer Ieó yeebOeuesueer iee" ner mees[Jeleevee ceeCetme jkeäleyebyeeU neslees. ÙeecegUs pejer Deelcee mees[tve iesuee lejer heeflehelveer SkeâceskeâebMeer keâeÙeceÛes pe[uesues jeneleele. ne mebyebOe vegmelee MejerjeÛee veJns; lej ØeecegKÙeeves ùoÙeebÛee, YeeJeveebÛee Demelees.
 JewJeeefnkeâ ØesceeÛee heefjCeece ne SkeâeÛeer ogmeNÙeeJejerue Deletš efve‰e ne DemeeJee; ns JeemleJe JewJeeefnkeâ oebhelÙe Debie"Ÿee Ieeueleele lÙeeÉejs metefÛele kesâues peeles. efJeJeen mee›eâeceWleeJesUer DeeMeerJee&efole kesâuesuÙee Debie"Ÿee oMe&efJeleele keâer mee›eâecesvleeÉejs heeflehelveerves lÙeebÛÙee ùoÙeebJej efMekeäkeâe ceejuesuee Deens.
 efJeJeeneÛes eflemejs HeâU cnCepes keâeÙeosMeerj DehelÙeefveefce&leer Je lÙeebÛes efMe#eCe. meble cee@efvekeâeves efleÛÙee cegueeÛÙee, meble DeieefmleveÛÙee pevceeDeieesoj lÙeeuee ef¡emleer Oecee&uee Je osJeeÛÙee mesJesuee Je ieewjJeeuee DeeheuÙee ieYee&leÛe meceefhe&le kesâues. lÙeecegUsÛe meble Deiemleerve mJele: mee#e oslees keâer ‘‘lÙeeves osJeeÛÙee efce"eÛeer ÛeJe DeieesojÛe lÙeeÛÙee DeeF&ÛÙee Gojele Iesleuesueer Deens.’’ ef¡emleer efŒeÙeebmee"er ne cees"e Oe[e Deens. lÙeeosKeerue lÙeebÛeer yeeUs Ùee peieele ÙesCÙeehetJeeaÛe meJe&meceLe& osJeeuee Dehe&Ce ke⤠Mekeâleele. osJeeuee Dehe&Ce keâjCes cnCepes osJeeÛÙee Dee%esle JeeieCes.
 meble øeâeefvmeme [er mesume JewJeeefnkeâ pees[hÙeebvee meebielees, ‘‘meeJeOe jeneÙeuee nJes keâer lÙeebÛes Øesce ns celmejele ueesšues peeT veÙes. ÛeebieuÙee, leÙeej Je ceT meHeâjÛeboele peMeer efkeâ[ŸeebÛeer Glheòeer nesles leMeerÛe celmej ÛeebieuÙee JewJeeefnkeâ Øesceele Jee{le Demelees; lees les Øesce Kejeye keâjlees, veemeJelees. lesLes nUtnUt Yeeb[Ce, efJeleg°, DeeefCe YesoeYeso GlheVe keâjlees. heCe cew$eer pej cepeyetle meodiegCeele cegUeJeuesueer Demesue, lej lesLes celmej ØeJesMe keâjerle veener heCe pesLes celmej efMejlees lesLes Øesce ns keâener ØeceeCeele keâeceJeemevesle iegbleuesues Demeles. lesLes meodiegCe DehetCee&JemLesle Demelees Je DeefJeÕeemeele iegjHeâšuesuee Demelees Demes hekeäkesâ mecepeeJes. celmej keâ¤ve cew$eerÛee ieewjJe keâjCÙeeÛee Jes[e ØeÙelve kesâuee peelees. celmej ne GÛÛe Jee veerÛe cew$eerÛes efÛevn Demet Mekeâles. lees keâOeerÛe cew$eerÛÙee ÛeebiegueheCeeÛes, MegælesÛes DeeefCe heefjhetCe&lesÛes efÛevn vemelees. DeeheuÙee Øesceele meodiegCe Deens ÙeeÛeer Kee$eer cew$eerÛeer heefjhetCe&lee oMe&efJeles. celmej lÙeeyeeyele Mebkeâe efvecee&Ce keâjlees.
 meodiegCeer peerJeve efJeJeenele Skeâ Gòece mee#e Demeles. Øesce Je efve‰e ner Skeâef$eefjlÙee peJeUerkeâ Je efJeÕeeme efvecee&Ce keâjleele. legceÛee ØelÙeskeâ mheMe& ne Megæ, keâesceue DeeefCe ØeeceeefCekeâ DemeeJee. ns Megæ Je mJeleb$e YeeJevesÛes uenevemeneve osKeeJes pejer lÙeebÛeer ùoÙes pees[le vemeleerue lejer les Skeâceskeâebvee peJeU DeeCeleele DeeefCe lÙeebÛÙeeleerue mebYee<eCeeuee hees<ekeâ JeeleeJejCe efvecee&Ce keâjleele.
 kegâšgbye DeeefCe efhe{Ÿee Ùeebvee DeeheuÙee Yee<esle ‘Iejkegâue’ cnšues peeles. efnyeÇt ueeskeâner cegueebÛÙee efhe{Ÿee Ùeebvee ‘IejkegâueeÛeer yeebOeCeer’ Demes cnCele. keâejCe ÙeeÛe DeLee&ves Demes cnšues peeles keâer osJeeves FefpehleÛÙee oeFËÛeer ‘Iejs’ yeebOeueer. Iej efkebâJee kegâšgbye GYeejCes cnCepes Ssefnkeâ JemletbÛee mee"e keâjCes veJns; lej cegueebvee osJeeÛeer Yeerleer Je Deeoj meodiegCe ÙeebÛÙeele Ûeebieues efMe#eCe osCes. lÙeemee"er keâesCeleener $eeme Jee keâ° keâceer he[t osT veÙes. keâejCe cegues ner lÙeebÛÙee DeeF&yeeheebÛeer cegkegâšceCeer Demeleele. meble cee@efvekeâeves efkeâleer keâUkeâUerves Je meelelÙeeves efleÛÙee cegueeÛÙee (meble DeiemleerveÛÙee) JeeF&š Je=òeeRÛee meecevee kesâuee. lÙeemee"er leer mecegõ Je Keg<keâerÛÙee ceeiee&ves lÙeeÛÙee ceeies ceeies iesueer Je efleves lÙeeuee efleÛÙee jkeäleehes#ee efleÛÙee DeßetbÛes cetue yeveJeues.
 heeflehelveeRceOeerue SskeäÙe pesJne les Skeâ ogmeNÙeemee"er ØeeLe&vee keâjleele lesJne meJeeËle peemle G"tve efomeles. FmeekeâÛeer helveer jsyeskeâe JeebPe Deens ns heentve lÙeeves efleÛÙeemee"er ØeYetkeâ[s ØeeLe&vee kesâueer. heeflehelveeRleerue DeMee ØekeâejÛes SskeäÙe Kethe cees"s Je HeâueoeÙeer "jles, Je lÙeemee"er lÙeebveer hejmhejebvee Øesefjle keâjeÙeuee nJes. osJeeÛÙee YekeäleerefMeJeeÙe ceeCetme ne Skeâ Øekeâejs heMetmeceeve Demet Mekeâlees – keâ"esj, efveo&Ùe Je yesefMemle. meble hee@ue cnCelees, ‘‘DeefJeÕeemeer heleeruee efJeÕeemeer helveer heefJe$e keâjles, DeeefCe DeefJeÕeemeer helveeruee efJeÕeemeer heleer’’ keâejCe Ùee efJeJeeneÛÙee keâ[keâ yebOeveele Skeâ ogmeNÙeeuee meodiegCeekeâ[s Dees{le Demelees. heCe pesJne heleer-helveer oesIesner efJeÕeemeer Demeleele Je Skeâceskeâebvee osJeeÛÙee Yeerleer Je Deeojekeâ[s Dees{leele lesJne les ceebieuÙe KejÛe Skeâ cees"e DeeMeerJee&o Demelees.
 hejmhejebleerue mecebpemeheCee Flekeâe cees"e DemeeJee keâer lÙeebveer SkeâceskeâebJej jeieeJet veÙes Je lÙeebÛÙeele celeYeso efkebâJee JeeoeJeeoer efomet veÙes. pesLes ØeefleOJeveer neslees, cees"cees"s DeeJeepe efkebâJee yeeWYeeš Demelees lesLes ceOeceeMee jent Mekeâle veener, lemesÛe pÙee Iejele keâke&âMe DeeJeepe, Peie[e, efkebâJee efJejesOe Demelees lesLes heefJe$e Deelcee jent Mekeâle veener.
 meble «esiejer veePeerSvePeve Demes ØeyeesOeve keâjlees keâer DeeheuÙee ueiveeÛÙee Jeeef<e&keâ efoveer keâesCeer Ssefnkeâ meesnUe meepeje keâjCÙeeJej efkebâJee Heâkeäle ceveesjbpeveeJej ØeeLeefcekeâ Yej osT veÙes lej heeflehelveerves lÙee efoJeMeer kegâcemeej keâ¤ve keâcÙegefveDeve IÙeeJes. efMeJeeÙe osJeekeâ[s lÙeebÛÙee efJeJeenele osJeeÛÙee efoMesves Øeieleer JneJeer DeMeer ØeeLe&vee keâjeJeer. lÙeebÛÙeele Øesce Je efve‰e Jee{eJeer Je lÙeeÉejs Øesce Jee{eJes Je lÙeebveer veJeerve peerJeve peieeJes. JewJeeefnkeâ peerJeveeÛeer DeesPeer JeeneCÙeemee"er lÙeebveer ØeYetÛÙee Õeemeeletve ØesjCee efceUJeeJeer (Short Summary of Introduction to the Devout Life by St. Francis de Sales, P. 179-184).
 
 DeefOeke=âle – 2
 ob[#ecesefJe<eÙeer heeshecenesoÙeebÛee DeeosMe
 meble ÙeesmesHeâ Ùeeuee JewefÕekeâ ef¡emlemeYesÛee DeeßeÙeoelee cnCetve Iees<eCesÛes 150Jes Je<e& meepejs keâjCÙeemee"er heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer peenerj kesâuesuÙee ÙeboeÛÙee ‘meble ÙeesmesHeâ’ Je<ee&efveefceòes Keeme ob[#ecee (indulgences) yeneue keâjCÙeele DeeuÙee Deensle.
 Deepe ‘keäJesceeocees[tce osTme’ (Quemadmodum Deus) Ùee DeeosMeeuee 150 Je<ex hetCe& nesle Deensle. Ùee DeeosMeeÉejs OevÙeJeeefole heeÙeme veJeJes Ùeebveer ceeveJepeeleerÛÙee Me$eglJeeves ef¡emlemeYesuee Oekeäkesâ yemele DemeleeveeÛÙee Skeâe iebYeerj Je og:Keo heefjefmLeleerle ceeie& keâe{CÙeemee"er meble ÙeesmesHeâ Ùeeuee ‘ke@âLeefuekeâ ÛeÛe&Ûee DeeßeÙeoelee’ cnCetve peenerj kesâues.
 ØeYet ÙesMetÛÙee heeuekeâeÛÙee MeefkeäleMeeueer neleele ef¡emlemeYesuee osCÙeele Deeuesues Deens ns efÛejbleve keâjCÙeemee"er heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer "jJeues Deens keâer Iees<eCesÛÙee DeeosMeeÛÙee Je efve<keâuebkeâ OevÙe kegâceejer Je DeefleefJejkeäle meble ÙeesmesHeâeÛÙee JeOetuee heefJe$e DemeuesuÙee Ùee DeepeÛÙee efoJemeeheemetve les 8 ef[meWyej 2021 heÙeËle Keeme ‘meble ÙeesmesHeâ Je<e&’ cnCetve meepejs kesâues peeF&ue. Ùee Je<ee&le lÙeeÛÙee GoenjCeevegmeej meJe& YeeefJekeâebveer osJeeÛeer FÛÚe hetCe& keâjCÙeemee"er ojjespe lÙeebÛÙee ßeæsÛes peerJeve DeefOekeâ yeUkeâš keâjeJes.
 veePejsLe ÙesLeerue mJeieeaÙe kegâšgbyeeÛee ØecegKe meble ÙeesmesHeâ ÙeeÛÙee ceoleerves ØeeLe&vee Je Ûeebieueer ke=âlÙes keâ¤ve Deepe ceeveJeer Je meeceeefpekeâ Deeheòeerves $emle DemeuesuÙee Ùee peieele megKe-meceeOeeve Je ceeskeâUe Õeeme efceUJeCÙeeÛeer YeeefJekeâebvee ner mebOeer Deens.
 leejkeâeÛÙee heeuevekeâlÙee&Ûeer Yekeäleer ef¡emlemeYesÛÙee Feflenemeele Kethe Jee{uesueer Deens.
 lÙeeÛeer JeOett, osJeceelee, efnÛÙeeveblej lÙeeÛeer ner Yekeäleer ef¡emlemeYee GÛÛe mJe¤heeÛeer DeMeer ceeveles Je lÙeeÛÙeeJej DeeßeÙeeÛÙee Kethe peyeeyeoeNÙee "sJeuÙee Deensle. ÛeÛe&Ûes Oece&heer" meble ÙeesmesHeâ Ùee KeefpevÙeeletve pegvÙee Je veJeerve DeMee ceneve iees°er keâe{CÙeeÛes Leebyele veener, ceòeÙeÛÙee MegYeJele&ceeveeleerue ie=nmLeeØeceeCes ‘‘pees DeeheuÙee Yeeb[ejeletve veJÙee pegvÙee iees°er keâe{le Demelees’’ (13:52).
 meble peespesHeâ Je<ee&le heeshe øeâeefvmeme ÙeebÛÙee FÛÚsvegmeej Øesef<eleerÙe hesefvešsefvMeDejerves keâe{uesuÙee DeeosMeeves yeneue kesâuesuÙee ob[#ecesÛÙee oeveebcegUs efveÙeesefpele GösMe hetCe&heCes meHeâue nesCÙeemee"er Kethe ceole nesF&ue.
 vesnceerÛÙee DešerKeeueer YeeefJekeâebvee mebhetCe& ob[#ecee (kegâcemeej, heefJe$e keâcÙegefveDeveÛee mJeerkeâej DeeefCe heeshecenesoÙeebÛÙee nsletmee"er ØeeLe&vee) osCÙeele Ùesle Deens. YeeefJekeâebveer heeheeheemetve otj jentve meble ÙeesmesHeâ Je<ee&le keâeÙe&›eâceeble menYeeie IÙeeÙeÛee Deens. Ùee yeeyele Øesef<eleerÙe hesefvešsefvMeDejerves ceeie&oMe&ve kesâues Deens.
 1) ßeæsÛee Skeâ Demmeue ceeCetme cnCetve meble peesmesHeâ DeeheCeeme Deeheues efhelÙeeMeer Demeuesues heg$e Je keâvÙee cnCetve veeles hegvne MeesOeCÙeeme, ØeeLe&vesJejerue Deeheueer Yekeäleer efvelÙeveJeerve keâjCÙeeme, ßeJeCeemee"er lelhej DemeCÙeeme DeeefCe KeesueJej osJeeÛÙee FÛÚsÛeer heejKe keâjCÙeeme Deeceb$eCe keâjerle Deens. pes ‘‘DeeceÛÙee mJeieeaÙe efhelÙee’’ ¢ee ØeeLe&vesJej efveoeve 30 efceefvešs efÛebleve keâjleerue efkebâJee efveoeve Skeâ efoJemeeÛÙee efjefš^šceOÙes menYeeieer nesleerue pÙeele meble peesmesHeâJej ceveve Demesue lÙeebvee mebhetCe& ob[#ecee osCÙeele Ùesle Deens.
 2) MegYeJele&ceeve meble peesmesHeâ Ùeeuee ‘vÙeeÙeer ceeCetme’ ns mebyeesOeve yeneue keâjles (meboYe& ceòeÙe 1:19) : lees ùoÙeele Je DeelcÙeele Keesue DemeCeeNÙee efpeJeueie iegefheleeÛee mebj#ekeâ, osJeeÛÙee jnmÙeeÛee "sJee DeeefCe cnCetve Deblece&veeÛee DeeoMe& DeeßeÙeoelee Deens Je cnCetve Deeheueer keâle&JÙes yepeeJeCÙeemee"er Meeblelee, OeesjCeerheCee DeeefCe meÛeesšer ÙeebÛes cetuÙe hegvne MeesOeCÙeemee"er Øesefjle keâjlees. meble ÙeesmesHeâ Ùeeves DeeoMe&Jele Øekeâejs heeUuesuÙee vÙeeÙeerheCeeÛee meodiegCe ne oÙesÛee keâeÙeoe DemeuesuÙee owJeer keâeÙeÅeeÛeer hetCe& heefjhetleea Deens, ‘‘keâejCe owJeer oÙee ner Kejer vÙeeÙeerheCee heefjhetCe& keâjle Demeles.’’ cnCetve pes meble peespesHeâÛes DevegkeâjCe keâ¤ve Meejerefjkeâ efkebâJee DeeOÙeeeflcekeâ oÙeeke=âlÙes keâjleerue lÙeebveeosKeerue mebhetCe& ob[#ecesÛes oeve Øeehle nesF&ue.
 3) meble ÙeesmesHeâÛes ØeeLeefcekeâ heeÛeejCe ns veePejsLe ÙesLeerue heefJe$e kegâšgbyeeÛee heeuevekeâlee& cnCetve nesles, OevÙe kegâceejer ceefjÙesÛee heleer DeeefCe ØeYet ÙesMetÛee heeuekeâ yeehe. meJe& ef¡emleer kegâšgbyeebvee heefJe$e kegâšgbyeeves peieuesues Glkeâš SskeäÙeeÛes, ØesceeÛes DeeefCe ØeeLe&vesÛes JeeleeJejCe efvecee&Ce keâjCÙeemee"er ØesjCee efceUeJeer cnCetve kegâšgbyeeble DeeefCe meesÙejerkeâ PeeuesuÙeeble heefJe$e jesPejer cnšuÙeeme mebhetCe& ob[#ecee osCÙeele Ùesle Deens.
 4) osJeeÛee mesJekeâ yeejeJes heeÙeme Ùeebveer 1 ces 1955 jespeer meble peesmesHeâ, keâeceieej, ÙeeÛee meCe mLeeheve kesâuee. ‘‘nslet ne keâer meJeeËveer keâeceeÛeer Øeefle‰e DeesUKeeJeer DeeefCe lÙeeÉejs nkeäkeâ Je keâle&JÙes ÙeebÛÙee meceeve JeešheeÛÙee DeeOeejs meeceeefpekeâ peerJeve Je keâeÙeos Ùeebvee ØesjCee efceUeJeer.’’ cnCetve pes lÙeebÛeer peerJeves meble peesmesHeâ ÙeeÛÙeekeâ[tve mebj#eCe efceUCÙeemee"er lÙeeÛÙee mJeeOeerve keâjleerue, DeeefCe keâeceeÛÙee MeesOeele DemeuesuÙeebvee keâece efceUeJes DeeefCe meJeeËÛÙee keâeceeuee Øeefle‰e ueeYeeJeer cnCetve pes YeeefJekeâ ØeeLe&vesÉejs veePejsLeÛÙee keâeceieejeÛeer ceOÙemLeer ceeieleerue lÙeebvee mebhetCe& ob[#ecee Øeehle nesF&ue.
 5) heefJe$e kegâšgbyeeÛes Fefpehleuee heueeÙeve ‘‘DeeheCeeme oeKeJetve osles keâer pesLes ceeCetme OeeskeäÙeele Deens lesLes osJe Deens, pesLes ceeCetme og:Ke Yeesiele Deens, pesLes lees otj heUle Deens, pesLes lÙeeuee vekeâej Je Ghes#ee ÙeebÛee DevegYeJe Ùesle Deens.’’
 pes YeeefJekeâ meble ÙeesmesHeâÛeer efuešveer cnCeleerue (ue@efšve hejbhesmee"er), efkebâJee meble peesmesHeâuee DeekeâeefLemeše@me, hetCe&le: efkebâJee efveoeve keâener Yeeie (efyeÇPeebšeF&ve hejbhejsmee"er), efkebâJee meble ÙeesmesHeâuee ogmejer keâesCeleer ØeeLe&vee, ogmeNÙee Gheemevee hejbhejebvegmeej, ÛeÛe&Ûee Debleie&le efkebâJee yeefnie&le ÚU neslees lÙeemee"er DeeefCe pes meJe& ef¡emleer ueeskeâ Flej keâesCelÙee Øekeâejs ÚU menve keâjerle Deensle lÙeebÛÙee megškesâmee"er.
 DeeefJeueekeâj meble lesjspee efnuee meble peesmesHeâ ÙeeÛÙeeceOÙes meJe& heefjefmLeleermee"er DeeßeÙeoelee efomeuee : ‘‘Flej mebleebvee ØeYetves keâener iejpeebmee"er ceole keâjCÙeeÛeer ke=âhee efoueer Deens Demes peeCeJeles. heCe ceePee Demee DevegYeJe Deens keâer meble peesmesHeâ ne lÙeehewkeâer meJeeËleÛe ceole keâjlees.’’ Deieoer Deueerkeâ[s, meble ogmejs pee@ve hee@ue ¢eebveer "eceheCes cnšues Deens keâer meble peespesHeâ ¢ee JÙekeäleerves ‘‘DeeheuÙee keâeUeleerue ef¡emlemeYesmee"er veJeerve ef¡emleer menŒekeâeÛÙee meboYee&le Skeâ veJeerve GheÙeesefielee OeejCe kesâueer Deens.’’
 meble peesmesHeâÛes ef¡emlemeYesJejerue JewefÕekeâ DeeßeÙeoelesheCe hegvne "emetve meebieCÙeemee"er Jej meebefieleuesuÙee ØemebieebJÙeefleefjkeäle Øesef<eleerÙe hesefvešsefvMeDejer Keeueerue Øemebieer mebhetCe& ob[#ecee osle Deens. pes YeeefJekeâ DeefOeke=âleefjlÙee ceevÙe Demeuesueer keâesCeleerner ØeeLe&vee cnCeleerue efkebâJee meble peesmesHeâÛÙee mevceeveeLe& keâesCelesner Yeefkeäleke=âlÙes keâjleerue, Goe. ‘‘OevÙe peesmesHeâe, legPÙeemee"er’’, Keeme keâ¤ve Keeueerue Øemebieer, 19 ceeÛe& DeeefCe 1 ces jespeer, heefJe$e kegâšgbye ÙesMet, ceefjÙee Je peesmesHeâ ÙeebÛÙee meCeeÛÙee efoJeMeer, meble ÙeesmesHeâÛÙee jefJeJeejer (efyePeebšeF&ve hejbhejsvegmeej), ØelÙeskeâ ceefnvÙeeÛÙee 19 leejKesuee DeeefCe ØelÙeskeâ yegOeJeejer, mebleeÛÙee mcejCeeLe& meceefhe&le kesâuesuÙee efoJeMeer, ue@efšve hejbhejsvegmeej.
 meOÙeeÛÙee DeejesiÙeeÛÙee DeeCeeryeeCeerÛÙee meboYee&le, pÙes‰ JÙekeäleer, Deepeejer, og:Ke Yeesiele Demeuesues DeeefCe pes meJe& ÙeesiÙe keâejCeebmee"er Iej mees[t Mekeâle veenerle, DeeefCe pes heeheeheemetve otj Deensle DeeefCe pÙeebÛee lÙeebÛÙee Iejele vesnceerÛÙee Dešer hetCe& keâjCÙeeÛee nslet Deens efkebâJee pesLes les De[keâuesues Deensle lesLes les meble ÙeesmesHeâeÛÙee mevceeveeLe& YeefkeäleØeeLe&vee cnCeleerue Je lÙeebÛÙee peerJeveeleerue meJe& og:KeYeesie osJeeuee meceefhe&le keâjleerue lÙee meJeeËvee mebhetCe& ob[#ecesÛes oeve efoues peele Deens.
 owJeer ke=âhee efceUCes heeUkeâerÙe °Ÿee meJeeËvee meesÙeermkeâj JneJes cnCetve ner hesefvešsvšefMeDejer keâUkeâUerves ØeeLe&vee keâjles keâer ÙeesiÙe DeefOekeâej DemeuesuÙee meJe& Oece&ieg¤veer mJesÛÚsves Je Goej ceveeves ØeeÙeef§eòe mee›eâeceWle Je ogye&ueebvee heefJe$e keâcÙegefveDeve osCÙeemee"er mJele:uee GheueyOe keâjeJes.
 ne DeeosMe meble peesmesHeâ Je<ee&hegjlee JewOÙe Deens, ÙeeÛÙee efJejesOeer pejer keâener Demeues lejer.
 jesce ÙesLes Øeoeve, Øesef<eleerÙe hesefvešsvšefMeDejer, 8 ef[meWyej 2020
 
  keâeef[&veue ceeJejes efheÙeemesvPee
 cespej hesefvešsvšefMeDejer
 
 ef›eâPeermše@Heâ efvekeâerSue
 efjpevš
 
 
 DeefOeke=âle – 3
 
 ØeeÙeef§eòekeâeUeleerue osJeMeyoeÛÙee Ûeewjme DeenejeÛee DeemJeeo IÙee
 ØeeÙeef§eòekeâeUeuee ØeejbYe Peeuee Deens DeeefCe ØeeLe&vee, GheJeeme Je oeveOece& Ùee ØeeiebCeele DeeheCe vesševes ØeÙelve keâjeJesle DeMeer Dehes#ee ef¡emlemeYee DeeheuÙeekeâ[tve keâjles. pÙee leerve iees<šer pegvÙee keâjejele efnyeÇt peveleskeâ[tve heeUuÙee peeJÙeele, Demes lÙeebvee efMekeâJeues nesles, lÙee hejbhejeiele mecemle FŒeeSue meceepemecetneÛÙee peerJeveeÛee DeefJeYeepÙe Yeeie yeveuÙee neslÙee. osJeyeeheeÛee osnOeejer heg$e Ùee veelÙeeves Je Ùengoer cnCetve pevceeuee Deeuesueer ØeYet ÙesMetÛeer Je Deeheueer ceelee heefJe$e ceefjÙee efnÛÙee peerJeveeÛee lÙee Skeâ efvelÙevewefceefòekeâ heefjhee" nesTve yemeuÙee neslÙee. leLeeefhe, Ùee efMekeâJeCegkeâerÛes ‘keâe’ Je ‘keâmes’ ner Debies mhe° keâjleevee DeeheCe ØeYet ÙesMetÛes efMe<Ùe Ùee veelÙeeves Ùee eflevner iees°eRÛee (ØeeLe&vee, GheJeeme Je oeveOece&) DeeheCe Debieerkeâej keâmee keâjeJee ÙeeefJe<eÙeerÛÙee efMekeâJeCegkeâerÛee Skeâ DebieYetle veJee, Demmeue Je melÙeefve‰ DeLe& ØeYet ÙesMet Gkeâuetve oeKeefJelees.
 osJeMeyoeMeer melele Skeâefve‰ jentve DeeheCe vesnceer ØeeLe&vee keâjlees. efJeMes<ele: osJeMeyoeÛÙee Yekeäkeâce heeÙeeJej GYes jentve DeeheCe pesJne ØeeLe&vee keâjlees lesJne Deeheueer ØeeLe&vee DeLe&hetCe& "jles. DeeheuÙee ØeeLe&vesÛee keâCee osJeMeyo DemeeJee. Keemekeâ¤ve ØeeÙeef§eòekeâeUele osJeMeyoeÛee DeLe& ÛeIeUerle jentve lÙeeÛee DeemJeeo Iesle jenCes DeeheuÙeekeâ[tve Dehesef#ele Deens. mee#eeled ØeYet ÙesMet ef¡emle ne osJeefhelÙeeÛee Meyo Deens. Deeheueer ØeeLe&vee melele ef¡emlee"eÙeer, ef¡emleemen, ef¡emleeÉejs JneÙeuee nJeer. pees ØeYet ÙesMet osnOeejer Peeuee, DeeheuÙeeuee jesiecegkeäle keâjCÙeemee"er Deeheues leejCe keâjCÙeemee"er pÙeeves Ùeelevee menve kesâuÙee, pees ce=lÙet heeJeuee Je hegve®eflLele Peeuee lees Deelee osJeefhelÙeeÛÙee GpeJeerkeâ[s yemeuee Deens DeeefCe lees heefJe$e DeelcÙeeÛÙee Ùeesies osJeefhelÙeekeâ[s DeeheuÙeemee"er ceOÙemLeer keâjle Demelees DeeefCe pes efpeJeble Deensle Je ce=le heeJeuesues Deensle lÙeebÛee vÙeeÙeefveJee[e keâjCÙeemee"er lees ÙesCeej Deens lÙeeefJe<eÙeer mebhetCe& yeeÙeyeue DeeheuÙeeuee efMekeâJeles.
 ‘‘ef¡emlemeYesÛeer GYeejCeer DeeefCe efleÛeer Jee{ ner osJeeÛÙee MeyoeÛÙee ßeJeCeeÉejs Peeueer Demetve GheemevesÛÙee meboYee&le kesâuÙee peeCeeNÙee efJeefJeOe ke=âleer Je efÛevns ÙeeÉejs leejCeoeÙeer Feflenemeele osJeeves pes kesâues Deens les jnmÙeceÙe ¤heeves Gheemevesle hegvn:hegvne meeoj kesâues peeles. Gheemevee meepejer keâjCÙeemee"er pes ßeæeJeble Skeâ$e nesleele lÙeebÛee GheÙeesie Deeheuee Meyo DeefOekeâ ieefleceeve Je ØekeâeMeceÙe keâjCÙeemee"er DeeefCe lÙeeÛÙee veeJeeÛeer cenleer meJe& osMeeble hemejefJeCÙeemee"er osJe keâjlees. ßeæeJebleebÛee heefjJeej Gheemevesmee"er pesJne heefJe$e DeelcÙeeÉejs Skeâ$e Ùeslees DeeefCe osJeeÛee Meyo peenerj keâjerle lÙeeÛeer Iees<eCee keâjlees lesJne pees keâjej hetJeea osJeeMeer Peeuesuee Deens, lees hetCe&lJeeme iesuee Deens Je lÙeeÛee Skeâ veJeerve ßeæeJebleebÛee mecetn leÙeej Peeuee Deens ¢eeÛeer DevegYetleer ef¡emleer mecetneuee Ùesles. heefJe$e DeelcÙeele mJeerkeâejuesuee yeeefhlemcee Je Â{erkeâjCe Ùee meeb›eâeceWleeÉejs lÙeebvee osJeMeyo ßeJeCe keâjCÙeeÛeer peer ke=âhee Øeehle Peeueer Deens efleÛÙeeÉejs ef¡emleeÛes meJe& ßeæeJeble lÙeeÛÙee mebosMeeÛes Jeenkeâ yeveleele. keâceerlekeâceer lÙeebÛÙee peerJeveMewueerves lejer les ef¡emlemeYesle Je peieYejele lÙeeÛÙee MeyoeÛes peemeto JneÙeuee nJesle. GheemevesceOÙes osJeeÛes jnmÙe meepejs keâjerle Demeleevee peer osJeeÛeer JeeCeer Ieesef<ele kesâueer peeles leer kesâJeU Jele&ceeveefmLeleer Øekeâš keâjle vemetve pÙee Iešvee YetlekeâeUele Ie[tve iesuÙee Deensle lÙeebÛee Dee{eJee IesTve Ùeeheg{s pes Ie[Ceej Deens lÙeeJej les ØekeâeMePeesle šekeâleele. DeMee Øekeâejs pÙeeÛeer DeeheCe Jeeš heeefnueer heeefnpes lÙeekeâ[s DebiegueerefveoxMe keâjerle osJeeÛee Meyo DeeheuÙee"eÙeer DeMeer Glkebâ"e efvecee&Ce keâjlees keâer efpeLes Deeheues MeeÕele megKe Deens lÙeeef"keâeCeer Ùee yeouelÙee peieele Deeheueer ùoÙes peeTve heesnesÛeleele.
 ØeeÙeef§eòekeâeUeÛÙee ogmeNÙee Je<eeËle heefnuÙee DeeefCe ogmeNÙee jefJeJeejer ÙesCeeNÙee JeeÛevehee"ele meble ceeke&â DeeheuÙeeheg{s heg{erue oesve JeeÛevehee" "sJelees (ØeYet ÙesMetheg{s Deeuesues ceesn Je ØeYet ÙesMetÛes ¤heeblej). lÙeeÛÙee ›egâmeeÉejs Je hegve®lLeeveeÉejs ØeYet ÙesMetÛes YeeJeer ieewjJeMeeueer ogmejs Deeieceve ÙeeefJe<eÙeer ÙeesneveÛÙee MegYeJele&ceeveeleerue JeeÛevehee" pes osCÙeele Deeues Deensle les eflemeNÙee, ÛeewLÙee Je heeÛeJÙee jefJeJeejer DeeheCe SskeâCeej Deenesle. Ùee ØeeÙeef§eòekeâeUeleerue ØeyeesOeve mebÙegefkeälekeâ "jsue Demes DeeheuÙee leejCeeÛee Fefleneme osCeejs pegvÙee keâjejeleerue keâener Gleejs lÙeebÛÙee meesyeleeruee Demeleerue. ØelÙeskeâ Je<ee&le efveJe[ueer iesuesueer GleeNÙeebÛeer ceeefuekeâe DeeheuÙee leejCeeÛÙee FeflenemeeÛÙee ØeejbYeeheemetve veJÙee keâjejeÛÙee JeÛeveeheÙeËleÛee Fefleneme DeeheuÙeeheg{s meeoj keâjles. MegYeJele&ceeveeleerue Gleejs Je pegvee keâjej ÙeebÛeer MekeäÙe nesF&ue eflelekeâer meebie[ IeeueCÙeemee"er Øesef<eleebÛÙee he$eebleerue meeOekeâ-yeeOekeâ Gleejs efveJe[tve les osCÙeele Deeues Deensle. MegYeJele&ceeve Je pegvee keâjej ÙeebÛes pes veeles Deens lÙeebÛeer meebie[ DeeheuÙeeheg{s ceeb[CÙeeÛÙee nsletves ØeeÙeef§eòekeâeUeleerue Dee"Je[ŸeeYejeÛes Gleejs efveJe[CÙeele Deeues Deensle. DeeheuÙee DeeOÙeeeflcekeâ Øeieleermee"er pes JesieJesieUs kebâieesjs ØeeÙeef§eòekeâeUele DeeJeMÙekeâ Jeešues Deensle lÙeebÛeer ceeb[Ceer lÙeevegmeej keâjCÙeele Deeuesueer Deens. ØeeÙeef§eòekeâeUeuee Oe¤ve pes meboYe& ÙeesiÙe Jeešues Deensle, les meble Ùeesneve ÙeeÛÙee MegYeJele&ceeveeletve IesTve lÙeeÛeer meJe&meeOeejCe pegUCeer ØeeÙeef§elekeâeUeÛÙee ÛeewLÙee Dee"Je[ŸeeÛÙee meesceJeejheemetve keâjCÙeele Deeueer Deens.
 Meescejesveer œeerÛee Gleeje, pevceeheemetve Âef°nerve Demeuesuee ceeCetme Je ueePejmeÛes cejCeeletve hegvne G"efJeCes ns Gleejs ‘De’ Je<ee&le jefJeJeejÛÙee JeeÛevehee"emee"er efveJe[CÙeele Deeues Demetve Je<e& (ye) Je (keâ) ÙeebÛÙeemee"er lÙeebÛee Jeehej yebOevekeâejkeâ vemeuÙeecegUs lÙeebÛee Jeehej jefJeJeejJÙeefleefjkeäle Dee"Je[ŸeeÛÙee Flej JeeÛeveeble JneJee DeMeer lejleto keâjCÙeele Deeueer Deens.
 ØeYet ÙesMetÛÙee cejCeØeeÙe ÙeelevesÛÙee jnmÙeeefJe<eÙeerÛes Gleejs heefJe$e Dee"Je[ŸeeÛÙee meg®JeeleerÛÙee efoJemeeble efveJe[CÙeele Deeues Deensle. lesueeÛÙee DeeMeerJee&oeÛÙee efcemmeeyeefueoeveeÛÙee JeeÛevehee"eble ØeYet ÙesMetÛÙee leejCeoeÙeer keâeÙe&keâle&=lJeeÛee Je=òeeble Je lÙeeÛee mee›eâecesleebÛÙee ¤heeves keâjCÙeele ÙesCeeje hee"hegjeJee Øekeâš keâjCÙeele Deeuee Deens.
 heefJe$e ef$e-efove DeeefCe hegve®lLeevekeâeU
 [PeeJeàÙeebÛÙee (ØeYet ef¡emleeÛÙee og:KemenveeÛÙee) jefJeJeejer Jeehejues peeles les ¢ee Je<eea ceeke&âke=âle MegYeJele&ceeve ØeYet ÙesMetÛÙee pes¤meuesceceOeerue efJepeÙeMeeueer ØeJesMeeÛeer Iees<eCee keâjles.]
 FefpehleÛÙee oemÙeeletve efveIeCÙeehetJeea efnyeÇt ueeskeâebveer pees YeespeveefJeOeer Gjketâve Iesleuee lemesÛe YeespeveeefJeOeerDeeOeer DeeheuÙee efMe<ÙeebÛes heeÙe OegJetve ÙesMetves pees Gòece efkeâòee Ieeuetve efouee lemesÛe efcemmeeyeueeroeveeÛeer mLeehevee cnCepesÛe ef¡emleer ØeÙeeie Yeespeve ner meebie[ peer meble hee@ue Ieeuelees lees Je=òeeble DeeheuÙeeheg{s "sJeuee peelees ¢eeÛes mcejCe DeeheCeeme heefJe$e ieg®Jeejer meeÙebkeâeUÛeer ØeYet YeespeveeÛeer efcemmee keâ¤ve osles.
 ‘keäuesMe YeesieCeeje osJeeÛee mesJekeâ’ Ùee Meyoeble pÙeeÛes Yeekeâerle ÙeMeÙee ØeJekeälÙeeves Ûeej JesUe kesâues nesles DeeefCe Deeheues mecehe&Ce osJeefhelÙeeuee keâ¤ve pees meJeexÛÛe SkeâcesJe Oece&ieg¤ Peeuee lÙeeÛÙee cejCe-ÙeelevesÛes efJeJesÛeve pes meble Ùeesneveeves DeeheuÙee MegYeJele&ceevele efoues Deens lÙeeÛeer Iees<eCee ne Gòece -Meg›eâJeejÛÙee GheemevesÛee keWâõefyebot "jlees.
 meble Ùeesneve efjkeâeceer meehe[uesuÙee keâyejerefJe<eÙeer efueefnlees les F&mšjÛÙee efcemmeeyeueerÛes MegYeJele&ceeve cnCetve efveJe[CÙeele Deeues Deens. F&mšjÛÙee hegve®lLeeveehetJe& peeiejCeefJeOeerleerue MegYeJele&ceeveeÛee Gleeje JeehejCÙeeÛeer megefJeOee GheueyOe Deens, efkebâJee F&mšjÛÙee meeÙebkeâeUer pej efcemmeeefJeOeer meepeje kesâuee peele Demesue lej DecceeGmeÛÙee JeešsJej ØeYet ÙesMet efMe<Ùeebvee lÙeebÛes DebOe ceve:Ûe#et GIe[tve oMe&ve oslees ne Je=òeeble pees meble uetkeâves keâLeve kesâuee Deens lees Jeehejuee peeT Mekeâlees. mebhetCe& F&mšjÛÙee keâeueeJeOeerle heefnues JeeÛeve ns pegvÙee keâjejeleerue JeeÛeveeSsJepeer ‘Øesef<eleebÛÙee ke=âlÙee’letve Iesleuesues Deens. heemkeâeÛÙee Gheemevesle les DeeheCe Sskeâuesues Deens Je les peerJeveYej DeeheuÙee DeeÛeejCeele GlejefJeCÙeeefJe<eÙeer meble heewue DeeheuÙeeuee ØeyeesOeve keâjlees (JeeÛeve«ebLe ØemleeJevee, 97-99).
 
 
 
 
 
 
 
 
 DeefOeke=âle – 4
 hejceeÛeeÙe& heeshe øeâeefvmeme ÙeebÛee ØeeÙeef§eòe keâeUemee"er (2021) mebosMe
 
 ‘‘heene, DeeheCe Jej Ûe{tve Ùe®Meuescesme peele Deenes’’
 (ceòeÙe 20:28)
 ØeeÙeef§eòekeâeU : ßeæe, DeeMee Je Øesce ÙeebÛÙee vetleveerkeâjCeemee"er keâeU
 
 efØeÙe yebOegYeefieveeRvees,
 pesJne ØeYet ÙesMetves efhelÙeeÛÙee FÛÚsÛÙee heefjhetleeamee"er lÙeeÛÙee Ùeelevee, cejCe Je hegve®lLeeveeefJe<eÙeer efMe<Ùeebvee meebefieleues lesJne lÙeeves lÙeeÛÙee Øesef<elekeâeÙee&Ûee Keesue DeLe& Øekeâš kesâuee. lesJne ØeYet ÙesMetves lÙeebvee peieeÛÙee leejCeemee"er Ùee Øesef<elekeâeÙee&le menYeeie IesCÙeemee"er heeÛeejCe kesâues.
 DeeheuÙee heemkeâeÛÙee meCeekeâ[ÛÙee ØeeÙeef§eòekeâeUeleerue ØeJeemeele DeeheCe ‘‘mJele:uee ueerve keâ¤ve cejCeeheÙeËle DeeefCe lesner ›egâmeeJejerue cejCeeheÙeËle pees Dee%eeOeejkeâ jeefnuee’’ (efHeâefuehhewkeâjebme 2:8) lÙeeÛes mcejCe ke⤠Ùee. Ùee heefjJele&veeÛÙee ceesmeceele DeeheCe DeeheuÙee ßeæsuee veJee meepe osT Ùee, DeeMesÛÙee ‘‘efpeJeble heeCÙeeletve’’ keâe{t Ùee, DeeefCe pees DeeheCeeme ef¡emleele yebOet Je Yeefieveer yeveJelees lÙee osJeekeâ[tve cegkeäle nmles ØesceeÛee mJeerkeâej ke⤠Ùee. F&mšjÛÙee peeiejCe efJeOeerle DeeheCe DeeheuÙee yeeefhlemecÙeeÛÙee DeefYeJeÛeveeÛes vetleveerkeâjCe ke⤠DeeefCe heefJe$e DeelcÙeeÛÙee ke=âleerves veJeerve heg®<e Je efŒeÙee cnCetve veJepevce DevegYeJet. ne ØeeÙeef§eòekeâeUeleerue ØeJeeme ef¡emleer peerJeveeÛÙee mebhetCe& Ùee$esØeceeCes, hegve®lLeeveeÛÙee ØekeâeMeeves Deeleener GpeUtve efveIelees. lees ef¡emleeÛÙee DevegÙeeÙeebÛes efJeÛeej, ceveeskeâecevee Je efveCe&Ùe Øesefjle keâjlees.
 ØeYet ÙesMetves (ceòeÙe 6:1-18) meebefieleuÙeevegmeej GheJeeme, ØeeLe&vee Je oeveOece& Deeheues heefjJele&ve MekeäÙe keâjleele Je JÙekeäle keâjleele. ieefjyeerÛeer Jeeš (GheJeeme), ieefjyeebyeöue DeemLee Je ØescehetJe&keâ keâeUpeer (oeveOece&), DeeefCe cegueeØeceeCes efhelÙeeMeer kesâuesuee mebJeeo DeeheCeeme DeeheuÙee peerJeveele efve‰sves Yejuesueer ßeæe, efpeleerpeeieleer DeeMee DeeefCe ke=âefleMeerue Øesce oeKeJeCÙeeme meceLe& keâjleele.
 1) ßeæe DeeheCeeme melÙe mJeerkeâejCÙeeme DeeefCe lÙeeÛeer osJeemeceesj DeeefCe DeeheuÙee yebOet Je YeefieveeRmeceesj mee#e osCÙeeme heeÛeejCe keâjles.
 Ùee ØeeÙeef§eòekeâeUele ef¡emleeceOÙes Øekeâš Peeuesues melÙe mJeerkeâejCes DeeefCe peieCes cnCepes ØeecegKÙeeves osJeMeyoemee"er Deeheueer ùoÙes Kegueer keâjCes pees ef¡emlemeYee efhe{Ÿeevegefhe{Ÿee nmleebleefjle keâjle Demeles. ns melÙe cnCepes Skeâ efveJe[keâ yegefæJebleebmee"er jeKeerJe "sJeuesueer Decetle& mebkeâuhevee veener lej, ne mebosMe DeeheCe meJe&peCe mJeerkeâe¤ DeeefCe mecepet Mekeâlees. pees osJe DeeheuÙee vekeâUle DeeheuÙeeJej Øesce keâjlees lÙeeÛes JewYeJe peeCeCÙeeme Kegues DemeuesuÙee ùoÙeeÛÙee MeneCeheCeeÛeer ner ke=âhee Deens. ef¡emle mJele: ns melÙe Deens. Deieoer MesJešÛÙee LejeheÙeËle Deeheues ceeCetmeheCe mJeerkeâe¤ve lees mJele: ceeie& yeveuee Deens. ogOe&j, lejerner meJeeËvee Keguee – heCe peerJeveeÛÙee heefjhetCe&leskeâ[s vesCeeje.
 mJele:uee efouesuee vekeâej Ùee YeeJevesves kesâuesuee GheJeeme ne ùoÙeeÛÙee meeOesheCeeves pes lees keâjleele lÙeebvee osJeeÛes oeve hegvne MeesOeCÙeeme Je lÙeeÛÙeeÛe meejKes Je lÙeeÛÙee ØeeflecesØeceeCes efveefce&uesues DemeuÙeecegUs DeeheCeeme lÙeeÛÙeeleÛe heefjhetleea efceUles ns DeesUKeCÙeeme ceole nesles. ieefjyeerÛee Debieerkeâej kesâuÙeeves, pes GheJeeme keâjleele les ieefjyeebyejesyej iejerye yeveleele DeeefCe ØesceeÛee Keefpevee mee"Jele Demeleele oesvner Iesleuesuee Je Jeešhe kesâuesuee. DeMee Øekeâejs, GheJeeme ne osJeeJej Je MespeeNÙeebJej Øesce keâjCÙeeme ceole keâjlees. meble Lee@ceme DekeäJeeÙeveeme cnCelees keâer, Øesce yeefnceg&Ke keâjCeejer ÛeUJeU Demetve leer ogmeNÙeebJej Deeheues ue#e keWâefõle keâjles DeeefCe les DeeheCeÛe Deenesle Demes mecepeles (meboYe& – Fratelli Tutti, 93).
 ØeeÙeef§eòekeâeU ne osJeeJej ßeæe "sJeCÙeeÛee, lÙeeÛes DeeheuÙeeceOÙes mJeeiele keâjCÙeeÛee DeeefCe lÙeeuee DeeheuÙeele ‘lÙeeÛes JeefmlemLeeve’ (meboYe& – Ùeesneve 14:23) ke⤠osCÙeeÛee keâeU Deens. GheJeeme ne pes keâener DeeheCeeme DeesPÙeemeejKes Jeešles – ÛebieUJeeo efkebâJee ÛeebieuÙee JeeF&š ceeefnleerÛee Deeflejskeâ Ùeebheemetve Deeheueer megškeâe keâjlees. nslet ne keâer pees Ùesle Deens, meJe&mJeer iejerye Je lejerner ‘‘Øesce Je melÙe Ùeebveer heefjhetCe& Demee’’ (Ùeesneve 1:14), osJeheg$e Deeheuee leejCeeje Ùeeuee DeeheuÙee ùoÙeeÛeer oejs Kegueer keâjlee ÙeeJeerle.
 2) ‘efpeJeble heeCeer’ ¤heer DeeMee Deeheuee ØeJeeme Ûeeuet "sJeCÙeeme meceLe& keâjles.
 efJeefnjerJej YesšuesuÙee Mecejesveer Œeerkeâ[s pesJne ØeYet ÙesMet heeCeer ceeielees lesJne lees efleuee ‘efpeJeble heeCeer’ (Ùeesneve 4:10) osT Mekesâue Demes cnCelees lesJne lÙeeÛÙee cnCeCÙeeÛee DeLe& keâeÙe ns efleuee mecepele veener. meenefpekeâÛe, efleuee Jeešles keâer ØeYet ÙesMet vesnceerÛÙee heeCÙeeefJe<eÙeer yeesuele Deens, heCe ØeYet ÙesMet heefJe$e DeelcÙeeefJe<eÙeer yeesuele Deens. ne Deelcee lees heemkeâeÛÙee jnmÙeeÉejs cegyeuekeâ ØeceeCeele osF&ue Je efvejeMe ve keâjCeejer DeeMee yeneue keâjerue. DeeheuÙee Ùeelevee cejCe ÙeeefJe<eÙeer meebiele Demeleevee pesJne ØeYet ÙesMet lÙeeuee eflemeNÙee efoJeMeer G"Jeues peeF&ue (ceòeÙe 20:29) Demes cnCeeuee neslee lesJne lees Ùee DeeMesefJe<eÙeer yeesueuee neslee. efhelÙeeÛÙee oÙesves pes YeefJeleJÙe meceesj efomele nesles lÙeeefJe<eÙeer ØeYet ÙesMet yeesuele neslee. lÙeeÛÙeeyejesyej DeeefCe lÙeeÛÙeecegUs DeeMee yeeUieCes cnCepes Fefleneme ne DeeheuÙee Ûegkeâe, Deeheueer efnbmee DeeefCe DevÙeeÙe, efkebâJee Øesceeuee ›egâmeer osCeejs heehe ÙeebÛÙeeyejesyej Deble heeJele veener, DeMeer ßeæe "sJeCes. ÙeeÛee DeLe& lÙeeÛÙee GIe[Ÿee ùoÙeeletve efhelÙeeÛeer #ecee mJeerkeâejCes nesÙe.
 Ùee mebkeâškeâeUele pesJne meJe&keâener DeuhepeerJeer Je [UceUerle Peeuesues efomele Demeleevee DeeMesefJe<eÙeer yeesueCes Oee[meeÛes Jeešsue. leLeeefhe, ØeeÙeef§eòekeâeU ne vescekeâe Demee ceesmece Deens pesJne DeeheCe DeeMesves osJeekeâ[s JeUlees. neÛe osJe DeeheCe Kejeye kesâuesuÙee lÙeeÛÙee efveefce&leerÛeer mebÙeceMeerue Je=òeerves keâeUpeer Jeenele Deens (meboYe& – Laudato Si, 32-33, 43-44). meble hee@ue DeeheCeeme mecesšeJej efYemle "sJeeJeÙeeme meebielees : ‘‘osJeeyejesyej mecesš keâje’’ (2 keâefjbLekeâjebme 5:20). heefjJele&veeÛÙee ceeiee&le ØecegKe Yetefcekeâe yepeeJeCeeNÙee mee›eâecesvleeÉejs #ecee mJeerkeâe¤ve DeeheCe DeeheuÙee hejerves ogmeNÙeebheÙeËle #ecee heesnesÛet Meketâ. mJele:mee"er #eceeoeve efceUeuÙeeJej, ogmeNÙeebyejesyej ue#ehetJe&keâ mebJeeo Je pes og:Ke Je Jesovee Yeesiele Deensle DeMeebÛes meeblJeve keâjCÙeeÛeer FÛÚe yeeUietve DeeheCe leer osT Mekeâlees. Meyo Je ke=âleerÉejs efouesuÙee osJeeÛÙee #eceeoeveecegUs DeeheCeeme yebOegYeeJeeÛee heemkeâe DevegYeJeCes MekeäÙe nesF&ue.
 ØeeÙeef§eòekeâeUele DeeheCe ‘‘meeblJeve, yeU, Oeerj DeeefCe Gòespevehej Meyo ÙeebÛee peemle efJeÛeej keâjeJee, DeeefCe keâceer uesKeCeeNÙee, ogKeeJeCeeNÙee, jeie DeeCeCeeNÙee efkebâJee Deveeoj keâjCeeNÙee MeyoebÛee veJns’’ (Fratelli Tutti, 223). keâveJeeUtheCee oeKeJeCes, ‘‘ogmejs meJe& yeepetuee mee¤ve ue#e osCes, efmcelenemÙe keâjCes, Gòespevehej Meyo yeesueCes, nsšeUCeer nesle Demeleevee Ssketâve IesCes Ùee iees°er ogmeNÙeebvee Oeerj osCÙeeme keâOeerkeâOeer hegjsMee Demeleele’’ (224).
 OÙeevemeeOevee Je ceewve ØeeLe&vesÉejs DeeheCeeme DeeMee ner ØesjCee DeeefCe Deebleefjkeâ ØekeâeMe cnCetve efoueer peeles. lÙeecegUs Øesef<elekeâeÙee&le peer DeeJneves Je efveCe&Ùe DeeheuÙee heg{s "ekeâuesues Demeleele lÙeebÛÙeeJej ØekeâeMe he[lees. cnCetve ØeeLe&vee (meboYe& ceòeÙe 6:6) DeeefCe, Skeâebleele, mebJesoveMeerue ØesceeÛÙee efhelÙeeuee YesšCÙeeÛeer iejpe Deens.
 ØeeÙeef§eòekeâeU DeeMesle DevegYeJeeÙeÛee cnCepes DeMee peeefCeJesle Jee{ nesCes keâer, ÙesMet ef¡emleeceOÙes DeeheCe veJeerve keâeUeÛes mee#eeroej Deenesle. Ùee keâeUele osJe ‘‘meJe& keâener veJeerve’’ (meboYe& – Øekeâšer 21:1-6) keâjerle Deens. cnCepesÛe ef¡emleeÛeer DeeMee mJeerkeâejCes, pÙeeves ›egâmeeJej lÙeeÛee ØeeCe efouee Je pees eflemeNÙee efoJeMeer osJeekeâ[tve G"efJeuee iesuee, DeeefCe vesnceerÛe legceÛÙee "eÙeer peer DeeMee Deens efleÛÙeeefJe<eÙeer efJeÛeejhetme keâjCeeNÙee ØelÙeskeâeuee Gòej osCÙeeme efmeæ DemeCes’’ (1 hes$e 3:15).
 3) ef¡emleeÛes DevegkeâjCe keâ¤ve meJeeËmee"er DeemLee Je oÙeeYeeJevee oeKeJetve kesâuesues Øesce ns Deeheueer ßeæe Je DeeMee ÙeebÛes hejceesÛÛe DeeefJe<keâjCe Deens.
 ogmejs Jee{le Demeuesues heentve Øesce Deevebefole nesles DeeefCe pesJne ogmejs efÛeblee«emle Demeleele, Skeâekeâer, Deepeejer, yesIej, ogue&ef#ele Je iejpesle Demeleele lesJne lÙeeuee Ùeelevee nesleele. Øesce ùoÙeeÛeer Peshe Demeles; les DeeheCeeme mJeceOetve yeensj keâe{les DeeefCe oeveOece& Je efceueve ÙeebÛeer yebOeves efvecee&Ce keâjles.
 ‘‘meeceeefpekeâ Øesce’’ ØesceeÛÙee mebmke=âleerkeâ[s JeešÛeeue keâjCes MekeäÙe keâjles, pÙeeÛÙeemee"er meJeeËvee heeÛeejCe Deens Demes DeeheCeeme Jeešles. JewefÕekeâleskeâ[s keâue DemeuÙeecegUs Øesce veJeerve peie efvecee&Ce keâjCÙeeme meceLe& Deens. les vegmeleer YeeJevee vemeuÙeecegUs, ØelÙeskeâemee"er efJekeâemeeÛes heefjCeecekeâejkeâ ceeie& MeesOeCÙeeÛes les Gòece meeOeve Deens’’ (Fratelli Tutti, 183).
 Øesce ner DeeheuÙee peerJeveebvee DeLe& osCeejer osCeieer Deens. lÙeeÛÙeecegUs pes iejpesle Deensle lÙeebvee DeeheuÙee kegâšgbyeeÛes meomÙe, efce$e, yebOet efkebâJee Yeefieveer cnCetve heeneCes MekeäÙe nesles. Øesceeves efouesues ueneve keâenerlejer keâOeerÛe mebhele veener. heCe peerJeve DeeefCe Deevebo ÙeebÛee Giece yeveles. meejHeâLe ÙesLeerue efJeOeJesÛÙee heer"eÛes ce[kesâ Je lesueeÛÙee kegâheeryeeyeleerle DemesÛe Peeues, pesJne efleves SefueÙee mebos°Ÿeeuee YeekeâjerÛee legkeâ[e efouee (meboYe& 1 jepes 17:7-16); ØeYet ÙesMetves YeekeâjeRvee DeeMeerJee&o efouee Je lÙee cees[tve efMe<Ùeebkeâ[s ueeskeâebvee JeešCÙeemee"er efouÙee lesJne osKeerue DemesÛe Peeues (meboYe& – ceeke&â 6:30-44). DeeheCe pesJne Deeveboeves Je meeOesheCeeves ueneve efkebâJee cees"e oeveOece& keâjlees lesJnemegæe DemesÛe nesles.
 ØeeÙeef§eòekeâeU Øesceeves DevegYeJeCes cnCepes keâesefJe[-19 meeLeerle pÙeebvee $eeme nesle Deens, šeketâve efouÙeemeejKes DeeefCe YeÙeYeerle Jeešle Deens lÙeebÛeer keâeUpeer IesCes. YeefJe<Ùeeyeeyele Kethe DeMeeÕeleer DemeuesuÙee Ùee efoJemeeble, ØeYetves lÙeeÛÙee mesJekeâeuee meebefieleuesues Meyo ue#eele "sT Ùee, ‘‘efYeT vekeâesme, keâejCe ceer legPes leejCe kesâues Deens’’ (ÙeMeÙee 43:1). DeeheuÙee ØesceeÛejCeele, DeeheCe DeeÕemLe keâjCeejs Meyo yeesuet Ùee DeeefCe heg$e Je keâvÙee cnCetve osJe lÙeebÛÙeeJej Øesce keâjlees DeMeer lÙeebvee peeCeerJe keâ¤ve osT Ùee.
 ‘‘Øesceeves yeoueuesueer °erÛe ogmeNÙeebÛeer Øeefle‰e DeesUKeCÙeeme meceLe& yeveJele Demeles DeeefCe heefjCeeceer, ieefjyeebvee DeesUKeCÙeeme DeeefCe lÙeebÛÙee Øeefle‰sÛes cetuÙe peeCeCÙeeme, lÙeebÛeer Deefmcelee Je mebmke=âleer ÙeebÛee mevceeve keâjCÙeeme, DeeefCe DeMee Øekeâejs meceepeele hetCe&heCes meeceeJeues peeCÙeeme’’ – Fratelli Tutti, 187).
 efØeÙe yebOet DeeefCe YeefieveeRvees, DeeheuÙee peerJeveeleerue ØelÙeskeâ #eCe ne ßeæe "sJeCÙeeme, DeeMee OejCÙeeme Je Øesce keâjCÙeeme efceUeuesueer JesU Demeles. ØeeÙeef§eòekeâeU ne heefjJele&ve, ØeeLe&vee DeeefCe oeveOecee&Ûee ØeJeeme cnCetve DevegYeJeCÙeemee"erÛeer nekeâ DeeheCeeme – mecetn DeeefCe JewÙeefkeälekeâ veelÙeeves Deeheueer efpeJeble ef¡emleeheemetve ÙesCeejer ßeæe, heefJe$e DeelcÙeeÛÙee GÛÚdJeemeeletve Øesefjle Peeuesueer DeeMee DeeefCe efhelÙeeÛÙee oÙeeUt ùoÙeeletve Jeenele ÙesCeejs Øesce Tefpe&le keâjCÙeeme ceole keâjles.
 ›egâmeeÛÙee heeÙeLÙeeMeer DeeefCe ef¡emlemeYesÛÙee ùoÙeele efve‰sves Demeuesueer leejCeeNÙeeÛeer ceelee, ceefjÙee efleÛÙee ØesceU GheefmLeleerves Deeheues hees<eCe keâjes. hegve®eflLele ØeYetÛee DeeMeerJee&o heemkeâeÛÙee ØekeâeMeekeâ[ÛÙee DeeheuÙee ØeJeemeele DeeheuÙee meJeeËÛeer meesyele keâjes.
 jesce, meWš pee@ve ue@šjve,
 11 veesJnWyej 2020, meWš ceešeave Dee@Heâ štme&Ûee mcejCeefove
  – øeâeefvmeme
 
 
 
 
 
 
 DeefOeke=âle – 5
 DeeÛe&efyeMeheebÛes heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce
 (meueielee jeneJeer cnCetve DeeOeer Øeefmeæ kesâuesues keâeÙe&›eâce veJeerve keâeÙe&›eâceemeefnle ÙesLes Øeefmeæ keâjCÙeele Ùesle Deensle.)
 1 HesâyeÇg. (me. 11.00 les og. 1.30) :yemeerve ke@âLeefuekeâ keâes. Dee@hejsefšJn yeBkeâ efueefcešs[ÛÙee mebÛeeuekeâebmeceJesle lÙeebÛÙee efJevebleerÛee ceeve jeKetve meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 2 HesâyeÇg. (me. 10.30 les og. 1.00):Oece&ØeebleeÛÙee ceeueceòee Je DeLe& mebÛeeuekeâebmeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 3 HesâyeÇg. me. 10.00:DeOÙe#e – ØecegKe Oece&ieg¤ Je efØemš-Fve-Ûeepe& meceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 8 HesâyeÇg. (me. 11.00 les og. 1.45):yemeerve ke@âLeefuekeâ keâes. Dee@hejsefšJn yeBkeâ efueefcešs[Ûes ÛesDejceve Je keâener mebÛeeuekeâ ÙeebÛÙeemeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 4.30 les 6.45):DeOÙe#e – meWš Lee@ceme mketâue, meeb[esjÛÙee mketâue keâefcešermeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 9 HesâyeÇg. (me. 10.15 les 11.00):meWš ceeÙekeâue ÛeÛe&ÛÙee ØecegKe Oece&ieg¤meceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (me. 11.00 les og. 1.30 ):keâener YeeefJekeâebmeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 4.45 les 6.00):JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  mebOÙee. 7.00:heefJe$e efcemmee (DeblÙeefJeOeer efcemmee – MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), meWš cesjer ce@iouesve ÛeÛe&, cegUieeJe.
 10 HesâyeÇg. (me. 10.00 les mebOÙee. 5.00):efJeYeeieerÙe ceje"er Gheemevee DeeÙeesieeÛeer meYee (efcemmee«ebLeeÛes ceje"erkeâjCe – MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), hemeeÙeoeve meWšj, veeUs.
 11 HesâyeÇg. me. 10.30:Oece&ØeebleeÛÙee DeLe& mebÛeeuekeâemeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (me. 11.00 les og. 12.00) :Ûe@vmeuejmeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (og. 12.00 les 1.00):Oece&ØeebleeÛÙee ceeueceòee meefceleerÛÙee mebÛeeuekeâemeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 15 HesâyeÇg. og. 12.00 :vÙeeÙemeYesÛÙee (Tribunal Team) šercemeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  og. 1.00:yemeerve ke@âLeefuekeâ keâes. Dee@hejsefšJn yeBkeâ efueefcešs[ÛÙee ÛesDejcevemeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 5.00 les 7.30):JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 16 HesâyeÇg. me. 10.15:hegDej efmemšme& Dee@Heâ DeJej ues[er (PSOL) mebmLesÛÙee megefheefjDej pevejue Je keâewvmeue meomÙe ÙeebÛÙeemeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  me. 11.15:ke@âLeefuekeâ efyeMehme keâe@vHeâjvme Dee@Heâ Fbef[Ùee (CBCI) [shÙegšer mes›esâšjer pevejue, Heâeoj peJneame ef[meesPee ÙeebÛÙeemeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  og. 12.15:efØePesvšsMeve Dee@Heâ yuesmes[ Jnefpe&ve cesjer (PBVM), keâjbpes, meesmeeÙešer Dee@Heâ nsuheme& Dee@Heâ cesjer (SHM), DeemeveieeJe DeeefCe [e@šme& Dee@Heâ o ›eâe@me Dee@Heâ efueSpe (FC), ceveesj efmemšme& ÙeebÛÙeemeceJesle nesueer ÛeeF&u[nt[ ØeespeskeäšmeboYee&le meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 4.30 les 6.45):DeOÙe#e – JemeF& peveefnle š^mšÛÙee governing body meceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 17 HesâyeÇg. me. 10.30:Oece&ØeebleeÛÙee ceeueceòee meefceleerÛÙee mebÛeeuekeâemeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (me. 11.30les og. 1.30) :JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  mebOÙee. 5.30:jeKesÛÙee yegOeJeejer heefJe$e efcemmee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), meWš ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ÛeÛe&, yejecehetj.
 18 HesâyeÇg. (me. 10.30 les og. 12.45) :Ûe@vmeuejmeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 19 HesâyeÇg. me. 10.30:cesef[keâue šerce Je Oece&ØeebleeÛes DeLe& mebÛeeuekeâ ÙeebÛÙeemeceJesle Skeâe pÙes‰ Oece&ieg¤Meer lÙeebÛÙee DeejesiÙeeefJe<eÙeer meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 5.00 les 7.30):JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 20 HesâyeÇg. (og. 12.00 les 1.30):JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 5.30 les 7.30):JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 21 HesâyeÇg. (me. 10.30 les 11.30) : keâener ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (me. 11.45 les og. 1.30):JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 6.00 les 7.30) :JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 22 HesâyeÇg. (me. 10.30les 11.30) :yuesmes[ mee›eâeceWle (SSS) HeâeojebmeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (me. 11.30 les og. 1.30):JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 23 HesâyeÇg. (mebOÙee. 4.45les 5.45) :Ûe@vmeuej Je š^eÙeyÙegveue meYeemeoemeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 24 HesâyeÇg. (me. 10.00 les og. 12.30): Lee@ceme ye@efhšmše pÙegefveDej keâe@uespemeboYee&le meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 26 HesâyeÇg. me. 10.30:DeOÙe#e – [ervme Je Flej keâener Oece&ieg¤bmeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 6 ceeÛe& (me. 10.00 les og. 1.00):DeOÙe#e – Oece&ØeebleerÙe ceeueceòee meefceleermeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 13 ceeÛe& (me. 10.00 les og. 1.00) :DeOÙe#e – Oece&ØeebleerÙe DeLe& meefceleerÛeer meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.