neefo&keâ DeefYeveboveHesâyeÇgJeejer 2021


 ßeer. JesueWšeF&ve (Jee@ušj) Je meew. keâe@uesš ef[DeeefyeÇDees, cesjes[er, ceefme&me
 ßeer. Lee@ceme Je meew. efHeâueesefcevee [eyejs, [esUYeeš, meeueesueer
 ßeer. Debleesve Je meew. Fpeceeue ef[cesuees, ‘ØepÙeesle’, oesveleueeJe, veboeKeeue
 ßeer. Debleesve Je meew. keâesMeeJe ueesheerme, yeeCeYeeš, veboeKeeue
 efmemšj ceeefjÙee Deebpesuee (Sueesje HeâuekeâebJe), cemexme
 ßeerceleer pee@vee meeJejeskeâ ueesheerme, ieesefKeJejs
 ßeer. pee@ve Je meew. efueb[e oeuecesle, YegF&ieeJe (veJeeUsveekeâe)
 ßeerceleer ceMeeayeeF& (veeveer) uee@jsvme HeâveeË[erme, ceoxme
 ßeer. veesSue Je meew. heg<hee HeâveeË[erme, ceoxme
 ßeer. efJeuÙece ceeÙekeâue [eÙeme, meeiees[sJee[er, ceefme&me
 ßeer. uegF&me Je meew. uegF&pee efcejeb[e, GcejeUs, peesmeIej
 ßeer. [e@ceefCekeâ Je meew. keâesMeeJe ef[ceeWšer, DeeieeMeer, cee[erYeeš
 ßeer. PesefJeÙej Je meew. efvece&uee PesefJeÙej efmejspees, GcesUe, YeešsJee[er
 ßeer. Deeefmeme Je Øesefmeuee Heâjsje, IejYeeš, nesUer, jcesoer
 
 
 ØesceU mcejCeeLe&
 mJe. ke@âefmeu[e efueDees ef[cesuees, HeâCemeYeeš, heehe[er
 mJe. [e@efceefCekeâe øeâeefvmeme IeesvmeeueefJeme, ieesefKeJejs
 mJe. heeJeueeryeeF& peesmesHeâ ef[ceesvles, veboeKeeue, ces{s
 mJe. cee@efvekeâe (Meeuexš) Deeueskeäme leJeejerme, heeueer
 mJe. øeâeefvmeme peesmesHeâ keâ[efJeue (pes.kesâ.), DeekeäšCe, JemeF&
 mJe. øeâeefvmeme meebleeve ef[meespee, ÛegUCes
 mJe. JeeÙeuesš pee@keâ [eÙeme, OeeWoes[erJee[er, cegUieeJe
 mJe. pee@keâ øeâeefvmeme [eÙeme, OeeWoes[erJee[er, cegUieeJe
 mJe. kegâ. Fmhet øeâeefvmeme [eÙeme ([eÙeme ce@[ce), OeeWoes[erJee[er, cegUieeJe
 mJe. Fveeme Fletj je@[^eripe, yeesUeRpe
 mJe. uewuee meeÙeceve je@[^eripe, yeesUeRpe
 mJe. peesmesHeâ peMeerve efceefmkeâše, keâeleejsJee[er, heehe[er
 mJe. heemkeâesue yeeJeleerme ef[efyeÇšes, heeW[eDeeUer, JeeIeesueer
 mJe. øeâeefvmeme yeeJeleerme ef[efyeÇšes, veeveYeeš, efÛebÛees[er
 mJe. Øesefmeuee pee@ve IeesvmeeuJeerme, Meslees[er, heehe[er
 mJe. pesMeer he@efš^keâ yejyeespe, ceeoes[er, meeb[esj
 mJe. keäuesje øeâeefvmeme [eyejs, veJeeUsveekeâe, YegF&ieeJe
 mJe. efÛecee Je Fpeceeue [eyejs, veJeeUsveekeâe, YegF&ieeJe
 mJe. efHeâueerhe Je keâecexefueve [eyejs, MesyeejDeeUer, YegF&ieeJe
 mJe. ¤yeer peespesHeâ Heg⚟ee&[es, heehe[er
 mJe. pee@ve ce@LÙet IeesvmeeueJeerme, YeeFËoj, [eWiejer
 mJe. ceveJesue ce@LÙet IeesvmeeueJeerme, YeeFËoj, [eWiejer
 mJe. lesjspeerve ceveJesue IeesvmeeueJeerme, YeeFËoj, [eWiejer
 mJe. DeeÙejerve jsceb[ IeesvmeeueJeerme , nesUer, ieeÙeJee[er, jcesoer
 mJe. vesnue jsceb[ IeesvmeeueJeerme , nesUer, ieeÙeJee[er, jcesoer
 mJe. Svpeue jepesMe hejsje, ieeme
 mJe. heemkeâesue meeuet ®ceeJe, ®ceeJeDeeUer, veboeKeeue
 mJe. yesef$eCeyeeF& heemkeâesue ®ceeJe
 mJe. Fveeme Debleesve keâesme , ÛegUCee
 mJe. Deveer Fveeme keâesme , ÛegUCee
 mJe. [e@ceefCekeâ pee@ve HeâveeË[erme, uesJe[er, meeb[esj
 mJe. keäuesceWš SueeÙeme HeâveeËef[me, meeb[esj
 mJe. Fpeceeue ce@LÙet Deeuces[e, efMe[erJee[er, veeveYeeš
 mJe. cesjer peesmesHeâ efmejspees, ceeefCekeâhetj, yejecehetj
 mJe. peesmesHeâ pee@ve efmejspees, ceeefCekeâhetj, yejecehetj
 mJe. DeeMee efoueerhe ›eâemšes, meeiejcegKe, efvece&U keâUbye jes[
 mJe. he@š^erkeâ JnueWšeF&ve ef[efmeuJee, pegves yejecehetj, ceeefCekeâhetj
 mJe. meeÙeceve SueeÙeme HeâveeË[erme, efoJeveJee[er, heehe[er
 mJe. ceeMexue efhešj efceefmkeâše, Iees[yeeJeJee[er, meeb[esj
 mJe. Deeuøesâ[ SueeÙeme [eÙeme, efhebheUYeeš, heehe[er
 mJe. pee@vee ceveJesue ef[efmeuJee, keâevees[erJee[er, efiejerpe
 mJe. ceveJesue mesuesmleerve ef[efmeuJee, keâevees[erJee[er, efiejerpe
 mJe. ¤yeer Deeieesmleerve uescee@me, veeÙekeâ[, meeb[esj
 ef¡e. efme. ce@iouesvee Debleesve ef[meespee (keâveesefmeÙeve efmemšj), DeesUbyeJee[er, heehe[er
 mJe. De@uesskeäme [eÙeiees HeâuekeâeJe, cemexme, [esueej, yesCes
 mJe. meboerhe De@uesskeäme HeâuekeâeJe, cemexme, [esueej, yesCes
 mJe. cesjer De@uesskeäme HeâuekeâeJe, cemexme, [esueej, yesCes
 mJe. keâecexefuevee heeršj [eÙeme, efÛebÛees[er, veeveYeeš
 mJe. «esmeer yeeJeLeerme [eyejs, oes[leerDeeUer, efvece&U
 mJe. yeeJeleerme Debleesve [eyejs, oes[leerDeeUer, efvece&U
 mJe. meeÙeceve ceeÙekeâue ef[meespee, veJeeUs, efMeue&Ùe
 mJe. meebleeve meeÙeceve ef[meespee, veJeeUs, efMeue&Ùe
 mJe. cesjer [e@ceefCekeâ HeâuekeâeJe, kebâlees[erJee[er, meeb[esj
 mJe. lesjspee vesheesefueÙeve ceÛÙee[es, ceUsJee[er, cemexme
 mJe. efme. meefyeuee heeršj hejsje, DeeieeMeer, DeecejCeJee[er
 mJe. mš@veer efhešj [eÙeme, ueebyeYeešJee[er, efoIee ›eâe@me, jcesoer
 mJe.pee@ve peMeerve ef[kegâvne, keâeskeâjceJee[er, heehe[er
 mJe.HesâefueefMeÙeevee pee@ve ef[kegâvne, keâeskeâjceJee[er, heehe[er
 mJe. lesjspee efhešj Heâesvmeskeâe, ‘efhešj mce=leer’, ÛegUCee, YeeyeesUe jes[
 mJe.uegF&me je@keâ [eÙeme, ÛegUCee jes[
 mJe. ceemexueervee efHeâueerhe je@[^erkeäme, ceeefCekeâhetj, leueKeue
 mJe. øeâeefvmeme cevet ueesheerme, ‘ceesnesj’, OeekeâueJee[er, efMeue&Ùe
 mJe. efHeâueerhe hee@ue ceešeave, efooes[erJee[er, efiejerpe
 mJe. pee@ve efmeuJesmšj hejsje, DešesUer, veeveYeeš
 mJe. cesjer pee@ve hejsje, DešesUer, veeveYeeš
 mJe. efueueer Hesâefuekeäme IeesvmeeueJeerme, nceYeešJee[er, jcesoer
 mJe. Hesâefuekeäme [e@ceefvekeâ IeesvmeeueJeerme, nceYeešJee[er, jcesoer
 mJe. Hesâefuekeäme pee@ve IeesvmeeueefJeme, nceYeeš, jcesoer
 mJe. meesefHeâÙee heeršj IeesvmeeueefJeme, meeb[esj
 mJe. je@yeš& øeâeefvmeme ef[cesuees, JejYeeš, cegUieeJe
 mJe.meebleeve F. IeesvmeeueefJeme, ieeme, cees"er mejiees[er – 2
 mJe.FPeekeâ IeesvmeeueefJeme, ieeme, cees"er mejiees[er – 2
 mJe. ogcee ceveg oerme, YegF&ieeJe, Deesueeboe
 mJe. cejeryeeF& ogcee oerme, YegF&ieeJe, Deesueeboe
 mJe. pemšerve hee@ue IeesvmeeueefJeme, yejecehetj
 mJe. jesPee yeWpeeceerve ef[cesuees, efhehejer, oesveleueeJe, veboeKeeue
 mJe. [e@ceefCekeâ Sue. vegveerme, DeekeäšCe, meeb[esj
 mJe. pescme De@ueskeäme keâesueemees, heeueer
 mJe. De@vLeveer peMeerve efheceWše, KejYeeš, meeb[esj
 mJe. ceeiee&jsš hee@ue ef[meespee, meeueYeeš, efiejerpe
 mJe. kegâ. mlesuee øeâeefvmeme [eÙeme, lejKe[, JemeF&
 mJe. efmemšj JnuesjerÙee [e@ceefCekeâ ef[meespee, ÛegUCes
 mJe. efyeMehe Jn@uesefjÙeve ef[meespee
 mJe. Heâeoj vesumeve ceÛÙee[es, heeueer
 mJe. Jn@uesefjÙeve yeÇePe hejsje, ef¡e§eveDeeUer, heehe[er
 mJe. meebleeve mesyesmšerve Deeuces[e, ‘veboveJeve’, veJeeUs, efvece&U
 mJe. vesumeve [e@ceefvekeâ ef[cesuees, JejYeeš, cegUieeJe
 mJe. De@ueskeäme efmeuJesmšj ueesheerme, keâelejJee[er, efMeue&Ùe
 mJe Dee@uJeerve De@ueskeäme ueesheerme, keâelejJee[er, efMeue&Ùe
 mJe. efueueer ceeMe&ue keâesueemees, meeJejMesleJee[er, cemesxme
 mJe. efceefveve efJnkeäšj hejsje, ieeme, ueneve mejiees[er
 mJe. pee@ve pesjesce je@ef[d^ipe, ÛegUCes
 mJe. øeâeefvdmeme Fveeme ef[meespee, veeveedßece, ÛegUCes
 mJe. ceeleg&me ueesheerme Je mJe. ceeLee& ceeleg&me ueesheerme, ceeefCekeâhetj
 mJe. jespeer (peeveketâ) Debleesve ef[efyeÇšes, efÛebÛees[er, veeveYeeš
 mJe. Heâe. jsefpeveeu[ Lee@ceme ef[efmeuJee, [esUYeeš, meeueesueer, meeb[esj
 mJe. Deeiegmleerve leesceeme ieesvmeeueJeerme, Jeb[e, ieescmeDeeUer
 mJe. Fpeeyesue ceeÙekeâue JeePe mJe.ceeÙekeâue ceveJesue JeePe, yeesefUbye (ef¡e§eve DeeUer)
 mJe. SueeÙeme (Sueerme) Debleesve DeLeeF&le, keâewueejJee[er, meeb[esj
 mJe. megÙeesie ®Heâme hejsje, efkeâjeJeueer, heeueer
 mJe. ce¤yeeF& efÛecee keâJee&ue, YegF&ieeJe, SKeeo
 mJe. ceeioeuesvee SueeÙeme ef[cesuees, efÛeòejYeeš, heehe[er
 mJe. he@š^erkeâ SueeÙeme JeePe, heehe[er
 mJe. ceeiee&jsš øeâeefvmeme keâeueexme, keâeskeâjceJee[er, efoIee, heehe[er
 mJe. ceeiee&jsš øeâeefvmeme keâeueexme, keâeskeâjceJee[er, efoIee, heehe[er
 mJe. lesjspee mebpÙeeJe keâesefjÙee, veeboeCe, veboeKeeue
 mJe. ke@âLejerve øeâeefvmeme vegveerme
 mJe. mš@veer øeâeefvmeme keâesÙeuees, Meslees[erJee[er, heehe[er
 mJe. jsceb[ Debleesveer kegâšervees, [esUYeešJee[er, meeueesueer
 mJe. keâesmet peespesHeâ Debõele, efmeueÛeerJee[er, meeueesueer