ØeJeeme ÛeeUerme efoJemeebÛee…!HesâyeÇgJeejer 2021


 – me@veue legmkeâevees
 
 ‘›egâmeeMeer efKeUs ØeYet neleer heeÙeer
 Deceesue jkeäle YeUYeU Jeener…’
 DeeheuÙee heefjefÛele ieeCÙeeÛes Jejerue yeesue keâeveeJej he[leeÛe ØeeÙeef§eòe keâeUeuee meg®Jeele PeeuÙeeÛeer DeeheCeeme Ûeentue ueeieles. ØeeÙeef§eòekeâeU cnCepesÛe DebOeejeletve ØekeâeMeekeâ[s peeCÙeeÛee ØeJeeme. ne ØeJeeme Deens GheJeeme, ØeeLe&vee Je oeveOece& ¢ee ef$emet$eer ceeiee&Jej ÛeeueCÙeeÛee. jeKesÛÙee yegOeJeejheemetve les heefJe$e Dee"Je[ŸeeheÙeËle ØeYet ÙesMetÛÙee hegve®lLeeveekeâ[s heesnesÛeCÙeeÛee ne ÛeeUerme efoJemeebÛee ØeYet ÙesMetÛÙee og:KeeJej ceveve-efÛebleve keâjCÙeeÛee ØeJeeme. pemes DeeheCe ØeJeemeele Deveskeâ efJeue#eCeerÙe Je DeefJemcejCeerÙe Â<Ùe Je DevegYeJe Iesle Demelees lemesÛe Â<Ùe Je DevegYeJe ¢ee ØeeÙeef§eòe keâeUeÛÙee ØeJeemeeceOÙes Ieslee ÙeeJes Ùeemee"er ef¡emlemeYee DeeheCeebme 40 efoJemeebÛee ne ØeoerIe& keâeU osle Demelees. pesCeskeâ¤ve ¢ee keâeUeceOÙes ØeYetÛÙee og:KeeceOÙes menYeeieer nesTve DeeheCeebme ØeYetmeceJesle Je ØeYetceOÙes Skeâ¤he nesCÙeeÛes YeeiÙe efceUeJes.
 hejbleg ne ØeJeeme ÛeeUerme efoJemeÛe keâe? ØeJeeme ne 1-2 efoJemeeÛee Demet Mekeâlees efkebâJee Deveskeâ ceefnvÙeebÛee osKeerue Demet Mekeâlees. ceie lees ÛeeUerme efoJemeÛe keâe? kesâJeU ÛeÛe&ceOeerue Oece&ieg¤, DeeF&Je[erue DeLeJee Jeef[ueceb[Uer meebieles cnCetve lÙeebÛes Ssketâve ØeJeeneyejesyej JeenCÙeehes#ee Lees[keäÙeeleÛe peeCetve IesT Ùee ¢ee ØeJeemeeyeöue…
 ‘ÛeeUerme’ ne Debkeâ heefJe$e yeeÙeyeueceOÙesÛe veJns; lej Flej Oecee&ÛÙee heefJe$e «ebLeebceOÙesosKeerue cenòJeeÛee ceeveuee peelees. lÙeeuee keâejCener lemesÛe Deens. FŒeeSue ueeskeâebvee HeâejesÛÙee iegueeceefiejerletve JeÛeveYetceerJej DeeCeleevee 40 Je<ex iesueer. pegvÙee keâjejeleerue jepes meewue, oeefJeo Je meeueesceve Ùeebveer 40 Je<ex jepÙe kesâues. veesneÛÙee keâeUeceOÙes 40 efoJeme osJeeves he=LJeerJej heeTme hee[tve peueØeueÙe Ie[Jetve DeeCeuee. efveveJesÛÙee ueeskeâebvee he§eeòeehe keâjCÙeemee"er Ùeesvee mebos°Ÿeeves 40 efoJeme efoues lej ceesMes Je SefueÙee Ùeebveer jeveele peeTve 40 efoJeme GheJeeme kesâuee. Kegö ÙesMetves 40 efoJeme GheJeeme kesâuÙeeveblej ›egâmeeuee Deeefuebieve efoues. Ùee meJe& iees°eRÛes DeewefÛelÙe ue#eele Ieslee ef¡emlemeYesves DeeheuÙee ef¡emleer yeebOeJeebmee"er ÛeeUerme efoJeme ne ‘ØeeÙeef§eòekeâeU’ cnCepesÛe ‘he§eeòeeheeÛee keâeU’ DeeheCeebme efouesuee Deens.
 jeKesÛÙee yegOeJeejheemetve lej ØeYet ÙesMetÛÙee hegve®lLeeveeheÙeËle ns SketâCe 46 efoJeme nesleele. ceie ef¡emlemeYee DeeheCeebme 40 efoJeme keâmes keâeÙe efMekeâJeles? ÙeeÛes Gòej DeeheCeebme ef¡emlemeYesÛÙee meg®JeeleerÛÙee efoJemeebkeâ[s heeefnuÙeeme efceUles. ÙesMet ef¡emleeÛes efMe<Ùe ns Ùengoer DemeuÙeecegUs les MeyyeeLe cnCepesÛe MeefveJeej ne efoJeme ØeeLe&vee keâjCÙeemee"er Je efJeßeebleer IesCÙeemee"er heeUeJeÙeeÛes. DeeheuÙee ØeYet ÙesMet ef¡emleeves jefJeJeejer cnCepesÛe Dee"Je[ŸeeÛÙee heefnuÙee efoJeMeer cejCeeJejleer efJepeÙe efceUJeuee. cnCetveÛe ÙesMetÛÙee efMe<Ùeebveer ÙesMetÛes hegve®lLeeve ner Skeâ veJeerve efveefce&leer mecepetve MeyyeeLe heeUCÙeeSsJepeer lÙeebveer lees jefJeJeej heeUCÙeeme meg®Jeele kesâueer. lesJne ef¡emlemeYee DeeheCeeme kesâJeU hegve®lLeeveeÛee jefJeJeejÛe veJns; lej Je<ee&leerue meJe& jefJeJeej (ØeeÙeef§eòe keâeUeleerue jefJeJeej osKeerue) ns ‘hegve®lLeeveeÛes jefJeJeej’ cnCetve meepeje keâjCÙeeme efMekeâJeles. lesJne, mene Dee"Je[ŸeeÛÙee Ùee ØeeÙeef§eòekeâeUeceOÙes ÙesCeejs SketâCe mene jefJeJeej JeieUuÙeeme jeKesÛÙee yegOeJeejheemetve lej ØeeÙeef§eòe keâeUeleerue MesJešÛee MeefveJeej Demes SketâCe 40 efoJeme ØeeÙeef§eòekeâeUeceOÙes efceUle Demeleele.
 ØeeÙeef§ele keâeUele meg®Jeeleeruee keâheeUeuee jeKe ueeJetve DeeheCe ceeleer Deenesle Je ceeleerle hejle peeCeej Deenesle ÙeeÛeer DeeheCeebme ef¡emlemeYee Dee"JeCe keâ¤ve osle Demeles. heefJe$e Dee"Je[Ÿeeleerue MesJešÛÙee Meg›eâJeejeuee ef¡emlemeYee ‘MegYe Meg›eâJeej’ cnCetve mebyeesOele Demeles. MegYe Meg›eâJeej ne efoJeme cnCepes DeeheuÙee ØeYetuee ›egâmeeJej ceejuÙeeÛee efoJeme. ceie ef¡emlemeYee ne efoJeme ‘MegYe Meg›eâJeej’ cnCetve keâmes mebyeesOeles? Demee ØeMve DeeheCeeb meJeeËvee osKeerue vekeäkeâerÛe he[uee Demesue. hejbleg DeeheuÙee ØeYet ÙesMet ef¡emleeves pej ›egâmeeJej yeefueoeve efoues vemeles lej Deepener DeeheCe meJe& DeeheuÙee heeheeÛÙee ielexle Demelees Je meeJe&keâeefuekeâ peerJeveeÛeer leer heneš DeeheCeeme heneJeÙeeme efceUeueer vemeleer. lesJne ØeYet ÙesMet pÙee efoJeMeer ›egâmeeJej cejlees lees efoJeme DeeheuÙee meJeeËmee"er ‘MegYe’ Deens cnCetveÛe DeeheCe lÙeeme ‘MegYe Meg›eâJeej’ cnCetve mebyeesefOelees. hegve®lLeeve jefJeJeej ne ØeYetves efceUJeuesuÙee cejCeeJejÛee efJepeÙe cnCetve DeeheCe cees"Ÿee Deeveboeves Je peuuees<eeves meepeje keâjle Demelees.
 Ùee 40 efoJemeeÛÙee ØeeÙeef§eòe keâeUeÛeer Dee"JeCe cnCetve ÛeÛe&ceOeerue heefJe$e JesoerJejerue keâhe[s lemesÛe Oece&ieg¤bÛes keâhe[s ns peebYeàÙee jbieeÛes Demeleele. meojÛes peebYeUs keâhe[s DeeheCeebme Deeieceve keâeUele lemesÛe ceÙeleeÛÙee JesUerosKeerue heeneJeÙeeme efceUleele. keâejCe ne peebYeUe jbie he§eeòeeheeÛes lemesÛe og:KeeÛes Øeleerkeâ cnCetve mecepeues peeles. ÛeeUerme efoJemeeÛee ne keâeU Heâueõthe Je mebheVe nesCÙeemee"er ef¡emlemeYee DeeheCeeme he§eeòeeheeÛee mebmkeâej IesTve ØeeLe&vee Je oeveOecee&Éejs osJeeÛÙee meceerhe ÙesCÙeemee"er yeesueeJele Demeles.
 neÛe lees 40 efoJemeebÛee ‘ØeeÙeef§eòe keâeU’ pÙee keâeUeceOÙes DeeheuÙee DeeÙeg<ÙeeÛÙee Pee[euee veJeerve heeueJeer HegâšCÙeeme meg®Jeele nesles. neÛe lees keâeU he§eeòeeheeÛee, heefjJele&veeÛee Je ØeYetkeâ[s hejle ÙesCÙeeÛee. neÛe lees keâeU pÙeeceOÙes YetlekeâeUeleerue PeeuesuÙee heeheeyeöue #ecee ceeietve ÙesMet ef¡emleeÛÙee ›egâmeeuee Deeefuebieve ceejCÙeeÛee.
 lesJne Ùee ÛeeUerme efoJemeeÛÙee ØeoerIe& ØeJeemeeceOÙes Deeheeheuee ›etâme GÛeuetve ØeYetmeceJesle lÙee ›egâmeeÛÙee JeešsJej ÛeeueeÙeÛes Deens pesCeskeâ¤ve DeeheCeebme hegve®lLeeveeÛee Deevebo GheYeesielee ÙesF&ue. GheJeeme, ØeeLe&vee Je oeveOece& ¢ee ef$emet$eer ceeieeËJej Ûeeuetve osJeeJejerue lemesÛe SkeâceskeâebJejerue mebyebOe Ieó keâjlee Ùesleerue.