keâefJeleeHesâyeÇgJeejer 2021


 
 
 (Jn@ueWšeF&ve efoveeefveefceòeeves – 14 HesâyeÇgJeejer)
 ueive cnCepes vekeäkeâer keâeÙe Demeles?
 veepetkeâ DeMeer Jesue Demeles, cnCetveÛe efleuee nUtJeej peheeÙeÛes Demeles.
 les Heâkeäle keâle&JÙe vemeles, lej Skeâ peyeeyeoejer Demeles.
 SkeâceskeâebÛÙee Ûegkeâebvee heesšele meeceeJetve IÙeeÙeÛeb Demeles,
 SkeâceskeâebÛÙee og:Keele SkeâceskeâebÛee hee"erjeKee JneÙeÛes Demeles.
 Skeâeves efJemkeâšues, lej ogmeNÙeeves meeJejeÙeÛes Demeles.
 heCe meeJejlee meeJejlee És<eoeÙekeâ yeveeÙeÛes vemeles.
 
 les efvecee&lÙeeves yeebOeuesues jsMeerceyebOe Demeleele.
 les MesJešÛÙee ÕeemeeheÙeËle efveYeJeeÙeÛes Demeleele.
 Skeâceskeâebvee efouesueer JeÛeves DeMeer keâMeer efJeme¤ve peelee Ùesleele?
 
 ueive DemeeJes Skeâ yeebefOeuekeâer
 lÙeeves efleÛÙeemee"er DeeefCe efleves lÙeeÛÙeemee"er kesâuesueer.
 ueive DemeeJes Skeâ efpeJneUe Skeâceskeâebmee"er JÙekeäle nesCeeje.
 ueive DemeeJes efJeÕeeheueerkeâ[ues.
 ueive DemeeJes KeebÅeeuee Keeboe ueeJetve heeTue heg{s šekeâCeejs.
 ueive DemeeJes efvejhes#e, efve:mJeeLeea Je efvece&U.
 ueive DemeeJes efleLes yebOeve vemeeJes mebJeeoeÛes.
 ueive DemeeJes keâmejle leejsJejÛeer.
 ueive DemeeJes DeejMeeleuÙee Øeefleefyebyeehes#eener ueKKe mhe°
 efomeCeeNÙee ØeeflecesmeejKes.
 ueive DemeeJes yenjCeejs, HegâueCeejs, jespe Øesceele hee[Ceejs…
  – efyeÇveue kegâ[sue, ieeme
 
 
 
 oešs ceveer DeeMee
 DebOeeNÙee jeleer pemes ÛeeboCes
 GpeUefJeles keâeUesKeer Jeele
 uegkeâuegkeâleele meeNÙee KegCee
 efceUs YeškesâheCeeme meeLe ~~
 ¤#e Yetceerle peUeÛee LeWye
 G"efJelees ceveer he[meeo
 efve:Meyo SkeâebleeÛÙee #eCeer
 peeies nesleele cetkeâ mebJeeo ~~
 Ieveoeš Je=#eeÛee yenj
 ÚeÙee lÙeeÛeer peeF& otjJej
 jbie meejs Gceuetve Ùesleer
 peeies nesF& keâesJeUs Debyej ~~
 cebo ieej JeeNÙeeÛeer PegUtkeâ
 peeieefJeles ceOegj Ûeslevee
 ceveer oešs efveUer veJeueeF&
 HegâueefJeles ceePÙee cevcevee ~~
 GbÛe meKeue [eWiej jebiee
 mJehveebvee efceUs efoMee
 KeeÛe-KeUies Deesueeb[leevee
 oešs ceveer Skeâ DeeMee ~~
  – efyeÇpeefove efie. ueesheerme, vÙet efiejerpe
 
 
 keâejCe
 Ûegkeâle Demeleele nes Deeheues efveCe&Ùe
 keâejCe DeeheCe kegâCeeuee efJeÛeejle veener.
 Ûegkeâe Ie[leele nes DeeheuÙee peerJeveeble
 keâejCe DeeheCe efJeÛeej-cebLeve keâjle veener.
 heleer-helveerceOÙes nesleele nes Yeeb[Ces
 keâejCe DeeheCe menveMeeruelee oeKeJele veener.
 ØeceeCe Jee{uesÙe nes Deepe ueive legšCÙeeÛes
 keâejCe ceer heCeeÛee Fiees mJemLe yemet osle veener.
 cegues Deeheueer Deepe efyeIe[leele nes meceepeele
 keâejCe lÙeebvee DeeheCe Ûeebieueer efMemle ueeJele veener.
 veeleer legšleele nes Deepe YeeJee-yeefnCeeRÛeer
 keâejCe mJeeLee&Ûee yeUer kegâCeerÛe osle veener.
 efjkeâeces he[uÙeele nes Deepe megboj yebieues
 keâejCe cegues hejosMeer iesuesueer hejletve Ùesle veener.
 Deepe meceepeeuee keâesCe nes meeJejCeej
 keâejCe kegâCeeÛes Jeeueer kegâCeerÛe jeefnues veener.
 osJee, #ecee keâj js Deecneb legPÙee ueskeâjebvee
 keâejCe legPÙee oÙee, #ecee ØeerleerÛes efMe#eCe
 Deepe ceeveJe ceeveeÙeuee leÙeej veener.
  – hee@ue IeesvmeeefuJeme, heehe[er
 
 meble Ieesvmeeuees ieeefme&Ùee
 meble DeecegÛee Ieesvmeeuees ieeefme&Ùee
 meble Ieesvmeeuees ieeefme&Ùee meble DeecegÛee
 JemeF& Oece&ØeebleeÛee let ceneve meble
 heefnueeÛe meble DeeheuÙee Yeejle ceelesÛee
 Ssefleneefmekeâ JemeF& legPes DeeoMe& pevcemLeU
 Ùee ceelesMeer pe[ues Depees[ veeles legPes
 OevÙe OevÙe legPes pevceoeles ØesceU ceeÙe-yeehe
 pÙeebveer DeeheuÙee heg$eeuee ef¡emleele Ie[efJeues
 DeeOÙeeeflcekeâlee efMekeâJetve Ûeebieues mebmkeâej efoOeues
 jeefnuee Dee%esle DeeheuÙee ceelee-efhelÙeeÛÙee
 meeo efoueer ØeYet ÙesMet ef¡emleeves legpeuee
 ceeieesJee Iesleuee lÙee heefjJele&veMeerue nekesâÛee
 mees[tve os Yetceer JemeF& Je YeejleceelesÛeer
 legPeer iejpe Deens lÙee peheeve osMeer
 kesâuee peelees ÚU lÙee DeeÙeeyeefnCeeRÛee
 Dee›eâesMe nesleesÙe lÙee ieesefpeNÙee yeeuekeâebÛee
 GoOJemle nesleele leer ØeceU kegâšgbyeÛe kegâšbgye
 heeheeÛee DebOeej hemejueeÙe lÙee peheeve osMeer
 lÙeebvee DeeOeej Deens Heâkeäle ÙesMet ef¡emleeÛee
 ef¡emleeÛÙee nekesâves meesef[Ùeueer Deeheueer pevceYetceerškesâuee Ke[lej ØeJeeme lÙee peheeve osMeeÛee
 "eTkeâ nesles ›egâmeeJejÛes og:Keo ef¡emlecejCe
 veener DeeJe[ues ef¡emleeÛes keâeÙe& ›etâj jepeeuee
 DeeheCeeuee efceUeues yeef#eme ›egâmeeJejer cejCeob[eÛes
 ceneve keâLee Deens DeeheguÙee ef¡emle lÙeeieeÛeer
 meble Ieesvmeeuees ieeefme&Ùee, meble DeecegÛee…
 meble DeecegÛee…
  – øeâeefvmeme Debleesve ieeJeÅee, Devee&Ue