DeMeer ner HeâmeJee HeâmeJeerHesâyeÇgJeejer 2021


 – pee@ve uegF&me hejsje
 
 megKe ceveg<Ùeeuee keâOeer osJeeheemetve otj vesle Demeles DeeefCe keâOeer og:Ke lÙeeuee peJeU DeeCeerle Demeles. pesJne SsÕeÙe& lÙeeÛÙee heeÙeeMeer ueesUle Demeles lesJne lees mJele:uee meJe&ßes‰ mecepelees. hejbleg pesJne lÙeeuee mebkeâšeÛÙee Deefivehejer#esletve peeJes ueeieles lesJne owJeer ÛecelkeâejeÛeer lees Dehes#ee keâjlees. DeMeeÛe Øekeâejs pesJne jespeÛÙee iejpee YeeieefJeCÙeemee"er lÙeeuee hewmee keâceer he[t ueeielees DeeefCe heefjefmLeleeruee leeW[ osCes DeMekeäÙe nesles lesJne lees Pešheš ßeerceble nesCÙeeÛes mJehve heenlees. Skeâe je$eerle ßeerceble nesCÙeeÛÙee veeoele Deeheues hewmes oghheš nesleerue ¢ee DeeMesves lees JÙeepeeves oslees. hejbleg keâener efoJemeeveblej lÙeeuee keâUtve Ûegkeâles pÙeeuee hewmes efoues Deensle lees Oeeskesâyeepe Deens.
 mJehve heenCes ns keâener ÛegkeâerÛes veener; heCe peer mJehves DeeheCe heenlees leer DeeheuÙee DeeJeekeäÙeele Deensle keâe DeeefCe Demeleerue lej leer meekeâej keâjCÙeemee"er DeeheCe cesnvele Ieslees keâe ns he[leeUtve heenCes DeeJeMÙekeâ Deens.
 ceepeer efoJebiele je°^heleer [e@keäšj Deyogue keâueece meebieleele, ‘‘mJehve pes legcner je$eer Peeshesle heenlee les vemeeJesle lej pÙeeves legcneuee Peeshet efoues heeefnpes veener Demes DemeeJes.’’ Pešheš ßeerceble nesT heenCeeNÙee ceeCemeeÛes mJehve ns cesnvele ve keâjlee ßeerceble yeveCÙeeÛes Demeles DeeefCe pÙee JÙekeäleerkeâ[s hewmes JÙeepeeves efoues Demeleele lÙeeÛes mJehve legcneuee HeâmeJeCÙeeÛes Demeles, pes lÙeeuee Peeshet osle veener DeeefCe cnCetveÛe lees HeâmeJeCÙeele ÙeMemJeer neslees.
 lemeb yeefIeleueb lej JÙeepeer hewMeeÛee Oeboe ne keâener veJeerve veener. ner Ùeespevee Fšueerle ‘heesvPeer Ùeespevee’ cnCetve Øeefmeæ Deens. 1920 ceOÙes Ûeeue&me heesvPeer veeJeeÛÙee ceeCemeeves ner Ùeespevee Ûeeuet kesâueer nesleer. ¢ee Ùeespevesvegmeej lÙeeves ueeskeâebvee 45 efoJemeele 50³ DeeefCe 90 efoJemeele 100³ DeeefLe&keâ HeâeÙeoe osCÙeeÛes DeeÕeemeve efoues nesles. ueeskeâebvee ner Ùeespevee hešuÙeecegUs lÙeebveer ¢ee ÙeespevesceOÙes hewmes iegbleefJeues. ¢ee Debleie&le heesvPeer heefnuÙee iegbleJeCetkeâoejeÛes hewmes ogmeNÙee iegbleJeCetkeâoejeuee 50³ DeeefCe 100³ ¢ee ojeØeceeCes osle Demes. ¢ee heæleeruee 'Robbing Peter to pay Paul' Demes cnCeleele. lÙeeÛecegUs ner Ùeespevee ‘heesvPeer Ùeespevee’ cnCetve ØeÛeefuele Peeueer. Deveskeâ Je<ex ner Ùeespevee ÛeeueuÙeeveblej Skesâ efoJeMeer pesJne Jele&ceevehe$eele ner Ùeespevee HeâmeJeer Deens cnCetve yeeleceer Úehetve Deeueer lesJne meJeeËÛes [esUs GIe[ues. leesheÙeËle lÙeeves 20 efceefueÙeve [e@uejÛeer HeâmeJeCetkeâ keâ¤ve lees Heâjej Peeuee neslee.
 1990 ceOÙes ‘yesmš’ ceOÙes keâece keâjCeeje keâeceieej Mesjskeâj ¢eeves ‘OeveJe<ee&’ ([yeue ÙegJej ceveer) cnCetve Skeâ Ùeespevee Ûeeuet keâ¤ve cegbyeF&keâjebvee Pešheš ßeerceble yeveCÙeeÛes Skeâ mJehve oeKeJeues nesles. ¢ee ÙeespevesKeeueer lÙeeves yesmšceOeuÙee keâ[bkeäšj DeeefCe [^eÙeJnj ueeskeâebvee iegbleJeCetkeâ keâjCÙeeme meebefieleues nesles. 45 efoJemeele iegbleefJeuesuÙee hewMeeÛÙee oghheš hewmes efoues peeleerue ns ¢ee ÙeespevesÛes JewefMe°Ÿe DemeuÙeecegUs yesmšceOeerue kebâ[keäšj DeeefCe [^eÙeJnjÛe ¢ee ÙeespevesceOÙes Deekeâef<e&le Peeues veenerle lej lÙeebÛes veelesJeeF&keâmegæe ¢ee Ùeespeveskeâ[s Dees{ues iesues. meg®Jeeleeruee Deeefce<e oeKeefJeCÙeemee"er ¢ee ueeskeâeme meebefieleuÙeeØeceeCes oghheš hewmes efoues iesues. pemepemes ueeskeâebvee hewmes efceUle iesues lemelemes ¢ee ueeskeâebveer DeeheuÙeeuee HeâeÙeoe cnCetve efceUeuesues hewmes DeeefCe DeeheuÙeekeâ[s DemeuesuÙee mebheòeerJej Iesleuesues keâpe& ns meJe& ¢ee Ùeespevesle iegbleefJeues. Skesâ efoJeMeer pesJne keâUues Mesjskeâj 18 keâesšer ®heÙes IesTve Heâjej Peeuee Deens lesJne lÙeebÛÙee heeÙeeKeeueÛeer JeeUt mejkeâueer. keâener ueeskeâ peerJeeuee cegkeâues; lej keâener yesIej Peeues.
 peyeeyeoej DeeefCe peeCekeâej ceb[Uer DeMee Ùeespevesuee keâmes yeUer he[leele ¢eeÛes Ie[uesues Skeâ Gòece GoenjCe cnCepes Skeâe JÙekeäleerves DeeheCe lesuebievee efpeune «eeceerCe efJekeâeme DeefOekeâejer Deenesle Demes meebietve keâener Deeceoej DeeefCe Keemeoejebvee Ûekeäkeâ HeâmeJeueb nesleb. lÙeeves Deeheues veeJe yeouetve ¢ee ceb[Uerme meebefieleues keâer lesuebievee mejkeâejves Skeâ Ùeespevee Ûeeuet kesâueer Deens. lÙee Ùeespevesvegmeej peer JÙekeäleer otOe [sDejer DeeefCe lejleto mšesDeme& Ûeeuet ke⤠FefÛÚles lÙeeuee mejkeâej 50³ metš osle Deens. ¢ee mebOeerÛee pees kegâCeer HeâeÙeoe IesT FefÛÚlees lÙeebveer kegâšgbyeMescee DeefYeJe=æer efveOeerceOÙes 300 ®heÙes Ye¤ve meYeemeo JneJes. lÙeeves DeeheuÙee keâeÙe&keâlÙeeËvee meYeemeo yeveefJeues DeeefCe pesJne ¢ee Ùeespevesyeöue ÛeewkeâMeer Peeueer lesJne mecepeues keâer DeMeer keâesCeleerÛe Ùeespevee mejkeâej jeyeJele veener. iegbleJeCetkeâ keâjCeejer ceb[Uer Deeceoej DeeefCe Keemeoej DemeuÙeeves DeeefCe mejkeâejer Ùeespevesyeöue DeeheuÙeeuee keâesCeleerÛe peeCekeâejer veener ns ueeskeâebvee mecepesue cnCetve lÙeebveer heesefuemeele le›eâej kesâueer veener.
 keâener ÛeueeKe ueeskeâ DeMee Deveskeâ ØekeâejÛÙee HeâmeJÙee Ùeespevee ueeskeâebvee Pešheš ßeerceble yeveefJeCÙeeÛÙee ceesnele šekeâCÙeemee"er DeeheuÙeeheÙeËle IesTve Ùesleele. lÙeebÛee mJeerkeâej keâjeÙeÛee keâer veener ns pejer DeeheuÙeeJej DeJeuebyetve Demeues lejer DeMee ÙeespeveebcegUs Deveskeâ ueeskeâ peerJeeuee cegkeâues Deensle DeeefCe keâener yesIej Peeues Deensle, ¢eeÛes GoenjCe meceesj Demeleevee Deepener ueeskeâ ¢ee ceesneÛes efMekeâej yevele Deensle ns ogozJe Deens.
 DeMee ØekeâejÛÙee ÙeespeveebcegUs Jeececeeiee&ves Pešheš ßeerceble nesCÙeeÛÙee ceesnecegUs JÙekeäleerÛes megKeeves peerJeve peieCÙeeÛes mJehve Heâkeäle legšleÛe veener, lej keâOeer keâOeer mJele:ÛÙee peerJeeuee cegkeâCÙeeÛeer heeUer lÙeeÛÙeeJej Dees{Jeles. cnCetveÛe Demes yeesueues peeles keâer cesnveleerves keâceeJeuesues MebYej ®heÙes ns DeÙeesiÙe ceeiee&ves keâceeJeuesuÙee npeej ®heÙeehes#ee ceveeuee DeefOekeâ meceeOeeve osle Demeleele.