ef¡emleer SskeäÙeemee"er ØeeLe&veeHesâyeÇgJeejer 2021


 JemeF&Ûee ke@âLeefuekeâ Oece&Øeeble, Yeejle
 
 meer. meer. yeer. DeeÙe. ef¡emleer SskeäÙe DeeÙeesieeves hee"Jeuesueer ef¡emleer SskeäÙeemee"er DemeuesuÙee ØeeLe&vesÛÙee hegefmlekesâÛes (soft copy) ceeveveerÙe DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es ÙeebÛÙee DeeosMeeves Je ceeie&oMe&veeKeeueer JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ‘ef¡emleer SskeäÙe DeeÙeesiee’ves ceje"erle Yee<eeblej kesâues. ner hegefmlekeâe meJe& Oece&ieg¤bvee Fcesue DeeefCe Jne@šdmeDe@heÛÙee ceeOÙeceeletve hee"JeCÙeele Deeueer. ØelÙeskeâ Je<ee&ØeceeCes ÙeeJe<eea osKeerue JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee YeeefJekeâebveer 18 les 25 peevesJeejer 2021 Ùee efoJemeeble heefJe$e efcemmesÛÙee JesUer, kegâšgbyeeble Je JÙeefkeäleielejerlÙee ef¡emleer SskeäÙeemee"er ØeeLe&vee kesâueer. Ùee ceje"er hegefmlekeâe keâener ceje"er Yeeef<ekeâ Oece&Øeeble – cegbyeF&, hegCes, Deewjbieeyeeo DeeefCe veeefMekeâ ÙesLes (soft copy) hee"efJeCÙeele DeeuÙee.
 Meg›eâJeej efoveebkeâ 22 peevesJeejer 2021 jespeer ‘Petce’Jej mebOÙee. 5.00 les 6.45 Ùee JesUsle ØeeLe&vee meYee IesCÙeele Deeueer. DeeÛe&efyeMehe Hesâefuekeäme ceÛÙee[es Ùeebveer meoj ØeeLe&vesÛes vesle=lJe kesâues. les ke@âLeefuekeâ ÛeÛe&ÛÙee Jeleerves npej nesles. lÙeebÛÙeeyejesyej efmejes ceueeyeej jeF&š, efmejes ceueebkeâeje jeF&š, Dee@Leex[e@keäme ÛeÛexme DeeefCe heeUkeâ, ef¡emleer hebLe Je ef¡emleer mecetnebÛes YeeefJekeâ npej nesles. 76 hes#ee DeefOekeâ veslÙeebveer ØeeLe&veemeYesle menYeeie Iesleuee. ner ØeeLe&vee JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee Ùeg šŸegye Ûe@veueJej 'Live Streamed' kesâueer iesueer Je 744 ueeskeâebveer leer heeefnueer.
 ØeeLe&vee meYee ‘ieg[ MesHeâ[& keâcÙegefvešer’ÛÙee vesle=lJeeKeeueer mlegleer Je DeejeOevesves meg¤ Peeueer. JesieJesieàÙee ÛeÛexme / ef¡emlemeYee mecetn ÙeebÛes vesles DeeefCe ke@âLeefuekeâ Oece&ieg¤, ›elemLe DeeefCe ØeehebefÛekeâ YeeefJekeâ Ùeebveer ØeeLe&veemeYesle Yeeie Iesleuee. Keeueerue heeUkeâ Je Oece&ieg¤ Ùeebveer ner mebOÙeekeâeUÛeer ØeeLe&vee DeeUerheeUerves ÛeeueJeueer : jsJn. mebpeÙe meeUJeer, vee@Le& Fbef[Ùee ÛeÛe&Ûes heeUkeâ, jsJn. meepeer ce@LÙet, ceueebkeâeje Dee@Leex[e@keäme ÛeÛe&, Heâe. pemšerve keâeuesueer, efmejes ceueeyeej ÛeÛe&, jsJn. osJeoeve ef$eYegJeve, heeUkeâ – meWš^ue cegbyeF& ef¡e§eve HesâueesMeerhe, Heâe. pÙeesSue ef[kegâvne, Heâe. je@yeerve [eÙeme, Heâe. he@efš^keâ ef[meespee, JemeF& meefJe&me šerceÛes meYeemeo, ieg[ MesHeâ[& keâcÙegefvešer, «esme efceefvemš^er.
 ‘yeeÙeyeue meesmeeÙešer Dee@Heâ Fbef[Ùee’Ûes Dee@efkeäPeuejer mes›esâšjer DeeefCe cesLee@ef[mš ÛeÛe&Ûes heeUkeâ jsJn. DeefYepeerle memeeCes Ùeebveer ØeYetMeyoeÛeer Heâes[ kesâueer. ÙeesneveeÛes MegYeJele&ceeve 14:5-9 ÙeeÛÙeeJej lÙeebveer efJeÛeej ceeb[ues. ‘DeeheCe DeeheuÙee ØeYetceOÙes jeneÙeuee nJes cnCepes DeeheCe HeâUs osle jent veenerlej DeeheCe HeâUnerve yevet’, ne lÙeebÛÙee efÛebleveeÛee efJe<eÙe neslee. jeneCes cnCepes ÙesMetceOÙes jeneCes, lÙeeÛÙee Øesceele jeneCes.
 ceeveveerÙe DeeÛe&efyeMehe Hesâefuekeäme ceÛÙee[es Ùeebveer meJeeËÛes mJeeiele kesâues Je pÙeebveer pÙeebveer ner ØeeLe&vee meYee DeeÙeesefpele keâjCÙeemee"er ceole kesâueer lÙee meJeeËÛes lÙeebveer DeeYeej ceeveues. les heg{s cnCeeues, keâer pÙee meJeeËveer yeeefhlemcee Iesleuee Deens lÙeebveer Skeâ jeneCÙeeÛeer iejpe Deens.
 lÙeebveer veblej heeshe cenesoÙeebÛÙee ef¡emleer SskeäÙeeJejÛÙee ceveveeÛee meejebMe meebefieleuee. ef¡emleer SskeäÙe ns osJeeÛÙee ke=âhesves meeOÙe nesles, DeeheuÙee Mekeäleerves Jee FÛÚsves veJns. ef¡emleer SskeäÙe mehleen ne Deeheues hejmhejebleerue iewjmecepe otj keâjCÙeeÛeer Je SkeâceskeâebMeer mecesš keâjCÙeeÛeer mebOeer osKeerue Demeles. ØeYet ÙesMetves Øesef<eleebvee Skeâ DemeCÙeeÛeer Dee%ee kesâueer veener lej lÙeeves mJeieeaÙe efhelÙeekeâ[s les Skeâ jeneCÙeemee"er ØeeLe&vee kesâueer. lemesÛe DeeheCe Skeâceskeâebvee Dee%ee ke⤠veÙes lej meJe& ef¡emleer ueeskeâebÛÙee SskeäÙeemee"er ØeeLe&vee keâjeJeer. DeeÛe&efyeMeheebveer Ûeej cegös ceveve-efÛebleveemee"er ceeb[ues. 1. DeeheCe ef¡emleer ueeskeâ mebIe<ee&le (efJeYekeäle) jenelees; cnCetve Meebleer, SskeäÙe Je osJeeyejesyejÛÙee mecesšemee"er ØeeLe&vee keâjCÙeeÛeer iejpe Deens. 2. ef¡emleer SskeäÙe ceesefncesÛes OÙesÙe kesâJeU DeeheCe Deehemeele Skeâ jeneCÙeeÛes veJns; lej DeeheCe Skeâ$e Deenesle, Øesceele Skeâ Deenesle ÙeeÛeer mee#e peieeuee osCes; pes Øesce ÙesMetÛÙee ›egâmeeceOetve JÙekeäle Peeues Deens. pesJne mecemÙee cees"er Demeles, lesJne DeeheCe DeefOekeâ ØeeLe&vee kesâueer heeefnpes, ØeeceeefCekeâ ùoÙeeves. 3. DeeheCe SskeäÙeemee"er ue{eF& efoueer heeefnpes. mewleeve Je lÙeeÛee ØeYeeJe ÙeebÛÙeeefJe®æ ue{eF&. 4. efvejblej jeneCÙeemee"er, ef¡emleeÛÙee Øesceele jene.
 DeeheCe mebIe<e&, le[pees[ Ùeebvee efleueebpeueer efoueer heeefnpes; DeeheCe ef¡emle ÙesMetceOÙes yebOegYeefieveer Deenesle Ùee veelÙeeves Skeâceskeâebmee"er ØeeLe&vee keâjCÙeeÛeer iejpe Deens. ef¡emleer SskeäÙeemee"er ØeeLe&vee keâjCÙeemee"er DeeheCe heg<keâUoe Skeâ$e ÙeeÙeuee nJes. ef¡emleer SskeäÙeemee"er lÙee meeÙebkeâeUÛÙee ØeeLe&vee meYesmee"er DeeuesuÙeebÛes DeeÛe&efyeMeheebveer hegvne DeeYeej ceeveues. DeeÛe&efyeMeheebÛÙee DeeMeerJee&oeves ØeeLe&vee meYesÛee meceejeshe Peeuee.
 Heâe. efjÛe[& [eyejs Ùeebveer ØeeLe&vee meYesÛes met$emebÛeeueve kesâues.
  – Heâe. efjÛe[& [eyejs