mebleebÛÙee ceeefuekesâle iegbHeâuesuee JemeF&keâjHesâyeÇgJeejer 2021


 – js. Heâe. [e@ceefvekeâ Heâjieespe
 
 ef¡emleceb[UeÛÙee Feflenemeele DeefKeue peieele DeepeJej npeejes meble peenerj Peeues Deensle. lÙee ceeefuekesâceOÙes heefnuee YeejleerÙe meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee Deens ner DeeheuÙee JemeF&keâjebvee cees"Ÿee DeefYeceeveeÛeer yeeye Deens. 1526 meeueer pesJne heesleg&ieerpe JemeF&le Deeues lesJne les ØeLece JÙeeheejeÛes keWâõ yeveues. keâeueeblejeves JemeF&Ûeer Heâej cees"er YejYeješ Peeueer lesJne lÙeebÛÙee megj#esmee"er heesleg&efiepeebveer Deelee DeefmlelJeele Demeuesuee Øeefmeæ JemeF& efkeâuuee yeebOeuee. DeMee Ùee JewYeJeMeeueer veiejerle 1557 meeueer ieesvmeeuees ieeefme&ÙeeÛee pevce Peeuee. lÙeeÛes Je[erue efkeâuuÙeele DemeuesuÙee heesleg&ieerpe mewvÙeeceOÙes Skeâ cespej DeefOekeâejer nesles Je lÙeeÛeer DeeF& ‘keâveeefjvee’ ner Gòej JemeF&leerue Skeâ F&mš Fbef[Ùeve nesleer. lÙeeÛes pevceieeJe vekeäkeâer kegâ"ues Ùeeyeöue DeYÙeemekeâebceOÙes celeYeso Deensle.
 lÙeeJesUer Gòej JemeF&leerue ueeskeâ yengleskeâ Meslekeâjer nesles. IejÛÙee iejerye heefjefmLeleercegUs Je peJeUheeme efMe#eCeeÛeer keâener meesÙe vemeuÙeecegUs lÙeeÛÙee Jeef[ueebveer lÙeeuee efkeâuuÙeeleÛe DemeuesuÙee ÙesMetmebIeerÙe pespJeerš keâe@uespeceOÙes ØeJesMe efceUefJeuee. lees Heâej yegefæJeeve lemeeÛe Dee%eeOeejkeâ efJeÅeeLeea neslee. mebhetCe& keâe@uespeceOÙes lÙeeÛes nmlee#ej Heâej megboj Demes nesles; lÙeeÛes Je[erue cees"s mebieerleØesceer nesles Je efkeâuuÙeeceOeerue ÛeÛe&ceOÙes les vesnceer ue@efšveceOÙes ieeÙeve keâjerle Demele. mebieerleeÛee ne Jeejmee ieesvmeeueesuee lÙeeÛÙee Jeef[ueebkeâ[tve efceUeuee Je heg{s lees Gòece ieeÙekeâ yeveuee. Debieer DemeuesuÙee Ùee Ghepele iegCeebcegUs keâe@uespeceOeerue efMe#ekeâebÛee Je ÙesMetmebIeerÙe HeâeojebÛee lees DeeJe[lee efJeÅeeLeea yeveuee. lÙeeÛes yeeueheCe pespJeerš Oece&ieg¤bÛÙee menJeemeele iesuÙeecegUs Oecee&Ûes yeeUkeâ[t lÙeeuee lesLesÛe efceUeues. ef¡emleemee"er keâenerlejer ceneve keâeÙe& keâjeJes DeMeer ØeyeU FÛÚe lÙeeÛÙee ceveele yeeueheCeeheemetveÛe nesleer.
 DeMee ceve:efmLeleerle Demeleevee 1580 meeueer peheeveuee peeCeeNÙee ef¡emleer ceb[UerceOÙes keâener pespJeerš Oece&ieg¤ Deensle ns lÙeeÛÙee keâeveer Deeues. lÙeebÛÙeeyejesyej peheeveuee peeCÙeeÛeer FÛÚe lÙeeves Jeefj‰ebme keâUefJeueer. lees Deieoer 16 Je<ee&Ûee neslee; heCe lÙeeÛeer FÛÚe ØeyeU DemeuÙeecegUs Oece&ieg¤byejesyej peeCÙeeÛeer hejJeeveieer lÙeeuee efceUeueer. DeieesojÛe lÙeeÛeer keâerleea efkeâuuÙeeceOÙes hemejueer nesleer. Deelee lej lees peheeveuee peeCeej ns keâUuÙeeJej lesLeerue ueeskeâ efJeMes<ele: heesleg&ieerpe mewvÙeeÛÙee yeeÙekeâe ne le®Ce cegueiee keâesCe ns heenCÙeemee"er Je lÙeeuee efvejeshe osCÙeemee"er Yesšer IesTve cees"Ÿee mebKÙesves ÙesT ueeieuÙee. lÙeeveer ieesvmeeueesÛes JeCe&ve Keeueerue ØeceeCes kesâues Deens :
 ‘‘ieesvmeeuees efomeeÙeuee lÙeeÛÙee DeeF&meejKee meeOee mejU Je heeheefYe¤ JemeF&keâj neslee; lees DeefleMeÙe ngMeej Je yegefæJeeve Jeešle neslee; heCe yeesueCÙeeceOÙes cee$e Heâej ueepeeUt neslee.’’
 peheeveÛÙee lÙee ueebyeÛÙee ØeJeemeele Demeleevee penepeeceOÙes ieesvmeeueesÛeer Skeâe peheeveer JÙeeheeNÙeeyejesyej Ûeebieueer DeesUKe Peeueer. lÙeeÛÙeekeâ[tve peheeveer Yee<esefJe<eÙeer Je JÙeeheejeefJe<eÙeer yejerÛe ceeefnleer ieesvmeeueesuee efceUeueer. peheeveuee iesuÙeeJej Lees[ŸeeÛe DeJeOeerle lees SKeeÅee peheeveer ceeCemeemeejKeer lÙeebÛeer Yee<ee yeesuet ueeieuee. lÙeebÛÙee meeceeefpekeâ Ûeeueerjerleer, Oecee&efJe<eÙeer keâuhevee Je ßeæeUt Je=òeer ve ogKeefJelee lÙeeves ef¡emleeÛeer megJeelee& lÙeebÛÙee Yee<esle lÙeebvee efoueer. Skeâ meble JÙeeheejer cnCetve meeNÙee peheeveYej lÙeeÛeer KÙeeleer hemejueer. lÙeeÛÙee neleeheeÙeebMeer mebheòeer ueesUCe IesT ueeieueer. hewmee, ceeve-mevceeve Yejhetj Demetvener lÙee veeMeJeble ceesneme yeUer ve he[lee lÙeeves Deeheues Ûeeefj$Ùe MesJešheÙeËle efve<keâuebkeâ "sJeues. leerve efoJeme efÛebleve Je ØeeLe&vee kesâuÙeeveblej lÙeeves ÙesMetmebIeerÙe Oece&ieg¤ nesCÙeeÛes "jefJeues; hejbleg keâener keâejCeemleJe lÙeeuee hejJeeveieer efceUeueer veener. lesJne lees veejepe Peeuee; heCe lÙeeves Deeheues OewÙe& mees[ues veener. heesleg&ieerpe Je peheeveer Yee<esJej ØeYeglJe DemeuÙeecegUs hegvne Skeâoe lÙeeves JÙeeheejele Ûeebieuee pece yemeJeuee. heCe ieesvmeeueesÛes ceve jceues veener. DebleÙee&ceer lees megKeer veJnlee.
 DeKesj 3 peguew 1588 meeueer lÙeeves øeâeefvmemkeâve ce"ele yeÇoj cnCetve ØeJesMe Iesleuee. lesLes lÙeeÛes DeeOÙeeeflcekeâ yeU Jee{le iesues. meg®Jeeleeruee øeâeefvmemkeâve efceMevejer ueeskeâebvee jepeeßeÙe efceUeuee. lÙeecegUs ef¡emleer Oecee&Ûee Øemeej Heâej cees"Ÿee ØeceeCeele Peeuee. lÙeekeâeUer peheeveceOÙes Kethe kegâ‰jesieer nesles Je lÙeebvee Heâej JeeF&š JeeieCetkeâ efceUle Demes. lÙeebÛÙee mesJesmee"er ieesvmeeueesves efceÙeeketâ Menjeuee Skeâ Je efcekeâes Menjele oesve ne@efmhešueÛeer GYeejCeer kesâueer. lÙee ef"keâeCeer kegâ‰jesiÙeebvee ceeCegmekeâerves JeeieefJeues peele Demes. lemesÛe keâeÙe&Yeej Jee{uÙeecegUs Deesmeekeâe Menjeleerue veJeerve øeâeefvmemkeâve ce" yeebOeCÙeeÛes mebhetCe& keâece ieesvmeeueesJej meesheefJeCÙeele Deeues. ef¡emleer Oecee&Ûes Demes Jee{les ÙeMe heentve yeewæ Oece&ieg¤ KeJeUues Je lÙeebveer Keesšs Deejeshe keâ¤ve peheeveÛee jepee šesÙeesšesceer efnoewMeer ÙeeÛes keâeve Yejues. lÙeecegUs DeeleeheÙeËle efceMeveNÙeebvee meJe& ØekeâejÛes meeneÙÙe keâjCeeje efnoewMeer DeÛeevekeâ ef¡emleer És°e yeveuee. lÙeeves efceMeveNÙeebÛee Je ef¡emleer ueeskeâebÛee ÚU keâjCÙeeme meg®Jeele kesâueer. lÙeeÛÙee Dee%esØeceeCes efceÙeeketâ Je Deesmeekeâe Menjele Demeuesuee ØeLecele: ieesvmeeuees ieeefme&Ùee Ùeeuee Je Flej 25 øeâeefvmemkeâve efceMeveNÙeebvee Deškeâ keâjCÙeele Deeueer Je lÙee meJeeËvee leelkeâeU osnevleeÛeer efMe#ee Heâcee&efJeCÙeele Deeueer.
 jepeeÛÙee ngketâceeJe¤ve ieesvmeeueesmeefnle 26 peCeebvee efceÙeeketâ ÙesLes ›egâmeer osCÙeeSsJepeer lÙeebÛes neuenJeeue heentve ef¡emleer Oece& keâesCeer mJeerkeâe¤ veÙes cnCetve meneMes cewue otj DemeuesuÙee veeieemeekeâer šskeâ[erJej lÙeebvee ›egâmeer osCÙeeÛes "jues. 4 peevesJeejer 1597 jespeer meg¤ Peeuesuee $eemeoeÙekeâ ØeJeeme yejesyej Skeâ ceefnvÙeeveblej mebheuee. yegOeJeej efoveebkeâ 5 HesâyeÇgJeejer 1597 jespeer ieesvmeeueesuee ceOeesceOe "sJetve Ùee 26 peCeebvee veeieemeekeâer šskeâ[erJej ›egâmeer osCÙeele Deeues. lesJne les meJe&peCe ‘les osTce’ Je ‘ueeJeoeles hegÙesjer’ ns ue@efšve Yee<esleerue ieeÙeve keâjerle nesles. lÙeebÛÙee Mejerjeletve ieUCeejs jkeäleeÛes LeWye JesÛeCÙeemee"er heesefuemeebÛee keâ[keâ heneje Yesotve yejsÛe YeeefJekeâ ueeskeâ heg{s Ùesle nesles. ns ÂMÙe cees"s ùoÙeõeJekeâ nesles.
 efo. 18 peguew 1862 meeueer heeshe veJeJes heeÙeme ¢eebveer ieesvmeeuees ieeefme&Ùee Je lÙeeÛÙee menkeâejer jkeälemee#eeRvee ‘meble’ cnCetve Ieesef<ele kesâues. mebleebÛÙee ceeefuekesâle iegbHeâuesuee Demee ne meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee vekeäkeâerÛe DeeheuÙeemee"er ceOÙemLeer keâjerle Demesue Ùeele Mebkeâe veener. lÙeeÛÙeeÛe ØeeLe&vesle Deepe JemeF&letve Meskeâ[es Oece&ieg¤ Je Oece&Yeefieveer peieYej ÙesMetÛÙee ceàÙeele DeefJejle keâeÙe& keâjerle Deensle. efo. 26 les 29 ef[meWyej 1957 jespeer meble ieesvmeeuees ieeefme&ÙeeÛeer ÛeewLeer pevceMeleeyoer cees"Ÿee Leešeceešele meepejer kesâueer nesleer, ns ceuee Dee"Jeles. Deueerkeâ[s cee$e Ùee mebleeÛeer Yekeäleer keâceer PeeuÙeeÛes peeCeJeles. DeeheCeÛe DeeheuÙee ¢ee mebleeÛeer Yekeäleer Jee{JeCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee heeefnpes. neÛe Keje meble ieesvmeeuees ieeefme&ÙeeÛÙee meCeeefveefceòe DeeheuÙee meJeeËvee iees[ mebosMe Deens.
 meboYe& :- ieeLee JemeF&ÛÙee megheg$eeÛeer
 [e@. jpeerve ef[efmeuJee
 meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ke@âLeefuekeâ Jee*dceÙe ceb[U