mebheeokeâerÙeHesâyeÇgJeejer 2021


 
 les leerve ceesn
 ÙesMetÛee mewleeveeMeer Peeuesuee mebIe<e& uegšghetšerÛee veJns lej DeefšlešerÛee Je ceeveJelesÛÙee YeefJeleJÙeemee"er efveCee&Ùekeâ neslee. ceeveJelesÛee SkeâcesJe veslee, SkeâcesJe leejkeâ cnCetve ÙesMetves efouesuee lees mebIe<e& neslee. ne mebIe<e& lÙeeves Ske⚟eevesÛe efouee. mebhetCe& leveceve KeÛeea Ieeuetve. lÙee mebIe<ee&le lees Flekeâe iegbleuee neslee keâer lees lÙeeÛeer leneveYetkeâ keâener keâeUemee"er efJemejuee. SKeeÅee IeveIeesj Ùegæele mewefvekeâ lÙeebÛeer leneveYetkeâ efJemejleele lÙeeØeceeCes. og°elcee lÙeeÛÙee meJe& DeeÙegOeebefveMeer Ùee ue{eF&le Glejuee neslee. lÙeeÛeer ÛeeCekeäÙeveerleer lÙeeves kesâuesuÙee nuuÙeebceOetve efometve Deeueer. lees Deeefce<e oeKeJele neslee, Øemebieer ÙesMet osJeeÛee heg$e Deens cnCetve keâewletkeâ keâjerle neslee, lej keâener "jeJeerkeâ MeeŒeJeÛeveebÛÙee DeeOeejs ÙesMetÛes efveMeŒeerkeâjCe keâjCÙeeÛee ØeÙelve keâjerle neslee. ns mewleeveer [eJehesÛe meeceevÙe ceeCemeeuee menpe veeceesnjCe keâjCeejs nesles. ceeCemes JeeF&š keâjCÙeeme, Øemebieer DeIeesjer ke=âlÙes keâjCÙeeme leÙeej keâe nesleele ns JeeUJebšele ÙesMet Je mewleeve ÙeebÛÙeele jbieuesuÙee Pešehešerletve efometve Ùesles. ceeCemeeble mewleeveeMeer meecevee keâjCÙeeÛeer lesJe{er leekeâo vemeles. DeeheuÙee [eJehesÛeele mejeJeuesuee mewleeve peCet Skeâe PeškeäÙeele ceeCemeeuee lÙeeÛÙeemeceesj ieg[Ies šskeâeJeÙeeme ueeJelees. ØelÙeskeâ ceeCemeeÛee mewleeveeyejesyej mebIe<e& nesleesÛe Je ØelÙeskeâ ceeCemeeuee mewleeve lÙeeÛÙeemeceesj ieg[Ies šskeâeÙeuee ueeJeleesÛe. cnCetve Ùee peieele pevceuesuee keâesCeerÛe heeheoes<eeheemetve megšuesuee veener. keâesCeerÛe heehecegkeäle veener. ‘‘meJeeËveer heehe kesâues Deens DeeefCe les osJeeÛÙee ieewjJeeuee GCes he[ues Deensle’’ (jescekeâjebme 3:23). peieeleerue ØelÙeskeâ ceeCemeeuee OetU ÛeejeJeÙeeme Yeeie hee[CeeNÙee mewleeve veeJeeÛÙee Ùee mejeF&le ÙeesæŸeeÛee ÙesMetmeceesj cee$e efškeâeJe ueeiele veener. ns keâmes keâeÙe, ÙeeÛes iegefhele keâeÙe? ÙesMetves veešŸeceÙejerlÙee efMe<Ùeebvee keâLeve kesâuesuÙee Ùee ceesnØemebieeÛÙee JeCe&veeleÛe Ùee ØeMveeÛes Gòej DeeheCeeme meehe[les.
 ÙesMetÛÙee yeeefhlemceehetJe& peerJeveeefJe<eÙeer DeeheCeeme lesJe{er ceeefnleer veener. lees peiele DemeuesuÙee heefjmejeleerue ueeskeâebvee lÙeeÛÙeeefJe<eÙeer yejsÛe keâener ceenerle DemesueÛe heCe DeeheCeemee"er lÙeeÛes lesJneÛes les peerJeve De%eeleÛe jeefnues Deens. cee$e yeeje Je<eeËÛee Demeleevee lees njJeuÙeeØemebieer lÙeeves pees ØeMve kesâuee lÙeeJe¤ve lÙeeÛeer efhelÙeeefJe<eÙeerÛeer peeCe Jee{ueer nesleer Demes efomeles. ‘‘ceePÙee efhelÙeeÛÙee Iejele ceer DemeeJes ns legceÛÙee OÙeeveele Deeues veener keâeÙe?’’ yeeje Je<ee&ÛÙee ueneve JeÙeele lÙeeves ieg®peveebyejesyej mebJeeo meeOeuee lÙeeJe¤ve lÙeeÛÙee yeewefækeâ Je DeeOÙeeeflcekeâ heefjhekeäJelesÛeer leejerHeâ keâjlee Ùesles. heefJe$e MeeŒe heg{s cnCeles : ‘‘ÙesMet %eeveeves, Mejerjeves DeeefCe osJeeÛÙee Je ceeCemeeÛÙee ke=âhesle Jee{le iesuee’’ (uetkeâ2:52). ÙesMetÛeer ner peer Jee{ nesle iesueer leer menpe Peeueer Demes cnCelee ÙesCeej veener; lÙeeÛÙee efhelÙeeMeer DemeuesuÙee yeebefOeuekeâerefJe<eÙeer pes lÙeeÛÙee DeeF&Jeef[ueebvee ceenerle veJnles les lÙeeuee ceenerle Peeues nesles ÙeeJe¤ve Deieoer ueneveheCeeheemetve lees osJeeefJe<eÙeer Je mJele:efJe<eÙeer efÛebleve keâjerle Demeuee heeefnpes. lÙeeÛÙee efÛebleveeves lÙeeÛÙeele Deeuesueer heefjhekeäJelee heg{s lÙeeuee mewleeveeMeer oesve nele keâjCÙeeme yeU osle iesueer. ÙesMetves heefJe$e MeeŒeeÛee DeYÙeeme kesâuee neslee keâe? ÙesMetves lÙeeÛÙee yeeueheCeer Je le®CeheCeer DeeF&Jeef[ueebvee lÙeebÛÙee mebmeejele neleYeej ueeJeuee Demesue. heCe lÙeeÛeyejesyej lÙeeves heefJe$e MeeŒeeÛes yeejerkeâ DeOÙeÙeve kesâues DemeuÙeeÛes peeCeJeles. ueeskeâ ÙesMetuee ieg¤ (jyyeer) cnCele ÙeeJe¤ve DeeheCeeme mecepeles keâer ÙesMetuee yeeÙeyeueÛÙee pegvÙee keâjejeÛeer Kethe peeCe nesleer. JeeUJebšele ÙesMet mewleeveeÛÙee ceesnebvee leeW[ oslees lesJne lees heefJe$e MeeŒeeleerue JeÛeves mewleeveeuee SskeâefJelees Je lÙeeÛes nuues hejleJetve ueeJelees. yeeÙeyeueÛes ns %eeve Je osJeMeyoeJej lÙeeves kesâuesues ØeoerIe& efÛebleve Je meleleÛeer ØeeLe&vee (efhelÙeeyejesyejÛee Glkeâš mebJeeo) ÙeebÛÙeeheemetve efceUeuesues MeneCeheCe Je Mekeäleer lÙeeuee JeeUJebšele mewleeveeÛee meecevee keâjCÙeeme meeneÙÙekeâ "jueer.
 ÙesMetÛÙee Ùeeoxve veoerleerue yeeefhlemcÙeeØemebieer lÙeeÛÙee efhelÙeeÛeer JeeCeer Ssketâ Deeueer : ‘‘let ceePee efØeÙe heg$e Deensme, legPÙeeefJe<eÙeer ceer mebleg° Deens.’’ pÙee DeLeea efhelee heg$eeefJe<eÙeer cnCelees keâer lees heg$eeefJe<eÙeer mebleg° Deens lÙee DeLeea ÙesMetmebyebOeerÛÙee oesve iees°eRefJe<eÙeer lÙeeÛÙee efhelÙeeuee hetCe&heCes Kee$eer Jeešle nesleer. Skeâ, ÙesMetÛeer lÙeeÛÙee efhelÙeeJejÛeer efve‰e. oesve, efhelÙeeves efouesueer peyeeyeoejer hetCe& keâjCÙeeÛeer ÙesMetÛeer #ecelee. Ùee oesve iees°eRÛeer DejCÙeele hejer#ee nesCeej nesleer. ÙesMetJej lÙeeÛÙee yeeefhlemcÙeeves šekeâuesues DeeJneve ÙesMetuee hesuesue efkebâJee veener ns ÙesMetÛÙee mewleeveeyejesyejÛÙee mebIe<ee&letve efometve ÙesCeej nesles. Lees[keäÙeele, ÙesMetÛeer osJeheg$e cnCetve hee$elee ÙesLes heCeeuee ueeieCeej nesleer. ÙesMetuee lÙeeÛÙee efhelÙeeÛeer ceeveJeeefJe<eÙeerÛeer Ùeespevee "eTkeâ nesleer keâe? ÙesMetuee lÙeeÛÙee efhelÙeeÛÙee lÙeeÛÙeekeâ[tve keâeÙe Dehes#ee neslÙee ns ceenerle nesles keâe? osJeeves peieeÛÙee leejCeemee"er pees ceeie& (road map) DeeOeerÛe "jJeuee neslee lees ÙesMetuee mewleeveer nuuÙeebvee leeW[ osTve megjef#ele "sJeeJee ueeieCeej neslee. lÙeemee"er mewleeve pes JesieUs heÙee&Ùe ÙesMetuee megÛeefJeCeej neslee les neCetve hee[Ces iejpesÛes nesles. DeelcÙeeves pesJne osJeheg$eeuee DejCÙeele vesues lesJne lees lesLes leÙeejerefJevee iesuee keâe? veener. lees ceefmeÙee neslee, osJeheg$e neslee. lÙeeuee lÙeeÛeer peyeeyeoejer hetCe&heCes "eTkeâ nesleer. lees mewleeveeuee osCeej DemeuesuÙee ØeeflemeeoeJej ceeveJelesÛes leejCe, peieeÛes meejs YeefJeleJÙe DeJeuebyetve nesles ÙeemebyebOeer ÙesMet cegUerÛe DeveefYe%e veJnlee.
 ÙesMetuee mewleeveeÛÙee eflevner ceesnebJej efJepeÙe efceUJetve lÙeeÛÙee efhelÙeeÛes, osJeeÛes meeJe&YeewcelJe megjef#ele "sJeeÙeÛes Demeles. osJeeÛÙee meeJe&YeewcelJeeleÛe ceeCemeeÛes GppJeue YeefJeleJÙe Deens. osJe ceeCemeeuee peerJeve oslees keâejCe lees peerJeveeÛee Giece Deens, osJe ceeCemeeuee Deevebo oslees keâejCe lees mJele: Deevebo Deens, osJe Øesce Deens Je lÙeeÛÙeeheemetve ØesceeÛee DeesIe meleleÛee Jeenele Deens Je ceeCemeeuee Je me=°eruee le=hle keâjlees. osJe meJe& ÛeebieuÙee iees°eRÛeer heefjhetCe&lee Deens. cnCetve leesÛe ceeveJeeÛes meJe&mJe Deens. osJe DemeuÙeeJej DeeheCeeme ogmeNÙee keâMeeÛeer iejpe veener. mewleeveer ceesn ns osJeeheemetve yenkeâefJeCÙeemee"er, otj vesCÙeemee"er Demeleele, YegueLeehee Demeleele, ns ÙesMetuee hetCe&heCes "eTkeâ Demeles. ceeCemeeuee osJeekeâ[s DeeCeCÙeemee"er, osJejepÙeele meceeefJe° keâjCÙeemee"er osJeheg$eeves ceeveJe pevce Iesleuesuee Demelees. cnCetve efhelÙeeves pes efceMeve ÙesMetJej meesheJeuesues Demeles les hetCe& keâjCÙeemee"er lees keâefšyeæ Demelees. ÙesMet JeeUJebšele heeTue šekeâlees keâejCe lÙeeuee mewleeveeÛes meeceüepÙe vesmleveeyetle keâjeÙeÛes Demeles. meble hee@ue keâefjbLekeâjeme efueefnuesuÙee ogmeNÙee he$eele cnCelees : ‘meJe& DeefOehelÙe, meJe& DeefOekeâej Je meeceLÙe& ve° kesâuÙeeJej lees (ÙesMet) osJeefhelÙeeuee jepÙe meeshetve osF&ue’’ (15:24). ceeCetme osJeeÛee Deens, meJe& me=°er osJeeÛeer Deens. cnCetve ceeCemeeJej Deiej me=°erJej mewleeveeÛes DeefOejepÙe vekeâes. mewleeve ceeveJeeÛee Me$et Deens, osJeeves efveefce&uesuÙee meJe& ÛeebieuÙee iees°eRÛee lees Me$et Deens. ÙesMet Ùee osJeeÛÙee Me$etuee heeÙeeKeeueer DeeCelees. ‘‘meJe& Me$et DeeheuÙee heeÙeebKeeueer "sJeerheÙeËle lÙeeuee (ÙesMetuee) jepÙe kesâues heeefnpes’’ (1 keâefjbLekeâjebme 15:25). ÙesMet DeeheuÙee yeeefhlemcÙeeveblej (lÙeeÛÙee efceMevekeâeÙee&Ûee MegYeejbYe) lÙeeÛÙee meJe&MekeäleerefveMeer JeeUJebšele ØeJesMe keâjlees mewleeveeÛee efyecees[ keâjCÙeemee"er – keâeÙeceÛee, MeeÕelekeâeUemee"er.
 ÛeeUerme efoJemeebÛÙee GheJeemeeveblej ÙesMetuee Yetkeâ ueeieueer. GheJeeme kesâuee ve kesâuee lejer ceeCemeeuee Yetkeâ ueeielesÛe. ceeCetme pesJeuee lejer lÙeeuee hegvne Yetkeâ ueeieles. lÙeeuee hegvnehegvne KeeJes ueeieles. hegvne hegvne KeeTve osKeerue lees Skeâ efoJeme cejlees. cnCepes cnCelee ÙesF&ue keâer he=LJeerJejÛes DeVe ns Kejs DeVe vemeles. ceie pes Kejs DeVe veener les ÙesMetves ÅeeJes keâe? lÙeemee"er osJeheg$e ceeCetme Peeuee keâe? les mJele:mee"er Je pevelesmee"er efvecee&Ce keâjCÙeemee"er lÙeeves lÙeeÛeer Deceesefuekeâ owJeer Mekeäleer KeÛe& keâjeJeer keâe? les DeVe efvecee&Ce keâjCÙeemee"er Je osCÙeemee"er Flej ceeCemes Deensle. Meslekeâjer Deensle, JÙeeheejer Deensle, mejkeâejs Deensle. lÙee DeVeeÛes meejKes Jeešhe kesâues heeefnpes. keâesCeer mee"syeepeer ke⤠veÙes, Keesšer ceneieeF& efvecee&Ce ke⤠veÙes, ueeskeâebÛÙee heesšeJej heeÙe DeeCet veÙes. ceie meieàÙeebvee Yejhetj KeeÙeuee efceUsue. ceeCetmeÛe ner heefjefmLeleer efvecee&Ce ke⤠Mekesâue. Ùeemee"er osJeeÛeer iejpe veener. oie[ebÛÙee Yeekeâjer keâjCÙeeÛeer iejpe veener. ÙesLes mewleeve Keesše he[lees.
 heCe ceeCetme kesâJeU YeekeâjerJej peiele veener. lÙeeuee osJeekeâ[tve ÙesCeeNÙee MeyoeÛeer iejpe Demeles. Ùee osJeMeyoeefMeJeeÙe lees le=hle nesCeej veener. keâoeefÛele ceeCemeeuee osJeeÛeer efkeâleer iejpe Deens ns mJele:uee ue#eele ÙesCeej veener. ner peeCeerJe keâjCÙeemee"er lej osJeheg$e peieele DeJelejuee Deens. ‘‘ØeYet, Deecner keâesCeekeâ[s peeT? MeeÕele peerJeveeÛeer JeÛeves legPÙeekeâ[s Deensle.’’ hes$eeuee ner peeCeerJe Peeueer leMeer peieeleerue ØelÙeskeâ ceeCemeeuee Peeueer heeefnpes. keâejCe DeeheCe Ùee peieemee"er veenerle lej meeJe&keâeefuekeâ peerJeveemee"er Deenesle. ns meeJe&keâeefuekeâ peerJeve osJeÛe osT Mekesâue. lÙeemee"er DeeheCe Deeme Oejueer heeefnpes. cee$e ÙesLes mewleeve Dee[Jee ÙesT Mekeâlees Je Ùesleesner. DeVe ner ceeCemeeÛeer peCet meJe&ßes‰ iejpe Deens Demes efÛe$e mewleeve efvecee&Ce keâjlees. Lees[keäÙeele, osJeeÛeer ceeCemeeuee iejpe veener Demes mewleeveeuee meebieeÙeÛes Demeles. MesJešer mewleeveeÛeer efJe<eÙeheef$ekeâe (agenda) nerÛe Deens – keâmesner keâ¤ve ceeCemeeuee osJeeheemetve otj vesCes, osJeeuee veekeâejeÙeuee ueeJeCes. ÙesMetves DeeheCeeme mewleeveeJej ceele keâMeer keâjeÙeÛeer ns efMekeâJeues Deens.
 ÙesMetÛÙee yeeefhlemcÙeeJesUer osJeeves lÙeeÛÙeeJejÛeer cepeea peenerj kesâueer. osJeeÛÙee ÙesMetJejÛÙee cepeeaÛes keâejCe cnCepes ÙesMetÛeer osJeeJejÛeer Demeuesueer Dehejbheej efve‰e. keâesCelÙeener heefjefmLeleerle efškeâCeejer DeMeer ner Demmeue mJe¤heeÛeer efve‰e nesleer. ÙesMet ceeveJe cnCetve pevceeuee DeeuÙeeheemetve lÙeeÛÙee yeeefhlemcÙeeheÙeËleÛÙee peerJeveele lÙeeves lÙeeÛÙee efhelÙeeJej peer Yekeäleer oeKeJeuesueer nesleer lÙeeJe¤ve osJe YeejeJetve iesuee neslee. ÙesMet cebefojele cnCeeuee neslee : ‘‘ceePÙee efhelÙeeÛÙee Iejele ceer DemeeJes ns legceÛÙee OÙeeveele Deeues veener keâeÙe?’’ ns lÙeeÛes yeeueheCeerÛes efhelÙeeefJe<eÙeerÛes Godieej cees"s DeLe&ieefYe&le Deensle. SKeeos meeOes heesj Demes yeesuetÛe MekeâCeej veener. Deieoer yeeueJeÙeele Deble:keâjCeeÛÙee GceeàÙeeletve keâe{uesues les Godieej Deensle. les vegmeles Meeefyokeâ yeg[yeg[s veJnsle. les Ssketâve lÙeeÛeer DeeF& ceefjÙeeosKeerue efJeÛeejele he[ueer. ÙesMet cebefojele ns pes yeesueuee lÙeeJe¤ve lÙeeÛes efhelÙee"eÙeerÛes Deelcemecehe&Ce efometve Ùesles. lÙeeÛÙee yeeefhlemcÙeeØemebieer lej Ùee lÙeeÛÙee efhelÙee"eÙeerÛÙee Deelcemecehe&CeeJej efMekeäkeâeceesle&ye Peeues. Ùee ÙesMetuee, efhelÙee"eÙeer efvemmeerce Yekeäleer DemeuesuÙee heg$eeuee mewleeve cebefojeÛÙee efMejesYeeieeJe¤ve G[er cee¤ve lÙeeÛÙee efhelÙeeÛeer hejer#ee IÙeeÙeuee meebielees. mewleeveeves ÙesMetÛee kesâuesuee ne cees"e Deheceeve neslee. heCe ÙesMet ÙeeJesUer mewleeveeJej jeieeJele veener. Heâkeäle osJeeÛeer hejer#ee heeneCÙeeme "eceheCes vekeâej oslees. ÙesMetÛeer lÙeeÛÙee efhelÙeeJejÛeer Yekeäleer Je efve‰e lÙeeuee keâeueJejer [eWiejeJej IesTve peeles. ÙesMetves cebefojeJe¤ve G[er ceejueer veener. cee$e osJeekeâ[tveÛÙee mebj#eCeeÛeer Dehes#ee ve keâjlee mJele:uee lÙeeÛÙee efceMevekeâeÙee&le Peesketâve efoues. ›egâmeeJej cejle Demeleevee ÙesMetuee efhelÙeeves lÙeeuee šeketâve efouÙeeÛee Glkeâš DevegYeJe Deeuee. heCe cejCeeletve G"Jetve osJeeves lÙeeÛÙee heg$eeJejÛeer cepeea peenerjjerlÙee Øekeâš kesâueer. ‘‘let ceePee efØeÙe heg$e Deensme, legPÙeeefJe<eÙeer ceer mebleg° Deens’’ ns osJeefhelÙeeÛes Meyo ÙesMetÛÙee hegve®lLeeveeletve ØelÙe#eele Glejuesues DeeheCeeme heeneÙeuee efceUeues.
 mewleeveeves ÙesMetÛÙee ceefmeÙee cnCetve keâeÙee&Ûes iegueeyeer efÛe$e jbieJeues nesles. lÙeeÛes peieCes peCet HegâueebÛÙee leešJÙeeletve peeCes Demes menpemegueYe Demesue Demee DeeYeeme mewleeveeves ÙesMetmeceesj efvecee&Ce kesâuee. ‘‘legPee heeÙe OeeW[ŸeeJej Deehešt veÙes cnCetve osJeotle leguee neleeJej Pesuetve Oejleerue.’’ cee$e ÙesMet lÙeeÛÙee efhelÙeeÛeer hejer#ee heeneCeej veJnlee. efhelee lÙeeuee pÙee keâesCelÙee hejer#esletve vesCeej neslee efleuee meeceesje peeÙeuee lees leÙeej neslee.
 ØelÙeskeâ osMeeuee cees"s JneJesmes Jeešles. keâeneRvee 'Super Power' JneJesmes Jeešles. ner cenòJeekeâeb#ee yeeUieleevee lÙeebvee meeOeveMegefÛelesÛee ØeMve osKeerue ieewCe Jeešlees. FŒeeÙeueer ueeskeâebvee lÙeebÛÙee FeflenemeeÛÙee Skeâe keâeueKeb[ele meJe& je°^ebJej DeefOemeòee ieepeJeCÙeeÛee ceesn nesle neslee. ceefmeÙee ÙesF&ue Je meJe& peieeJej Ùengoer ueeskeâebÛes meeJe&YeewcelJe ØemLeeefhele keâjerue DeMeer lÙeebÛeer Yeeye[er mecepetle nesleer. Deelee ceefmeÙee Deeuee Deens Je les mewleeveeuee "eTkeâ Deens. ceie mewleeve lÙeeÛeer mebOeer meeOelees. osJejepÙe Je Ùee peieeleerue jepÙe DeMee oesve mebkeâuhevee Deensle. osJejepÙe keâOeer ÙesF&ue les ÙesJees. Deelee cee$e ueeskeâebvee Ùee he=LJeerJejÛes jepÙe nJes Deens. Flej jepÙes, meeceüepÙes Deecneuee iegueeceefiejerle "sJele Deensle, les Ùengoer ueeskeâebvee vekeâes Deens. mJele:uee iegueeceefiejer vekeâes Deens heCe Flej ueeskeâebvee iegueece yeveJetve lÙeebÛÙeeJej DeefOejepÙe kesâuesues ÙengÅeebvee nJes Deens. mewleevener lÙeebÛÙee Ùee efJeÛeejeuee heg°er oslees, yeU oslees, ceevÙelee oslees. ceefmeÙeeves menkeâeÙe& kesâues lej ÙengÅeebÛeer meeJe&Yeewce DeefOekeâejeÛeer cenòJeekeâeb#ee hetCe&lJeeme peeT Mekeâles. keâejCe peieeleerue meJe& jepÙes, DeefOekeâej, JewYeJe ns lÙeeÛesÛe Deens Demes mewleeveeÛes cnCeCes Deens. ner jepÙes mewleeveeÛeer keâMeer keâeÙe Peeueer? leer lÙeeÛÙee ØesjCesves Ûeeueleele cnCetve keâer keâeÙe? Ùee jepÙeebvee meeOeveMegefÛelesÛeer heJee& vemesue cnCetve leer mewleeveeÛÙee keâypeeKeeueer Deensle Demes cnCeeJes keâe? ner jepÙes osJeeheemetve otj Deensle. mewleeveeÛÙee DeefOekeâejeKeeueer Deensle cnCetve mewleeve leer ÙesMet ceefmeÙeeuee osT Mekeâlees. cnCetve lej lees ÙesMetuee Ùee jepÙeebÛes JewYeJe oeKeJelees. ner jepÙes mewleeveeÛÙee efJeÛeejeves Ûeeueleele. cnCetve ceefmeÙee pej mewleeveeÛÙee efJeÛeejeves Ûeeueuee, mewleeveeÛee iegueece Peeuee lej lÙeeuee Ùee jepÙeebJej DeefOekeâej efceUsue, meeJe&Yeewce DeefOekeâej! cnCetve mewleeve ÙesMetuee cnCelees : ‘‘let ceuee veceve keâjMeerue lej ns meJe& legPes nesF&ue.’’ Ùengoer ueeskeâebÛeer cenòJeekeâeb#ee lÙeebÛÙeemee"er osJeeves hee"efJeuesuÙee ceefmeÙeeuee keâesCelÙee Lejeuee IesTve peeles yeIee! ÙeeJe¤ve lÙeekeâeUer Ùengoer ueeskeâ osJeeÛÙee Ùeespevesheemetve efkeâleer keâesmees otj iesues nesles ns mhe° nesles. osJeekeâ[tve Deeuesuee ceefmeÙee ef¡emle ne osJeeÛeeÛe jeneÙeuee nJee. heCe lÙeeuee ceesnpeeueele De[keâJetve JeeF&šekeâ[s Dees{CÙeeÛee ne mewleeveer ØeÙelve Deens. osJejepÙe mLeeheve keâjCÙeeÛÙee osJeeÛÙee ÙeespevesJej ne cees"e DeeIeele Deens. ÙesMet ns DeesUKetve Deens. ÙengÅeebÛÙee peeieeflekeâ meòee mLeehevesÛÙee og° Ùeespevesuee lees ØeKej efJejesOe keâjlees. osJeeÛÙee efveJe[uesuÙee ueeskeâebvee yenkeâJeCeeNÙee Je mJele:Ûes JeeF&šeÛes meeceüepÙe keâeÙece ØemLeeefhele ke⤠heeneCeeNÙee og° DeelcÙeeuee ÙesMet meblehle nesTve cnCelees : ‘‘Dejs mewleevee, Ûeeuelee nes, keâejCe Demee MeeŒeuesKe Deens keâer, ‘‘hejcesÕej legPee osJe ¢eeuee veceve keâj Je kesâJeU lÙeeÛeerÛe Gheemevee keâj’’ (ceòeÙe 4:10). mewleeveeuee Demes "CekeâeJetve meebieCeeNÙee osJeheg$eeÛeer, ef¡emleeÛeer lÙeeÛÙee efhelÙee"eÙeerÛeer Yekeäleer, efve‰e Je Øeerleer efkeâleer GpeUtve efomeles!
 ÙesMetuee DejCÙeele he[uesues ns leerve ceesn lemes DeeheuÙeeuee veJeerve veenerle. les DeeheCeeme vesnceer he[le Demeleele. DeeheCe lÙeebvee yeUer peelees osKeerue. pesJne DeeheCe yeUer he[lees lesJne ceeCetme cnCetve Demeuesueer Deeheueer Øeeflecee [eieeUle Demeles. Deeheues yeesueCes Je keâjCes keâcepeesj yevele Demeles. DeeheCe lee" ceevesves JeeJe¤ Mekeâle veener. ÙesMet JeeUJebšeletve yeensj he[uÙeeJej lÙeeves ueiesÛe osJejepÙe peJeU DeeuÙeeÛeer Iees<eCee efoueer. lÙee Iees<eCesle DeelceefJeÕeeme neslee, peesMe neslee, mewleeveeÛÙee og° meeceüepÙeeuee GueLetve hee[CÙeeÛee efveOee&j neslee. mewleeveeJej efJepeÙe efceUJeuesuÙee ef¡emleeves efouesueer leer Iees<eCee nesleer. ojjespeÛes peerJeve peieleevee ÙesMetves JeeUJebšele mewleeveeMeer efouesueer ÙeMemJeer Pegbpe DeeheCe [esàÙeebmeceesj "sJeueer Je mewleeveeÛes ngMeej [eJehesÛe GOeUtve ueeJeues lej DeeheCeeme osKeerue ÙesMetÛÙee efJepeÙeele menYeeieer neslee ÙesF&ue.