ØeLece œeer Gæejkeâ – ÙesMet ef¡emleHesâyeÇgJeejer 2021


 – [e@. vesvmeer efJevmeWš ef[cesuees
 
 leer keâyejspeJeU j[le GYeer nesleer, lees efleuee ÙesMet GYee Demeuesuee efomeuee… OevÙe leer œeer ceioeefueÙee ceefjÙee, efpeuee hegve®eflLele ÙesMetves ØeLece oMe&ve efoues…
 efpeLes efŒeÙeebÛeer DeesPejleer Yesšner heg®<eeÛÙee ceveele efJe<eÙeYeeJevee, ueQefiekeâ Deekeâ<e&Ce efvecee&Ce keâ¤ve hetCe&lJeekeâ[s peeT FefÛÚCeeNÙee mebvÙeeMeeuee lÙeeÛÙee ceeiee&Je¤ve ceeies efHeâjJeles Demes peieeleerue meJe& Oece&mebmLeehekeâebveer "eceheCes ceeb[ues Deens, efleLes œeerÛÙee heesšer pevce IesTve, jkeäleŒeeJeer, heeheer, efJeOeJee efŒeÙeeble melele mebÛeej keâ¤ve lÙeebvee cegkeäleerÛee ceeie& oeKeJeCeeje ÙesMet ef¡emle ne ceneve keâ®CeeceÙeer Demee ØeLece Œeer Gæejkeâ Deens.
 Deveskeâ OeceeËle cees#eØeehleer ner Heâkeäle heg®<eemee"er Demetve œeer ner cees#eØeehleerÛes meeOeve mecepeueer peeles. œeer ceesneÛes, heeheeÛes cetU DemeuÙeecegUs efleÛÙeeyeeyele keâMeer meeJeOeefiejer yeeUieeJeer ns efJeefJeOe OeceeËÛÙee Oece&«ebLeele veceto kesâues Deens. hejbleg œeerÛÙee neletve pes iegvns, pÙee Ûegkeâe Ie[leeÙele lÙee Ie[t veÙes cnCetve keâesCeleer Keyejoejer IÙeeJeer, ns ÙesMetefMeJeeÙe keâesCelÙeener Oece&mebmLeehekeâebveer efleuee meebefieleuesues veener. DeJeleerYeJeleer Œeer DemeCÙeeveb Deeheuee meJe&veeMe nesF&ue, leheesYebie nesF&ue, Demee efJeÛeejner keâOeer ÙesMetuee efMeJeuee veener. lÙeecegUs ‘œeerrkeâ[s heent veÙes, yeesuet veÙes…’ Jeiewjs GheosMe ÙesMetves DeeheuÙee efMe<Ùeebvee keâOeer kesâuee veener.
 ef¡emleeÛÙee keâeUer Ùengoer meceepeele œeeruee ceeveeÛes mLeeve veJnles… SKeeoer œeer jmlÙeele hejheg®<eeMeer yeesueueer, mJeÙebheekeâ keâjleevee efleÛÙeekeâ[tve Yeekeâjer keâjheueer iesueer; lej efleuee heesšieer ve oslee, IešmHeâesš oslee Ùesle Demes. heg®<eeves meceepeele efcemeUeJes, hejbleg œeerves Ûeej efYebleerÛÙee DeeleÛe jeneJes, Demee efveÙece neslee. DeMee DeefleMeÙe keâce&" meceepeele ef¡emleeÛee GoÙe Peeuee. ef¡emleer Oece&mebmLeehekeâ ÙesMetÛeer œeerefJe<eÙekeâ Yetefcekeâe ner yeeÙeyeueceOeerue pegvee keâjej, ceesMesÛÙee Dee%eehes#ee efYeVe Deens. pegvÙee keâjejele JÙeefYeÛeejer œeeruee lemesÛe JÙeefYeÛeejer heg®<eeueener oie[ebveer ceejeJes Demes veceto kesâues Deens. ‘meceeve iegv¢eeuee meceeve efMe#ee’ Demee vÙeeÙe oeKeJeuee Demeuee lejer Deeheues keâewceeÙe& efmeæ keâjCÙeeÛeer JesU œeerJejÛe Ùesles, heg®<eeuee keâOeer Deeheues heeefJe$Ùe efmeæ keâjeJes ueeiele vemeuÙeeÛes Ùee keâjejeleerue keâener Dešer JeeÛeleevee ue#eele Ùesles.
 ÙesMet ef¡emleeÛÙee DeeÙeg<Ùeeleuee Skeâ Øemebie meJe&%eele Deens. Skeâe œeeruee ØelÙe#e JÙeefYeÛeej keâjle Demeleevee hekeâ[CÙeele Deeues. JÙeefYeÛeej keâjCeeNÙeeuee oie[ebveer ceejCÙeeÛeer efMe#ee pegvÙee keâjejele meebefieleuesueer DemeuÙeeves Dee%esÛes heeueve keâjCÙeemee"er cnCepesÛe lÙee JÙeefYeÛeejer Œeeruee oie[ceej keâjCÙeemee"er ueeskeâ Skeâ$e peceues. ns meieUs ØekeâjCe ÙesMetkeâ[s vesCÙeele Deeues. ueeskeâ ÙesMetuee cnCeeues, ‘‘ieg®JeÙe&, Ùee œeeruee JÙeefYeÛeej keâjleevee hekeâ[CÙeele Deeues Deens. DeeheuÙee Oece&MeeŒeeØeceeCes ceesMesÛeer Dee%ee Deens keâer DeMee efŒeÙeebvee oie[ceej keâjeJee. heCe legceÛes cnCeCes keâeÙe Deens?’’
 ÙesMet cnCeeuee, ‘‘legcnebceOÙes pees efve<heehe Demesue lÙeeves ØeLece efleÛÙeeJej oie[ šekeâeJee.’’ nUtnUt Skesâkeâeves keâe{lee heeÙe Iesleuee. ÙesMet SkeâšeÛe jeefnuee. meceesj leer yeeF& leMeerÛe GYeer nesleer. ÙesMetves Deepetyeepetuee vepej šekeâueer. lees efleuee cnCeeuee, ‘‘yeeF&, leguee oes<e osCeejs keâes"s Deensle? leguee keâesCeer ob[ "jefJeuee veener keâeÙe?’’
 ‘‘kegâCeer veener,’’ leer yeeF& cnCeeueer. ‘‘ceerner leguee ob[ "jefJele veener. pee, ¢eeheg{s heehe ke⤠vekeâesme’’ (Ùeesneve 8:1-11). ef¡emleeves lÙee Yeefieveeruee veJes peerJeve peieCÙeeÛeer GYeejer efoueer DeeefCe efleuee oes<eer "jJet FefÛÚCeeNÙee ueeskeâebvee efve®òej kesâues. ØelÙeskeâ heeheer œeerÛÙee ceeies heg®<e Demelees, JÙeefYeÛeeefjCeerÛÙee heeheele lÙeeÛeener Jeeše Demelees ns ef¡emleeves peceuesuÙee ueeskeâebvee oeKeJetve efoues.
 JÙeefYeÛeej JeeF&š DeensÛe; hejbleg lÙeehes#ee œeer ner Yeesieoemeer Deens, ner heg®<eeÛÙee ceveele ®peuesueer mecepetle Kejer efJe<eJeuueer Deens, ns DeesUKetve ef¡emleeves mhe° yepeeJeues keâer keâecesÛÚsves œeerkeâ[s heneCes neosKeerue ceeveefmekeâ JÙeefYeÛeej Deens (ceòeÙe 5:28). œeerkeâ[s heenCÙeeÛÙee Âef°keâesveele yeoue nesCÙeemee"er heg®<eeÛÙee ceeveefmekeâlesJejÛe Fueepe kesâuee heeefnpes, Demes ef¡emleeves efMekeâefJeues. ÙesMetÛÙee ùoÙeeletve ŒeJeCeejer ner keâ®Cee Ùee keâLesleerue œeerhegjleer ceÙee&efole Demeueer lejer ØelÙe#eele leer ØelÙeskeâ heeref[leemee"er, og:efKeleemee"er Deens. DevÙeeÙe«emleeuee lÙeele efoueemee Deens.
 Deieoer #eguuekeâ keâejCeemee"er œeeruee IešmHeâesš osCÙeeÛeer meesÙe Ùengoer meceepeele nesleer. IešmHeâesšeÛeer Skeâ kesâme Ùengoer Oece&ieg¤bveer ÙesMetkeâ[s DeeCeueer. ‘metšhe$e osTve Œeeruee šeketâve ÅeeJes’, Demee ceesMesÛee efveÙece lÙeebveer meboYee&mee"er efouee lesJne ef¡emle lÙeebvee cnCeeuee, ‘‘legceÛeer ceves oie[emeejKeer Deensle cnCetve ceesMesves leer metš legcneuee efoueer nesleer; hejbleg osJeeÛeer Ùeespevee leMeer veener. ÙesMet heg{s cnCeeuee, ‘‘ØeejbYeeheemetveÛe efvecee&CekeâlÙee&ves lÙeebvee heg®<e DeeefCe œeerr DemesÛe efvecee&Ce kesâues. cnCetveÛe heg®<e DeeheuÙee DeeF&Jeef[ueebvee mees[tve DeeheuÙee helveeruee Oe¤ve jenlees DeeefCe les oesIes Skeâ$e nesleele. Fle:hej les oesve veJnsle, Skeâ osn Deensle. lesJne pÙeebvee osJeeves pees[ues lÙeebvee ceeveJeeves lees[t veÙes’’ (ceòeÙe 19:1-12). heleerhelveerÛÙee Ùee Deletš DeeefCe DehetJe& veelesmebyebOeeJej veJÙee keâjejele ef¡emleeves efMekeäkeâeceesle&ye kesâuee.
 meceevelesÛÙee Yetefcekesâletve ef¡emleeves vesnceer Œeerkeâ[s heeefnues. ‘ieg¤ves œeerÛÙee meeJeueeruee GYes jent veÙes’, DeMeer Ùengoer Oecee&Ûeer Dee%ee nesleer. ef¡emleeves leer Pegiee¤ve efoueer. lÙeeves Deveskeâ efœeÙeebvee DeeOeej efouee, Yej ogheejer Ske⚟eeves heeCeer YejCÙeemee"er DeeuesuÙee mebMeÙeemheo ÛeeueerÛÙee Meescejesveer œeeryejesyej mebYee<eCe kesâues (Ùeesneve 4:27). Skeâe he§eeòeeheoiOe heeheer Œeeruee DeeheuÙee heeÙeeÛes cegkesâ IesT efoues Je efleuee heehecegkeäle kesâues (uetkeâ 7:36-50). efJeOeJesves pesJne Skeâ oce[er oeve kesâueer lesJne efleves DeeheuÙee keâceeF&letve Deeheues nesles veJnles cnCepes Deeheueer meJe& GhepeerefJekeâe oeve kesâueer Demes meebietve ÙesMetves efleÛes oeve GbÛeeJeues. DeeheuÙee SkegâuelÙee Skeâe cegueeÛÙee ØesleeJej Meeskeâ keâjCeeNÙee efJeOeJesÛee ÙesMetuee keâUJeUe Deeuee. lesJne efleÛÙee cegueeuee cesuesuÙeeletve G"Jetve keâ®CeeceÙeer ÙesMetves lÙeeuee lÙeeÛÙee DeeF&ÛÙee nJeeueer kesâues (uetkeâ 7:11-17).
 Ùengoer ueeskeâebÛÙee efveÙeceevegmeej ceeefmekeâ Oecee&ÛÙee meele efoJemeebÛÙee keâeUele lemesÛe jkeäleŒeeJeeÛÙee keâeUele œeeruee DeMegæ mecepeues peeF& Je lÙee keâeUele efleuee mheMe& keâjCes ns heehe "jle Demes (uesJeerÙe 15:19-30). Ùee Oecee&%esÛeer heJee& ve keâjlee ef¡emleeves Skeâe jkeäleŒeeJeer Œeeruee meJeeËmece#e mJele:uee mheMe& ke⤠efouee Je jesiecegkeäle kesâues. ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛÙee Ùee ke=âleercegUs efœeÙee Deepe npeejes Je<eeËheemetve ef¡emleJesoer les ef¡emleer mceMeeveYetceerheÙeËle meJe&$e meJe&keâeUele keâesCelÙeener DeškeâeJeeefMeJeeÙe JeeJejle Deensle. ef¡emleeves ceefjÙee ceelesØeceeCes ØelÙeskeâ Œeeruee meceeve opee& osTve, mJele:ÛÙee JeeieCegkeâerves Flejebvee DeeoMe& efouee. MeyyeeLe efoJeMeer Ùengoer ueeskeâ keâ[keâ[erle meesJeUs heeUerle Demele. kegâ"uÙeener ØekeâejÛes keâece keâjCÙeeme lÙee efoJeMeer ceveeF& Demes. hejbleg ef¡emleeves lees ceveeF& ngketâce cees[tve Skeâe kegâye[Ÿee yeeF&uee cegöece MeyyeeLe efoMeer yejs kesâues Je lÙeeyeöue lÙeeuee peeye efJeÛeejCÙeele Deeuee, lesJne lÙeeves me[slees[ Gòej efoues (uetkeâ 13:10-17).
 mesJeekeâeÙee&le heg®<eebØeceeCes efŒeÙeebveener menYeeie osCeeje ÙesMet ne heefnueeÛe Ùengoer ieg¤. ÙeesneVee, megmeeVee, ceeefjÙee ceioeefueÙee Deeoer ceefnuee lÙeebÛÙee ieesleeJeàÙeele neslÙee. lÙeeyeöue efveef§ele lÙeeuee ueeskeâefvebosuee leeW[ ÅeeJes ueeieues. meceepeceleeÛeer heJee& ve keâjlee, lÙeeves efŒeÙeebvee meeceeJetve Iesleues. ÙeecegUs ‘JesMeebÛee efce$e’ DeMee Meyoeble lÙeebÛeer mebYeeJevee keâjCÙeele Deeueer. lejer mJele:uee Øeefleef‰le mecepeCeeNÙee Ùengoer Oecee&ÛeeÙeeËvee ÙesMetves yepeeJeues, ‘keâmeefyeCeer legceÛÙee DeeOeer mJeiee&le peeleerue.’ JesMÙeebmee"er mJeiee&Ûes oej GIe[Ceeje ef¡emle ne œeercegkeäleerÛee DeeÅe ØeCesleeÛe cnCeeJee ueeiesue. ØeYet ef¡emleeves DeeheuÙee ØelÙe#e GoenjCeeves Ùengoer DeeefCe lelkeâeefueve Ùengoerlesj ueeskeâebÛÙee Âef°keâesveele efœeÙeebyeeyele ›eâebeflekeâejkeâ yeoue Ie[Jetve DeeCeuee.
 osJeheg$e OejleerJej DeJelejCÙeeÛes Deveskeâ heÙee&Ùe Demeleevee ¢ee keâeÙee&mee"er Skeâe ŒeerÛeer efveJe[ nesCes neÛe mecemle œeerpeeleerÛee GÛÛekeâesšerÛee yengceeve Deens. osJeheg$eeÛÙee pevceeveblej Kejb lej ceefjÙesÛes keâeÙe& hetCe& Peeues nesles, lejer JesUesJesUer osJeheg$e ÙesMetÛeer ceeie&oMe&keâ cnCetve efleuee lÙeeÛÙee meeefVeOÙeele "sJeCÙeele Deeues. Lees[keäÙeele ceefjÙesÛee Heâkeäle meeOeve cnCetve osJekeâeÙee&le GheÙeesie keâ¤ve IesTve efleÛeer Yetefcekeâe mebheJeCÙeele Deeuesueer veJnleer, lej efleÛes MesJešheÙeËle DeeoMe&Jele mLeeve keâeÙece nesles. ceefjÙee ceelesÛÙee Skeâe Meyoemee"er Deeheueer Øekeâš nesCÙeeÛeer JesU Deeuesueer vemeleevee ÙesMetves keâevee ieeJeer heeCÙeeÛee õe#eejme kesâuee. cejCeeÛÙee ØeeCeebeflekeâ Jesoveslener DeeheuÙee DeeF&Øeleer keâle&JÙe ÙesMet efJemejuee veener. ceefjÙee ceelesuee lÙeeves efMe<ÙeeÛÙee mJeeOeerve kesâues. ce=lÙetveblej efleÛes mJeie&veÙeve ns œeerlJeeÛee hejceesÛÛe yengceeve Deens.