efÛebleefvekeâeHesâyeÇgJeejer 2021


 cee@efvme. øeâeefvmeme keâesefjÙee
 
 ceesMesÛeer keâe"er
 
 ceesPesme cnCepes ceesMes. pÙee JÙekeäleeruee Flej Yee<eeble ‘ceesPesme’ ¢ee veeJeeves mebyeesefOeues peeles, lÙeeuee DeeheCe ceje"erceOÙes ‘ceesMes’ Demes cnCelees. ceesMes ner pegvÙee keâjejeleerue Skeâ cenveerÙe JÙekeäleer. Kegö ÙesMetves DeveskeâJeej Ùee DemeeceevÙe JÙeefkeäleceòJeeÛee cees"e DeeojhetJe&keâ GuuesKe kesâuesuee Deens, ns DeeheCe veJÙee keâjejele heenlees. ÙeeÛe ceesMesuee mee[s-leerve npeej Je<eeËhetJeea osJeeves yeesueeJeues. lÙeeÛÙeeJej Skeâ ceneve peyeeyeoejer meesheefJeueer. lees neslee Skeâ ceW{heeU. SjJner iegjeKeer DeeefCe ceW{heeU ÙeebÛÙee neleele peMeer keâe"er Demeles leMeer keâe"er lÙeeÛÙeener neleele nesleer. Skeâe peUlÙee Peg[gheeceOÙes osJeeves lÙeeuee oMe&ve efoues, lÙee mee#eelkeâejele osJeeves lÙeeuee efJeÛeejues, ‘‘legPÙee neleele keâeÙe Deens?’’ (efveie&ce 4:2). ceesMes cnCeeuee, ‘‘keâe"er Deens.’’ ÙeeÛe ceesMesuee osJeeves FyeÇer ueeskeâebÛeer megškeâe keâjCÙeemee"er FefpehleceOÙes (efcemej) osMeele hee"efJeues. lesJnener lÙeeÛÙee neleele keâe"erÛe nesleer; heCe leer Deelee ceesMesÛeer keâe"er jeefnueer veJnleer, leer Peeueer nesleer osJeeÛeer keâe"er. cnCetve pegvÙee keâjejeleerue efveie&ce Ùee hegmlekeâele DeeheCe JeeÛelees, ‘‘ceie ceesMes Deeheueer helveer Je cegues Ùeebme iee{JeeJej yemeJetve efcemej osMeele hejle peeJeÙeeme efveIeeuee. osJeeÛeer keâe"er DeeheuÙee neleer IesTve lees Ûeeueuee’’ (efveie&ce 4:20).
 pÙee osMeele ceesMes Deelee Ûeeueuee neslee, lÙee osMeele lÙeeves DeeheuÙee DeeÙeg<ÙeeÛeer meg®JeeleerÛeer ÛeeUerme Je<ex IeeueefJeuesueer nesleer. Deepe lesLes hejle peeleevee lÙeeÛÙee meesyele peer Œeer nesleer, leer nesleer lÙeeÛeer helveer; heCe keâe"er nesleer osJeeÛeer! lÙeeÛÙee meesyele nesleer lÙeeÛeer ueskeâjs; heCe keâe"er cee$e nesleer osJeeÛeer! leer keâe"er hekeâ[eÙeuee yeesšeÛeer hekeâ[ nesleer leer nesleer ceesPesmeÛeer; heCe lÙee hekeâ[erle nesleer keâe"er osJeeÛeer! pÙee osMeele lees efveIeeuee neslee, lÙeeÛe osMeele kegâceejJeÙeele lÙeeves efJeÅeeYÙeeme kesâuee neslee. lees Fefpehle osMe yeeefyeueesve osMeeØeceeCesÛe ieefCeleemeejKÙee efJe<eÙeeble heejbiele neslee. lÙee osMeele «eerme osMeeØeceeCes leòJe%eeve hejekeâesšerÛÙee efMeKejeJej peCet heesnesÛeues nesles, Ùee meeNÙee DeYÙeemeeves Je Deekeâ[scees[erves ceesMesÛeer heešer Yejuesueer nesleer. heCe osJeeves lÙeeuee lesLes ve "sJelee DeeCeKeerve ÛeeUerme Je<eeËmee"er Gòejskeâ[erue efceÅeeve osMeele vesues. keâMeemee"er? pes keâener lees FefpehleceOÙes DeepeJej efMekeâuee neslee, les meejs keâener lÙeeÛÙee heešerJe¤ve hegmetve keâe{CÙeemee"er… leer heešer hegmetve keâesjer keâjkeâjerle keâjCÙeemee"er… yeeueheCeer HeâejesÛÙee jepeJee[Ÿeele Peeuesues Meener mebmkeâej hegmetve keâe{CÙeemee"er… DeeefCe Ssve lee®CÙeele ie=nmLeeßeceeÛee DeemJeeo IesCÙeemee"er… efleLes efpeLeÇes veeJeeÛÙee Skeâe ÙeepekeâebÛÙee efmehheesje veeJeeÛÙee cegueerMeer ueive keâjCÙeemee"er…
 ceesMesÛÙee peerJeveele ‘ÛeeUerme’ Ùee mebKÙesuee cees"s Je cenòJeeÛes mLeeve Deens. lÙeeuee peerJeve efceUeues leyyeue 120 Je<eeËÛes. lÙeebleueer meg®JeeleerÛeer 40 Je<ex lÙeeves IeeueefJeueer Fefpehle osMeele Ssefnkeâ efMe#eCe IesCÙeemee"er. veblejÛeer ÛeeUerme Je<ex lÙeeves IeeueefJeueer efceÅeeve osMeele leer F&Me%eeveeÛes efMe#eCe IesCÙeemee"er. DeepeJej lÙeeves pes efMe#eCe Iesleues nesles les hegmetve šekeâCÙeemee"er Je lÙee ef"keâeCeer F&Õejer %eeve keâes¤ve šekeâCÙeemee"er. DeeÙeg<ÙeeÛÙee 80 Je<eeËle lÙeeves pes iee"es[eruee yeebOeues nesles les ke=âleerle GlejefJeCÙeemee"er lÙeeuee DeeCeKeerve ÛeeUerme Je<ex yeneue keâjCÙeele Deeueer nesleer. DeeÙeg<Ùeele ceeie&›eâceCe keâjCÙeemee"er osJe lÙeeÛÙee heg{s ØekeâeMeeÛee mlebYe osCeej neslee. lÙee ØekeâeMeele lÙeeuee ÛeeueeÙeÛes nesles. neleeleueer keâe"er lÙeeves neleeleÛe "sJeeÙeÛeer nesleer. ceeie& oeKeefJeCÙeemee"er hejcesÕej efoJemee cesIemlebYeeletve DeeefCe je$eer Gpes[ osCÙeemee"er DeefivemlebYeeletve lÙeebÛÙeeheg{s ÛeeueCeej neslee. efoJemee cesIemlebYe Je je$eer DeefivemlebYe lÙeebÛÙeeheemetve lees keâOeer otj peeCeej veJnlee. lÙee keâe"erceOÙes lÙeeuee efoJÙelJeeÛeer ØeefÛeleer ÙesCeej nesleer. lÙee keâe"erves meceesj Dee[Jee Deeuesuee leebye[e mecegõ ogYebieuee peeCeej neslee. lÙee keâe"erves ceemmee DeeefCe cejeryee ÙesLes jCejCelÙee JeeUJebšeleerue Ke[keâele heeCÙeeÛee Peje YemeYemele GHeâeUtve Jej ÙesCeej neslee. meg®Jeeleeruee pejer ceesMesÛeer keâe"er ner Skeâe meeceevÙe iegjeKÙeeÛeer DeeefCe ceW{heeUeÛeer nesleer, lejer veblej leer keâe"er nesCeej nesleer Skeâe ØeJekeälÙeeÛeer, Skeâe leòJeJesòÙeeÛeer.
 Ùee ceefnvÙeeÛÙee 17 leejKesuee DeeheuÙee neleele osJe ‘ÛeeUerme’ ne ›eâceebkeâ osCeej Deens. ceesMesuee efceUeueer ÛeeUerme Je<ex. DeeheuÙeeuee efceUleerue ÛeeUerme efoJeme. Ùee ÛeeUerme efoJemeeble DeeheuÙeeueener efoJÙelJeeÛeer ØeefÛeleer ÙeeÙeuee nJeer. lÙeekeâefjlee osJe DeeheuÙeeueener lÙeeÛeer keâe"er oslees. osJeeves peer keâe"er ceesMesuee efoueer leer meesheefJeueer nesleer lÙeeÛÙee neleele. DeeheuÙeeuee peer keâe"er oslees, leer keâesjCÙeele Ùesles DeeheuÙee ØelÙeskeâeÛÙee keâheeUeJej. ceesMesuee pesJne keâe"er efoueer lesJne leer nesleer peUCeeNÙee heCe Yemce ve nesCeeNÙee Peg[gheeletve, DeeheuÙee keâheeUeJej peer keâe"er lees keâesjlees leer Demeles Yemce PeeuesuÙee jeKesÛÙee ¤heeves.
 iesuÙee Je<eea DeeheuÙee ÛeÛe&ceOeerue Heâeojebveer ‘ÙeepekeâebÛeer keâe"er’ cnCetve pÙeeÛee Jeehej kesâuee lÙeeÛe PeeJeàÙeeÛÙee mlebYeeÛes Yemce keâ¤ve lÙeeÛeer Peeuesueer jeKe Ùee Je<eea jeKesÛÙee yegOeJeejer YeeefJekeâebÛÙee keâheeUebJej heefJe$e ›egâmeeÛÙee KegCesmeejKeer keâesjCÙeele ÙesF&ue. ceesMesÛÙee neleele efouesueer keâe"er DeeefCe DeeheuÙee keâheeUebJej keâesjuesueer keâe"er ÙeeÛeer leekeâo leMeer DeefÉleerÙe. pÙeeØeceeCes ceesMesuee lÙeeÛÙee keâe"erle efoJÙelJeeÛeer ØeefÛeleer Deeueer, lÙeeÛeØeceeCes DeeheuÙeeueener DeeheuÙee keâheeUeJejerue keâe"erle efoJÙelJeeÛeer ØeefÛeleer ÙeeÙeuee nJeer. ner ›egâmeeÛeer keâe"er ceesMesÛÙee keâe"erhes#eener ØeYeeJeMeeueer. cnCetve ef¡emlemeYee F&mšjÛÙee efoJemeeheÙeËle ner keâe"er DeeheuÙee neleele osles DeeefCe efleÛÙeeletve Skeâ ØekeâejÛes meeceLÙe& «enCe keâjCÙeeÛee DeeosMe DeeheuÙeeuee osles.
 iesuÙee Je<eea keâesjesveeÛÙee meeLeercegUs DeeheuÙeeuee DeOee&DeefOekeâ GheJeemekeâeU JesieàÙee Øekeâejs IeeueJeeJee ueeieuee. Ùeboe DeeheCe Skeâ Øekeâejs lÙeeÛeer YejheeF& keâjCesÛe F° "jsue. ceesMesves pÙeeØeceeCes meoesefole DeeheuÙee keâe"erÛes Yeeve jeKeues lÙeeÛeØeceeCes DeeheCeosKeerue DeeheuÙee ‘›egâmeeÛÙee keâe"er’Ûes Yeeve jeKeeÙeÛes Deens. ner ceesMesÛeer keâe"er Heâkeäle heeshe, efyeMehme Je Oecee&efOekeâejer ÙeebÛÙeeÛe neleeble Demesue Demeb veener. DeeheCe osKeerue Skeâ Øekeâejs DeeheuÙee kegâšgbyeeÛes ceW{heeU Deenesle. DeeheuÙee kegâšgbyeerÙeebvee DeeheuÙee keâheeUeJejÛeer keâe"er meoesefole efceUeÙeuee heeefnpes Je lÙeeÛes Yeeve DeeheCe keâoeefhe efJemejlee keâecee veÙes. ceesMesÛÙee keâe"erves mecegõ ogYebieuee. Ke[keâ ogYebieues. ›egâmeeÛÙee keâe"erÛes meeceLÙe& cee$e DeeheuÙeeuee lÙeentve cees"Ÿee ØeceeCeele heeneÙeuee efceUeues Deens. iesuÙee Jeerme Melekeâeble Ùee ›egâmeeÛes meeceLÙe& DeeheCe heenle Deenesle. ÙeeÛe ›egâmeeÛes meeceLÙe& DeeheCeeme peieeÛÙee oener efoMeeble heeneJeÙeeme efceUles. Demee Skeâner osMe meehe[Ceej veener keâer lÙee osMeeves Ùee ›egâmeeÛes meeceLÙe& heeefnues veener, DepeceeJeues veener. Ùee ›egâmeekeâjlee keâesšŸeJeOeer ›egâmeYekeäleebveer Deeheues jkeäle DeešJeues Deens DeeefCe ue#eeJeOeer ›egâmeYekeäleebveer Deeheues jkeäle meeb[ues Deens. lÙeebÛÙeener keâheeUebJej DeMeer ›egâmeeÛeer mee#e Oece&ieg¤bveer GheJeemeekeâeUeÛÙee meg®Jeeleeruee keâesjueer nesleer. pes meeceLÙe& lÙeebvee efceUeues lesÛe meeceLÙe& DeeheuÙeeueener efceUeJes cnCetve Deeheuee keâheeUebJej ›egâmeeÛeer KetCe keâesjueer peeF&ue Je lÙeeÛe ›egâmeeÛÙee Jeešsves peeCÙeeme DeeheuÙeeuee DeeJeenve kesâues peeF&ue.
 ceesMesÛÙee neleele meg®Jeeleeruee peer iegjeKÙeeÛeer keâe"er nesleer leer efve<heeheer ceeCemeeÛeer nesleer keâe? leer Skeâe heeheer ceeCemeeÛeer nesleer. ceesMesÛes nele ns efveef§eleÛe efve<heehe ceeCemeeÛes nele veJnles; lej les nele nesles Skeâe Kegveer ceeCemeeÛes. lÙeeves Skeâe FefpeefhMeÙeve ceeCemeeÛee De#ejMe: Ketve kesâuee neslee. lees Ketve ueheefJeCÙeeÛeener ØeÙelve lÙeeves kesâuee; heCe lees ueheJet Mekeâuee veener cnCetve Fefpehle osMe mees[tve lÙeeves heueeÙeve kesâues Gòejskeâ[ÛÙee efceÅeeve osMeele. Ùee heeheer ceeCemeeueeÛe osJeeves DeeheuÙee leUneleeJej Pesuetve Iesleues. Skeâe DeefivepJeeuesÛÙee Peg[gheeÛÙee ¤heeves osJeeves lÙeeuee oMe&ve efoues. lÙee heeheer ceeCemeeÛes nele DeeefCe heeÙe oesvnerner jkeäleeves ceeKeuesues nesles cnCetve osJe lÙeeuee cnCeeuee, ‘‘ceesMes, ceesMes DeeheuÙee heeÙeebleues pees[s keâe{ keâejCe pÙee YetceerJej let GYee Deensme leer Yetceer heeJeve Deens. cnCetve DeeheuÙee heeÙeeleues heeo$eeCe let keâe{tve Ies DeeefCe Ùee heeJeve YetceerceOÙes ØeefJe° nes!’’ lesJneÛe osJeeves lÙeeÛÙee neleeceOÙes heeJevekeâejer keâe"er efoueer.
 DeeheuÙee keâheeUeJej peer ›egâmeeÛeer keâe"er keâesjueer peeF&ue, leer DeeheCe efve<heeheer Deenesle cnCetve veJns; lej DeeheCener ceesMesØeceeCes heeheer Deenesle cnCetve. pÙeeves lÙee keâe"erJej Deeheues yeefueoeve efoues, lees cnCeeuee neslee, ‘‘ceer efvejesieer ueeskeâebmee"er veJns; lej jesieer ueeskeâebmee"er Deeuesuees Deens. ceer efve<heeheer ueeskeâebmee"er veJns; lej heeheer ueeskeâebmee"er Deeuesuees Deens…’’ leesÛe peieeÛee leejCeeje DeKesjerme Ùee ›egâmeeÛÙee leejCeoeÙeer keâe"erJej Deelceyeefueoeve keâjlees. lÙee keâe"erÛes pes meeceLÙe& Deens, les oMe&efJeCÙeemee"er ef[meceme veeJeeÛÙee DeeheuÙee GpeJÙee neleeJejerue Ûeesjeuee GösMetve lees cnCelees, ‘‘Deepe let ceePÙeeyejesyej megKeueeskeâeble DemeMeerue.’’ ceesMesÛÙee keâe"erves ceesMesÛes jkeäleeUuesues nele heeJevekeâejer Peeues. ÙesMetÛÙee keâe"erÛÙee menJeemeeves ef[meceme veeJeeÛÙee iegvnsieejeÛes neleosKeerue efve<heehe Peeues. keâejCe lÙeeves ›egâmeeÛÙee keâe"erÛes meeceLÙe& JesUerÛe peeCeues. DeeheCe osKeerue jeKesÛÙee yegOeJeejÛÙee efoJeMeerÛe lÙeeÛes meeceLÙe& DeesUKeCes, peeCeCes Je melele ÛeeUerme efoJeme les DeeheuÙee Gjer peesheemeCes DeielÙeeÛes Deens.
 ceesMesves DeeheuÙee neleeleueer keâe"er Keeueer šekeâueer lesJne leer nesleer lÙeeÛeer. GÛeueueer, lesJne leer Peeueer osJeeÛeer. GheJeemekeâeUele ceeCemeeves mJele:Ûeer Mekeäleer Keeueer peefceveerJej šekeâeÙeÛeer Demeles. osJe osle Demeuesueer Mekeäleer GÛeueeÙeÛeer Demeles. leer Demeles Mekeäleer ›egâmeeÛeer …