yeeÙeyeueJeeeÛeve : HeâsyegJeejer 2021HesâyeÇgJeejer 2021


 
 1.FyeÇer 11:32-40
 ceeke&â 5:1-20
 
 2.ÙesMetÛes osJeeueÙeele mecehe&Ce
 ceueeKeer 3:1-4
 uetkeâ 2:22-40
 
 3.meble yuespe
 meble Deevmeieej
 FyeÇer 12:4-7,
  11-15
 ceeke&â 6:1-6
 
 4.meble pee@ve efoefyeÇšes
 FyeÇer 12:18-19
  21-24
 ceeke&â 6:7-13
 
 5.meble DeieeLee
 FyeÇer 13:1-8
 ceeke&â 6:14-29
 
 6.meble hee@ue efcekeâer Je menkeâejer meble
 FyeÇer 13:15-17, 20-21
 ceeke&â 6:30-34
 
 7.mee. keâe. 5Jee jefJeJeej
 FÙeesye 7:1-4,6-7
 1keâefjbLe 9:16-19, 22-23
 ceeke&â 1:29-39
 8.meble pesjesce
 meble peesmheerve yeKeerlee
 Glheòeer 1:1-19
 ceeke&â 6:53-56
 
 9.Glheòeer 1:20-2:4
 ceeke&â 7:1-13
 
 10.Glheòeer 2:4-9,
  15-17
 ceeke&â 7:14-23
 
 11.Glheòeer 2:18-25
 ceeke&â 7:24-30
 12.Glheòeer 3:1-8
 ceeke&â 7:31-37
 
 13.Glheòeer 3:9-24
 ceeke&â 8:1-10
 
 14.mee. keâe. 6Jee jefJeJeej
 meble efmejerue Je meble cesMeesef[Ùetme
 uesJeer 13:1-2,
  44-46
 1keâefjbLe 10:31-11:1
 ceeke&â 1:40-45
 
 15.Glheòeer 4:1-15,25
 ceeke&â 8:11-13
 16.Glheòeer 6:5-8,
 7:1-5, 10
 ceeke&â 8:14-21
 
 17.jeKesÛee yegOeJeej
 ÙeesSue 2:12-18
 2keâefjbLe 5:20-6:2
 ceòeÙe 6:1-6,
  16-18
 
 18.meble kegâefjÙeekeâesme ÛeeJeje
 Deveg. 30:15-20
 uetkeâ 9:22-25
 
 19.ÙeMeÙee 58:1-9
 ceòeÙe 9:14-15
 
 20.ÙeMeÙee 58:9-14
 uetkeâ 5:27-32
 
 21.Øee. keâe. 1uee jefJeJeej
 heeršj [sefceÙeve
 Glheòeer 9:8-15
 1hes$e 3:18-22
 ceeke&â 1:12-15
 
 22.meble heeršjÛee heoeefOekeâej
 1hes$e 5:1-4
 ceòeÙe 16:13-19
 
 23.meble hee@efuekeâehe&
 ÙeMeÙee 55:10-11
 ceòeÙe 6:7-15
 24.Ùeesvee 3:1-10
 uetkeâ 11:29-32
 
 25.Smlesj 46:3-5,
  12-14
 ceòeÙe 7:7-12
 
 26.Ùenspkesâue18:21-28
 ceòeÙe 5:20-26
 
 27.Deveg. 26:16-19
 ceòeÙe 5:43-48
 
 28.Øee. keâe. 2je jefJeJeej
 Glheòeer 22:1-2,
 9-13,15-18
 jesce 8:31-34
 ceeke&â 9:2-10
 
 
 ceeÛe& 2021
 
 1.oeefveSue 9:4-10
 uetkeâ 6:36-38
 
 2.ÙeMeÙee 1:10,
 16-20
 ceòeÙe 23:1-12
 
 3.efÙece&Ùee 18:18-20
 ceòeÙe 20:17-28
 
 4.meble keâeefmeceerj
 efÙece&Ùee 17:5-10
 uetkeâ 16:19-31
 5.Glheòeer 37:3-4,
 12-13, 17-28
 ceòeÙe 21:33-43
 45-46
 
 6.ceerKee 7:14-15
 18-20
 uetkeâ 15:1-3,
  11-32
 
 7.Øee. keâe. 3je jefJeJeej
 efveie&ce 20:1-17
 1keâefjbLe 1:22-25
 Ùeesneve 2:13-25
 
 8.osJeeÛee meble Ùeesneve
 2 jepes 5:1-15
 uetkeâ 4:24-30
 
 9.jesceÛeer meble øeâeefvmemkeâe
 oeefve.3:25,34-43
 ceòeÙe 18:21-35
 
 10.Deveg. 4:1,5-9
 ceòeÙe 5:17-19
 
 11.efÙece&Ùee 7:23-28
 uetkeâ 11:14-23
 
 12.nesMesÙe 14:1-9
  ceeke&â 12:28-34