DeefOeke=âle – 1HesâyeÇgJeejer 2021


 
 (mee›eâeceWle) lesueebÛÙee heefJe$e efcemmeeJejerue ØeJeÛeve
 (05.01.2021)
 ‘‘…lesJne (ØeYet ÙesMetves) ueeskeâebÛee cees"e mecegoeÙe heeefnuee; ueeskeâ lej ceW{heeU vemeuesuÙee ceW{jemeejKes lÙeeuee Dee{Uues, cnCetve ØeYet ÙesMetuee ueeskeâebÛee keâUJeUe Deeuee’’ (ceeke&â 6:34).
 JeeoUele meehe[uesuÙee efMe<Ùeebvee keâ[keâ Meyoeble "hekeâe osTve ØeYet ÙesMetves Oeerj efouee neslee (ceeke&â 4:39-40). DeeleeÛe DeeheCe SskeâuesuÙee MegYeJele&ceeveele ØeYet ÙesMet hejle Skeâoe efMe<ÙeebÛÙee JeeieCegkeâerJej efvejeMe nesleele. Deeheueer peyeeyeoejer Pešketâve YegkesâuesuÙee ueeskeâebvee peCet ‘nekeâuetve ueeJee’ Demee meuuee efMe<Ùe ØeYet ÙesMetuee osleele (ceeke&â 6:36).
 Deepe DeeheCe neleer megheto& kesâuesuÙee keâUheeÛeer keâeUpeer IesCeejs peJeUpeJeU meJe& ceW{heeU keâesefJe[-19cegUs PeeuesuÙee ceneceejerÛÙee keâ"erCe heefjefmLeleerle Deveskeâ ceefnvÙeeveblej ØeLeceÛe Skeâ$e Yesšle Deenesle. keâesefJe[-19ves DeeCeuesuÙee JeeoUeÛee DevegYeJe DeeheCeeuee peCet DeeheuÙee YeesJeleer DeeheCe yeebOeuesues Deeheues keâcepeesj, ogyeUs cevemegyes, DeeheCe DeeKeuesues Ghe›eâce, DebieJeUCeer keâ¤ve IesleuesuÙee meJeÙeer ¢eeefJe<eÙeer Keesšer megjef#elelee, GLeU efveef§eleer DeeheCeemeceesj GIe[er hee[le Deens. nesÙe, keâesefJe[-19 ÛÙee JeeoUeves DeeheuÙee meJe& hetJe&efveÙeesefpele keâuhevee DeeefCe DeeheuÙee ueeskeâebÛes vescekesâ keâMeeves hees<eCe nesles ÙeeefJe<eÙeerÛes Deeheues efJemcejCe ÙeebÛes JeŒenjCe kesâues Deens. DeeheòeerÛee meecevee keâjCÙeemee"er ueeieCeeNÙee mebj#ekeâ {eueer DeeheCe ieceeJetve yemeuees Deenesle. DeeheCe Deeheueer Øeeflecee jeKeCÙeemee"er kesâuesueer efÛeblee Je ueheJeuesuee Deeheuee Denbce Deelee [eskesâ Jej keâe{tve DeeheCeeuee Deeheueer Kejer DeesUKe oeKeJeerle Deens.
 ner mebkeâšceÙe Je efveCee&Ùekeâ efmLeleeruee Deeuesueer JesU – ne crisis- ner keâmeesšer, ne hesÛe – Lees[smes efÛebleve keâjCÙeemee"er GefÛele JesU Deens Je Demes meecegoeefÙekeâ efÛebleve DeeheCee meJeeËvee HeâeÙeosMeerj nesF&ue Demee GheosMe heeshe øeâeefvmeme meJeeËvee keâjleele.
 nesÙe, ner keâesefJe[-19Ûeer meeLe cnCepes Skeâ hesÛeele šekeâCeeje crisis Ûee, keâmeesšerÛee keâeU Deens! Krino ¢ee cetU «eerkeâ ef›eâÙeeheoeletve crisis Meyo Ùeslees. DeLe& Demee keâer efhekeâeÛÙee keâeheCeerÛÙee nbieeceele Yegmekeâšeheemetve ient JesieUe keâjeÙeÛee Je KeeCÙeemee"er OeevÙe efveJe[eÙeÛes Ùee Øeef›eâÙesuee crisis cnCeleele. heefJe$e yeeÙeyeueceOÙes Deveskeâ JÙekeäleeRveer mebkeâšmeceÙeer, hesÛeele meehe[ues Demeleevee Je efveCee&Ùekeâ efmLeleeruee (crisis) DeeuesuÙee JesUer lÙeebÛeer Yetefcekeâe ÙeesiÙe heej hee[tve leejCeeÛee Fefleneme mece=æ kesâuÙeeÛeer Deveskeâ yeesuekeâer GoenjCes meehe[leele.
 Ùee keâmeesšer hesÛeØemebieer crisis – ceOÙes meehe[uÙeemebyebOeerÛes efÛebleve Yetlekeâeueerve Je Jele&ceevekeâeueerve yesDeyeÇtÛÙee Iešveebveer (scandals) efvecee&Ce kesâuesuÙee DeeheòeeRÛÙee DeeOeejs ef¡emlemeYesuee IeeF&IeeF&ves leesueCÙeeheemetve DeeheCeeme meeJeOe keâjles. heg<keâUoe Deeheues mJele:Ûes ef¡emlemeYesÛÙee peerJeveeefJe<eÙeerÛes cetuÙeceeheve ¢ee efvejeMesÛÙeeÛe keâLee Jeešleele.
 osJeeÛÙee jepÙeeÛes jeshešs DeeheCeele Jee{efJeCÙeemee"er hejcesÕej DeefJejle ØeÙelve keâjlees. Deepe DeeheCe peiele DemeuesuÙee DeeheuÙee keâeUeceOeeruemegæe DeeheuÙee mJele:ÛÙee DeMee keâener mecemÙee Deensle. Heâjkeâ FlekeâeÛe keâer Ùee DeeheuÙee mecemÙee leelkeâeU ‘Jne@šdDe@he’ DeeefCe ‘meesMeue’ ceeOÙeceebJej PeUkeâleele. pej keäJeefÛele DeeMesÛee efkeâjCe efomeueeÛe, lejer lees GefMejeves Gpes[ele Ùeslees.
 ØeYet ÙesMetÛÙee MegYeJele&ceeveele GpeUtve efveIeCeeNÙee ØekeâeMeele pej DeeheCe heg{Ÿeele "ekeâuesuee Crisis mecepetve IesCÙeele keâceer he[uees, lej DeeheCe Heâkeäle MeJeeÛeer leheemeCeer (autopsy of cadaver) kesâuÙeemeejKes nesF&ue. Crisis heg{Ÿeele GYee "ekeâuesuee Deens hejbleg DeeMee ieceeJeuesueer Demeles Je MegYeJele&ceeveeÛee efJemej he[uÙeemeejKes DeeheCe Jeeielees. Kejs heent iesues Demelee meJe&ØeLece MegYeJele&ceeveÛe DeeheCeeuee Crisis ceOÙes DeeCeles. DeMeeJesUer, lÙee Crisis ceOetve yeensj ÙesCÙeemee"er OewÙe& Je veceülee Debieer yeeCetve he. DeelcÙeeuee Oe¤ve peerJeve peieeÙeÛes ns DeeheCe efJemejuesuees Demelees. meesvÙeeÛeer hejer#ee Deeieerle nesles, ns megæe he. yeeÙeyeueÛe efMekeâJeles (1 hes$e 1:7).
 Crisis cnCepes mebkeâšceÙe, hesÛeele meehe[tve efveCee&Ùekeâ efmLeleeruee Deeuesueer JesU DeeefCe conflict cnCepes efJejesOekeâebceOÙes Ûeeueuesuee Peie[e DeMeer JesU! Crisis DeeefCe conflict ¢eele DeeheCe Heâejkeâle kesâueer heeefnpes. Differences between Crisis and Conflict : Crisis cnCepes – oesve hejmhej efJejesOeer YeemeCeeNÙee iees°eRletve megOeejCesmee"er kesâuesueer ÙeesiÙe efveJe[; Conflict cnCepes – oesve hejmhej efJejesOeer ceeb[uesuÙee celeevegmeej leeCetve OejuesuÙee iees°eRmee"er oMe&efJeuesueer Hegâšerj Je Peie[CÙeeÛeer Je=òeer. DeeheCe keâmeesšer (hesÛe) DeeefCe mebIe<e& ÙeebÛÙee yeeyeleerle ieeWOeU ke⤠veÙes. ¢ee oesve Deueie iees°er Deensle. crisis Ûee (keâmeesšerÛee) MesJeš ne mekeâejelcekeâ Demelees, lej mebIe<e& vesnceer yesyeveeJe Je mheOee& efvecee&Ce keâjlees, keâejCe mebIe<ee&le SkeâÛe yeepet efpebkeâeÙeÛeer Demeles!
 mebIe<e& vesnceer DehejeOeer he#eebÛÙee MeesOeele Demelees, lÙeebvee efnCeJeCÙeemee"er Je oes<e ueeJeCÙeemee"er DeeefCe ÛeebieuÙee JeešCeeNÙee he#eebÛÙee MeesOeele lÙeebÛeer yeepet IesCÙeemee"er. ne hejmhej $e+CeevegyebOeeÛee efJemej Skeâ ØekeâejÛeer Ûe{sue Je=òeer DeeefCe ‘iešleš’ efvecee&Ce keâjCÙeemee"er efkebâJee les cepeyetle keâjCÙeemee"er KeleheeCeer hegjJeles. ns Øekeâej Deeheues efceMeve keâcepeesj keâjCeeNÙee mebkegâefÛele Je he#eheeleer ceveesJe=òeeRÛeer Jee{ keâjleele (Evangelii Gaudium, EG 226).
 ÛeÛe&Jej pesJne Conflict ÛÙee YetefcekesâJe¤ve heeefnues peeles – ogmeNÙeebÛeb ÛegkeâerÛeb heCe ceePeb yejesyej – Demee efveCe&Ùe IesCÙeemee"er Dee«en Oejuee peelees lesJne ÛeÛe&Ûes legkeâ[s kesâuesues Demeleele, OeÇ=JeerkeâjCe Peeuesues Demeles, ÛeÛe&Ûee KeNÙee mJeYeeJeeÛee efJeheÙee&me Je efJeÕeemeIeele kesâuesuee Demelees; hejbleg ef¡emlemeYee ns ef¡emleeÛes Mejerj Demetve efleÛes meelelÙe keâmeesšer / hesÛe (crisis) ceOÙesÛe Demeles, keâejCe ÛeÛe& efpeJeble Mejerj Deens. ef¡emleer ceeCetme melele hesÛe-Øemebieele peiele Demelees. ÛeÛe& keâOeerner mebIe<e&«emle Mejerj Demet veÙes, pesLes efpebkeâCeejs efkebâJee njCeejs Deensle Demes. ÛeÛe& meoe crisis ceOÙes efpeJeble Demeles.
 peerJeve veJes keâjCÙeemee"er he. DeelcÙeeÉejs Crisis pevcelees. veJes cnCepes pegvÙeeefJe®æ veJes veJns, hejbleg pegvÙeeletve yeensj he[Ceejs veJes, meoe yenjCeejs Demes peerJeve; ‘‘pej ieJneÛee oeCee peefceveerle he[tve cesuee veener…’’ (Ùeesneve 12:24). pej DeeheCe he. DeelcÙeeÛeer meesyele mJeerkeâejueer veener lej Crisis Ûeer peeiee conflict Iesle jenles; osJeeÛÙee ke=âhesuee DeeheCe cegkeâlees; peerJeveeÛeer ceie Meeskeâebeflekeâe yeveles.
 pes pes meJe& JeeF&š, ÛegkeâerÛes, keâcepeesj DeeefCe jesie«emle Demes efomele Demeles les les DeeheCeeme ØeYeeJeerheCes mcejCe keâ¤ve osles keâer pesLes MegYeJele&ceeve Øeefleefyebefyele nesle veener DeMeer peieCÙeeÛeer Mewueer, efJeÛeejOeeje DeeefCe ke=âleer ÙeebÛee DeeheCe DeJnsj keâjCÙeeÛeer iejpe Deens. DeMee ceveesJe=òeeruee pej DeeheCe cesuees lej pees veJesheCee heefJe$e Deelcee ef¡emlemeYesle melele peeie=le keâjlees lÙeemee"er DeeheCe peeiee ceeskeâUer ke⤠Mekeâlees.
 Crisis ceOÙes megOeejCesÛes jeshešs Jee{t Mekeâles. hejbleg megOeejCee cnCepes pegvÙee keâhe[ŸeeJej ef"ieU efÛekeâšJeCes veJns (ceòeÙe 9:16-17; ceeke&â 2:21-22; uetkeâ 5:36-19). ef"ieU efÛekeâšJetve ef¡emleeuee keâmesyemes PeekeâCÙeeÛee ØeÙelve keâjCes cnCepes Deeheues mesJesÛes ›ele heeUCes veJns. ef¡emleeÛes Mejerj DeeheCeÛe Deenesle – lÙee ef¡emleeÛÙee Mejerjeves mebhetCe& Fefleneme DeeheuÙee keâJesle Iesleuee Deens. ef¡emleeÛÙee MejerjeÛeer megOeejCee (les yeouetve ogmejs keâjCes) efkebâJee lÙeeÛÙee cetU mJeYeeJeele yeoue keâjCÙeemee"er Deeheues heeÛeejCe veener. DeeheCeeme lÙeeÛe cetU MejerjeJej veJeerve heesMeeKe heefjOeeve keâjCÙeemee"er yeesueeJeCes Deens. ‘‘DeeheCe pÙee ceeleerves Ie[uees iesuees Deenesle’’ (jescekeâjebme 9:19-21) les Deeheues peerJeve heeheeves leemeuesues, efyeIe[uesues DeeefCe le[e iesuesues Deens. DeeheCe pej oÙesÛee mece=æ "sJee DemeuesuÙee osJeeuee DeeheuÙee peerJeveeletve nöheej kesâues; lej Deeheueer peerJeves Keesšer, ueyee[ "jleerue.
 lees ‘‘MeeŒeer Keje ceeie& oeKeJelees… pees lÙeeÛÙee KeefpevÙeeletve veJes Je pegves yeensj keâe{lees’’ (celeÙe 13:52). ØeYet ÙesMet hejbhejsuee KeefpevÙeeÛeer Ghecee osleele. cnCepesÛe, ceevÙelee heeJeuesueer ef¡emleer hejbheje (Tradition) : YeeJeer DecejlJeeÛeer nceer ceevÙelee heeJeuesueer ef¡emleer hejbheje osles; hejbleg ef¡emleer hejbheje cnCepes Deiveer osTve meb«eneueÙeele peheuesueer hetJe&peebÛeer jeKe veJns. DeeheCe Skeâ$e ÛeeueCeejer (synodal) ef¡emlemeYee Deenesle. yengmebKÙe Je DeuhemebKÙeebkeâ Ùeebveer yeveuesuÙee DeepeÛÙeemeejKÙee ueeskeâMeenerves Øesefjle ve Peeuesueer; DeeheCe heefJe$e DeelcÙeeÛeer GheefmLeleer Demeuesuee SskeäÙeYeeJe (communion) Deenesle. The Church is Communion and not merely a democracy!
 keâeÙe keâjeÙeÛes Deecner ¢ee Crisis ceOÙes? meOÙeeÛeer (keâesefJe[-19) ceneceejer heefjefmLeleer ner osJeeÛÙee ke=âhesÛeer mebOeer Deens; osJeeÛeer FÛÚe ØelÙeskeâemee"er heejKetve, mebhetCe& ÛeÛe&mee"er DeeheCe veJÙeeves Jeentve IesCÙeeÛeer mebOeer. ØeeLe&vesÛeer meJeÙe leer›e keâjCÙeeÛeer mebOeer; lÙeeÛeyejesyej Deeheues peerJeve DeefOekeâ ØeeceeefCekeâheCes peieCÙeeÛeer mebOeer. Meebleer – mceMeeveeleueer veJns – ef¡emleer Meebleer, ßeæsÛeer ØemeVelee efškeâJetve "sJeCÙeeÛeer mebOeer Demeles. mebIe<ee&le peieCÙeeÛes LeebyeJee DeeefCe DeeheCe keâmeesšerle (open to Crisis) efkebâJee hesÛeele ÙeesiÙe ceeie& efveJe[Ceejs Kegues Demeuesues, Skeâ$e JeešÛeeue keâjerle Deenesle Demes Jeešt Åee. mebIe<e& ne DeeheuÙeeuee ceeies vesCeeje Keesše meesyeleer Deens, DeeheuÙeeuee yenkeâefJeCeeje, Gefö°nerve, efoMeenerve yeveJeCeeje DeeefCe ieeWOeUele De[keâJetve šekeâCeeje. efveboeveeuemleer keâjCes JeeF&š Deens DeeefCe leer keâjCÙeeÛes DeeheCe šeUeÙeueeÛe nJes heCe mebIe<e& DeeheCeeme vescekesâ lesÛe ØeLece keâjeÙeuee ueeJelees Je Ùee efveboeveeuemleercegUs keâmeesšer (Crisis) ceOÙes keâeUeÛes mebIe<ee&le ¤heeblej nesles. DeeheCe hesÛeele Demeleevee mebIe<e& šeUeJee.
 veeleeUkeâeUele DeeheCe mJele:uee efJeÛeejuesuee ØeMve hegvne efJeÛee¤ Ùee : DeeheCe ÙesMetÛÙee ceeieesceeie ceW{jebÛeer jeKeCe keâjCeeNÙee ceW{heeUeØeceeCes Dee%eeOeejkeâlesves peeÙeÛes keâer nsjesoeØeceeCes Yeerleerves efvejhejeOe yeeuekeâebÛeer nlÙee keâjerle efHeâjeÙeÛes? keâmeesšer (Crisis) ÛÙee heefjefmLeleerlener ÙesMetÛeer hee" mees[eÙeÛeer DeeefCe mebIe<ee&le jentve lÙeeuee peerJeveeÛÙee mejnöeryeensj "sJeeÙeÛes keâe?
 
 DeefOeke=âle – 2
 
 JemeF& Oece&Øeebleele ØeeÙeef§eòekeâeUele jeyeJeeÙeÛÙee keâeÙe&›eâceeefJe<eÙeer DeeosMe
 pÙee ØeeÙeef§eòekeâeUJepee jeKesÛÙee yegOeJeejer ØeejbYeefyebot (17 HesâyeÇg.) Demelees Je GÛÛeebkeâefyebot F&mšjÛÙee hetJe&mebOÙesÛÙee Gheemevesle (heefJe$e ieg®Jeej 1 SefØeue, F&mšj 4 SefØeue) neslees les DeeheCe ef¡emlemeYesÛes meYeemeo cnCetve mecetnYeeJevesveer peerJeveÙee$ee keâjle Demelees. lÙeeÛes cetU ns ÙesMetves DeeheuÙee meeJe&peefvekeâ keâeÙe&keâeUeÛÙee ØeejbYeer DejCÙeeceOÙes pees 40 efoJemeebÛee keâeueeJeOeer ØeeLe&vesle Je Gheeme-leeheemeele IeeueJeuee lÙeeÛÙeele Deens. ÙesMetÛÙee heeJeueebJej heeTue "sJetve ÛeeueCÙeeÛes efceMevekeâeÙe& DeeheuÙeeuee hetCe& keâjeÙeÛes Deens, ¢eeÛeer les DeeheuÙeeuee Dee"JeCe keâ¤ve osles. pes yeeefhlemcee IesCÙeeÛeer leÙeejer keâjle Demeleele (pÙeebvee F&mšjÛÙee je$eerÛÙee GheemeveeefJeOeerle yeeefhlemcee mee›eâeceWle mJeerkeâejeÙeÛee Deens), lÙeebÛÙee leÙeejermee"er ef¡emlemeYesves ØeeÙeef§eòe ne keâeueeJeOeer ØeeÙe: efveÙeesefpele kesâuee Demeuee lejer lees DeeheuÙeemeejKee pÙeebveer Deieesoj yeeefhlemcee mee›eâeceWle mJeerkeâejuee Deens lÙeebveer DeeheuÙee yeeefhlemcÙeeÛÙee JesUer peer yeebOeeruekeâer mJeerkeâejueer Deens efleÛÙee ÙesMetÛes keäuesMe, cejCe Je hegve®lLeeve (heemkeâeÛes jnmÙe) ÙeebÛÙee GheemeveeefJeOeerÛÙee meesnàÙeeletve keâjeÙeÛÙee hegveG&efpe&leeJemLesmee"er Deens.
 Deeheuee ØeYet hejcesÕej ÙeeÛÙeekeâ[tve peemleerle peemle ke=âhee efceUJetve IesCÙeemee"er meJe& YeeefJekeâebveer Ùee hejceheefJe$e ØeeÙeef§eòekeâeUeleerue JesieJesieàÙee keâeÙe&›eâceele keâeÙee JeeÛee ceves menYeeieer JneJes, Demes ceer efJeveceüheCes DeeJeenve keâjlees. Ùee JemeF& Øeebleeleerue mecemle ef¡emlemeYee ns osJeefhelÙeeÛes Skeâ kegâšgbye Ùee veelÙeeves DeeheCe meJe&peCe Skeâ$e efceUtve Ùee mebhetCe& keâeÙe&›eâceele menYeeieer nesT Ùee.
 jeKesÛee yegOeJeej : ØeeÙeef§eòekeâeUeleerue heefnuÙee jefJeJeejÛÙee DeeouÙee yegOeJeejer efcemmeeÛÙee JesUer jeKesÛee DeeMeerJee&oefJeOeer neslees. efcemmeeÛÙee JesUer pej ner jeKe mJeerkeâejueer iesueer lejÛe efleuee DeLe& Demelees.
 jeKesÛee yegOeJeej ne efoJeme ØeeÙeef§eòeeÛee Demetve lÙee efoJeMeer GheJeeme keâ¤ve ceebmeenej JepÙe& keâ¤ve ne efoJeme meepeje keâjCes. pÙeebveer JeÙeeÛeer 14 Je<ex hetCe& kesâueer Deensle, lÙeebveer ceebmeenej JepÙe& keâjCes. pÙeebveer JeÙeeÛeer 18 Je<ex hetCe& kesâueer Deensle Je pes 60 Je<eeËhes#ee JeÙeeves keâceer Deensle, lÙeebveer keâeÙeÅeeves GheJeeme keâjeÙeÛee Deens. leLeeefhe pÙeebvee pÙeebvee ceebme JepÙe& keâjCes Je GheJeeme keâjCes MekeäÙe Deens, lÙeebveer lemes kesâuÙeeme les osJeeuee DeevebooeÙeer "jsue. GheJeeme cnCepes keâceerle keâceer, pesJeCe IÙeeÙeÛesÛe Demesue, lej efoJemeeletve SkeâÛe IÙeeJes Je oesve JesUe Ûene-efyemkeâerš KeeCes.
 ØeeÙeef§eòe : ØeeÙeef§eòe ne F&mšjÛÙee leÙeejermee"er Skeâ DeeJeMÙekeâ Yeeie yevelees. ØeeÙeef§eòe, efJeMes<ele: GheJeemekeâeUeleerue ØelÙeskeâ Meg›eâJeej, ne ØeeÙeef§eòekeâeU Deens. ØeeÙeef§eòekeâeUeleerue ØelÙeskeâ Meg›eâJeej ne YeeefJekeâebveer ceebme JepÙe& keâjCÙeeÛee efoJeme. Ùee efoJemeele YeeefJekeâebveer ØeeLe&vee, GheJeeme lemesÛe mJele:uee keâener iees°eRheemetve otj "sJetve efve:mJeeLeeaheCes keâener MespeejOecee&Ûeer Je keâ®CeeceÙeer ke=âlÙes keâjCes mleglÙe "jsue.
 ØeeÙeef§eòekeâeUeÛÙee keâeueeJeOeerle meJe& GheemeveebceOÙes ‘DeeuuesuegÙee’ JeieUCÙeele Ùesles cnCetve ke=âheÙee pÙee pÙee ØeeLe&veeieerleebceOÙes ‘DeeuuesuegÙee’ ne Meyo Demesue leer Yeefkeäleieerles JeieUCÙeele ÙeeJeerle. (hene – ‘megJeelee&’ ceeÛe& 2016, heeve veb. 4) ieeÙeveeuee meeneÙÙeYetle "jCeejer mebieerle-JeeÅes Jeehejlee Ùesleerue. ogmeNÙee Meyoeble veešŸe-meÂ<Ùe JeešCeejer mebieerle JeeeÅes Skeâ lej KeeueÛÙee heóerle IÙeeJeerle efkebâJee lÙeebÛee JeehejÛe šeUuee peeJee.
 (keâesefJe[-19 ceneceejermeboYee&leerue heefjefmLeleer Je MeemeveeÛes DeeosMe ¢eeJej heg{erue keâeÙe&›eâceeÛes DeeÙeespeve DeJeuebyetve Demesue.) ›egâmeeÛÙee JeešsÛeer Yekeäleer lemesÛe GheJeemekeâeUeuee mebÙegefkeälekeâ "jCeeje Je ØeeÙeef§eòekeâeUele jefJeJeejer mebOÙeekeâeUer DeeÙeesefpele keâjCÙeele ÙesCeeje heemmeesefJeOeer ¢eebvee ØeeOeevÙe osTve mebhetCe& JemeF& Oece&ØeebleeceOÙes meJe&leeshejer Ûeeuevee ÅeeJeer.
 mebhetCe& ØeeÙeef§eòekeâeUele JeejbJeej ØeeÙeef§eòe mee›eâeceWleefJeOeerÛeer mebOeer GheueyOe keâ¤ve osCes : Ùee heefJe$e keâeUele Oece&«eeceeleHexâ meJe& YeeefJekeâebmee"er pesJne ØeeÙeef§eòe mee›eâeceWle DeefOeke=âlejerlÙee DeeÙeesefpele kesâues peeles lesJne SkeâoeÛe veJns, lej lÙee JÙeefleefjkeäle DevÙe Øemebieer Ùee mee›eâeceWleeÛee ueeYe keâ¤ve IÙeeJee. Ùee ØeeÙeef§eòekeâeUele meecegoeefÙekeâjerlÙee ØeeÙeef§eòeefJeOeer DeeÙeesefpele keâ¤ve JewÙeefkeälekeâ heeheefveJesove Je heehe#eeueve efJeOeer DeeÙeesefpele keâjCÙeele ÙeeJesle.
 heefJe$e lesueebvee DeeMeerJee&oefJeOeer Je efcemmee : Ùee efcemmeeefJeOeerceOÙes heefJe$e lesueebÛee DeeMeerJee&o (Blessing) efJeOeer DeeefCe ef›eâPece lesueeÛee heefJe$eerkeâjCe (Consecration) efJeOeer mebheVe nesF&ue. ¢ee heefJe$e lesueebÛee lemesÛe ef›eâPece lesueeÛee Jeehej yeeefhlemcee, Â{erkeâjCe efJeOeer, ®iCeeYÙebie efJeOeer Je ieg®oer#esmee"er keâjCÙeele ÙesF&ue. Oece&ieg¤bÛes lÙeebÛÙee efyeMeheebyejesyej pes SskeäÙe Deens les efJeMes<ekeâ¤ve Ùee efcemmeeyeueerefJeOeerle Øeleerle kesâues peeles.
 ÙesMetÛÙee Debeflece YeespeveeÛee efcemmeeefJeOeer heefJe$e ieg®Jeejer meeÙebkeâeUer mecemle mLeeefvekeâ YeeefJekeâebvee mebhetCe&heCes menYeeieer nesCÙeeme meesefÙemkeâj "jsue DeMee JesUer Je ef"keâeCeer meepejs keâjCÙeele ÙeeJes. pÙee YeeefJekeâebvee Gheemevesle menYeeieer nesCes cegUerÛe MekeäÙe veener DeMee YeeefJekeâbmee"erÛe KejesKejÛe iejpesÛes DemeuÙeeme heeUkeâerÙe keâejCeemleJe mekeâeUÛÙee Øenjer heefJe$e efcemmeeefJeOeer meepeje nesT Mekeâlees (kesâJeU Keepeieer ueeskeâebÛÙee YeuÙeemee"er DeLeJee Keeme ÚesšŸee iešeÛÙee meesÙeermee"er DeMee ØekeâejÛee efcemmeeefJeOeer meepeje kesâuee peeTve meeÙebkeâeUÛÙee efJeOeeruee yeeOee heesnÛeCeej veener, ÙeeÛeer keâeUpeer IÙeeJeer).
 Gòece Meg›eâJeej : Gòece Meg›eâJeej ne ØeeÙeef§eòeeÛee efoJeme Demetve lÙee efoJeMeer ceebmeenej JepÙe& keâ¤ve GheJeeme keâjeÙeÛee Deens. lees mebhetCe& efoJeme ØeeLe&vee, ceveve, efÛebleveele Je yeeÙeyeueJeeÛeveele IeeueJeeÙeÛee Deens. heehe#ecee Je DelÙeeYebie Ùee oesve mee›eâeceWleeefJevee DevÙe mee›eâeceWles meepejs nesT veÙesle. osJeUele meepeje nesCeeje efJeOeer Ùee efoJemeeÛÙee keâUme "juee heeefnpes.
 F&mšj hetJe& mebOÙee efJeOeer : heemkeâeÛÙee meCeeÛeer Gheemevee cnCepes mebhetCe& Je<ee&leerue GheemevesÛee GÛÛeebkeâefyebot. Ùee efJeOeerle menYeeieer nesCÙeemee"er YeeefJekeâebveer meJe&leeshejer ØeÙelve keâjeJee. Je<ee&letve Skeâoe ÙesCeeje ne F&mšjhetJe& mebOÙee efJeOeer keâener peCeebvee ueebye Je kebâšeUJeeCee JeešCÙeeÛeer mebYeeJevee Deens. hejbleg, DeeheCeeuee Je<ee&letve Skeâoe lejer DeeheuÙee leejCeeÛee mebhetCe& Fefleneme osJeeÛÙee Meyoele keâUeJee cnCetve pegvÙee keâjejeleerue meele JeeÛeves DeeefCe veJÙee keâjejeleerue oesve JeeÛeves (yeesOehe$e DeeefCe MegYeJele&ceeve) SskeâefJeueer peeleele. ‘‘ÙeesiÙe keâejCeemleJe pegvÙee keâjejeleerue MeeŒehee"eletve keâener MeeŒehee" JeieUlee Ùesleerue. cee$e hegve®lLeeve peeiejCeefJeOeerÛee ØeYegMeyoßeJeCe ne cetueYetle (Fundamental) Yeeie Deens ÙeeÛee efJemej he[lee keâecee veÙes. DeefOekeâ iebYeerj (More Serious) heeUkeâerÙe keâejCeemleJe pegvÙee keâjejeletve efveoeve leerve lejer MeeŒehee" JeeÛeCes DeeJeMÙekeâ Deens. efveie&ce hegmlekeâeleerue MeeŒehee" DeOÙeeÙe 14 cee$e keâOeerner JeieUlee keâecee veÙes (he=‰ ›eâ. 185, šerhe 21, ef¡emlemeYesÛeer DeefOeke=âle Dee%ee – ceje"er efcemmee«ebLe). yeeefhlemcee mee›eâeceWle mJeerkeâejCÙeemee"er hegjsMeer leÙeejer kesâuesues GcesoJeej Demeleerue lÙeebvee ¢eeJesUer yeeefhlemcee Je Â{erkeâjCe mee›eâeceWle efouee peelees. Flej YeeefJekeâebyejesyej DeeheCemegæe DeeheuÙee yeeefhlemceeJeÛeveebÛes vetleveerkeâjCe keâjCeeNÙee YeeefJekeâebyejesyej ef¡emlemeYesÛes hetCe& meYeemeo nesT FefÛÚCeeNÙee GcesoJeejebveer menYeeieer JneJes DeeefCe lÙeebvee pej Â{erkeâjCe mee›eâeceWle osCÙeele Deeuee vemesue lej les Ùee Øemebieer osCÙeele ÙeeJes.
 GheJeeme, ØeeLe&vee, MespeejOece& Je ceebmeenej JepÙe& keâjCÙeeefJe<eÙeerÛÙee Ùee ØeeÙeef§eòekeâeueerve leerLe&Ùee$esle ceer DeeheCeeyejesyej menYeeieer Deens.
  ± DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es, JemeF& Oece&Øeeble
 
 
 
 
 
 
 DeefOeke=âle – 3
 
 
 hejcehetpÙe heeshe øeâeefvmeme ÙeebÛee SkeâesCeeflemeeJÙee peeieeflekeâ ®iCeefoveeefveefceòes mebosMe (2021)
 ‘‘legceÛee ieg¤ Skeâ Deens Je legcner meJe& YeeTYeeT Deene’’ (ceòeÙe 23:8). ®iCeebÛeer keâeUpeer JeeneCÙeemee"er efJeÕemeveerÙe veelesmebyebOe.
 efØeÙe yebOet DeeefCe YeefieveeRvees,
 ueg[dmeÛÙee OevÙe kegâceejer ceefjÙesÛÙee (11 HesâyeÇgJeejer 2021) mce=efleefoveer SkeâesCeeflemeeJÙee peeieeflekeâ ®iCeefoveeÛes meepejerkeâjCe ns DeepeeNÙeebkeâ[s DeeefCe DeejesiÙe mebmLeeble, kegâšgbyeeble Je mecetnpeerJeveele (communities) meeneÙÙe Je Megßet<ee keâjCeeNÙeebkeâ[s efJeMes<e ue#e hegjJeCÙeemee"er Skeâ mebOeer Deens. DeeheCe efJeMes<ele: keâesjesvee efJe<eeCetÛÙee peieYej hemejuesuÙee meeLeerÛes pÙeebvee heefjCeece YeesieeJes ueeieues Deensle Je Yeesiele Deensle lÙeebÛee efJeÛeej keâjlees. meJeeËvee, DeeefCe Keemekeâ¤ve iejerye Je heodoefuele Ùeebvee ceer ceePeer DeeOÙeeeflcekeâ peJeefUkeâlee JÙekeäle keâjlees DeeefCe ef¡emlemeYesÛÙee ØesceU DeemLesÛes DeeÕeemeve oslees.
 1. Ùee efoveeÛee efJe<eÙe ne ‘pes ØeJeÛeves osleele heCe lÙeevegmeej Jeeiele veenerle’ DeMeebÛÙee {eWieerheCeeÛeer ÙesMet šerkeâe keâjlees Ùee MegYeJele&ceeveeletve Iesleuee Deens (meb. : ceòeÙe 23:1-12). pesJne Deeheueer ßeæe ner efveJJeU JeeÙeHeâU ye[ye[ Demeles, ogmeNÙeebÛÙee peerJeveeMeer Je iejpeebMeer keâenerSkeâ mebyebOe vemeuesueer, lesJne peer ßeæe DeeheCe Ieesef<ele keâjlees efleÛee DeeheCe peiele DemeuesuÙee peerJeveeMeer cesU pegUle vemelees. ÙesLes KejeKegje Oeeskeâe Demelees. lesJne ÙesMet DeelcehetpesÛÙee OeeskeäÙeemebyebOeer keâ"esj Yee<ee Jeehejlees. lees meebielees : ‘‘legceÛee ieg¤ Skeâ Deens Je legcner YeeTYeeT Deene’’ (JeÛeve 8).
 ‘‘pes meebieleele heCe lemes DeeÛejCe keâjerle veenerle’’ (JeÛeve 3) ÙeebÛeer ÙesMet keâjerle Demeuesueer šerkeâe ner vesnceerÛe Je meJe&$e GheÙeesieer he[Ceejer Deens. keâejCe {eWieerheCeeÛÙee iebYeerj JeeF&šeheemetve DeeheCeehewkeâer keâesCeerÛe cegkeäle veener. ne {eWieerheCee meeJe&ef$ekeâ yebOeglJe peieCÙeemee"er yeesueeJeuesuÙee SkeâeÛe efhelÙeeÛeer ueskeâjs cnCetve Jee{ nesCÙeeme De[LeUe Demelees.
 DeeheuÙee yebOet Je YeefieveeRÛÙee meboYee&le ÙesMet DeeheCeeme meJe&mJeer {eWieerheCeeÛÙee efJejesOeele Yetefcekeâe IesCÙeeme meebiele Deens. DeeheCeeme lees LeebyeCÙeeme Je SskeâCÙeeme, Flejebyejesyej ØelÙe#e Je JÙeefkeäleiele veeles pees[CÙeeme, lÙeebÛÙee YeeJeveebMeer Skeâ nesCÙeeme Je oÙeeYeeJe oeKeJeCÙeeme, DeeefCe lÙeebÛeer mesJee keâjerle Demeleevee (meble uetkeâ 10:30-35) lÙeebÛes og:Ke Deeheues yeveJeCÙeeme meebiele Deens.
 2. DeepeejeÛee DevegYeJe DeeheCeeme Deeheuee ogyeUsheCee Je ogmeNÙeebÛeer pevcepeele iejpe ÙeebÛeer peeCeerJe keâ¤ve oslees. Ùee DevegYeJeeves DeeheCe osJeeJej DeJeuebyetve DemeCeejs efveefce&le Deenesle Demes DeeheCeeme DeefOekeâÛe mhe°heCes JeešeÙeuee ueeieles. pesJne DeeheCe Deepeejer Demelees lesJne Yeerleer Je ieebiejuesheCe DeeheuÙee ceveeÛee Je ùoÙeeÛee keâypee Iesles; DeeheCe nleyeue yevelees, keâejCe Deeheues DeejesiÙe DeeheuÙee #eceleebJej Jee peerJeeÛÙee DeefJejle efÛeblesJej DeJeuebyetve vemeles (meble ceòeÙe 6:25).
 DeepeejheCe peerJeveeÛÙee DeLe&hetCe&lesÛee ØeMve SsjCeerJej DeeCeles, pees DeeheCe ßeæsves osJeemeceesj DeeCelees. DeeheuÙee peerJeveele veJeerve Je Keesue efoMee MeesOele Demeleevee DeeheCeeme leelkeâeU Gòej meehe[Ceej veener. Ùee keâ"esj MeesOekeâeÙee&le Deeheues veelesJeeF&keâ DeeefCe efce$e DeeheCeeme vesnceerÛe GheÙeesieer he[Ceej veenerle.
 yeeÙeyeueceOeerue F&Ùeesye ner JÙekeäleer Ùee yeeyeleerle ØeeefleefveefOekeâ ceevelee ÙesF&ue. F&ÙeesyeÛeer yeeÙekeâes Je efce$e lÙeeÛÙee ogozJeele lÙeeuee meeLe osle veener; Gueš, les lÙeeuee oes<eer "jJeleele DeeefCe lÙeeÛee SkeâuesheCee Je og:Ke GieeÛe Jee{Jeleele. F&Ùeesye SkeâekeâerheCe Je ueeskeâebÛee iewjmecepe Ùeebveer «eemeuesuee Jeešlees. leLeeefhe, lÙeeÛeer ogye&uelee pejer hejekeâesšerÛeer Demeueer, lejer lÙeeuee {eWie vekeâes Deens DeeefCe osJe Je Flej ÙeebÛÙeeyeeyele ØeeceeefCekeâheCeeÛeer Jeeš lees efveJe[lees. lees osJeekeâ[s FlekeäÙee Dee«eneves oeo ceeielees keâer osJe MesJešer lÙeeuee Øeeflemeeo oslees DeeefCe Skeâ veJeerve ef#eeflepe oeKeJelees. F&ÙeesyeeÛeer Deeheòeer ner efMe#ee veener efkebâJee osJeeheemetveÛee ogjeJee veener, osJeeves Ghes#ee kesâuÙeeÛes les efÛevn lej veenerÛe veener. F&ÙeesyeÛes peKeceer Peeuesues DeeefCe peKececegkeäle Peeuesues ùoÙe ØeYetkeâ[s GlmeenhetCe& Je ceveeuee mheMet&ve peeCeejer keâyegueer osles : ‘‘ceer legpeefJe<eÙeer keâCeexhekeâCeea Sskeâues nesles. Deelee lej ØelÙe#e [esàÙeebveer ceer leguee heenle Deens’’ (42:5).
 3. DeepeejheCeeuee vesnceer Skeâehes#ee DeefOekeâ Ûesnjs Demeleele : lÙeeuee meJe& Deepeejer ceeCemeebÛee Ûesnje Demelees, heCe lÙeebvee DeeheCe ogue&ef#ele, DeJnsjuesues DeeefCe cetueYetle nkeäkeâ veekeâejCeeNÙee meeceeefpekeâ DevÙeeÙeebÛes yeUer Deenesle Demes Jeešles (meb. : Fratelli Tutti, 22). meebØele meeLeerves DeeheuÙee DeejesiÙe JÙeJemLesleerue efJe<ecelee DeefOekeâ efyekeâš yeveJeuÙee Deensle DeeefCe ®iCeebÛÙee Megßet<esleerue GefCeJee GIe[ kesâuÙee Deensle. pÙes‰, keâcepeesj Je veepetkeâ ueeskeâebvee vesnceerÛe Megßet<ee GheueyOe vemeles, efkebâJee meceeve ØeceeCeele veener. ne jepekeâerÙe efveCe&ÙeebÛee, meeOevemeece«eerÛes JÙeJemLeeheve DeeefCe peyeeyeoejerÛÙee peeieebJej DemeuesuÙeebÛÙee keâceerpeemle efve‰sÛee heefjCeece Demelees. ®iCeebÛeer osKeYeeue Je mebieesheve ÙeeceOeerue iegbleJeCegkeâeruee ØeeOeevÙe osCes ÙeeÛee DeejesiÙe ns ØeeLeefcekeâ meeJe&ef$ekeâ keâuÙeeCe Deens Ùee cetueYetle leòJeeMeer mebyebOe Deens. leLeeefhe, Ùee meeLeerves DeejesiÙe keâce&Ûeejer, mJeÙebmesJekeâ, meeneÙÙekeâ, Oece&ieg¤, heg®<e Je œeer ›elemLe ÙeebÛes mecehe&Ce DeeefCe DeewoeÙe& ØekeâeefMele kesâues Deens. Ùee meJeeËveer OebosJeeF&keâ keâewMeuÙe, DeelcelÙeeie, peyeeyeoejer DeeefCe MespeejØeerleer oeKeJele efkeâleerlejer ®iCeebvee Je lÙeebÛÙee kegâšgbyeebvee ceole kesâueer Deens, lÙeebÛeer Megßet<ee kesâueer Deens, lÙeebÛes meeblJeve kesâues Deens Je lÙeebÛeer mesJee kesâueer Deens. ne heg®<e Je efœeÙeebÛee Deyeesue mecetn, hee"ceesjs ve neslee les ®iCeebÛÙee Jesovesle menYeeieer Peeues, lÙeebÛÙeekeâ[s Mespeejer DeeefCe DeeheuÙee SkeâeÛe ceeveJeer kegâšgbyeeÛes Ieškeâ Ùee veelÙeeves heenele.
 ner peJeUerkeâ, ®iCeebvee lÙeebÛÙee keäuesMeele DeeOeej DeeefCe meeblJeve hegjJeCeejer Skeâ yengceesue JesoveeMeecekeâ Deew<eOeer Deens. ef¡emleer Ùee veelÙeeves DeeheCeeme DeMee peJeUerkeâlesÛee DevegYeJe oÙeeUt Meescejesveer ÙesMet ef¡emle ÙeeÛÙee ØesceeÛes efÛevn cnCetve efceUle Demelees. lees heeheeves peKeceer PeeuesuÙee ØelÙeskeâ heg®<e Je œeerpeJeU oÙeeõ& ùoÙeeves Ùesle Demelees. heefJe$e DeelcÙeeÛÙee keâeÙee&ves ef¡emleeMeer Skeâ PeeuesuÙee DeeheCeeme efhelÙeeØeceeCes oÙeeMeerue yeveCÙeeme Je Keeme keâ¤ve DeeheuÙee keâcepeesj, DeMekeäle Je og:Kekeâ° YeesieCeeNÙee yebOegYeefieveeRJej Øesce keâjCÙeeme heeÛeejCe Peeuesues Deens (meb. : Ùeesneve 13:34-35). ner peJeUerkeâ DeeheCe JewÙeefkeälekeâjerlÙeeÛe veJns lej Skeâ ceb[Uer cnCetve osKeerue DevegYeJelees. Jemlegle:, ef¡emleeceOeerue yebOegØeerleer DeejesiÙeoeÙeer ceb[Uer efvecee&Ce keâjles, peer ceb[Uer keâesCeeuee ceeies "sJele veener, peer ceb[Uer efJeMes<ele: pes DeelÙebeflekeâ iejpesle Deensle DeMeemee"er meJe&meceeJesMekeâ Je mJeeieleMeerue Demeles.
 ÙesLes ceuee yebOeglJeeÛÙee SkeâeshÙeeÛes cenòJe meebieeÙeÛes Deens, pees ØelÙe#eele mesJesÉejs oeKeJeuee peelees DeeefCe pees efvejefvejeUer ¤hes OeejCe keâjlees. leer meJe& MespeeNÙeebvee neleYeej ueeJeCÙeemebyebOeer Demeleele. ‘‘mesJee keâjCes cnCepes keâeUpeer JeeneCes… DeeheuÙee kegâšgbyeeleerue, DeeheuÙee meceepeeleerue, DeeheuÙee ueeskeâebleerue ogye&UebÛeer (nJeevee ÙesLes ØeJeÛeve, 20 mehšWyej 2015). ‘‘Ùee Ghe›eâceele pes DeefleMeÙe ogye&ue Deensle lÙeebÛÙee {U{Uerle JeemleJeemeceesj meJeeËveer lÙeebÛÙee FÛÚe-Deekeâeb#ee, lÙeebÛeer meòesmee"erÛeer neJe ner yeepetuee meejCes Dehesef#ele Deens… mesJee vesnceer lÙeebÛÙee leeW[ekeâ[s heeneles, lÙeebÛÙee Mejerjeuee mheMe& keâjles, lÙeebÛeer peJeUerkeâ DevegYeJeles Je keâeneRÛÙee yeeyeleerle lÙeebÛÙee peJeefUkeâerÛee ‘oen Yeesieles’ DeeefCe lÙeebvee ceole keâjles. mesJee JewÛeeefjkeâ mJe¤heeÛeer vemeles, keâejCe DeeheCe efJeÛeejebÛeer mesJee keâjerle veenerle, DeeheCe ueeskeâebÛeer mesJee keâjlees.’’
 4. Deew<eOeesheÛeej heefjCeecekeâejkeâ JneÙeÛee Demesue lej lesLes veelesmebyebOe Demeuee heeefnpes, keâejCe lÙeecegUs ®iCeeyeeyeleerle meJe& yeepetbveer Yetefcekeâe Ieslee Ùesles. Ùee yeepetJej pej Yej efouee lej [e@keäšj, heefjÛeeefjkeâe, leb$e%e DeeefCe mJeÙebmesJekeâ Ùeebvee ®iCeebJej JÙeefkeäleiele veelÙeeÛÙee heeleUerJej GheeÙe keâjCÙeeme ceole nesF&ue (meb. DeejesiÙemesJee keâce&ÛeejeRÛÙee yeeyele veJeerve keâeš&j (2016), 4). ¢eecegUs Megßet<esÛeer iejpe Demeuesueer Je pes leer hegjJeleele lÙeebÛÙeeceOÙes Skeâ keâjej nesle Demelees, hejmhej efJeÕeeme DeeefCe Deeoj, KeguesheCee DeeefCe GheueyOelee ÙeebÛÙeeJej DeeOeeefjle keâjej. ¢eeÛÙeeves šeUešeU keâjCÙeeÛeer Je=òeer veenerMeer nesCÙeeme, ®iCeebÛÙee Øeefle‰sÛee mevceeve keâjCÙeeme, DeejesiÙemesJee keâeceieejebÛÙee OebosJeeF&keâlJeeÛeer peesheemevee nesCÙeeme Je ®iCeebÛÙee kegâšgbyeebMeer Ûeebieues veeles jeKeCÙeeme ceole nesF&ue.
 ®iCeebyejesyejÛÙee DeMee veelesmebyebOeemee"er ef¡emleeÛÙee oÙeeYeeJeele Kee$eerhetJe&keâjerlÙee ØesjCesÛee Je MekeäleerÛee Œeesle meehe[sue. oesve npeej Je<eeËÛÙee keâeUele pÙeebÛeer ogye&ueebÛÙee mesJesÉejs heeefJe$Ùeele Jee{ Peeueer Deens DeMee Œeerheg®<eebÛÙee mee#eerves ns oeKeJetve efoues Deens. keâejCe ef¡emleeÛes cejCe Je hegve®lLeeveeÛes jnmÙe ns ØesceeÛee Œeesle Deens. ®iCe Je mesJeekeâlex Ùee oesneWÛÙee DevegYeJeeuee heefjhetCe& DeLe& osCÙeeÛes lÙee jnmÙeele meeceLÙe& Deens. MegYeJele&ceeve ns JeejbJeej mhe°heCes oeKeJetve osles keâer ÙesMet peeotceblej keâ¤ve ueeskeâebvee yejs keâjle veener, lej lÙeeÛes yejs keâjCes ns JÙekeäleerMeer DeeuesuÙee Lesš mebyebOeeÛee, hejmhej JÙeefkeäleiele veelÙeeÛee heefjCeece Demelees. lesLes osJeeÛÙee oeveeuee pes mJeerkeâejleele lÙeebveer ßeæsves Øeeflemeeo efouesuee Demelees. ÙesMet heg<keâUoe cnCelees, ‘‘legPÙee ßeæsves leguee yejs kesâues Deens.’’
 5. efØeÙe yebOegYeefieveeRvees, ÙesMetves efMe<Ùeebkeâ[s peer ØesceeÛeer Dee%ee meesheJeueer efleÛes ®iCeebyejesyejÛÙee DeeheuÙee veelÙeeletve osKeerue heeueve kesâues peeles. pÙee ØeceeCeele, yebOegØesceeÛÙee YeeJevesves pees meceepe ogye&ue Je og:Ke YeesieCeeNÙee lÙeeÛÙee meomÙeebÛeer keâeÙe&#ecelesves keâeUpeer Ieslees lÙee ØeceeCeele lees meceepe DeefOekeâ ceeCegmekeâermebheVe Deens Demes ceevelee ÙesF&ue. DeeheCe ns Gefö° iee"CÙeeÛee ØeÙelve ke⤠Ùee cnCepes keâesCeeueeÛe SkeâšsSkeâšs, JebefÛele efkebâJee šekeâuesues Demes JeešCeej veener.
 DeejesiÙemesJee keâeceieejebvee DeeefCe DeeceÛÙee og:Ke YeesieCeeNÙee yebOegYeefieveeRvee Goejnmles ceole keâjCeeNÙee meJeeËvee ceer, ceefjÙee, peer oÙesÛeer ceelee DeeefCe ogye&ueebÛes DeejesiÙe Deens efnÛÙeekeâ[s meesheJeerle Deens. ueg[d&me ÙesLeerue [eWiej DeeefCe peieYejÛÙee efleÛÙee Deveskeâ leerLe&#es$eebkeâ[tve leer Deeheueer ßeæe Je DeeMee yeUkeâš keâjes, DeeefCe DeeheCee meJeeËvee yebOegØeerleerves SkeâceskeâebÛeer keâeUpeer IesCÙeeme meeneÙÙe keâjes. ØelÙeskeâeuee Je meJeeËvee, ceer Deble:keâjCehetJe&keâ ceePee DeeMeerJee&o oslees.
 jesce, meWš pee@ve ue@šjve, 20 ef[meWyej 2020, DeeiecevekeâeUeleerue ÛeewLee jefJeJeej
  – øeâeefvmeme
 
 DeefOeke=âle – 5
 DeeÛe&efyeMeheebÛes heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce
 (meueielee jeneJeer cnCetve DeeOeer Øeefmeæ kesâuesues keâeÙe&›eâce veJeerve keâeÙe&›eâceemeefnle ÙesLes Øeefmeæ keâjCÙeele Ùesle Deensle.)
 26 ef[meW. mebOÙee. 5.00 :he. efcemmee (ÙesMet, ceefjÙee Je peesmesHeâ Ùee he. kegâšgbyeeÛee meCe – MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), nesueer He@âefceueer ÛeÛe&, YegF&ieeJe.
 28 ef[mes. (me. 10.30 les og. 1.00): DeOÙe#e, keâener Oece&ieg¤bÛeer meuuÙeemee"er meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 29 ef[mes. (me. 10.30 les og. 11.30) :DeLe&JÙeJemLeehekeâemeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  mebOÙee. 4.00:Oece&ØeebleerÙe Gheemevee mecevJeÙekeâemeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 6.00 les 7.00):JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 31 ef[meW. mebOÙee. 3.00 :he. efcemmee (Heâe. uegF&me efoefyeÇšes ÙeebÛes Je[erue øeâeefvmeme yeeJeleerme efoefyeÇšes ÙeebÛee DeblÙeefJeOeer – MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), meWš hee@ue ÛeÛe&, veeveYeeš.
  mebOÙee. 4.30:he. efcemmee (osJeceelee ceefjÙee efnÛee ceneslmeJe – MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 6.00 les 7.30): JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 4 peeves. me. 10.30:DeLe&JÙeJemLeehekeâemeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  me. 11.30:efJnkeâj pevejuemeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  og. 12.15:Oece&ØeebleerÙe Gheemevee mecevJeÙekeâemeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 5.15 les 8.00) :JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 5 peeves. me. 10.00:ef›eâPece efcemmee (pes Oece&ieg¤ JemeF& Oece&Øeebleele jeneleele Demes Oece&ØeebleerÙe Je ›elemLe Oece&ieg¤ Je Oece&ØeebleerÙe heeUkeâerÙe ceb[UeÛes meYeemeo (DPC) ÙeebÛÙeemeceJesle lesueeÛeer efcemmee – MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), ke=âheeceelee keâefLe[^ue, heehe[er.
  mebOÙee. 5.00:ceeveveerÙe lenmeerueoej ßeerceleer GpJeuee Yeiele ÙeebÛeer meefoÛÚe Yesš (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 6.15 les 8.00):JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 6 peeves. (me. 10.00 les 11.00):JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  me. 11.30:Skeâe Oece&ieg¤meceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (og. 12.45 les 2.15): JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 4.30 les 7.30):Â{erkeâjCe mee›eâecesvleeÛÙee efveJe[keâ GcesoJeejebmeceJesle hejmhej osCeIesCe (interaction) DeeefCe efJnef[Ùees Megefšbie (ceje"er Yeeef<ekeâ Oece&«eece – MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 7 peeves. (me. 9.30 les og. 12.30):efJeJeenhetJe& leÙeejermebyebOeer Oece&ieg¤bmee"er efMeefyej (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), peerJeve oMe&ve keWâõ, efiejerpe.
  mebOÙee. 4.30:he. efcemmee (efme. JnuesefjÙee ef[meespee (SRA) ¢eebÛee DeblÙeefJeOeer – MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), meWš pescme ÛeÛe&, DeeieeMeer.
  (mebOÙee. 6.30 les 8.00):JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 8 peeves. (me. 10.30 les og. 1.15):Â{erkeâjCe mee›eâecesvleeÛÙee efveJe[keâ GcesoJeejebmeceJesle hejmhej osCeIesCe (interaction) DeeefCe efJnef[Ùees Megefšbie (Fb«epeer Yeeef<ekeâ Oece&«eece – MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 9 peeves. mebOÙee. 4.30:he. efcemmee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), ke=âheeceelee keâefLe[^ue, heehe[er.
  (mebOÙee. 6.00 les 8.00): Deepeejer ceeCemeebvee Yesš (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve).
 10 peeves. (me. 11.00 les og. 1.30):keâener YeeefJekeâebmeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 11 peeves. me. 10.00:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), ceoj lesjspee ÛeÛe&, efJejej heef§ece.
  mebbOÙee. 4.30:he. efcemmee Je Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (DeeieeMeer Je pÙeesleer Oece&«eeceebmee"er – MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), meWš pescme ÛeÛe&, DeeieeMeer.
 12 peeves. me. 10.00:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), meWš heeršj ÛeÛe&, Devee&Ue.
  mebOÙee. 4.30:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), DeJej ues[er Dee@Heâ ueg[d&me ÛeÛe&, efMeue&ÙeJee[er.
  (je$eer 8.30 les 10.00):ef[keâvmeÛÙee ceeie&oMe&veeKeeueer Â{erkeâjCemee›eâecesvleemee"er vepeerkeâÛÙee leÙeejer me$eeÛes cetuÙeceeheve (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 13 peeves. me. 10.00:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), meWš ceeÙekeâue ÛeÛe&, ceeefCekeâhetj.
  mebOÙee. 5.00:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), meWš Lee@ceme ÛeÛe&, meeb[esj.
  (mebOÙee. 6.30 les 7.30): efveJe=òe Oece&ieg¤bvee Yesš, meWš pee@ve efJnÙeeveer keäuepeea nesce, meeb[esj.
 14 peeves. me. 10.00:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), meWš je@keâ ÛeÛe&, ieesefKeJejs.
  (og. 12.30 les 1.30):Oece&ØeebleerÙe DeLe& mebÛeeuekeâemeceJesle meYee MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  mebOÙee. 4.30:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (SJnjMeeF&ve efmešer Oece&«eece, peevekeâerhee[e Je JeeueerJe meWšme& – MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), FvHebâš peerPeme ÛeÛe&, SJnjMeeF&ve efmešer.
 15 peeves. me. 10.00:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), meWš FivesefMeÙeme Dee@Heâ ueesÙeesuee ÛeÛe&, Deebyee[er jes[.
  og. 12.00:Deej. Sme. Sme. ÛÙee meomÙeebÛes mJeeiele (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  mebOÙee. 5.00:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), DeJej ues[er Dee@Heâ Heâeeflecee ÛeÛe&, ÛegUCes.
 16 peeves. me. 10.00:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ÛeÛe&, yejecehetj.
  mebOÙee. 5.00:he. efcemmee (ceeefCekeâhetj Oece&«eeceeÛee mecetnmeesnUe – MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), meWš ceeÙekeâue ÛeÛe&, ceeefCekeâhetj.
 17 peeves. me. 10.30:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), jsPejskeäMeve ÛeÛe&, efJejej (hetJe&).
  mebOÙee. 4.30:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), meWš øeâeefvmeme [er mesume ÛeÛe&, veeueemeesheeje (hetJe&).
 18 peeves. me. 10.00:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve),DeJej ues[er Dee@Heâ cemeea ÛeÛe&, cemexme.
  mebOÙee. 5.00:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), ceoj Dee@Heâ iee@[ ÛeÛe&, heeueer.
  mebOÙee. 6.30:heeueer Oece&«eeceeleerue Deepeejer JÙekeäleeRvee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), Yesš.
 19 peeves. me. 10.00:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), nesueer efš^efvešer ÛeÛe&, ieescme DeeUer.
  mebOÙee. 4.30:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), DeJej ues[er Dee@Heâ Jesuebkeâveer ÛeÛe&, ceoxme.
  mebOÙee. 6.30:efvece&U Oece&«eeceeleerue Deepeejer JÙekeäleeRvee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), Yesš.
 20 peeves. me. 10.00:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), ›eâeF&mš o efkebâie ÛeÛe&, yeesefUbpe.
  mebOÙee. 4.30:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), meWš hee@ue ÛeÛe&, veeveYeeš.
 21 peeves. me. 10.00:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), cesjer nsuhe Dee@Heâ ef¡e§eve, veeÙeieeJe (hetJe&).
  mebOÙee. 6.00:he. efcemmee (Heâe. efJeuÙece Heâjsje ÙeebÛÙee 75 JÙee Jee{efoJemeeefveefceòes – MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), meWš cesjer ce@ioeuesve ÛeÛe&, cegUieeJe.
 22 peeves. mebOÙee. 5.00:DeOÙe#e – ef¡emleer SskeäÙe mehleenefveefceòes ef¡emleer SskeäÙe ØeeLe&vee meYee (Dee@veueeF&ve).
 23 peeves. me. 10.00:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (veboeKeeue Oece&«eece Je jepees[er meWšjmee"er – MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), nesueer efmhejerš ÛeÛe&, veboeKeeue.
  mebOÙee. 4.30:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), nesueer ›eâe@me ÛeÛe&, efvece&U.
 24 peeves. me. 10.30:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), meWš pee@ve hee@ue ogmejs ÛeÛe&, veeueemeesheeje (heef§ece) (meWš øeâeefvmeme [er mesume mketâue ne@ue, veeueemeesheeje (heef§ece).
  mebOÙee. 4.30:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ÛeÛe&, ieeme.
 25 peeves. me. 10.00:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), meWš cesjer ce@ioeuesve ÛeÛe&, cegUieeJe.
  mebOÙee. 5.00:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), ke=âheeceelee keâefLe[^ue, heehe[er.
 26 peeves. me. 10.00:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), nesueer He@âefceueer ÛeÛe&, YegF&ieeJe.
  me. 11.30:veJeerve ÛeÛe& FceejleerÛeer heenCeer Je ceeie&oMe&ve (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), nesueer He@âefceueer ÛeÛe&, YegF&ieeJe.
  mebOÙee. 5.00:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), meWš peesmesHeâ ÛeÛe&, GcejeUs.
 27 peeves. me. 10.00:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve),meWš øeâeefvmeme PesefJeDej ÛeÛe&, efiejerpe.
  (me. 11.30 les og. 1.30) : efiejerpe Oece&«eeceeleerue Oece&ieg¤byejesyej meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve),meWš øeâeefvmeme PesefJeDej ÛeÛe&, efiejerpe.
  (mebOÙee. 4.30 les 7.00) : menYeeie – ceejLeescee Dee@ef[šesefjDece DeeefCe heefyuekeâ efcešeRie ne@ue ÙeebÛee mecehe&Ce efJeOeer (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), ceejLeescee ÛeÛe&, megÙeesie veiej.
 28 peeves. me. 10.00:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), meWš heeršj ÛeÛe&, keâesUerJee[e.
  (og. 12.00 les 1.30): Ûe@vmeuejmeceJesle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  mebOÙee. 5.00:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), DeJej ues[er Dee@Heâ jsces[erpe ÛeÛe&, jcesoer.
 29 peeves. (me. 10.30 les og. 1.30): [ervme Je ueneve ef¡emleer heefjJeej ceOÙeJeleea mebIeemeceJesle meYee (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (og. 1.30 les 2.30):ef[keâvmeÛÙee ceeie&oMe&veeKeeueer Â{erkeâjCe mee›eâecesvleemee"er vepeerkeâÛÙee leÙeejer me$eeÛes cetuÙeceeheve (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 4.30 les je$eer 8.00) :JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve (MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 30 peeves. mebOÙee. 5.30:he. efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue 4Lee jefJeJeej – MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), DeJej ues[er Dee@Heâ jsces[erpe ÛeÛe&, jcesoer.
 4 HesâyeÇg. mebOÙee. 4.00:meer. yeer. meer. DeeÙe.ÛÙee heoeefOekeâeNÙeebÛeer Dee@veueeF&ve meYee.
 5 HesâyeÇg. me. 9.30:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (leueemejer, ieebieCeieeJe Je JejKeb[e Oece&«eeceebmee"er – MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), DeJej ues[er Dee@Heâ hehexÛÙegDeue mekeâj ÛeÛe&, leueemejer.
  mebOÙee. 4.30:he. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (heeueIej Je ceeve-yeesF&mej Oece&«eeceebmee"er – MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve), ve@efšefJnšer Dee@Heâ DeJej ues[er ÛeÛe&, heeueIej.
 6 – 7 HesâyeÇg.:efceMeve efJeYeeieeuee Yesš Je meYee.