keâeef[&veue «esMeme cesceesefjÙeue ne@efmhešueÛÙee efMejhesÛeele DeeCeKeerve Skeâ legje : Sce. Deej. DeeÙe.peevesJeejer 2021


 – Lee@ceme efyeÇšes
 
 ne@efmhešueÛÙee efvejefvejeàÙee efJeYeeieebceOÙes veJeveJeerve DelÙeeOegefvekeâ Demes leb$e%eeve yemeJetve Deeheues keâeef[&veue «esMeme cesceesefjÙeue ne@efmhešue Deelee ceušermhesMeeefuešer Je meghejmhesMeeefuešer Peeuesues Deens. DeeÙe.meer.Ùeg. efJeYeeie, ke@âLeue@ye efJeYeeie, meer.šer.mke@âveÛeer 128 mueeFme ceMeerve, Sve.S.yeer.Sue. De@›eâer[erÙesMeve kesâuesuee he@Lee@uee@peer efJeYeeie Je Deelee Sce.Deej.DeeÙe. (ÛegbyekeâerÙe DevegJeeo Øeeflecee) ner ceMeerve yemeJetve DeeCeKeerve Skeâ cewueeÛee oie[ heej kesâuee Deens. DeeheuÙeekeâ[s Sce.Deej.DeeÙe.Ûeer megefJeOee vemeuÙeekeâejCeeves Sce.Deej.DeeÙe.Ûeer iejpe Demeuesues, lemesÛe keâener DeblÙeJemLe Demeuesues ®iCe lemesÛe DeheIeele PeeuesuÙee ®iCeebvee ÛeebieuÙee opee&ÛÙee Sce.Deej.DeeÙe.mee"er cegbyeF&uee peeJes ueeiele Demes. lÙeecegUs ®iCeebvee Je lÙeebÛÙee veelesJeeF&keâebvee yejeÛe $eeme nesle Demes. ner De[ÛeCe ue#eele IesTve ne@efmhešueÛÙee efJeÕemleebveer mene keâesšer ®heÙeebÛeer Sce. Deej. DeeÙe. ceMeerve Kejsoer keâjCÙeeÛee cenòJeeÛee efveCe&Ùe Iesleuee. 15 ef[meWyej 2020 jespeer Sce.Deej.DeeÙe. efJeYeeieeÛes GodIeešve Peeues. keâesefJe[Ûee ØeeogYee&Je jesKeCÙeeÛÙee °erves meoj efJeYeeieeÛes GodIeešve ceespekeäÙee ueeskeâebÛÙee GheefmLeleerle heej he[ues.
 meeceevÙele: ¢ee ceMeerveÛeer efkebâcele ØeÛeb[ DemeuÙeecegUs keâener ef"keâeCeer vetleveerkeâjCe kesâuesuÙee ceMeerveer Kejsoer kesâuÙee peeleele. cee$e DeeheCe Kejsoer kesâuesueer ceMeerve ner vÙet yeÇ@C[ Demetve lÙeele keâener efJeMes<e megefJeOee IesCÙeele DeeuÙee Deensle. Sce.Deej.DeeÙe. ceMeervecegUs ne@efmhešueves DeeheuÙee ØeieleerÛee Skeâ veJeerve šhhee iee"tve cees"er Peshe Iesleuesueer Deens. DeeheuÙeeuee ¢ee JewÅekeâerÙe mesJesÛÙee mheOexle efšketâve jeneÙeÛes Demesue; lej DeeheuÙeekeâ[s DeÅeÙeeJele leb$e%eeve Demeuesueer Ùeb$emeeceg«eer heeefnpes DeMeer efJeÕemleebÛeer OeejCee Deens. cnCetveÛe les DeÅeÙeeJele leb$e%eeve, Ûeebieueer Øele, ÛeeÛeCÙeebÛeer DeÛetkeâlee, veeceebefkeâle kebâheveer, efškeâeTheCee ¢ee iees°eRMeer keâOeerÛe le[pees[ keâjerle veenerle. lÙeecegUs meJe&Ûe efJeYeeieeceOÙes DeeheCe ÛeebieuÙeele ÛeebieuÙee ØeleerÛÙee Ùeb$emeece«eer DeeCeuesuÙee Deensle. lÙeebÛes heefjCeecener Ûeebieues efometve Ùesle Deensle. meJe& iees°eRÛee efJeÛeej keâ¤ve DeeheCe DelÙeeOegefvekeâ DeMeer efJeØees peerF& 1.5 šsmuee, 16 Ûe@veue Sce.Deej.DeeÙe. mke@âvej ner ceMeerve Kejsoer kesâuesueer Deens. DeeheCe Kejsoer kesâuesuÙee ¢ee ceMeerveÛeer JewefMe°Ÿes DeMeer Deensle keâer Flej Sce. Deej. DeeÙe yejesyej keâeef[&Ùeekeâ ùoÙeeÛÙee Sce.Deej.DeeÙe. Ûeer megefJeOeener Ùeele Deens. mke@âve peueo ieleerves cnCepes keâceer JesUele nesTve Gòece opee&Ûes Fcespe efceUCeej Deens. DeMee cees"Ÿee ceefMeveÛÙee Kejsoermee"er DeeheuÙee ye@meerve ke@âLeefuekeâ keâes. Dee@he. yeBkesâÛes mebÛeeuekeâ Je ÛesDejceve vesnceerÛe DeeefLe&keâ ceole keâjCÙeemee"er cees"Ÿee YeeJeemeejKes DeeceÛÙee hee"erMeer Demeleele.
 ¢ee ceMeerveÛes ØeecegKÙeeves leerve Yeeie Demeleele : MeefkeäleMeeueer ueesnÛegbyekeâ, jsef[Dees uenjer Je keâe@chÙegšj. ueesnÛegbyekeâ ®iCeeÛÙee MejerjeYeesJeleer ÛegbyekeâerÙe DeeJejCe leÙeej keâjleele. DeeheuÙee Mejerjeletve DeeuesuÙee jsef[Dees uenjerÛÙee mheboveeves lÙeebÛes keâe@chÙegšjÉejs ØeeflecesceOÙes ¤heeblej nesles. ¢ee Øeeflecee DeeheCe efJnef[Dees ef[mhesuesÉejs yeIet Mekeâlees. ¢eeceOÙes DeeheuÙee MejerjeÛÙee met#ce YeeieeÛeerner Øeeflecee efkeâleerlejer hešerves cees"er Je mhe° efomeles. DelÙeble ØeefMeef#ele DeMee jsef[Deesuee@efpemšÛÙee (efkeâjCeeslmeiee&Ûes MeeŒe) meeneÙÙeeves lÙeeÛee DeeheuÙee Mejerjeleerue FbefõÙeebÛee Je lÙeebÛÙee jÛevesÛee lebleesleble DeYÙeeme kesâuee peelees Je lÙeeÉejs Ùee FbefõÙeebÛÙee ÛeeÛeCeerÛee DenJeeue leÙeej kesâuee peelees. meoj DenJeeue DeeheCe DeeheuÙee lep%e [e@keäšjebvee oeKeefJeuee keâer les ®iCeeme heg{erue keâesCeles GheÛeej keâjeÙeuee heeefnpesle (Dee@hejsMeve efkebâJee Flej Deew<eOeesheÛeej) ns megÛeefJeleele. iejesoj efŒeÙeebvee vee@ce&ue Sce.Deej.DeeÙe. keâe{Ces megjef#ele Demeles; hejbleg keâOeerkeâOeer Øeeflecee mhe° efomeCÙeemee"er pes Deew<eOe osleele (ie@[esueerveerÙece keâe@vš^emš) lÙeeÛee ieYee&MeÙeeleerue yeeUeJej heefjCeece nesT Mekeâlees. DeMee JesUsme [e@keäšjebÛee meuuee IesCes Ûeebieues Demeles. Sce.Deej.DeeÙe.Ûeer ÛeeÛeCeer DeheIeeleeceOÙes ceWotuee Fpee heesnesÛeuÙeeme ceWotceOeerue iee"er yeIeCÙeemee"er, ceWot Je hee"erÛee keâCee ÙeeceOÙes keâener efJemebieleer Dee{UuÙeeme jesieeÛee mebmeie& PeeuÙeeme, Peškeâe DeeuÙeeme, mce=efleYeübMe PeeuÙeeme, [eskesâogKeerÛeer keâejCes MeesOeCÙeemee"er peemle peesKeerce DemeuesuÙee mleveeÛee ke@âvmej DemeuesuÙee efŒeÙeebmee"er hee"erÛee keâCee Je ieg[Iee ¢eebÛÙee meebOÙeeceOeerue efJeke=âleer MeesOeCÙeemee"er, keâener ØekeâejÛes ùoÙejesie yeIeCÙeemee"er, Ùeke=âle, heesš Je Flej FbefõÙeebÛes efJekeâej MeesOeCÙeemee"er, DeeheuÙee MejerjeÛÙee efJeefJeOe heefjefmLeleerÛes efveoeve keâjCÙeemee"er, efŒeÙeebÛÙee DeesšerheesšeJejerue HeâeÙeyeÇe@F[cegUs nesCeejs ogKeCes DeesUKeCÙeemee"er kesâueer peeles. efoJemeWefoJeme pemepemes leb$e%eeve Jee{les lemelemee Sce. Deej. DeeÙe. ceMeerveÛee GheÙeesie Je JÙeehleer Jee{le Deens.
 Skeäme-js, meer.šer.mke@âve DeeefCe hesš mke@âvemeejKeer Sce.Deej.DeeÙe. ceMeerveceOÙes Glmeefpe&le efkeâjCes Jeehejueer peele veenerle cnCetve ¢ee keâeÙe&heæleeruee ‘vee@ve FveJnsmeerJe’ Demes mebyeesefOeues peeles. lÙeecegUs ner ÛeeÛeCeer megjef#ele Demeles. meeF&[ FHesâkeäš nesle veenerle. Heâkeäle ¢ee ceMeerveÛee DeeJeepe neslees lÙeemee"er FÙej hueie efkebâJee ns[Heâesve IeeueeJes ueeieleele. DeeheCe Kejsoer kesâuesueer ceMeerve ner meeÙeueWš Sce.Deej.DeeÙe. Demetve ÙeeceOÙes nesCeejs DeeJeepe ns DelÙeuhe Demeleele. Sce.Deej.DeeÙe. keâjCÙeemee"er Deeheues mebhetCe& Mejerj Sce.Deej.DeeÙe. šŸetyeceOÙes peeJes ueeieles. keâener ueeskeâ ÛeeÛeCeermee"er ¢ee Sce.Deej.DeeÙe. šŸetyeceOÙes peeCÙeeme Ieeyejleele. ¢eeuee keäue@mš^erHeâesyeerkeâ Demes cnCeleele. DeMee JesUsme lÙeebÛÙeekeâ[s mebJeeo meeOeCÙeemee"er ceeF&keâ efouee peelees efkebâJee ®iCeeme mebieerle SskeâeJeÙeeme osleele.
 Sce.Deej.DeeÙe.KeesueerceOÙes ØeJesMe keâjCÙeeDeieesoj keâesCelÙeener ØekeâejÛee Oeelet DeeheuÙeepeJeU veener ¢eeÛeer Kee$eer keâjeJeer ueeieles. DeeheuÙee Mejerjele keâesCelÙeener YeeieeceOÙes OeeletÛee Fchueebš (ke=âef$eceefjlÙee yemeefJeuesuee OeeletÛee DeJeÙeJe) yemeefJeuesuee Demesue lej [e@keäšjebvee leMeer ®iCeebveer keâuhevee ÅeeJeer. keâeneRÛÙee neleeceOÙes efkebâJee heeÙeeceOÙes OeeletÛeer meUer yemeefJeuesueer Demeles. keâeneRÛÙee ieg[IÙeeÛÙee Dee@hejsMeveÛÙee JesUsme meebOÙeeceOÙes OeeletÛeer Jeešer yemeefJeuesueer Demeles. keâeneRÛÙee oeleeceOÙes keâJeUer efkebâJee OeeletÛee oele yemeJeuesuee Demelees. keâeneRÛÙee ùoÙeeceOÙes mhesme ceskeâj, mšsvšme yemeefJeuesues Demeles. lej keâeneRÛÙee keâeveeceOÙes OeeletÛes ßeJeCeÙeb$e Demeles. DeMee ueeskeâebveer [e@keäšjebÛÙee meuuÙeeveblejÛe ¢ee ÛeeÛeCeermee"er peeÙeÛes Demeles. lemesÛe keâesCelÙeener ØekeâejÛes oeefieves, keâeveeleerue JeeàÙee, Debie"er, Ie[ŸeeU, Ûe<cee, keâcejsÛee heóe ¢ee Jemlet Ûegkeâerves pejer keâe{eÙeÛÙee jentve iesuÙee lejer MeefkeäleMeeueer ÛegbyekeâeÛÙee Deekeâ<e&CeecegUs ¢ee OeeletÛÙee Jemlet Jesieeves ceMeerveceOÙes Deekeâef<e&uÙee peeleele Je lÙeeyejesyej ®iCener Deekeâef<e&uee peelees Je cees"e DeheIeele nesCÙeeÛeer MekeäÙelee Demeles. DemeeÛe Skeâ DeheIeele cegbyeF&ÛÙee veeÙej ne@efmhešueceOÙes 2018 meeueer Ie[uee neslee. Skeâ keâeceieej Ûegkeâerves Dee@keämeerpeve efmeefueb[j Sce.Deej.DeeÙe. KeesueerceOÙes IesTve iesuee Demelee lees ceMeerveceOÙes efmeefueb[jmenerle peesjele KesÛeuee peeTve cees"e DeheIeele Ie[uee.
 Sce.Deej.DeeÙe. keâe{CÙeemee"er meeOeejCele: 15 les 90 efceefvešs ueeieleele. legcneuee efkeâleer DeekeâejeÛee Je keâesCelÙee peeiesÛee Sce.Deej.DeeÙe. keâe{eÙeÛee Deens, lemesÛe efkeâleer Øeeflecee keâe{eJeÙeeÛÙee Deensle ¢eeJej JesU DeJeuebyetve Deens. neleeÛee Sce.Deej.DeeÙe. keâe{CÙeemee"er mebhetCe& Mejerj Sce.Deej.DeeÙe. šŸetyeceOÙes "sJeCÙeeÛeer iejpe vemeles. [e@keäšj Heâkeäle neleeÛee Yeeie JÙeJeefmLele ceOÙes "sJetve Øeeflecee keâe{leele.
 Sce.Deej.DeeÙe. Je meer.šer.mke@âveceOÙes keâeÙe Heâjkeâ Deens? oesvner ÛeeÛeCÙeebceOÙes [e@keäšj DeeheuÙee MejerjeÛÙee efvejefvejeàÙee FbefõÙeebÛeer Je YeeieebÛeer leheemeCeer ke⤠Mekeâleele. hejbleg Sce.Deej.DeeÙe. ns DeeheuÙee Mejerjele DemeeceevÙe hesMeer Deensle keâe ns yeIeCÙeemee"er kesâues peeles. veepetkeâ hesMeeRÛÙee Øeeflecee Sce.Deej.DeeÙe. ceOÙes meefJemlej Je mhe° efomeleele leMee lÙee meer.šer.mke@âveceOÙes efomele veenerle. cnCetve keâener JesUe [e@keäšj meer.šer.mke@âveveblej Sce.Deej.DeeÙe. keâe{CÙeeÛee meuuee osleele. lemesÛe HeâešuesuÙee, ogKeehele PeeuesuÙee mveeÙetbÛeer Øeeflecee Sce.Deej.DeeÙe. ceOÙes mhe° Je Ûeebieueer efomeles.