ueefuele – 1peevesJeejer 2021


 
 še@keâšeF&ce Deveefueefcešs[
 – mš@vueer ieesvmeeueefJeme
 
 ‘SskeâeJes peveebÛes….’ ns meceLee&Ûes yeesue ogmeNÙeebvee SskeâefJeCÙeehegjlesÛe Deecner ceveele mee"Jetve "sJeues Deensle. yeesueIesJe[s ueeskeâ cee$e DeeheuÙee Deepetyeepetuee [PeveJeejer meehe[leele. ØelÙeskeâ peCe ‘meebielees Sskeâe’ Demeb cnCele ogmeNÙeeuee kebâšeUe ÙesF&leesJej keâenerlejer meebiele Demelees. Jne@šdmeDe@he, HesâmeyegkeâcegUs ØelÙeskeâ ceesyeeF&ueOeejer %eeveJeble yeveuee Deens Je Flejebvee MeneCes keâ¤ve mees[CÙeemee"er GleeJeerU Peeuee Deens. hetJeea yeeÙekeâe efJeefnjerJej JeÛeJeÛe keâjeÙeÛÙee Je heg®<e ÛeeJe[erJej JešJeš keâjeÙeÛes. Deelee meceepeceeOÙeceebÛÙee meeJe&peefvekeâ keâóŸeeJej meejs peCe ‘DeefYeJÙekeäle’ nesT ueeieues Deensle!
 lÙeecegUs peje kegâ"s ieuueerÛÙee keâesheNÙeele Keg[yet[ Peeueer keâer ueeskeâ PeškeäÙeele efjDe@keäš nesle ceesyeeF&ue GÛeueleele Deved efHeâjJeleele yeesšb PejPej… ceie lÙeeJej keâesCeer efleKeš-Deebyeš Øeefleef›eâÙee JÙekeäle keâjleeÛe Pegb[erves lÙeeÛÙeeJej legštve he[leele! ¢eeGueš, ‘DeeceÛeer cegmkeâšoeyeer neslesÙe’, ‘DeeceÛÙee DeefYeJÙekeäleer mJeeleb$ÙeeÛeer ieUÛesheer neslesÙe’ cnCetve ieUe keâe{Ceejsner yejsÛe Demeleele. lÙeele ‘Deefmcelee’ veeJeeÛee DeÂMÙe DeJeÙeJe ogKeeJeuee iesuee lej Flekeâe ieoejesU ceepeJeuee peelees keâer MeneCÙeemegjlÙeebÛeer yeesueleerÛe yebo nesles!
 yeNÙeeÛeoe DeMeer vekeâesMeer yeesueer yebo keâjCÙeemee"er ‘yeesuekeäÙee yeenguÙee’ leÙeej kesâuÙee peeleele. ¢ee efyeve[eskeâ yeenguÙee DeeheuÙee yeesueefJelÙee OevÙeeÛÙee [eskeäÙeeleues yeesuele Demeleele. SKeeoe efJeJeskeâyegæerÛee DeeJeepe ÙesleeÛe ¢ee yeenguÙee Ûengyeepetbveer Flekeâe keâuuee keâjleele keâer efJeJeskeâer JeeÛee ieUe"tve peeles! mJeceleer ve JeehejCeeNÙee ¢ee yeenguÙeebÛeer keâekeâOee[ yegefæJeble ØeeCÙeebÛee JeeÛeeIeele keâjCÙeemee"er šhetve yemeuesueer Demeles. Skeâmegjele yesmetj Deesj[CeeNÙee ¢ee yeenguÙee FlejebÛee mJeleb$e DeeJeepe oeyetve šekeâleele. ¢eeGhejner keâesCeer ieUe keâe{tve DeeJeepe keâe{t ueeieleeÛe lÙeeuee Ûekeäkeâ ‘efšhetve’ keâe{leele!
 melÙe yeesueCeb lemeb OeeskeâeoeÙekeâ Demeleb. ieesueceeue, ceesIece yeesueCeb meesheb. JeeÙeHeâU ye[ye[ lej JeešŸeeuee ceCeYej DeMeer mJemle PeeueerÙe. yeepeejele veener keâe, pees Deesj[lees lÙeeÛebÛe efJekeâleb? meceepeceeOÙeceebceOÙesner pees yeeWyeuelees, leesÛe Keje "jlees… DeeefCe ns meJe& Hegâkeâšele DemeuÙeecegUs yeeWyeeyeeWye keâjCeeNÙee vesefšPeveÛÙee šesàÙeeÛe leÙeej PeeuÙee Deensle. YeejleerÙe mebefJeOeeveeves veeieefjkeâebvee JeeÛee Je DeefYeJÙekeäleer mJeeleb$Ùe ceesHeâle yeneue kesâuesues Demeues lejer hetJeeaÛes YeejleerÙe leej DeeefCe šheeue Keeles cee$e yeesueCeeNÙeeÛee ØelÙeskeâ Meyo Ie[ŸeeUeÛÙee keâešŸeeJej ceespetve lÙeeJej ®heÙes, hewmes Jemetue keâjerle Demes. heg{s SkeâefJemeeJes Melekeâ Gpee[uÙeeJej DeYeejleerÙe otjmebÛeej kebâhevÙee Yeejleele DeeuÙee lesJne kegâ"s ns mJeeleb$Ùe leUeieeUeleerue YeejleerÙeebÛÙee nelee-leeW[eMeer heesnesÛeues.
 YeejleerÙeebvee ‘leej’ mJejele Yejhetj yeesueeÙeuee DeeJe[les. ns pes šheeue Je leej KeelÙeeleerue ceú ceemlejebvee keâOeerÛe keâUues veener, les ¢ee efJeosMeer ceb[UeRveer DeÛetkeâ lee[ues. ‘DeKeb[ yeesuele jene’ ns lÙeebveer Iees<eJeekeäÙeÛe yeveJeues! yeesueCÙeeJej ÛeeueCeejer Ie[ŸeeUeÛÙee keâešŸeeÛeer ceemlejkeâerÛe lÙeebveer Jeiee&yeensj keâe{ueer! Ie[ŸeeUeÛeer iegueeceer vekeâes; DeeheCeÛe DeeheuÙee JesUsÛes ‘ceemšj’! lÙeebveer Dee@Heâj efoueer – Yejhetj yeesuee, yeesueleÛe jene… ne IÙee Deveefueefcešs[ še@keâšeF&ce!
 hetJeea yeIee, ceefnuee Iejkeâece Deešesheues keâer šeF&ceheeme cnCetve MespeejCeerÛee keâeve ÛeeJeeÙeuee Je efJeòeyeeleceer keâe{eÙeuee peceeÙeÛÙee. hesvMevej ceb[Uermegæe ÛeeJe[erJej-keâóŸeeJej keâeve-veekeâ-oele keâesjerle efMeàÙee yeelecÙeebJej keâeLÙeeketâš keâjerle yemeeÙeÛeer. ØeJeemeele lej MespeejÛÙee ØeJeeMeeÛÙee keâeveer leeW[ ueeJetve lÙeeÛee peerJe KeeCeejs nceKeeme Yesšle. Deelee ns Øekeâej yebo Peeues Deensle. pees lees DeeheuÙee neleeleerue [yeerJej yeesšs efHeâjJele leerle [esUs Ieeuetve yemeuesuee Demelees efkebâJee leer [yeer keâevee-leeW[euee ueeJetve yeesueleevee efomelees. ueeskeâ Demes DeelcemebJeeoer yeveues Deensle.
 ceesyeeF&ueceOÙes [esUs Heâe[tve iegheÛethe yeIeCeejs pes keâener yeIeleele, les yeIeesle. Demes ‘mJeceive’ ØeeCeer hejJe[ues. les keâesCeeÛÙee DeÅeele vee ceÅeele, les lÙeebÛÙee ceesyeeF&ueceÅeele! heCe DeveskeâpeCe ceesyeeF&ueJej Skeâhee$eer veeškeâemeejKes pes mJeiele Flejebvee (vekeâes Demeleevee) SskeâJeleele, les Ssketâvener ve SskeâuÙeemeejKes keâjlee Ùesle veener. DeeheuÙee cew$eebMeer (efkebâJee hee$eebMeer) ÛeeueCeeNÙee lÙeebÛÙee ¢ee ‘keâeveeiees°er’ FlejebÛÙee keâeveer DeeoUleeÙele ¢eeÛesner lÙeebvee Yeeve vemeles. DeLee&leÛe, FlejebÛÙee DeMee ‘iegpeiees°er’ SskeâeÙeuee Deeheues keâeve Deelegjuesues Demeleele, nsner Kejs! cee$e, SKeeoe (yevesue) yeefveÙee pesJne ÛÙeeBJe ÛÙeeBJe keâjerle ÛeeJele jenelees, lesJne lÙeeÛeer škeâUer keâeveHeâešerle cee¤ve yebo keâjeJeerMeer Jeešles. heCe ne nvle! nvle!! DeeheuÙee osMeele ØelÙeskeâeuee Demeuesues JeeÛee mJeeleb$Ùe ue#eele Ieslee Demes vekeâes Demeuesues yeesueCesner Ssketâve Iesle ¢ee keâeveeJe¤ve lÙee keâeveeDee[ keâjeJes ueeieles… keâeveeKeeueer "sJetve osCÙeeÛes mJeeleb$Ùe Heâkeäle ueeskeâØeefleefveOeeRveeÛe DemeuÙeeves legcner Deecner keâesCeeuee Meejerefjkeâ Fpee keâ¤ve SKeeÅeeÛÙee yeesueCÙeeuee DeškeâeJe keâjCes cnCepes Decegkeâlecetkeâ keâueceeKeeueer PeeueerÛe Deškeâ! ØelÙe#e Fpeeefyepee mees[tveÛe Åee; legceÛÙee yeesueCÙeeuee efnbmesÛee Deefnbmekeâ Jeeme pejer Deeuee lejer lees JeeÛeeõesn "jefJeuee peelees DeeefCe ‘š^esue’ Oeejer šesàÙeebkeâ[tve Oece&õesn, je°^õesn, jepeõesn DeMeer keâueceebJej keâueces ueeJeueer peeJetve nele-heeÙeÛe veJns, lej ieo&vemegæe keâuece nesCÙeeÛeer JesU ÙesTve "sheles! lÙeecegUs keâener Oe[e[erÛes efueefnles (Je yeesueles) keâueceyeneöj Flekesâ YeÙeYeerle Peeues Deensle keâer Deeheues keâuece cÙeeve keâ¤ve les Me$ethe#eele efce$e cnCetve meeceerue Peeues Deensle! Me$etmegæe FlekeäÙee efJeMeeue ceveeÛee keâer lees MejCeeiele efJejesOekeâebvee cees"Ÿee ceeveeves Deeheues ceeb[efuekeâ keâ¤ve Ieslees… lÙeecegUs ner ceeb[efuekeâ ceb[Uer DeeheuÙee ceeuekeâeÛÙee veeJeeves ieUs keâe{tve lÙeeÛÙee cees"sheCeeÛes heesJee[s ieeT ueeieleele… les yejerkeâ meesheb Demeleb cnCee!
 lej les Demet os meeshheb! DeeOeer cnšuÙeeØeceeCes JeeÙeHeâU ye[ye[Ceb lÙeentve meesÙeerÛeb DeeefCe mJemlemegæe! Denes, DeeheCe keâMeeuee neleer uesKeCeer veener lej ceeF&keâ IesTve keâesCeeÛeer Peekeâueer… GIe[tve oeKeJeeÙeÛeer? Øeieleer DeeefCe efJekeâemeeyeöue veslÙeebÛeer Deejleer DeesJeeUCÙeeSsJepeer lÙeeleerue vemeleer Kegmhešs keâe{eÙeÛeer? lesJne YegbkeâCeejer kegâ$eer DebieeJej OeeJetve Ùesleerue Demeb ne[nt[ keâjCeejb yeesueeÙeÛebÛe veener. ‘legkeâe cnCes Gies jeneJes’ Jeiewjs mebleebveer lÙee keâeUer pes keâener efuentve "sJeuesÙe les meebØelekeâeUer DeeÛejCeele DeeCetve DeefØeÙe Demes keâener yeesuet veÙes, efuent veÙes. iees[ yeesueeJes, iees[erves jneJes.
 lÙeemee"erÛe ceer ye[ye[leesÙe keâer GÛeueeJee Deeheuee ceesyeeF&ue DeeefCe DeKeb[ yeesueleÛeer jneJes, neÛe yeesOe ceveer OejeJee! lees mJemle DeeefCe megjef#elemegæe! MebYej-oesveMes ®heÙes Yeje DeeefCe ceefnveeYej je$ebefoJeme yeesuele jene! DeeheuÙee meJe[erves efce$eeuee (lÙeeÛeer meesÙe ve heenelee) Heâesve ueeJeeÙeÛee DeeefCe yeesuele jeneÙeÛeb. kegâ"s Deensme? keâmee Deensme? heemetve meg®Jeele keâjeÙeÛeer. ceneieeF&, Yeü°eÛeej (DeeheCe mejkeâejer veeskeâjerletve efveJe=òe PeeuÙeeheemetve) keâmee Jee{ueeÙe, jepÙekeâlex keâmes veekeâece Deensle, kebâ$eešoejebkeâ[tve ceueF& KeeCeeje veiejmesJekeâ, heeefkeâmleeveuee SkeâoeÛes mebheJetve šekeâeÙeuee heeefnpes, lÙee š^cheuee Dekeäkeâue veener DeeefCe nJee, heeTme, ef›eâkesâš… Demeb Jeeósue lÙee efJe<eÙeeJej, JeeÛesletve Hegâšsue eflelekebâ Oees Oees yeesuele jeneJeb Je yeNÙeehewkeâer JesU iesuee cnCetve (mecees¤ve Øeeflemeeo efceUsveemee PeeuÙeeJej) Heâesve "sJetve ÅeeJee!
 keâener ueeskeâ (JesU peele veener cnCetve) mekeâeU-mebOÙeekeâeU yeepeejele peeleele. Flej keâener (JesU IeeueefJeCÙeemee"er) Deveskeâ Ûe@veueJejerue SkeâeÛe efJe<eÙeeJejerue ceeefuekeâe heenele yemeleele; lej yegefæpeerJeer je$eYej efšJnerJejerue ‘ef[yesš’ veeJeeÛeer Dee›eâmleeUer veeškesâ heentve efoJemeYej FlejebMeer Jeeo Ieeueerle yemeleele… pÙeeÛeer lÙeeÛeer meJe[, efveJe[ efve DeeJe[! ¢eeleerue SkeâÛe meceeve Oeeiee cnCepes ØelÙeskeâ peCe kegâ"sner, keâenerner keâjerle Demeuee lejer neleele ceesyeeF&ue IesTveÛe yemeuesuee Demelees. veÙeveebvee ÂMÙemegKeeÛes DeesPes Peeues keâer ueeJeuesÛe keâCe&Ùeb$e keâeveeuee! lÙeecegUs meesÙe Flekeâer PeeueerÙe keâer yeesueeÙeuee vekeâes! FLes og®mleer keâjeÙeuee nJeer – yeesueeÙeueeÛe nJes! DeJesUer-JesUer DeceÙee&o yeesuee – efyeueeÛee Deekeâ[eÛe efm›eâveJej Ùesle veener!
 veenerlej Fkeâ[s DeeceÛeer ceneefJelejCeeÛeer Jeerpe hene – Jeerpe DeKebef[leheCes Kebef[le nesle Demeles, heCe osÙekeâ veeJeeÛes Keb[Ceerhe$e efveÙeefceleheCes Jee{erJe ojeves oejer ÙesTve he[les. lÙeeJejerue Ûeej-heeÛe Deekeâ[er jkeäkeâce heentveÛe DeeheuÙeeuee Deekeâ[er ÙesF&ue keâer keâeÙe Demes Jeešt ueeieles… leeW[eletve MeyoÛe Hegâšle veenerle nes! lesJne DeeceÛÙee ceesyeeF&ue kebâhevÙeebkeâ[tve ceneJeerpe kebâheveer keâener efMekesâue keâe? DeLee&le, ogmeNÙeekeâ[tve efMekeâCÙeemee"ermegæe efkeâceeve yegefæceòesÛeer iejpe Demeles. lÙeeÛeerÛe JeeveJee DemeuÙeeves… peeT Åee. efJepesJej yeesueCes cnCepes leeW[Ûeer JeeHeâ oJe[Ces. lÙeehes#ee ceesyeeF&ueJej yeesueCes yejs!
 lej ¢ee Deveefueefcešs[ še@keâšeF&cecegUs cegkeäÙeeveebner JeeÛee Hegâšueer Deens. Deveskeâ oyeuesues DeeJeepe DeeefCe ngbkeâej IejeIejebletve, yeepeejebletve, iee[erletve, keâeÙee&ueÙeebletve, jmlÙeeJe¤ve GÛÛeejJeeves keâeveeJej he[le Deensle. lÙeecegUs mJeeleb$ÙeeÛÙee meòejerveblej keâe nesF&vee, YeejleerÙeebvee mJele:Ûee DeeJeepe ieJemeuee ¢eeÛes DeØethe Jeešles. Denes, ceUkeâš jbieeÛÙee efYebleerJej heeveeÛÙee efheÛekeâeNÙee ceejuesuÙee mejkeâejer keâeÙee&ueÙeeleerue ceKKe ÛesnsNÙeeÛes (Je ef{cce ve nueCeejs) keâce&Ûeejer keâeveeuee ceesyeeF&ue ueeJetve efoueKegueeme (keâeceeÛes) yeesueleevee heentve efkeâleer Deeveboe§eÙe& Jeešles meebiet? ns ueeskeâ Sskeâleele, nmeleele Je Jej yeesuetner Mekeâleele, ne yeoue Dee§eÙe&keâejkeâ veJns keâe? ceesyeeF&ueJej yeesuetve Peeues keâer les šeF&ceheeme cnCetve meeleJÙee-Dee"JÙee Jesleve DeeÙeesieeJej Yejhetj yeesueleele Je leMeer Deekeâ[scees[ keâjerle yemeleele.
 Deelee veekeäÙeeJejÛÙee nJeeueoejeÛes GoenjCe yeIee. yeboesyemleemee"er vesceuesuee ne nJeeueoej keâesheNÙeeJejÛÙee heeveJeeuÙeepeJeU (lÙeeÛesÛe heeve ÛeIeUerle) keâeveeuee ceesyeeF&ue ueeJetve (efce$eebMeer) otjmebJeeo meeOeerle yemeuesuee Demelees. Jeefj‰ebÛeer ueeue efoJÙeeÛeer iee[er Ùesleevee efomeleeÛe lees ceesyeeF&ue PeškeäÙeele efKeMeele šeketâve me@uetšmee"er Kee[keâved GYee "ekeâlees! Demee ‘Ke[e’ yeboesyemle DemeuÙeecegUsÛe lej DeeheCe meejs (De)megjef#ele Deenesle! ner jmlÙeeJejÛeer yeeleÛeerle Peeueer. efleLes nJeeueoej Je efj#eeJeeues ceb[UeRÛeerÛe Ûeueleer Ûeeueles. lÙeebÛÙeeMeer yeeleÛeerle keâjeÙeuee iesuees keâer yeeÛeeyeeÛeer nesCeejÛe. lÙeecegUs lÙeebÛÙeeMeer ve yeesueCesÛe MeneCeheCeeÛes…
 yeesueCÙeeJe¤ve Dee"Jeues DeeceÛes Skeâ ØeeOÙeehekeâ. %eeveer Je DeYÙeemet ceeCetme. ØeeOÙeehekeâ Demetvener Deyeesue. Jeiee&le yeesueleerue, eflelekesâÛe. les %eeveer Je DeYÙeemet DemeuÙeevesÛe lemes DemeeJesle. lÙeecegUs lÙeebÛÙeeefJe<eÙeerÛÙee DeeojecegUsÛe hejJee efMe#ekeâefoveeefveefceòeeves ¢ee JeÙeesJe=æ ieg¤uee Jebove keâjCÙeemee"er Heâesve kesâuee. lej ns JeboveerÙe ieg®peer Flekesâ vee@vemše@he yeesuet ueeieues keâer lÙeebÛeer leer yeewefækeâ JeeJeogkeâer Leebyelee Leebyesvee. pÙes‰peve (DevÙe keâeceOeboe vemeuÙeeves) yeesue yeesue yeesueleele, les DeeheCe veeF&ueepeeves Ssketâve Ieslees; heCe DeeceÛÙee Deyeesue mejebveer leemeYej ceuee lÙeebÛÙee (Je ceePÙee) ¢ee JeÙeele Flekesâ ueskeäÛej ÅeeJes ne cees"e OekeäkeâeÛe neslee. ceePeer lej JeeÛeeÛe Leebyeueer…. MesJešer les cnCeeues, ‘‘LeBkeäÙet, ieeÙeleeW[s DeeJepet&ve Heâesve kesâuÙeeyeöue… keâjle pee Heâesve DemesÛe… legceÛÙeeMeer yeesuetve yejb Jeešueb yeIee.’’ lÙeebveer ne keâesCee ieeÙeleeW[sMeer kesâuesuee (Je ceer Ssketâve Iesleuesuee) lees ØeoerIe& HeâesvemebJeeo ceer keâesCelÙee leeW[eves ueeskeâebvee meebieCeej?
 ns lemeb FlejspeveebyeöueÛeb yeesueCeb Peeueb. mJepeveebyeöuener lesÛe. ceesyeeF&ue ne DeeceÛÙee megkeâvÙesÛee meKee, meesyeleer, efce$e Demee Deieoer efpeJeeÛee peerJeueie Deens. keâJešeUtve Demeles leer lÙeeuee DebieeMeer… ‘‘efkeâleer yeesueeÙeÛeb ceeCemeebveer meejKeb…’’ Demeb helveer Jewleeietve ceePÙeekeâ[s heenele cegueeryeöue meebieles. ¢eeleerue ‘ceeCemeb’ DeveskeâJeÛeveer DemeuÙeeves les Deecneueemegæe ueeiet Demeles. DeeceÛÙee yeeueheCeer DeeF&ves DeMeer Deecne YeeJeb[ebyeöue yeeyeebkeâ[s le›eâej kesâueer, keâer les mejU ÙesTve hee"erle Oeheeše IeeueeÙeÛes efkebâJee keâeve efhejieUeÙeÛes. iegv¢eeÛeer MeneefveMee ve keâjlee [eÙejskeäš mepee! lÙee keâeUer efMe#ee šeUCÙeemee"er DeepeÛÙeemeejKeer keâesše&Jej keâesšx veJnleer keâer Iej mees[tve kegâ"s hejosMeele heUtve peeÙeÛeer JÙeJemLeener veJnleer. lesJne YeesieeÙeÛeer cegkeâeš efMemleYebieeÛeer efMe#ee…
 Deelee lemes Oeekeâ, efMe#ee Jeiewjs Øekeâej keâeueyee¢e PeeuÙeeves keâesše&vesner ceeveJeeefOekeâejebÛeer yetpe jeKeerle les meewcÙe kesâues Deensle. lejerner YeejleerÙe efhele=Oecee&uee Devegme¤ve ceer cegueeruee Ûeej Ke[s yeesue megveeJeleesÛe; heCe leer keâeveele FÙejHeâesveÛes yeesUs Ieeuetve ye[ye[le DemeuÙeeves ceePes yeesueCes nJesleÛe efJe¤ve peeles. lÙeecegUs pesJne keâOeer leer ‘yeesUscegkeäle’ Demesue lesJne ceer ceePeb Jne@šdmeDe@heJejerue %eeve GieeUerle efleÛeer keâeveGIee[Ceer keâjlees, ‘‘Deieb, Demeb ceesyeeF&ueÛÙee Deenejer peeCeb ÙeesiÙe veener. De@[erkeäMeve Deens les… melele Flej keâesCeeMeer ye[ye[CÙeehes#ee DeeceÛÙeeMeer yeesue Lees[b… Ùet Jeerue yeer ceesDej efjue@keäm[ ceesDej n@hheer…’’
 ‘‘hehhee, efkeâleer yeesueleeÙe legcner? ceer Deelee ueneve Deens keâe? ceer øeWâ[Meer ÛeešeRie keâjlesÙe… DeeceÛee mš[er «ethe Deens ne. legcneuee veener keâUCeej lÙeeleueb…’’ leer hegvne keâeveeuee ieesUs ueeJele ceuee megveeJeles.
 lej ns Demeb Deens. Deecneuee keâUle vemeueb, lejer mecepeleb; heCe ns keâesCeeuee keâmeb mecepeJeCeej? yeesueCeb lej megueYe PeeuebÙe; mebJeeo meeOeCeb DeJeIe[ yevelebÙe. ØeMve leesÛe pegvee – yeesueleele meejs, heCe Ssketâve keâesCe Ieslees? yeesuetve nesleb, meebietve nesle veener. keâeveeJej Kethe he[leb; Ssketâ cee$e Ùesle veener. mebJeeo meeOeuee peele veener, efnleiegpe Ie[le veener. yeesue yeesue yeesuelees Deecner DeeefCe yeóŸeeyeesU neslees meeje. cnCetve Jeešleb, ‘še@keâšeF&ce’ keâceer keâjeJee, MeyosefJeCe mebJeeo meeOelee Deeuee lej DeefOekeâÛe Gòece. efueefcešs[ še@keâšeF&ce, Deveefueefcešs[ mebJeeo…