neefo&keâ MegYesÛÚepeevesJeejer 2021


 [e@. yesefmeue ®[e@uHeâ ef[cesuees, DeeieeMeer
 ßeer. De@«esefMeÙees meeuJee[esj ueesheerme, cesjer efJnuee, ieeme (Jee[er)
 ßeer. ceeÙekeâue efHeâueerhe heekeâerš, heeÛetyeboj, JemeF& keâesUerJee[e
 ßeer. uegF&me Je meew. peesmheerve IeesvmeeueefJeme, mee"sYeeš, cemexme
 ßeer. peesmesHeâ [eÙeiees keâesueemees, ceeefCekeâhetj
 meew. efHeâueesefcevee pee@ve je@ef[^ipe, ÛegUCee
 js. Heâe. he@efš^keâ uescee@me, veeÙekeâ[, meeb[esj
 js. Heâe. efJeefueÙece pee@ve Heâjsje, ceeUgbieerJee[er, cegUieeJe
 js. Heâe. mš@veer pee@ve Heâjsje, ceeUgbieerJee[er, cegUieeJe
 ßeer. pee@vmeve Je meew. efMejerve [eÙeme, meeiees[sJee[er, cemexme
 ßeer. FivesefMeDeme Je meew.cesjer keâjJeeuees, veeceYeešJee[er, jcesoer
 ßeer. øeâeefvmeme ceveJesue ef[meespee, keâje[erJee[er, meeb[esj
 jsJn. Heâe. pescme [e@ceefCekeâ cesLee@me, heesKejCeer, heehe[er Oece&«eece
 
 
 ØesceU mcejCeeLe&
 mJe. øeâeefvmeme heesMeeve [eÙeme, heesKejCeer, leeceleueeJe
 mJe. øeâeefvmeme [e@ceefCekeâ [eÙeme, vesJeuexJee[er, meeb[esj
 mJe. Heâe. Dee@uJeerve pee@ve IeesvmeeueefJeme, ieeme
 mJe. efJnkeäšj meeÙeceve ef[meespee, DeeieeMeer, kegbâYeejJee[e
 mJe. ke@âLeefjvee efJnkeäšj ef[meespee, DeeieeMeer, kegbâYeejJee[e
 mJe. peesmheerve efhešj ef[efmeuJee, jepees[er
 mJe. efhešj peesmesHeâ ef[efmeuJee, jepees[er
 mJe. efmeefmeefueÙee øeâeefvmeme IeesvmeeueefJeme, ÛegUCes
 mJe. efJeuÙece peesmeshe keâe[exPe, mšsuee, JemeF&
 mJe. ef›eâmleerve heesMeeve Heg⚟ee&[es, ceejYeešJee[er, heehe[er
 mJe. yeLee& DeeÙeJeve kegâefšvees, heehe[er
 mJe. efnuejer Deeueskeäme IeesvmeeueJeerme, "eketâjYeeš, meeiejMesle
 mJe. Fveeme peespesHeâ efcejeb[e, meesmeeÙešer ieeJeheefjJeej,ÛegUCes
 mJe. efHeâueerhe kewâleeve ieesvmeeuJeerme, GcejeUs
 mJe. efš^pee efnuejer IeesvmeeueJeerme, "eketâjYeeš, meeiejMesle
 mJe. ceeMe&ue Debõt IeesvmeeueJeerme, mee"sJee[er, ceefme&me
 mJe. uegpeeve ceveJesue Heâjsje, megleejYeeš, meeueesueer
 mJe. Fmhejele peesmesHeâ IeesvmeeueJeerme, ieeme, ceesle DeeUer
 mJe. Deeuyeš& øeâeefvmeme ef[efmeuJne , heeueceej Jee[er, jcesoer
 mJe. he@efš^keâ hee@ue ceÛÙee[es, heeueer, Je[Jeueer
 mJe.peesmesHeâ (yeb[Ÿee) Deeueskeäme hejsje, keâeboeskeâ -1, ieeme
 mJe. [e@ceefvekeâ pee@ve ef[meespee, meeiejcegKe, efvece&U
 mJe. efhešj heemkeâeue keâJne&uees, YeešeRieer, ceefme&me
 mJe. efmšJevemeve ceeÙekeâue kegâšervnes, veeboJeCeJee[er, efiejerpe
 mJe. øeâeefvmeme Lee@ceme efjyesuees, Yeelees[er, meeb[esj
 mJe. efmepee@ve SueeÙeme ef[cesuees, Fvees[er, yeesjerJee[er, cegUieeJe
 mJe. yeÇgvees [e@ceefCekeâ keâjJeeuees, efšhekeâesU, heejveekeâe,JemeF&
 mJe. efOejsvõ efhešj vegveerme, Iees[yeeJe, meeb[esj
 mJe. mlesuee ceeMexue ef[efmeuJee, keâevees[er, efiejerpe
 mJe. ceeMexue yemlÙeeJe ef[efmeuJee, keâevees[er, efiejerpe
 mJe. ceeleeave yemlÙeeJe ef[efmeuJee, keâevees[er, efiejerpe
 mJe. ceeMexue hee@ue HeâuekeâeJe, ce[Jee[er, heehe[er
 ef¡e. Heâe. pescme Debleesveer ef[efmeuJne, YeešIejJee[er, jcesoer
 mJe. efnuejer efvekeâueme vegveerme, efiejerpe
 mJe. kegâ. efveleerve heesMeeve Heâjsje, efJemejes[erJee[er, meeb[esj
 mJe. øeâeefvmeme heemkeâeue [eyejs, vÙet [eyejsJee[er, efiejerpe
 mJe. FivesefMeDeme øeâeefvmeme ef[kegâvne, veeveYeeš, IeesšsYeeš
 mJe. SueeÙeme heemkeâesue [eÙeme, veeveYeeš
 mJe. efieuyeš& pee@ve IeesvmeeueefJeme, efmeleeUsJee[er, meeb[esj
 mJe. jesPee Deeueskeäme IeesvmeeuJeerme, GcejeUs, JeUyeebJe
 mJe. peemesHeâ efme. ef[efyeÇšes, GbieCeYeeš, veboeKeeue
 mJe. vesheesefueÙeve ceÙee&ve ueesheerme, ieesefKeJejs
 mJe. efjÛe[& (efjÛeer) ceÙee&ve ueesheerme, ieesefKeJejs
 mJe. øeâeefvmemkeâe ceÙee&ve ueesheerme, ieesefKeJejs
 mJe. ceÙee&ve ceeÙekeâue ueesheerme, ieesefKeJejs
 mJe. Lee@ceme peesmesHeâ ef[efmeuJee, nesUYeeš, nesUer, jcesoer
 mJe. pee@vecesjer Lee@ceme ef[efmeuJee, nesUYeeš, nesUer, jcesoer
 mJe. efhešj pee@ve efceefmkeâše, JeKeejsJee[er, meeb[esj
 mJe. Deheueve efhešj efceefmkeâše, JeKeejsJee[er, meeb[esj
 mJe. uegF&me mesyesmšerÙeve ef[efyeÇšes, efÛebÛees[er, veeveYeeš
 mJe. efhešj efHeâueerhe ueesheerme, veeUe, yees[Ceveekeâe
 mJe. Lee@ceme pee@ve efjyesuees, Yeelees[erJee[er, meeb[esj
 mJe. SefuepeeyesLe meeÙeceve [eyejs, YegF&ieeJe, veJeeUsveekeâe
 mJe. ¤yeer PesefJeDej Deb[^eef[me, efšhekeâesU, cegUieeJe
 mJe. ogcet pee@ve ef[meespee, cees"sYeeš, cegUieeJe
 mJe. ce@iouesvee jeHeâeÙeue kegâefšvnes, efoIee, keâeskeâjceJee[er, heehe[er
 mJe. jeHeâeÙeue [eÙeiees kegâefšvnes, efoIee, keâeskeâjceJee[er, heehe[er
 mJe. øeâeefvmeme Fveeme ef[meespee, ÛegUCee
 mJe. meeÙeceve megketâj IeebiÙee, ceveesjer
 mJe. Øesefmeuee je@yeš& ieescme, cesjer efJnuee, ceeefCekeâhetj
 mJe. Hesâefuekeäme Debleesve efmejJesue, nesUeryeepeej, IejYeeš, jcesoer
 mJe. ceeÙekeâue efvekeâueme ef[efmeuJee, efmeueÛeerJee[er, meeueesueer, mesvš Lee@ceme he@jerMe
 mJe. lesjspee ceeÙekeâue ef[efmeuJee, efmeueÛeerJee[er, meeueesueer, mesvš Lee@ceme he@jerMe
 mJe. peesmesHeâ efhešj efjyesuees, OeceeceerJee[er, heehe[er
 mJe. meeÙeceve ceeÙekeâue HeâveeË[erme, leUF&Jee[er, meeb[esj
 mJe. Gpee yespeceer legmkeâeve, cesoes[er, veboeKeeue
 mJe. yespeceer uegMee legmkeâeve, cesoes[er, veboeKeeue
 mJe. øeâeefvmeme ce@LÙet kegâjsue, GbieCeYeeš, veboeKeeue
 mJe. ke@âefpešve efhešj ef[cesuees, oesveleueeJe, veboeKeeue
 mJe. Lesucee Lee@ceme IeesvmeeueefJeme, Jeb[e, ieescmeDeeUer
 mJe. Hesâuegceervee (Hesâuemet) he@š^erkeâ ef[meespee, cees"sYeeš, cegUieeJe
 mJe. efjÛe[& efJnkeäšj hejsje, ‘jespeefJekeâ’, ÛeCesyeesjer veekeâe, heehe[er
 mJe.De@vLeveer heemkeâesue ueesheerme, ceeefCekeâhetj, heer"e
 mJe. pee@vee De@vLeveer ueesheerme, ceeefCekeâhetj, heer"e
 mJe. Heâe.Deiemšerve ueesheerme,Ùes.meb., ceeefCekeâhetj, heer"e
 mJe. mlesuee Lee@ceme hejsje, KejYeeš, meeueesueer
 mJe. Lee@ceme øeâeefvmeme hejsje, KejYeeš, meeueesueer
 mJe. ef›eâme osJeveerme «esMeme, jcesoer
 mJe. øeâeefvmeme ceveJesue [eyejs, JeeIeesueer, ceeb[ueÙe
 mJe. he@efš^keâ Fveeme keâesueemees, yemejes[erJee[er, efiejerpe
 mJe. ceeMe&ue heemkeâesue keâJne&uees s, HeâeojJee[er, YegF&ieeJe
 mJe. efme. Jevesmee [eyejs, HeâeojJee[er, YegF&ieeJe
 mJe. SefuepeeyesLe meeÙeceve [eyejs, YegF&ieeJe, veJeeUsveekeâe
 mJe. ke@âLejerve [eyejs, ÛegUCes, JemeF&
 mJe. JeeueWleerve øeâeefvmeme [s[t Devee&Ue, yeòeerjes[
 mJe. ceÙee&ve Debleesve keâesueemees, ceeefCekeâhetj, Ûeewkeâ
 mJe. meeÙeceve [eÙeiees ef[efmeuJee, ef[efmeuJeeveiej, veeUe
 mJe. yeÇoj heemkeâesue (heeketâ) Debleesve keâesueemees (Sme.pes.), efMejhetj efceMeve, OegUs
 mJe. yeWpÙeeceerve efHeâueerhe je@[^eripe, DešesUer, veeveYeeš
 mJe. he@š^erkeâ efHeâueerhe hejsje, heejveekeâe, JemeF&
 mJe. meebleeve efvekeâueme hejsje, veeieUF&Jee[er, meeueesueer, meeb[esj
 mJe. øeâeefvmeme celesme ef[efyeÇšes, keâeboeskeâ – 2, ieeme
 mJe. Deeieesmšerve peespesHeâ Heg⚟ee&[es, ceejYeeš, heehe[er
 mJe. efjlee peespesHeâ Heg⚟ee&[es, ceejYeeš, heehe[er
 mJe. cejeflejspe De@vLeveer Heg⚟ee&[es, ceejYeeš, heehe[er
 mJe. keâesmet FivesefMeÙeme ef[efmeuJee
 mJe. peespesHeâ efJeumeve Heâjsje