peevesJeejer 2021


 keâefJelee
 
 
  leeje Ûecekeâuee
 keâeUesKÙee je$eer leeje Ûecekeâuee
 mJeieeaÙe ieeCÙeeÛee metj IegceIegceuee
 leejCeeNÙee YesšeÙee ceW{heeU OeeefJeÙeeuee.
 DebieeF& yeeUe ieeles ceeefjÙee
 mebj#eCe lÙeebÛes peyeeyeoejer ÙeesmesHeâe
 Deeuee keâjeÙee leejCe ceefmene.
 hetJexÛes %eeveer Yesšer DeeefCeleer
 jepeebÛÙee jepeeuee meJe&mJe Jeeefnleer
 iegjs-{esjs efJemceÙeeves meJe& heenleer.
 nsjeso jepee Jeelee& keâUeueer
 Peeshe lÙeeÛeer veYee G[eueer
 efve<heehÙeebme ceejeÙee šesUer hee"efJeueer.
 ceeefjÙee-ÙeesmesHeâ efcemej peeleer
 leev¢ee yeeUe IesTve neleer
 keâeueeblejeves veePejsLee Ùesleer.
 meesnUe ne ef¡emle pevceeÛee
 meeNÙee ceeveJepeeleer DeeveboeÛee
 Keje DeLe& lÙeele Deens lÙeeieeÛee.
  – Heâe. yee@Lece SHeâ. Heešerue
 
 Meyo
 lees Meyo
 ØeejbYeerÛee…
 Meyo F&ÕejeÛee…
 lÙee Meyoeletve
 efJeÕe meekeâejues.
 lees Meyo
 leejCeeÛee…
 pÙee Meyoeves
 ceeefjÙesheesšer pevce Iesleuee…
 lÙee Meyoeves efJeÕe meeJejues.
 lees Meyo
 keâe®CÙeeÛee…
 Meyo mecehe&CeeÛee…
 lÙee Meyoeves JewNÙeeJej
 Øesce kesâues.
 lees Meyo
 %eeveeÛee…
 leer#Ce leueJeejerÛee…
 lÙee Meyoeves ceppee, meebOes
 Yesotve nslet peeefCeues.
 lees Meyo meeceLÙee&Ûee
 Meyo Deiveer lespeeÛee…
 lÙee Meyoeves hee<eeCe Yesoerues
 lees Meyo
 ÙesMet ef¡emle.
  – [@jue hejsje, JemeF&
 
 veJeerve Je<e& Gpee[ueb…
 veJeerve Je<e& Gpee[ueb, meesvesjer heneš GieJeueer
 veJeerve Je<ee&le veJeerve mebkeâuhevee jeyeJet Ùee
 efJeÕe yebOeg-YeefieveeRÛee ceneve Oece& Jee{Jet Ùee…
 meeceeefpekeâ pegvÙee Ûeeueerefjleer ve° ke⤠Ùee
 meJeeËveer KeguÙee ceveeves meJeeËJej Øeerleer ke⤠Ùee
 ØeYetÛÙee ØesceeÛee cenemeeiej veJÙee efhe{eruee osT Ùee…
 osJeeÛÙee Øesceeves, melÙeJeÛeveeves Jeeiet Ùee
 ceveebleerue mJeeLeeaheCee, °heCee keâe{t Ùee
 Œeer-heg®<eeleerue Demeuesueer ojer yegpeJet Ùee…
 iejerye-ßeerceble YesoYeeJe ve° ke⤠Ùee
 ceeveJeer mJeeleb$Ùe Deeieeceer efhe{eruee efvelÙe osT Ùee
 iegueeceefiejerÛes, onMeleJeeoeÛes peerJeve mebheJet Ùee…
 Skeâceskeâebvee meeneÙÙe, ceoleerÛee nele osT Ùee
 ØelÙeskeâeuee ceeveJeer nkeäkeâ efceUJetve osT Ùee
 heg{erue efhe{erÛes YeefJe<Ùe GppJeue ke⤠Ùee…
 efJeÕe yebOeglJeeÛes veJeerve efJeÕe efvecee&Ce ke⤠Ùee
 ceeCegmekeâerÛee heefJe$e Oece& heeUtve Jee{Jet Ùee
 ceeCemeeceOÙes yebOegYeeJeeÛes veeles ®peJet Ùee…
 celeueyeer peie HeâmeJes Deens ns mecepeeJetve osT Ùee
 Yeüecekeâ DeeÕeemeveebvee Heâmet vekeâe ns meebiet Ùee
 DeeheCe ØeJeemeer Deenesle efveJeemeer veenerle ns meceepeeuee meebiet Ùee…
 veJÙee efhe{erle yebOeglJeeÛes veJeerve veeles pees[t Ùee
 meceepeele yebOet-YeefieveeRÛeer cew$eer Jee{Jet Ùee
 veJÙee efhe{eruee efvelÙe veJeerve DeeoMe& osT Ùee…
 vetleve Je<e& Gpee[ueb, veJeerve megJeCe&ØeYeele GieJeueer
  – øeâeefvmeme Debleesve ieeJeÅee, Devee&Ue
 
 Gceso
 veJes Je<e&, veJeer DeeMee
 otj mee¤veer efvejeMee
 IesTveer veJee efJeÕeeme
 n<ee&ves IesT Ùee Õeeme ~~
 efveÙeleerÛee meeje KesU
 lÙeeleÛe meeOetveer cesU
 IesTveer veJeerve °er
 vÙeeneUt Ùee veJe me=°er ~~
 hejbheje veeleer-ieesleer
 pehetveer efoJeme jeleer
 IesTveer veJeerve OeejCee
 ke⤠veJe megOeejCee ~~
 Hesâketâ keâšt mce=leer pegveer
 mce¤ iees[ Dee"JeCeer
 IesTveer veJeerve ßeæe
 n<e&Jet DeeyeeueJe=æe ~~
 Ùee Ûeuee kebâyej keâmet
 Gjele mJehve JemeJet
 IesTveer veJeerve yeU
 jesKet Deeheòeer JeeoU ~~
 mebkeâšs Ùesleerue Heâej
 veener ceeveCeej nej
 IesTveer veJeer Gceso
 og:Keeuee ke⤠Ùee yeeo ~~
 "sJetveer F&Õejer efYemle
 Debieer yeeCeJet Ùee efMemle
 IesTveer veJes mebkeâuhe
 jeyeJet efnle Øekeâuhe ~~
  – efyeÇpeefove efieu[me ueesheerme, vÙet efiejerpe
 
 veJepevce
 vekeâes jeneÙeuee pegvee, JneJee veJee
 oMe&ve legPes cepeuee leelee oeJee ~
 Deueewefkeâkeâ °er cepeJej he[es
 efoJÙe cetleea lÙeeletve ceePeer Ie[es ~
 legefPeÙee FÛÚsle jent os meKeesue
 lÙeeleÛe keâUles ceePes ceuee ceesue ~
 cepeea legPeer cepeJej jeneJeer
 legPÙeele ceePeer keâerleea ceer heeneJeer ~
 Dees{eU ceer #eCees#eCeer Yeškesâ
 efce"erle jenlee kewâmes meškesâ ~
 Jes[e DeeJesMe cepe GOeUerles
 legPeer vepej ueieece Ieeefueles ~
 DebOelee ceePeer peerJeveele ÚUles
 ceeÙesle legPÙee heehe ceePes keâUles ~
 ÛeeueJe cepe hegjJetveer FbOeve
 veJeerve Jeeš ÙesF&ue efoheJetve ~
 veJepevce IesCÙee keâU meesefMeleer
 yeU Ùes Debiee Demelee meebieeleer ~
  – Heâe. Deesefveue Heâjespe
 
 mJeeiele veJeerve Je<ee&Ûes
 mJeeiele ke⤠Ùee 2021 ¢ee veJeerve Je<ee&Ûes
 DeeYeej ceevet Ùee DeeheuÙee oÙeeUt osJeeÛes.
 DeepeheÙeËle lÙeeves Deecnebme megjef#ele "sJeuÙeeÛes
 efJeÕeemeeves ieeT Ùee ieewjJe ieerle lÙeeÛes.
 Yeeb[ej GYee¤ Ùee osJeeJejerue efJeÕeemeeÛes
 Øeerleerves Skeâceskeâe meeneÙÙe keâjCÙeeÛes.
 yeerpe hes¤ Ùee veJeerve mebkeâuheeÛes
 me=°erÛes meJe&hejer mebj#eCe keâjCÙeeÛes.
 osJee, letÛe j#eCe keâj js Deelee DeeceÛes
 hegvne mebkeâš vekeâes ns ceeveJeebJej ceneceejerÛes.
 efJeveJetveer DeeheCe heeÙe Oe¤ Ùee osJeeÛes
 2021 ns Je<e& peeJes DeeceÛes DeeveboeÛes.
  – hee@ue IeesvmeeefuJeme, heehe[er
 
 mJeeiele
 mJeeiele Deens, veJÙee Je<ee&ÛÙee henešsÛes
 mJeeiele Deens, veJÙee mJehveebÛes.
 og:Kes meejer OegkeäÙeele njJetve iesueer
 ceveeleuee Deevebo cee$e keâeÙece ojJeUle Deens.
 ØemeVelesuee meesyele IesTveer Jeeje Jeenle Deens
 mJeeiele keâjleensle, heg<hes megJeeme GOeUtveer.
 heeKejb meejer efveIeeueer ef#eeflepeeheueerkeâ[s
 mJeeiele Deens, lÙeebÛÙee OÙesÙeeÛes.
 Deßet meejs hegmegveer šeketâ
 veJÙee JeešÛeeueerÛes mJeeiele peesceeves keâ¤.
 µ µ µ
 "eTkeâ Deens ceuee
 nes nes nes
 "eTkeâ Deens ceuee
 efJeOJebme Peeuee Heâej
 ngbokesâ efieUues Deejheej.
 nes nes nes
 "eTkeâ Deens ceuee
 kesâefJeueJeeCÙee oMee
 lÙeebvee efceUleerue keâe keâOeer efoMee?
 nes nes nes
 "eTkeâ Deens ceuee
 Deelee heg{s heeTue šekeâCes
 Peeues pe[.
 nes nes nes
 ns ner "eTkeâ Deens ceuee
 keâeàÙee je$eerveblej ØekeâeMeCeejÛe
 DeeefCe ceer hegvne GYee jenCeejÛe.
  – efyeÇveue kegâ[sue, ieeme