veceülee nerÛe Kejer OeveoewuelepeevesJeejer 2021


 – ce@LÙet keâjJeeuees, meeb[esj
 
 osJeeves hee"efJeuesuÙee lÙee ie@efyeÇÙeue osJeotleeuee ceefjÙesÛee ‘neskeâej’ ‘ceer ØeYetÛeer oemeer lÙeeÛÙee FÛÚsØeceeCes ceePÙee "eÙeer nesJees’ efleÛÙee neskeâejeves ceeveJepeeleeruee leejCeeje efceUeuee. ÙesMetÛÙee pevceeDeieesojheemetve les cejCeeheÙeËle leer Skeâ veceü oemeer jeefnueer. efleÛÙee heg$eeÉejsÛe ceeveJeeuee ke=âhesÛeer oeves efceUeueer. pÙeeves lÙee oeveeÛee HegâkeâšÛee ieJe& kesâuee, lÙeevee osJeeÛÙee hejer#esuee meeceesjs peeJes ueeieues. ieJe& cnCepes osJeeMeer mheOee&. oeve ner ceeCemeeuee efceUeuesueer mebOeer Deens. pÙeeves Ùee mebOeerÛee ÙeesiÙe Jeehej kesâuee veener, lÙeevee osJeeMeer mheOee& keâjeJeer ueeieueer. osJeeMeer mheOee& keâjeue lej cejeue. lees Skeâe #eCeele DeeheuÙeeuee MetvÙeeJej DeeCeerue. meJe& keâener lÙeeuee MekeäÙe Deens. Ùee he=LJeerJej ceeCemeeves mebieCekeâ, Fbšjvesšmegæe yeveJeuee Demeuee lejer lÙeeuee ne[eceebmeeÛee ceeCetme yeveJelee Deeuee keâe? veener vee! mecegõeuee keâjJebšerle DeeCelee Ùesles keâe? veener. MesJešer ‘osJe lees osJeÛe’ lÙeekeâefjlee osJeeMeer mheOee& vekeâes. pegvÙee keâjejeceOÙes Deeoece-SJesÛes vescekesâ nsÛe Peeues. osJeeÛee Dee%eeYebie kesâuee (osJeeMeer mheOee& kesâueer) DeeefCe lÙeebvee hejer#esle GlejeJes ueeieues. heCe pÙeeves osJeeÛÙee Dee%esÛes heeueve kesâues lÙeevee ‘ke=âhee’ ns meefš&Heâerkesâš efceUeues. Goe. heefJe$e ceefjÙee. pegvÙee keâjejeceOeerue FÙeesye ¢eeÛes osJeeves meJe& keâener efnmekeâeJetve Iesleues. lÙeener DeJemLesle lÙeeÛÙee cegKeeletve Meyo efveIeeues : ‘‘osJeeves efoues DeeefCe osJeeves vesues. lÙeeuee OevÙeJeeo.’’ Deeheueer osJeeJejerue efJeÕeemeele Jee{ Peeueer heeefnpes. DeeheCe osJeeueeÛe Ieeyejuees heeefnpes. osJeeÛeer Yeerleer DeeheuÙee Deble:keâjCeele ¤peueer heeefnpes. lejÛe heehe DeeheuÙee neletve nesCeej veener. ceie mJeie& DeeheuÙeeheemetve peemle otj veener.
 keâesjesvee ne Deepeej Deeheueer Skeâ hejer#ee Deens. ¢eeletve ÛeebieuesÛe yeensj he[Ceej Deens. ¢ee Deepeejeves DeeheuÙee keâener Heâeome&Ûee yeUer Iesleuee Deens. nsÛe Heâeome& DeeheuÙeemee"er KeeÛesJej ØeeLe&vee keâjleele. Ûeuee DeeheCe meJe& meJeeËmee"er ØeeLe&vee ke⤠Je osJeefhelÙeekeâ[tve efJeÕeemeeÛes ØeceeCehe$e IesT.