ns peerJeve megboj DeenspeevesJeejer 2021


 – ceeleeave hesõt [eyejs, veJeeUsveekeâe
 
 melÙeced, efMeJeced, megbojced ner YeejleerÙe leòJe%eeveeÛeer ef$emet$eer Deens. cnCetve peerJeve Deieoer Deeveboeves peieeJes DeeefCe MesJešÛÙee #eCeekeâ[s le=hle ceveeves JeešÛeeue keâjeJeer. Je=æheCeer keâMeeÛeerner Keble Jeešlee keâecee veÙes. peieYejeleerue meble Je cenelces Ùeebvee ÛejeÛej me=°er megKeele jneJeer DemesÛe Jeešle Deeues. lÙeebvee mJele:mee"er keâenerÛe vekeâes nesles. JewÙeefkeälekeâ megKeog:Keele Ûe›eâeJetve les kesâJneÛe cegkeäle Peeuesues nesles. %eevesÕejeveer MesJešer hemeeÙeoeveele meJe&peCe Deeveboer JneJesle nsÛe ceeieCes ceeefieleues.
 Deepe efJe%eeve leb$e%eeveeÛÙee MeesOeecegUs ceeCemeeuee Yeeweflekeâ megKe efceUt ueeieues DeeefCe leerÛe Kejer megKes Deensle Demes lees ceevet ueeieuee. ØeieleerÛÙee veeJeeKeeueer ueeskeâ DeKeb[ OeeJet ueeieuesues Deensle. keâenerlejer efceUefJeues heeefnpes ¢ee OÙeemeeves les Peheešues Demetve Deveskeâ peerJeIesCÙee mheOee&ÛÙee Ûe›eâele iejiej efHeâjle Deensle. ue#ceCe js<ee Deesueeb[le Deensle Ùeele efleUcee$e Mebkeâe veener. cee$e lÙeeÛee heefjCeece Demee Peeuee keâer les mJele:Ûes mJeemLÙeÛe njJetve yemeues Deensle. Deveskeâ ØekeâejÛÙee leeCeleCeeJeeves oyeues Deensle. keâejCe ÙeMe DeeefCe hewmee ÙeebÛeer Peehe[s [esàÙeebmeceesj Ùesle Deensle. hewmee Je Oeve ¢eeuee osJe ceevele Deensle. yengleskeâebvee ¢ee ueesYeeheeÙeer hewMeeÛÙee OegboercegUs DeeheuÙee veelesJeeF&keâebÛeer DeesUKe jeefnuesueer veener. keâMeemee"er lÙeevee JesU veener. efkebâyengvee mJele:ÛÙee DeejesiÙeemee"er megæe. lÙeecegUs ÚesšŸee iees°erleerue Deevebo les IesT Mekeâle veenerle. cee$e ner OeeskeäÙeeÛeer Iebše mecepetve meeJeOe Peeues heeefnpes. peerJeveeÛee Jesie keâceer keâ¤ve kesâJeU ceve:Meebleer efceUefJeueer heeefnpes. Deeheues peerJeve DeeveboceÙeer keâjeJeÙeeÛes Demesue lej DeeheuÙee DeepetyeepetÛÙee heefjJeejeMeer, meceepeeMeer DeeheCe mekeâejelcekeâ mebyebOe "sJeues heeefnpes. ogmeNÙeebÛeer mheOee&, nsJesoeJes, celmej ke⤠veÙes. lÙeeSsJepeer mJele:ceOÙes pes Ûeebieues Deens, les mece=æ keâjCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee heeefnpes. ogyeàÙeebvee oÙee, ÛegkeâuesuÙeebvee #ecee DeMee meeOÙee iees°eRletve Keje Deevebo efceUlees. lÙeemee"er Heâej keâener JesieUs keâjCÙeeÛeer iejpe veener. ojjespeÛÙee IeeF&ie[ye[erletve JesU keâe{tve efvemeiee&le iesuÙeeme Deevebo efceUt Mekeâlees. ceie cee$e keâUtve Ûegkesâue ns peerJeve megboj Deens.